dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

2022 DHBT Namaz 100 Soru Cevap

2022 DHBT Namaz 100 Soru Cevap
22.09.2021

NAMAZ 100 SORU CEVAP

S. 1- Önceki dinlerde namaz ibadeti var mıydı?

C.1-Namaz ibadeti sadece Muhammed ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı (İlmihal,1 ,T,D,V,s,219)

S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır?

C.2- İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır, (a,g,e,s,219) S. 3- Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır?

C.3- Mi’rac olayından sonra beş vakit namaz farz kılınmıştır, (a,g,e,s,219)

S. 4-” Salât” kelimesi Arapçada hangi anlama gelir?

C.4-“Namaz” diye tercüme ettiğimiz “salât” kelimesi, Arapçada” dua etmek, övmek, tazim etmek” gibi anlamlara gelir.(

a, g, e, s,220)

S. 5-Kelime-i şehâdetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü nedir?

C.5- Kelime-i şehâdetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü namazdır. ( a,g,e,s,7.20) S.6-Namaz ibadetinin hükmü nedir?

C.6- Namaz kadın erkek tüm Müslümanlar üzerine farzdır.(a,g,e,s,221)

S. 7- Namazı terk etmenin hükmü nedir?

C.7- Namazı terketmek, kılmamak büyük günahtır. Haramdır. ( a,g,e,s 221)

S. 7- Bir kimse namazda iken bir özür olmaksızın göğsünü kıble cihetinden çevirse namazı bozulur mu?

C.8- Bir kimse namazda iken bir özür olmaksızın göğsünü kıble cihetinden çevirse namazı bozulur mu?(a,g,e,s,232)

S. 8- Namazın özü nedir?

C.9-Namazın özü, kalbin huşu ve huzur içinde olmasıdır. (a,g,e,s 223)

S.10- Hanefîler’e göre namazlar kaça ayrılır? Bunlar nelerdir?

C.10-Hanefîler’e göre namazlar: a) farz, b) vâcip, c) nâfile olmak üzere üç çeşittir.

( a,g,e,s,223)

S. 11-Farz olan namazlar kaça ayrılır, isimleri nelerdir?

C.11-Farz olan namazlar, aynî farz (farz-ı ayin) ve kifâî farz (farz-ı kifâye) olmak üzere ikiye ayrılır. ( a,g,e,s 223-224)

S. 12- Farz-ı ayın olan namazlar kimlere farzdır ve nelerdir.

C.12-Farz-ı ayın olan namazlar yükümlülük çağındaki her müslümana farz olup, her biri ayrı ayrı bunu yerine getirmekle

mükelleftir. Farz-ı ayın olan namazlar, her gün beş vakit namaz ve her hafta cuma günleri kılınan cuma namazından ibarettir. (

a,g,e,s,223)

S. 13- Farz-ı kifaye olan namaz hangisidir?

C.13-Farz-ı kifâye olan namaz ise, bir müslüman öldüğünde başta yakınları, komşuları ve tanıyanları olmak üzere

müslümanlarca kılınması gereken cenaze namazıdır. (a,g,e,s,223)

S. 14-Vâcip namazlar kaç kısımdır? İsimleri nelerdir?

C.14-\/âcip namazlar, vâcip oluşu kulun fiiline bağlı olmayan (li-aynihî vâcip) ve vâcip oluşu kulun fiiline bağlı olan vâcip (ligayrihî vâcip) olmak üzere iki kısımdır. ( a,g,e,s,224)

S. 15-Li-aynihi vacip grubuna hangi namazlar girmektedir?C.15-Yatsı namazından sonra kılınan üç rek’atlık vitir namazı ile ramazan ve kurban bayramı namazları bu grupta yer alır.

Tilâvet secdesi de, her ne kadar namaz olmayıp bir secdeden ibaret olsa da, bu gruba sokulmaktadır. Ayrıca çoğunluk

tarafından sünnet kabul edilmekle birlikte, bazı Hanefîler’in vâcip saydıkları küsûf namazı da (güneş tutulduğunda kılınan

namaz) bu gruba girer. ( a,g,e,s,224)

S. 16-Li-gayrihi vacip namazlar hangileridir?

C.16-Nezir namazı, sehiv secdesi ve ifsat edilen nâfile namazın kazâsı li-gayrihi vacip namazlar grubunda yer alır. ( a,g,e,s,224)

S. 17-Nafile namazın tanımı nedir re hangi namazlar nafile namaz kapsamında yer alır? C.17-Farz veya vâcip olan namazların dışındaki namazlara nâfile namazlar denir re farz

namazların öncesinde veya sonrasında

kılınan sünnet namazlar nâfile namaz kapsamında yer alır. ( a,g,e,s,224-225)

S. 18-Sünnet nedir?

C.18-Sünnet, Hz. Peygamber’in yaptığı ve bir bağlayıcılık ve gereklilik olmaksızın yapılmasını istediği te teşvik ettiği şeylerdir. (

a,g,e,s,251)

S. 19- Revatip sünnet ne demektir?

C.19-Revâtib sünnetler, düzenli olarak kılınan sünnetler demektir. Bunlar, Hz. Peygamberin sünnetine uyularak vakit

namazlarından önce veya sonra yahut kimisinde hem önce hem sonra kılınan namazlardır. (a,g,e,s,308)

S. 20- Regaib namazlar hangileridir?

C.20-IRevâtib sünnetler dışındaki nâfile namazlar regaib adını alır. Bunlar, Hz. Peygamberin uygulamalarına dayanılarak belirli

zamanlarda veya bazı vesilelerle kılınan ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah’a yakınlaşmak ve sevap

kazanmak amacıyla kıldığı namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için “gönüllü (tatavvu) namazlar veya

arzuya bağlı namazlar” olarak da adlandırılır. Teheccüd namazı, kuşluk (duhâ) namazı, istihâre namazı, yağmur duası, husuf

namazı, küsûf nama-zı, tahiyyetüimescid, tövbe namazı, evvâbîn namazı, teşbih namazı, ihra-ma giriş namazı, yolculuğa çıkış

ve yolculuktan dönüş namazı, hâcet nama-zı, abdest te gusülden sonra namaz regaib türünden nâfile namazlardır. (

a, g, e, s,315-322)

S. 21-Hanefîler’de namazın farz ve vâcipleri dışında yapılması uygun görülen şeyler nelerdir?

C.21-Hanefîler’de namazın farz ve vâcipleri dışında yapılması uygun görülen şeyler kuvvetliden zayıfa doğru şöyle bir sıralama

takip etmektedir: Sünnet, mendup=müstehap, âdâb. ( a,g,e,s,255)

S. 22-Adap ne demektir?

C.22–dep (çoğulu âdâb), Hz. Peygamber’in devamlı olmaksızın birkaç kere yaptığı şeylerdir. Rükû ve secdede üçten fazla

teşbih yapmak (yani rükûda üçten fazla “sübhâne rabbiye’l-azîm” demek) böyledir. (a,^,^,s,^51)

S. 23-Muktedi kime denir?

C.23-Namazda imama uyan kişiye muktedî denir. ( a,g,e,s,2.52)

S. 24-İtimat ne demektir?

C.24-İftitah tekbirinin hemen ardından el bağlamaya itimat denir. (a,g,e,s,252)

S. 25-irsâl ne demektir.

C.25-Namazda elleri salıvermeye irsal denir. (a,g,e,s,252)

S. 26-Namazda kadınlar re erkekler ellerini nasıl bağlarlar?C.26-Erkekler göbek altından ve kadınlar göğüs üstünden el bağlarlar. Sağ el sol elin üzerine konulur. Erkekler sağ elin serçe ve

baş parmaklarını sol bileğin iki tarafından halka yaparlar. Kadınlar halka yapmayıp, sağ elerini düz bir şekilde sol elleri üzerine

koyarlar. (a,g,e,s,252)

5.27-     Namaz kılarken kıyamda iken ayakların arasını dört parmak kadar açık bulundurmanın hükmü nedir?

C.27-Namaz kılarken kıyamda iken ayakların arasını dört parmak kadar açık bulundurmanın hükmü sünnettir. (a,g,e,s,252)

5.28-     Tahrîme ne demektir?

C.28-iftitah tekbirine tahrîme denir? ( a,g,e,s,240)

S. 29-Teavüz kelimesinin anlamı nedir?

C.29-Tek başına namaz kılan için sadece ilk rek’atta ve Sübhâneke’den sonra Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm demeye

teavvüz denir. ( a,g,e,s,253)

S.30-Namazda “tahmid” kelimesinin anlamı nedir.

C.31-“î5emiallahü limen hamideh” dedikten sonra, “Rabbenâ lekeihamd” veya “Allahümme rabbenâ lekeihamd” demeye

tahmîd denir. ( a,g,e,s,253)

5.32-     Kavme ne demektir?

C.32-Rükûdan doğrulup dik durmaya kavme denir. ( a,g,e,s,2.54)

5.33-     “Namaza dururken kalbin ameli olan niyete lisanın fiili olan sözü eklemek. Söyleme kalbin amelini engelliyorsa kalbin

niyeti ile yetinmek gerekir.” Cümlesi namazın nelerindendir?

C.33-“Namaza dururken kalbin ameli olan niyete lisanın fiili olan sözü eklemek. Söyleme kalbin amelini engelliyorsa kalbin

niyeti ile yetinmek gerekir” hükmü namazın (adab) müstehaplarındandır. ( a,g,e,s,256)

5.34-     Namazın mekruhları ne demektir?

C.34-Namazda yapılması hoş karşılanmayan davranışlara “namazın mekruhları” denir.( a, g, e, s,256)

5.35-     Namazda Fâtiha sûresini okumayı kasten yani bilerek ve isteyerek terketmenin hükmü nedir, böyle bir durumda nasıl

hareket etmek gerekir?

C.35-Namazın vâciplerinden birini, meselâ Fâtiha sûresini okumayı kasten yani bilerek ve isteyerek terketmek tahrîmen

mekruhtur. Bir vâcibin terkedilmesi sebebiyle tahrîmen mekruh olan bu namaz esas itibariyle sahih yani geçerli olup kişiden

namaz borcunu düşürür ise de iade edilmesi yani yeniden kılınması vâciptir. (a,g,e,s,257)

5.36-     Namazı bozan fiillerden beş tanesini söyleyiniz?

C.36-1. Namazda konuşmak.

2.             Amel-i kesîrde bulunmak.

3.             Yönü kıbleden çevrilmek.

4.             Bir şey yiyip içmek.

5.             Özürsüz olarak boğaz hırıldatmak (tenahnuh etmek), öksürmeye çalışmak.

( a,g,e,s,259-260)

S.37-                Kendi irade ve ihtiyarı dışında gerçekleşen hangi durumlarda namaz bozulur?

C.37-Î5abah namazını kılarken güneşin doğması; bayram namazını kılarken zeval vaktinin olması; cuma namazını kılarken ikindi

vaktinin girmesi durumunda namaz bozulur. Fakat öğle namazını kılarken ikindi vaktinin girmesiyle öğle namazı bozulmaz. (

a,g,e,s,262)S. 38-Namaz kılanın önünden geçilmekle namazı fâsid olur mu?

C.38-Namaz kılanın önünden geçilmekle namazı fâsid olmaz. (a,g,e,s,262) S.39-“Sıfatü’s-salat”ne demektir

C.39-Namazın farz ve vâciplerine, sünnet ve âdâbına uygun şekilde kılınışına ilmihal dilinde “sıfâtü’s-salât” denilir. ?(

a,g,e,s,263)

S.’40-Namazda ka’de-i ûlâ ne demektir?

C.40-Kılacağı namazın rek’at sayısı ikiden fazla ise iki rekattan sonraki “ilk oturuş” (ka’de-i ûlâ) olur. ?(a,g,e,s,263)

S.41-Teverrük hangi anlama gelir?( a,g,e,s,2.54)

C.41 -Gerek celsede gerek ka’dede, kadınlar ayaklarını sağ yanlarına yatık bir şekilde çıkarıp, öyle otururlar buna (teverrük)

denir.

S.’42-IRek’atı ikiden ziyade olan farzların ilk iki rek’atının dışında Fâtiha okumanın hükmü nedir?

C.’42-IRek’atı ikiden ziyade olan farzların ilk iki rek’atının dışında Fâtiha okumak namazın sünnetlerindendir. ( a,g,e,s,254)

S.43-Celse ne demektir?

C.’43-İki secde arası oturuşa (celse) denir. ( a,g,e,s,254)

S.’44-Namazın vâciplerinden ve sünnetlerinden birini terketmenin hükmü nedir?

C.’44-Namazın vâciplerinden ve sünnetlerinden birini terketmek mekruh sayılmaktadır. (a,g,e,s,257)

5.45-     Grip olan kişilerin mescide gelmelerinin hükmü nedir?

C.45-Grip olan kişilerin mescide gelmeleri mekruhtur, (a,g,e,s,2.57)

5.46-     Fâtiha’dan sonra sürekli olarak belirli bir sûrenin okunması, başka sûrenin okunmamasını hükmü nedir?

C.46-Fâtiha’dan sonra sürekli olarak belirli bir sûrenin okunması, başka sûrenin okunmaması mekruhtur. ( a,g,e,s,259)

S. 47-Teressül veya irtisâl ne anlama gelmektedir?

C.47-Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır re ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül

veya irtisâl denilir. (a,g,e,s,268)

S.’48-I\^üezzin “Hayye ale’s-salâh” te “Hayye aleifelâh” derken, bu esnada “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”

demenin hükmü nedir?

C.’48-I\^üezzin “Hayye ale’s-salâh” te “Hayye aleifelâh” derken, bu esnada “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”

demek müstehaptır. ( a,g,e,s,269)

S.’49-Ezan duasının Arapça okunuşu nasıldır?

CEVAP.49-Allâhümme rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmme ve’s-salâti’l-kaime, âti Muhammeden el-vesîlete veifazîleh (ve’dderecete’r-refîah). Veb’ashü makamen mahmûdeni’llezî va’adteh (İnneke lâ tuhlifüimîâd). (a,g,e,s,269)

S.50-Namazı cemaatle kılmanın faziletini belirten hadis-i şeriflerden birisi hangisidir?

C.50-“İnsanlar ilk safın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı. Namazı ilk vaktinde

kılmanın sevabını bilselerdi bunun için yarışırlardı. Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini bilselerdi, emekleyerek de olsa bu

namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi”( a,g,e,s,271)

S. 51-Cemaatin en az sayısı kaçtır?C.51-Hanefî te Şâfiîler’e göre, cemaatin en az sayısı

imam ve ona uyan olmak üzere iki kişidir. (a,g,e,s,272)

S.52-Cemaatle namazın hükmü nedir?

C.53-Hanbelîler, cemaatle namaz kılmanın erkekler için farz-ı ayın, Şâfiîler de farz-ı kifâye olduğunu söylemişlerdir. Hanefî ve

Mâlikîler’e göre ise, cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak, gücü yeten erkekler için müekked sünnettir.

Kadınların, hastaların, çok yaşlı kimselerin ve kötürümlerin ise cemaatle namaz kılmak için mescide gitmesi gerekmez. (

a,g,e,s,272)

5.54-      “Muhâzâtü’n-nisâ” ne anlama gelir?

C.54-Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması, ilmihallerde “muhâzâtü’n-nisâ”

terimiyle ifade edilir. (a,g,e,s,273)

5.55-     Cemaatle namaz kılınırken saf düzeni nasıl olmalıdır?

C.55-İmama uyacak kişi sadece bir erkek kişi ise imamın sağına durur. Soluna ve arkasına durmak sünnete aykırı olduğu için

mekruhtur. İmama uyanlar birden çok iseler imamın arkasına dururlar. İmama uyacak kişi tek kadın ise imamın arkasına durur.

Cemaat çoğalıp saf teşkil edilecek ise saf düzeni, önce erkekler safı, onun arkasında çocuklar safı ve onun arkasında kadınlar

safı olacak şekilde yapılır. (a,g,e,s,273)

5.56-     Cenaze namazında kadınların erkeklerle aynı hizada bulunması namaza zarar verir mi?

C.56-Cenaze namazı, mutlak namaz olmadığı için cenaze namazında kadınların erkeklerle aynı hizada bulunması namaza zarar

vermez. ( a,g,e,s,274)

5.57-     Duruş düzeni(tertîbü’l-makam)nin hükmü nedir?

C.57-Duruş düzeni(tertîbü’l-makam), cemaat namazının farzlarındandır re cemaat namazının kendisi sünnetle sabit olmuştur. (

a,g,e,s,274

5.58.     -Cemaate gitmemek için mazeret sayılan haller nelerdir?

C.58-1. Hastalık.2.Korku.3.Olumsuz hava şartları.4-.>^.bdestin sıkışık olması.5. Herkese veya toplum için yeterli olacak sayıda

kimseye farz olan İlmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet.6.[Bedeni arızalar.

(a,g,e,s,275-276)

5.59.     -İmama ilk rek’atın rükûunda yetişen kimse, mesbûk mu sayılır, müdrik mi sayılır?

C.59-İmama ilk rek’atın rükûunda yetişen kimse, mesbûk değil, müdrik sayılır?

( a,g,e,s,282)

S. 60-Teşehhüt miktarı oturduktan sonra imam daha selâm vermeden önce mesbûkun ayağa kalkmasının hükmü nedir?

C.60-Teşehhüt miktarı oturduktan sonra imam daha selâm vermeden önce mesbûkun ayağa kalkması mekruh sayılmıştır. (

a,g,e,s,286)

5.61-    Fıkıh literatüründe imamlık (imamet) terimi ne ifade eder?

C.61- Fıkıh literatüründe imamlık (imamet) terimi, hem devlet başkanlığını hem de namaz imamlığını ifade eder. ( a,g,e,s,277)

5.62-    İmamlığın Şartları nelerdir?

C.62- İmamın ergin (baliğ), belli bir aklî olgunluk düzeyine ulaşmış (âkil) ve tabii ki Müslüman olması şarttır. Küfrü gerektirecek

bir inancı bulunan, bid’at te dalalet ehlinin arkasında namaz kılınmaz. (a,g,e,s,278)

S. 63- Bir kimse namazda başka mezhepten birine uyabilir mi?

C.63- Bir kimse namazda başka mezhepten birine uyabilir. ( a,g,e,s,280)S. 64-IMüdrik hangi anlamlara gelir?

C.64- Müdrik “idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş” gibi anlamlara gelir. İlmihal ıstılahında, namazı tamamen imamla birlikte kılan

kimseye müdrik denir.

S.65- Mesbûk kime denir?

C.65- İmama namazın başında değil, birinci rek’atın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rek’atlarda uyan kimseye

mesbûk denir. ( a,g,e,s,285)

S. 66-Cuma namazı kılmanın hükmü nedir?Ve ne ile sabit olmuştur?

C.66- Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz olduğu, Kitap, Sünnet te icmâ ile sabittir.

( a,g,e,s,288)

5.67-     Cuma namazı ne zaman ve nerede farz kılınmıştır?

CEVAP.67- Hz. Peygamberin cuma namazını ilk defa hicret esnasında, Medine yakınlarındaki Rânûnâ vadisinde Sâlim b. Avf

kabilesini ziyaretleri sırasında oradaki namazgâhta kıldırmış olduğu bilginlerce kabul edilmektedir. (a,g,e,s,289)

5.68-      Cuma Namazının Vücûb Şartları nelerdir?

C.68-1. Erkek olmak 2. Mazeretsiz Olmak 3. Hürriyet 4. İkamet.(a,g,e,s,290-294)

S. 69- Cuma Namazının Sıhhat Şartları nelerdir?

C.69-1. Vakit 2. Cemaat 3. Şehir 4. Cami 5. İzin 6. Hutbe.( a,g,e,s,294-299)

5.70-    Cuma namazına gitmemeyi mubah kılan mazeretler nelerdir?

C.70-1. Hastalık. 2. Körlük ve kötürümlük. 3. Uygun olmayan hava ve yol şartları. 4. Korku.

5.71-    Hanefîlere göre cuma namazı hutbesinin sahih olabilmesi için hangi şartların bulunması gerekir?

C.71-1. Vakit içinde okunması

2.          Namazdan önce olması

3.          Hutbe niyetiyle okunması

4.          Cemaatin huzurunda irad edilmesi. Son şartın yerine gelmiş olması için, kendisiyle cuma sahih olan en az bir kişinin

bulunması gerekir. ( a,g,e,s,300)

5.72-    Zuhr-i Ahir Namazı ne demektir?

C.72- Zuhr-i ahir namazı, son öğle namazı demektir. (a,g,e,s,303)

5.73-   Tıval-ı mufassal hangileridir?

C.73-Hucurat suresi ile Buruc suresi arasındaki uzun surelerdir? (a,g,e,s,253)

5.74-    Zevalden/ilk ezandan sonra cuma namazını kılmadan yolculuğa çıkmanın hükmü nedir?

C.74- Zevalden/ilk ezandan sonra cuma namazını kılmadan yolculuğa çıkmak tahrîmen mekruhtur. ( a,g,e,s,304

5.75-    Cuma namazı ile yükümlü kişilerin cuma günü zeval vaktinden sonra hatibin minberde olduğu sırada alışveriş

yapmalarının Hanefîlere göre hükmü nedir? Yapılan alış veriş geçerli midir?)

C.75- Cuma namazı ile yükümlü kişilerin cuma günü zeval vaktinden sonra hatibin minberde olduğu sırada alışveriş yapmaları

Hanefîlere göre tahrîmen mekruh olmakla birlikte yapılan alışveriş geçerlidir.

(a,g,e,s,304

5.76-    Vitir Arapçada hangi anlamda kullanılmaktadır?

C.76- Vitir Arapçada çiftin karşıtı olan “tek” anlamındadır. ( a,g,e,s,304)S. 77-Hz. Peygamber, vitir namazının ne zaman kılınmasını tavsiye etmiştir?

CJ7-Hz. Peygamber, günün kılınan son namazının tek (vitir) olmasını tavsiye ve teşvik etmiş ve kılınma vaktine ilişkin olarak da

sabah namazının sünnetinden biraz önceki vakti, yani sabah namazı vaktinin girmesine yakın bir vakti önermiş bununla birlikte

gece uyanamayacağından endişe edenlerin yatmadan önce kılabileceklerini belirtmiştir.

5.78-     Vitir namazı nasıl kılınır?

C.78- Vitir namazı Hanefîlere göre akşam namazı gibi bir selâmla kılınan üç rek’attan ibaret olup akşam namazından farkı,

bunun her rek’atında Fatiha ve ardından bir sure ve son rek’atta rükûdan önce tekbir alınarak Kunut duası okunmasıdır. (

a,g,e,s,305)

5.79-      Kunut dualarını okuyamayan kimse onların yerine ne okuyabilir?

C.79- Bu duayı okuyamayan kimse “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç kere “Allahümmağfir lî” veya üç kere “Yâ Rabbi” der.(

a,g,e,s,305)

5.80-      Bayram namazının vakti ne zamandır?

C.80- Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. (a,g,e,s,307)

5.81-      Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa daha sonra kılınabilir mi?

C.81- Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise

2.   gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terk edilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise

kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir. (a,g,e,s,307)

5.82-     -Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı nedir?

CEVAP.82-Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bunun her rek’atında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu

fazla tekbirlere “zâit tekbirler” denir. (a,g,e,s,306)

5.83-      Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?

C.83-Peygamberimizin, kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. Günü ikindi namazına kadar,

ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. (a,g,e,s,307)

5.84-      Teravih hangi anlama gelir?

C.84- Teravih, Arapça tervîha kelimesinin çoğulu olup “rahatlatmak, dinlendirmek” gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus

olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rek’atının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış,

sonradan bu kelimenin çoğulu olan terâvih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nâfile namazın adı olmuştur. ( a,g,e,s,311)

5.85-     Tilavet secdesinin hükmü nedir?

C.85- Tilavet secdesi yapmak, Hanefilere göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir. a,g,e,s,353)

5.86-     IRevatib sünnetler hangileridir?

C.86-a) Vakit Namazlarıyla Birlikte Düzenli Olarak Kılınan Sünnetler (Farzlara Tâbi Olan Nâfile Namazlar)

aa) Müekked Sünnetler

bb) Gayr-i Müekked Sünnetler( a,g,e,s,308-314)

5.87-      Sünen-i regaib ne demektir?

C.87- Revâtib sünnetler dışındaki nafile namazlar sünen-i regaib adını alır.

(a,g,e,s,315)S.88-Regaib namazlar hangileridir?

C.88- a) Teheccüt Namazı

b)             Kuşluk Namazı

c)             Evvâbîn Namazı

d)             Tahiyyetü’l-mescid

e)             Abdest te Gusülden Sonra Namaz

f)              Yolculuğa Çıkış ve Yolculuktan Dönüş Namazı

g)             Hâcet Namazı

h)             İstihâre Namazı

i)              Tövbe Namazı j) Teşbih Namazı k) Yağmur Duası

I)    Küsuf ve Husuf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) m) Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak (a,g,e,s,315-322)

S.89-      Seferî veya misafir kime denir?

C.89- Kişinin herhangi bir nedenle ikamet ettiği yerden kalkıp başka bir yere gitmesi veya

gitmek için yola koyulması, Arapçada

sefer veya müsaferet olarak adlandırılmakta olup, bu şekilde yola çıkmış kişiye de seferî veya misafir denilir. (a,g,e,s,323)

5.90-    Seferî kimse bir beldede on beş gün ve daha fazla kalmaya niyet edince namazlarını nasıl kılar?

C.90-Seferî kimse bir beldede on beş gün ve daha fazla kalmaya niyet edince mukim olur re artık namazlarını tam kılar. Eğer on

beş günden az kalmaya niyet ederse seferîliği devam eder. (a,g,e,s,328)

5.91-    Vatan-ı aslî ne demektir?

C.91- Vatan-ı aslî. Bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği veya içinde barınmayı kastettiği yere vatan­ı aslî denir. Vatan-ı aslîden başka yere iş, görev vb. sebeplerle veya yerleşmek üzere göçülünce yeni yer vatan-ı aslî olur, eski

yer bu vasfını kaybeder. ( a,g,e,s,328)

5.92-    Cem’in fıkıhtaki terim anlamı nedir?

C.92- Cem’in fıkıhtaki terim anlamı,”birbirini takip eden iki namazın (öğle ile ikindinin veya akşam ile yatsının), bu ikisinden

birinin vaktinde, birlikte ve peşi peşine kılınması”dır. Eğer bu birlikte kılma birinci namazın vaktinde ise buna cem-i takdîm,

İkincisinin vaktinde ise cem’-i te’hîr denilir. (a,g,e,s,329)

5.93-    Muvâlât ne demektir?

C.93- Cem’ yapılırken, iki namazın ara vermeksizin peşi peşine kılınmasına muvâlât denir. ( a,g,e,s,333)

S. 94-Namaz ancak hangi nedenlerden dolayı kazaya kalabilir?

C.94-Uyku ve unutma gibi kişinin elinde olmayan durumlarda namazın kazaya kalması mazeret olarak kabul edilmiştir. (

a,g,e,s,335)

S. 95-Tertip sahibi kime denir. Tertip sahibi kimse kazaya kalmış namazlarını nasıl kılar?

C.95- Tertip s a hibi, o z a ma na ka d a r a İti va kit veya d a ha fa zla na ma zı ka z aya ka l ma mış kimseye denir. Namazı kaza edecek kişi

tertip sahibi ise kaza namazı ile vakit namazı arasında sıraya uyması gerekir. Tertip sahibi değilse bu namazı kaza etmeden

diğerlerini kılabilir. ( a,g,e,s,338

S.   96-î5ehiv secdesi ne anlama gelir?

C.96- Sehiv “yanılma, unutma ve dalgınlık” gibi anlamlara gelir. Buna göre sehiv secdesi, yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın vaciplerinden birini terk veya tehir etme durumunda, namazın sonunda yapılan secdelere denilir.

( a,g,e,s,339)

S.   97-î5ehiv secdesi nasıl yapılır?

C.97- Son oturuşta “Tahiyyât” duası okunup iki yana selâm verildikten sonra iki secde daha yapılır re oturulur. Bu oturuşta

Tahiyyât duası, “salavat (Salli ie Bârik)” ve “Rabbenâ âtinâ” duası okunarak, her zamanki gibi önce sağa sonra sola selâm verilir.

(a,g,e,s,340)

5.98-     Kefen-i sünnet nedir?

C.98- Erkeğin kefeni, biri gömlek (kamîs) yerini, biri etek (izâr) yerini ve                 biri de sargı-

bürgü (lifâfe) yerini tutmak üzere yensiz ve

yakasız, etrafı dikişsiz üç kat bez; kadının kefeni ise bu           üç kata ilâve olarak bir          başörtüsü

ve bir de göğüs örtüsü olmak üzere beş

kat bezdir. Bu söylenen sünnet üzere kefenleme için gereken parça sayısıdır (kefen-i sünnet). ( a,g,e,s,359)

5.99-      Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?

C.99-1 ,^\nasını veya babasını kasten öldüren kimselerin

2.            Çatışma esnasında öldürülen eşkıyanın, teröristlerin ve soyguncuların

3.            Yanlışlıkla veya dayanılmaz bir ağrı ve acıdan dolayı olmadıkça, bilerek kendini öldüren yani intihar eden kimsenin

4.            İrtidad ederek Müslümanlıktan çıkmış olan kimsenin cenaze namazı kılınmayacağı

gibi, Müslüman mezarlığına da defnedilmez. (a,g,e,s,264-365)

S.100-      Dünyevî ve uhrevî hükümler bakımından şehitleri kaç kısımda değerlendirebiliriz?

C.             100- İslâm hukukçuları ilgili hadislerden yola çıkarak dünyevî ve uhrevî hükümler bakımından şehitleri üç kısımda

değerlendirmişlerdir.

1.          Hem dünya hem âhiret hükümleri bakımından şehit sayılanlar.

2.          Sadece dünya hükümleri bakımından şehit sayılanlar.

3.          Sadece âhiret hükümleri bakımından şehit sayılanlar.

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
ETİKETLER:
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi