dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

K.Kerim’in Tedricen İnmesinin Sebepleri-Tevsir

K.Kerim’in Tedricen İnmesinin Sebepleri-Tevsir
01.09.2021

K.Kerim’in İndiği Ortam:
❖ Sosyal
♦♦♦ Ekonomik
❖ Kültürel
❖ Dini
❖ K.Kerim ile İlgili Bazı Kavramlar
❖ İnzal: Levh-i Mahfuz – Beytü’l-İzze – kitap olarak
❖ Tenzil: Parça parça iniş – tedricen
❖ Metluv Vahiy: Yazılıp, okunan vahiy
❖ Gayrı Metluv Vahiy: Yazılıp, okunmayan vahiy
❖ Fetretü’l Vahiy: Vahyin kesintiye uğraması
❖ Tencimu’l-Kur’an: Vahyin parça parça inişi
❖ K.Kerim’in Tedricen İnmesinin Sebepleri
❖ 1.Hüküm icrada kolaylık
❖ 2.Anlaşılıp uygulamada kolaylık
❖ 3.Münafık – Müşrik Tanıma
❖ 4.Soru ve itirazlara anında itiraz
❖ 5.Ashaba moral ve güç kaynağı
❖ 6.Olaylara anında çözüm
❖ 7.Neshi anlama
❖ 8.Bütünlük – Bağlamı sağlama
❖ 9.Meydan Okuma ( Tehaddi )
❖ 10.Başkası yazdı iddiasını ortadan kaldırma
K.Kerim ile İlgili Yapılan Çalışmalar
❖ 1.K.Kerim’in Cem Edilmesi:
❖ Hz.Ebubekir Dönemi
❖ Yemame Savaşı’nda hafızların şehit edilmesi.
❖ Hz.Ömer’in önerisi
❖ Heyet – Zeyd bin Sâbit
❖ Zeyd Bin Sabit’in Seçilme Sebepleri
❖ Uzun süre vahiy katipliği yapmış olması
❖ Rasulullah hayatta iken Kur’an’ı toplaması
❖ Kur’an’ın tamamını ezbere bilmesi
❖ Arzı ahireye katılmış olması
❖ Zeki olması
❖ Müslümanların güvenini kazanmış olması
❖ Cem işini Hz.Ömer ile Zeyd b. Sâbit yapmıştır.
❖ Cem bir yıl sürdü.
❖ Mushaf ismi verildi. (Abdullah bin Mes’ud)
❖ Tevbe Suresinin son iki ayetini / 23.ayetini Huzeyme bin Sâbit getirmiştir.
❖ Mushaf Hz.Hafsa’da kaldı.
❖ 2.K.Kerim’in İstinsahı:
❖ Hz.Osman Dönemi
❖ Orta Asya Savaşların’da okumada ihtilaf yaşanması.
❖ Huzeyfe bin Yeman teklif etti.
❖ Heyet – Zeyd bin Sabit

❖ Kureyş Lehçesi – 5 yıl ❖ K.Kerim’in Unsurları
❖ Çoğaltılan Kur’anlar nüshası Medine, Mekke, ❖ l.Ayet: iz, açık işaret, burhan, mucize vb.
Şam, Kufe, Basra, Yemen, Bahreyn’e gönderildi. ❖
❖ İlk – son – en uzun – en kısa ayet:
Alak 1-5 ayetleri – Maide 3.ayet / Bakara
❖ İmam Mushaf: Hz.Osman’da kalan mushaftır. 281.ayet Bakara 282. ayet ( Müdâyene Ayeti) – İhtilaf
❖ Mesâhifü’l-Emsâr: Gönderilen mushaflardır.
❖ Tilaveti nesh edilen ayetler yazılmamıştır. ❖ Ayet Sayısı: İhtilaf – Kufe Ekolü – 6236 ayet
❖ Mushafların üç tanesi ise Topkapı Sarayı, Taşkent ve Londra’da bulunmaktadır. ❖
❖ Tahmis: Her beş ayetinin sonuna Hams yazılması.
Ta’şir: Her on ayetin sonuna da Aşr yazılması.
❖ Resmü’l-Mushaf / Resmü’l-Osmani / Hicaü’l- Mushaf / Resmü’l-Istılahi: Özel imlalar ❖ Ayetlerin tertibi ittifak olarak tevkifidir.
kullanılan mushaftır. ❖
❖ Fasıla: İki ayeti bir birinden ayıran kelime Besmele: Fatiha, Tevbe, Neml / 30. Ayet
❖ 3.Kur’an’ın Harekelenmesi:
❖ Irak valisi Ziyâd önerisi ❖ 2.Sure: Yüksek rütbe, şeref, mevki, sur vb.
❖ Ebu Esved ed-Düeli uyguladı. ❖ Surelerin tertibi;
❖ Tevbe 3. ayet – yanlış okuma ❖
❖ 1. İctihadidir. (İ.Malik – Bakıllâni)
2. Tevkıfidir. (İbn Enbâri)
❖ 4.Kur’an’ın Noktalanması : ❖ 3.Kısmen ictihadi – kısmen tevkîfidir.
❖ Irak valisi Haccac önerisi
❖ Nasr bin Asım ve Yahya bin Ya’mer uyguladı. ❖ Ahrufu’s-Seb’a: K.Kerim’in yedi okuyuşu, vechi veya lehçesini ifade eden kavramdır.
❖ 5.K.Kerim’in Son hali: Halil bin Ahmet ❖ Kureyş, Kinane, Huzeyl, Hevazin, Sakif, Yemen, Temim
❖ 6.Duraklar:
❖ Muhammed Tayfur es-Secavendi ❖ Cüz:
❖ (Vakıf ve İbtida) ❖
❖ Hizb:
Sure Sayısı: 114 / 113 ( Enfal – Tevbe)
❖ Kur’an Kelimesinin Kökeni: ❖ Fatiha suresi bir bütün olarak nazil olan ilk
❖ 1.Hemzesiz k-r-n kökünden türemiştir. suredir.
❖ (Karine, işaret, delil, yakınlaştırma) ❖ Nasr ise son nazil olan suredir.
❖ 2.Hemzeli k-r-e kökünden türemiştir. ❖ Bakara / Ali İmran – Zehraveyn
❖ (Okumak, okunan şey) ❖ Felak / Nas – Muavvizeteyn
❖ 3. Alem-i Mürtecel: İlk anda bir şeye isim ❖ İhlas / Felak / Nas – Muavvizat
olarak konulmuş kelimedir. (İmam Şafi) ❖
❖ Tevbe – Berae Haşr – Beni Nadir
❖ Kur’an’ın Diğer İsimleri: ❖ İsra – Beni İsrail
❖ Kitap ❖ Mü’min – Gafir (bağışlayan)
❖ Burhan
❖ Furkan ❖ Müsebbihat Sureleri: Hadid, Haşr, Saff Cuma,
❖ Zikr Teğabün sureleridir.
❖ Nur ❖ Müddesir suresi – Velid bin Muğire
❖ Mev’iza
❖ Şifa ❖ Kevser suresi – As bin Vâil
❖ Hüda ❖ Kalem suresi – Nadr bin Hâris
❖ Beyan
❖ Kelam ❖ Fatiha: Sebu’l-Mesâni
❖ Ruh ❖ el-Vâfiye (tam)
❖ Rahmet ❖ eş-Şifa
❖ Tenzil ❖ es-Salat
❖ Büşra ❖ es-Sual
❖ Hikmet ❖


❖ el-Esas
el-Kâfiye
Fâtihatü’l-Kitap
Ümmü’l-Kur’an

❖ Suretü’l-Hamd
❖ Kenz
❖ Tilavet Secdesi Geçen Sureler:
❖ Meryem – İnşikak – Secde – Sâd
❖ Ârâf – Fussilet – Furkan – İsra
❖ Râd – Hac (2 / Şâfi)- Alak
❖ Nahl – Necm – Neml (Missaffirhane)
❖ Surelerin Uzunluklarına Göre Tasnifi:
❖ Sebu’t-tuvel: K.Kerim’in en uzun yedi suresi
❖ Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Mâide, En’âm, A’râf, Tevbe / Yunus Sureleri
❖ el-Mi’ûn: Ayet adedi yüz civarında olan sureler
❖ el-Mesânî: Âyet adedi yüzden az olan sureler
❖ el-Mufassal: Kaf – Nâs arası kısa sureler
❖ Surelerin Tasnifi
❖ l.Vahyin indiği mekâna göre tasnif
❖ 2.Muhâtaplar dikkate alınarak yapılan tasnif
❖ 3.Hicret dikkate alınarak yapılan tasnif
❖ Mekkî Sûrelerin Özellikleri:
❖ 1.İçinde kellâ lafzı olan
❖ 2.Secde âyeti ihtiva eden
❖ 3.Hz. Âdem ve İblis kıssası (Bakara hariç)
❖ 4.Başında hurûf-ı mukatta’a bulunan (Bakara ve Âli İmrân hariç)
❖ 5.İçinde kıssalar bulunan (Bakara hariç)
❖ 6.İçinde ey insanlar ibaresi bulunan
❖ 7.İçinde putperestliğe karşı bir mücadele olan
❖ 8.Tevhid, nübüvvet, ahlak ve ahirete iman
❖ 9.Ayet ve sûreler kısa, ifadeler vurgulu
❖ 10.Kasemlere yer verilmiştir.
❖ 11.Ruhâni cezbeler ve tatlı mûsıki vardır.
❖ Medenî Sûrelerin Özellikleri:
❖ 1. İçinde münafıklardan bahseder (Ankebut hariç)
❖ 2. Cihâda izin veren ve cihad hükümleri bulunur
❖ 3. Hudûd ve miras paylaşımından bahseder
❖ 4. İçinde ey iman edenler ibaresi bulunur
❖ 5. İbadet ve muamelat konuları vardır
❖ 6. Ehl-i kitabın batıl inançlarından bahseder
❖ 86 Sure Mekki – 28 Sure Medeni

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi