dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

2024 DHBT Hazırlık- Çıkmış Karışık Özel Sorular

2024 DHBT Hazırlık- Çıkmış Karışık Özel Sorular
14.09.2021

2024 DHBT Hazırlık yapan adaylar için hazırladığımız bu yazıda önceki sınavlardan çıkmış soruları cevapları ile beraber size sunuyoruz.

S.1-Hak Dinin Tarifi Nedir?

C.1-Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.4)

S.2-Dinin Kurucusu Kimdir?
C.2-Dinin kurucusu Allahtır. Allahtan başka kimsenin din kurma yetkisi yoktur.( İlmihal I, s.9)

S.3-Dinin Muhatabı Kimdir?
C.3-Dinin muhatabı akıl sahipleridir. Yani dinin hükümleriyle ancak akıl sahibi kimseler mükelleftir. (İlmihal I s.9)

S.4-Dinin Gayesi Nedir?
C.4-Dinin gayesi; İnsanları dünya ve ahrette mutlu kılmaktır.(a.g.e. s.9)

S.5-İslam Dininin Özellikleri Nelerdir?
C.5-1)İslam Dini son dindir.
2)İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlakla ilgili değişmeyen esasları vardır.
3)İslam evrensel bir dindir. (a.g.e, s.13-15)

S.6-Mezhep Nedir?
C.6-Sözlükte mezhep gidilen yol demektir. Terim olarak; bir dinin, bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri demektir. (a.g.e, s.16)

S.7-İslam’da mezhepler kaça ayrılır?
C.7-İslam’daki mezhepler itikadi ve ameli olmak üzere ikiye ayrılır. .(a.g.e, s.16)

 

S.9-Dini hükümlerin kaynakları (edille-i şer’iyye) nelerdir?
C.9-Dini hükümlerin dayandığı kaynaklar; kitap, sünnet, icma ve kıyas olmak üzere dörttür. (a.g.e, s.20)

S.10-Sünnet nedir?
C.10-Sünnet sözlükte yol ve adet demektir. Terim olarak ise; Peygamberimizin Kur’an’dan başka söz ve davranışlarıdır. (a.g.e, s.21)

S.11-Sünnet Kaç kısımdır?
C.11-Sünnet üç kısımdır. Bunlar:
1-Kavli Sünnet: Peygamberimizin sözleri demektir.
2-Fiili Sünnet: Peygamberimizin davranışları demektir.
3-Takriri Sünnet: Peygamberimizin, bir müslümanın yapmış olduğu bir iş veya söylemiş olduğu bir sözden haberdar olduğu halde buna karşı çıkmaması ve onu sükûtla karşılamasıdır. (a.g.e, s.21)

S.12-Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle kaça ayırmışlardır?
C.12-Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle ikiye ayırmışlardır:
a)Sünen-i Hüda (Sünnet-i Hüda) b)Sünen-i Zevaid(Sünnet-i Zavaid .(a.g.e. s.22-23)

S.13-İcma ne demektir?
C.13-İcma sözlükte birleştirmek, bir konuda fikir birliği etmek anlamına gelir. Dindeki anlamı ise, İslam âlimlerinin peygamberimizden sonraki bir dönemde dini bir meselenin hükmü üzerinde ittifak (fikir birliği)etmeleridir. (a.g.e, s.23)

S.14-Kıyas ne demektir?
C14-Kıyas sözlükte, bir şeyi başka bir şeyle ölçmek ve iki şey arasındaki benzerlikleri belirlemektir. Dindeki anlamı ise; Kitap, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan herhangi bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle bu kaynaklardan birinde yer alan konunun hükmünü vermek demektir. (a.g.e, s.23-24)

S.15-İman kaç kısma ayrılır?
C.15-İman icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır. (a.g.e, s.25)

S.16-İcmali imanı tarif ediniz?
C.16-İcmali iman İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir.

S.17-Tafsili imanı tarif ediniz?
C.17-İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inan¬maya tafsîlî iman denilir.

S.18-Taklidi imanı tarif ediniz?
C.18- Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklîdî iman denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin çoğuna göre bu tür iman geçerli olmakla beraber, kişi imanı aklî ve dinî delillerle güçlendirmediğinden dolayı sorumludur.

S.19-Tahkiki imanı tarif ediniz?
C.19-Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ise tahkîkî iman denir. Aslolan her müslümanın tahkîkî imana sahip olması, neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımasıdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.71)

S.20-İman artar veya eksilir mi?
C.20-İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artmaz ve eksilmez.
İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık gösterir. Kiminin imanı kuvvetli kiminin zayıftır. Kiminin imanı tam anlamıyla içine sinmiş, kimininki yüzeysel kalmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’deki“Müminler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah’ın âyetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır.” anlamındaki âyetler ile bu konudaki hadisler, imanın kuvvet, kalbin derinliklerine nüfuz yönüyle farklı seviyelerde olabileceğini göstermektedir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.73)

S.21- İnsanlar tasdik ve inkâr açısından kaç gruba ayrılır?
C.21-İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler:1-Mümin 2- Kafir 3-Münafık (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.77)

S.22-Sıfatı Nefsiyye Nedir?
C.22-Vücud sıfatı sfat-ı nefsiyyedir.

S.23-Vücud ne demektir?
C.23-Vücûd. “Var olmak” demektir. Vücûdun zıddı olan yokluk Allah hakkında düşünülemez.

S.24-Sıfat-ı selbiyye nedir?
C.24-Sıfat-ı Selbiyye: “Vahdaniyet, Bekâ, Kıyam bi nefsihi, Kıdem ve Muhalefetü’n li’l havadis” olmak üzere beştir.

S.25-Kıdem ne demektir?
C.25-Kıdem. “Ezelî olmak, başlangıcı olmamak” demektir.

S.26-Beka ne demektir?
C.26-Beka. “Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak” demektir.

S.27-Vahdaniyet ne demektir?
C.27-Vahdâniyyet. “Allah Teâlâ’nın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi,benzeri ve ortağının bulunmaması” demektir.

S.28- Muhalefettin li’l-havâdis ne demektir?
C.28-Muhalefettin li’l-havâdis. “Sonradan olan şeylere benzememek” demektir.

S.29-Kıyam bi-nefsihî ne demektir?
C.29-Kıyam bi-nefsihî. “Varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak” demektir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.88)

S.30-Hayat ne demektir?
C.30-Hayat. “Diri ve canlı olmak” demektir.

S.31- İlim ne demektir?
C.31-İlim. “Bilmek” demektir. Allah her şeyi bilendir.

S.32-Semi ne demektir?
C.33-Semi’. “İşitmek” demektir. Allah işiticidir.

S.34-Basar ne demektir?
C.34-Basar. “Görmek” demektir. Yüce Allah her şeyi görücüdür.

S.35-İrade ne demektir?
C.35-İrade. “Dilemek” demektir. Allah dileyicidir.

S.36-Kudret ne demektir?
C.36-Kudret. “Gücü yetmek” demektir. Allah sonsuz bir güç ve kudret sahibidir.

S.37-Kelam ne demektir?
C.37-Kelâm. “Söylemek ve konuşmak” demektir. Allah konuşan varlıktır.

S.38-Tekvin ne demektir?
C.38-Tekvin. “Yaratmak, yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak” demektir. (İlmihal I,T.D.V
yay.,İst.1998, s.89-91)

S.39-Melek ne demektir?
C.39- Sözlükte “haberci, elçi, güç ve kuvvet” anlamlarına gelen melek, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıktır. . (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.92)

S.40- Meleklerin Mahiyeti hakkında bilgi veriniz?
C.40-Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah’a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nûrânî ve ruhanî varlıklardır^Bu sebeple onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı âyetler ve sahih hadislerdir. Onun ötesinde bir şey söylemek mümkün değildir(İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.92)

S.41-Suhuf nedir hangi peygambere kaç sahife gönderilmiştir?
C.41-Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risalelere denilir. Sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir; Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. Şît’e 50 sayfa, Hz. İdrîs’e 30 sayfa, Hz. İbrahim’e 10 sayfa. Bugün bu sayfalardan elimizde hiçbir şey yoktur. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.101-102)

S.42-Tevrat ne anlama gelir ve hangi Peygambere gelmiştir?
C.42-Tevrat İbrânîce bir kelime olup “kanun, şeriat ve öğreti” anlamlarına gelir. Hz. Musa’ya indirilmiştir.

S.43- Zebur ne anlama gelir ve hangi Peygambere gelmiştir?
C.43-Zebur: Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelir. Hz. Davud’a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır.

S.44-İncil ne anlama gelir ve hangi Peygambere gelmiştir?
C.44-İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. İsa’ya indirilmiştir.

S.45-Hz. İsa hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir?
C.45-Hz. İsa İsrâiloğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.101-102)

S.46-Kuran’ın anlamı nedir?
C.46-Kur’an: Sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamına gelen Kur’an terim olarak şöyle tarif edilir:“Hz. Peygamber’e indirilen, Mushaflarda yazılı, Peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâmdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.101-102)

S.47-Resül ne demektir?
C.47-Terim olarak resul , yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla insanlara gönderilen peygambere denilir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.106)

S.48-Sıdk ne demektir?
C.48-Sıdk. “Doğru olmak” demektir. Her peygamber doğru sözlü ve dürüst bir insandır.

S.49-Emanet ne demektir?
C.49-Emanet. “Güvenilir olmak” dernektir. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir.

S.50-İsmet ne demektir?
C.50-İsmet. “Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak” demektir. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah işlememişlerdir.

S.51-Fetanet ne demektir?
C.51-Fetânet. “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları” demektir.

S.52-Tebliği ne demektir?
C.52-Tebliğ. “Peygamberlerin Allah’tan aldıkları buyrukları ve yasaklan ümmetlerine eksiksiz iletmeleri” demektir. . (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.109)

S.53- Kur’an’da adı geçen peygamberleri sayınız?
C.53-Kur’an’da adı geçen peygamberler şunlardır: Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Salih, Lût, İbrahim, İsmail, İshâk, Ya’kub, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ, Dâvûd, Süleyman, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs, Elyesa’, Zekeriyyâ, Yahya, İsâ, Muhammed. Bunlardan başka Kur’an’da üç isim daha zikredilmiştir. Fakat onların peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı vardır. Bunlar Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn’dir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.110)

S.54- Mucize nedir?
C.54-Sözlükte “insanı âciz bırakan, karşı konulmaz, olağan üstü, garip ve tuhaf şey” anlamlarına gelen mucize, terim olarak “yüce Allah’ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı ve olağan üstü olay” diye tanımlanır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.113)

S.55-İrhas nedir?
C.55-İrhâs. Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlardır. Hz. İsâ’nın beşikte iken konuşması gibi. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.56-Keramet nedir?
C.56-Keramet. Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağan üstün hallerdir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.57-Meunet nedir?
C.57-Meûnet. Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır. Meûnet. Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.58-İstidrac nedir?
C.58-İstidrac. Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağan üstü olaydır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.59-Olağanüstü bir durum olan İhanet ne demektir?
C.59-İhanet. Kâfir ve günahkâr kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaydır. Meselâ, peygamberlik taslayan inkarcılardan Müseylime, tek gözü kör olan bir adama, iyi olsun diye dua etmiş, bunun üzerine adamın öbür gözü de kör olmuştur. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.60-Peygamberimizin en büyük mucizesi nedir?
C.60-Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur’an’dır. Kur’an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden, akıllara durgunluk verecek derecede büyük ve ebedî bir mucizedir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.61-Peygamberimizin hissi mucizelerinden üç tanesini sayınız?
C.-61
a) Bir gecenin çok kısa bir anında Mescid-i Harâm’dan, Mescid-i Aksâ’ya gitmesi ile başlayan İsrâ ve mi’rac mucizesi.
b) Ayın iki parçaya ayrılması.
c) Taşın Hz. Peygamberle konuşması. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.116)

S.62-Ahiret ne demektir?
C.62-Âhiret, sözlükte “son, sonra olan ve son gün” anlamlarına gelir.
Terim olarak âhiret, İsrafil’in (a.s.) Allah’ın emriyle, kıyametin kopması için sûra ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedî hayata denilir. İsrafil (a.s.) sûra ikinci defa üfleyince insanlar diriltilip hesaba çekilecek, sonra dünyadaki iman ve amellerine göre ceza ve mükâfat görecek, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girecek ve orada kalacaklardır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.117)

S.63-Kıyamet alametleri kaça ayrılır?
C.63-Kıyamet alâmetleri, insan iradesine bağlı olması veya olmaması, kıyametin kopuşuna çok yakın bulunup bulunmaması durumu göz önünde tutularak iki başlık altında incelenir: Küçük alâmetler, büyük alâmetler. Alâmetlerin büyük veya küçük diye nitelenmeleri önemlerinden dolayı değil, açıklanan sebepten dolayıdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.123)

S.64-Kıyametin küçük alametlerinden bazılarını sayınız?
C.64-Küçük Alâmetler. Dinî emirlerin ihmal edilmesi ve ahlâkın bozulması gibi insan iradesine bağlı olarak meydana gelecek olan olaylardır. Bazı küçük alametler şunlardır: Peygamberimiz’in gönderilmesi ve onunla peygamberliğin sona ermesi, ilmin ortadan kalkıp bilgisizliğin artması, şarap içme ve zinanın açıkça yapılır olması, ehliyetsiz insanların söz sahibi olması, adam öldürme olaylarının artması, dünya malının bollaşması, zekât verecek fakirin bulunmaması gibi olaylar kıyametin küçük alâmetlerinin bazılarıdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.123)

S.65-Kıyametin büyük alametlerini sayınız?
C.65-Duman, Deccal, Dâbbetü’1-arz, Güneşin batıdan doğması, Ye’cûc ve Me’cûc’ün Çıkması, Hz. İsâ’nın Gökten İnmesi, Yer Çöküntüsü, Ateş Çıkması.

S.66-Kıyametin büyük alametlerinden Duman nedir?
C.66-Duman. Müminleri nezleye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kâfirleri sarhoş eden bir dumanın çıkışı ve bütün yeryüzünü kaplaması.

S.67-Kıyametin büyük alametlerinden Deccal nedir?
C.67- Deccâl. isminde bir şahıs çıkacak ve Tanrılık iddiasında bulunacak, istidrâc denilen bazı olağan üstülükler gösterecek ve Hz. İsâ tarafından öldürülecektir.

S.68- Kıyametin büyük alametlerinden Dâbbetü’1-arz nedir?
C.68-Dâbbetü’1-arz. Bu isimde bir canlı çıkacak, yanında Hz. Musa’nın asâsı ve Hz. Süleyman’ın mührü bulunacak, asâ ile müminin yüzünü aydınlatacak, mühür ile kâfirin burnunu kıracak, böylelikle müminlerin ve kâfirlerin tanınmaları sağlanacaktır.

S.69- Kıyametin büyük alametlerinden Güneşin Batıdan Doğması nedir?
C.69-Güneşin Batıdan Doğması. Evrenin tek hâkimi Allah’ın emriyle güneş batıdan doğacak, bu olaydan sonra iman edenlerin imanı, kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir.

S.70- Kıyametin büyük alametlerinden Ye’cûc ve Me’cûc’ün Çıkması nedir?
C.70-Ye’cûc ve Me’cûc’ün Çıkması. Bu isimde iki topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapmaları da kıyametin bir başka büyük alâmetidir.

S.71- Kıyametin büyük alametlerinden Hz. İsâ’nın Gökten İnmesi nedir?
C.71-Hz. İsâ kıyametin kopmasına yakın gökten inecek, insanlar arasında adaletle hükmedecek, Hz. Peygamber’in dini üzere amel edecek, deccâli öldürecek, sonra da ölecektir.

S.72- Kıyametin büyük alametlerinden Yer Çöküntüsü nedir?
C.72-Biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsü meydana gelecektir.

S.73- Kıyametin büyük alametlerinden Ateş Çıkması nedir?
C.73-Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır.
(İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.123-124)

S.74-Ba’s ne demektir?
C.74-“Öldükten sonra tekrar dirilmek” anlamına gelen ba’s, âhiret hayatının en önemli devrelerinden biridir. Kıyametin kopmasından sonra İsrafil (a.s.) sûra ikinci defa üfürecek ve bütün canlı yaratıklar tekrar diriltileceklerdir. Ehl-i sünnet inancına göre tekrar diriliş, hem beden hem de ruh ile olacaktır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.125)

S.75- Haşir ve mahşer ne demektir?
C.75-Sözlükte “toplanmak, bir araya gelmek” demek olan haşir, terim olarak yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer veya arasât denir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.126)

S.76- Mîzan ne demektir?
C.76-Sözlükte “terazi” anlamına gelen mîzan, âhirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilâhî adalet ölçüsüdür. İç yüzü bizce bilinemeyen mîzan, dünyadaki ölçü aletlerinin hiçbirine benzemez. Tartıda iyilikleri kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa erecek, hafif gelenler ise cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gidenlerden mümin olanlar, işlediği suçun karşılığı olan cezayı çektikten sonra oradan çıkarılıp cennete girdirileceklerdir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.128)

S.77- Sırat ne demektir?
C.77-Sırat cehennemin üzerine uzatılmış bir yoldur. Herkes buradan geçecektir. Müminler yaptıkları amellerine göre kimi süratli, kimi daha yavaş olarak bu yoldan geçecek, kâfirler ve günahkârlar ise ayakları sürçerek cehenneme düşeceklerdir. Sıratın nasıl bir şey olduğuna dair sahih hadislere rastlamak mümkün değildir. Peygamberimiz bir hadislerinde, cehennemin üzerine kurulacak sırattan ilk geçenin kendisi ve ümmeti olacağını, insanların iyi amelleri sayesinde oradan süratle geçeceklerini bildirmiştir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.128)

S.78- Şefaat ne demektir?
C.78-Âhirette bütün peygamberlerin Allah’ın izniyle şefaat etmeleri haktır ve gerçektir. Şefaat demek, günahı olan müminlerin günahlarının bağışlanması, olmayanların daha yüksek derecelere erişmeleri için peygamberlerin ve Allah katındaki dereceleri yüksek olanların Allah’a yalvarmaları ve dua etmeleri demektir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.128)

S.79- A’râf ne demektir?
C.79-“Dağ ve tepenin yüksek kısımları” anlamına gelen a’râf, cennetle cehennemin arasında bulunan sûrun ve yüksek kısmın adıdır. Bilginler, a’râf ve a’râflıkların kimler olacağı konusunda farklı iki görüşe sahip olmuşlardır:
1. Herhangi bir peygamberin tebliğini duymamış olarak ölen insanlarla, küçükken ölen müşrik çocukları a’râfta kalacaklardır.
2. A’râflıklar, iyi ve kötü amelleri eşit olan müminlerdir. Bunlar cennete girmeden önce cennetle cehennem arasında bir süre bekletilecekler, sonra Allah’ın lutfuyla cennete gireceklerdir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.128)

S.80-Kaza ve Kader ne anlama gelir?
C.80-Kader sözlükte “ölçü, miktar, bir şeyi belirli ölçüye göre yapmak ve belirlemek” anlamlarına gelir. Terim olarak “yüce Allah’ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezelî ilmiyle bilip sınırlaması ve takdir etmesi” demektir. Sözlükte “emir, hüküm, bitirme ve yaratma” anlamlarına gelen kaza, Cenâb-ı Hakk’ın ezelde irade ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin zamanı gelince, her birisini ezeli ilim, irade ve takdirine uygun biçimde meydana getirmesi ve yaratmasıdır. Kaza Allah’ın tekvîn sıfatı ile ilgili bir kavramdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.133)

S.81-Tevekkül ne demektir?
C.81-Sözlükte “güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek” anlamlarına gelen tevekkül terim olarak, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddî ve manevî sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmek ve ondan ötesini Allah’a bırakmak demektir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.137)

S.82-Haberî sıfatlar nelerdir?
C82-.Haberî sıfatlar; Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlardır. Allah yaratıklarından hiç birine benzemez. Dolayısıyla Allah’ın elini, yüzünü, gözünü ve gelmesini insanların eli, yüzü, gözü ve gelmesi gibi düşünemeyiz.

Bir kısım İslâm âlimleri, Kur’ân’da Allah’ın elinden, yüzünden, gözünden ve gelmesinden söz etmektedir. Biz, bunların mahiyetini, nasıl olduklarını bilemeyiz, çünkü Allah bize bildirmemiştir. Biz sadece bu sıfatlarını kabul ederiz. Allah’ın eli, yüzü, gözü gibi sıfatları vardır. Fakat bunlar; bizim elimiz, yüzümüz, gözümüz gibi değildir. Bu sıfatların keyfiyetlerinden, nasıl olduklarından bahsetmeyiz şeklinde görüş beyan etmişlerdir.

Bir kısım İslâm âlimleri ise Allah’ın el, yüz, göz, arşa istiva ve gelmesi gibi niteliklerini yorumlamış ve tevil etmişlerdir. Bu âlimlerin yorumlarına göre, Allah’ın elinden maksat, gücü, kudreti ve nimetidir. Allah’ın yüzünden maksat O’nun zatı ve rızasıdır. Allah’ın gözünden maksat, ilmi, yardımı, himayesi, gözetimi ve denetimidir. Allah’ın gelmesinden maksat emrinin gelmesidir. Allah’ın arşı istivasından maksat; arşı istila etmesi ve arşa hâkim olmasıdır. Allah’ın inmesinde masat, nimet ve rahmetinin inmesidir. Allah’ın yakın olmasından maksat, af, merhamet ve yardımının yakın olmasıdır. Allah’ın beraber olmasından maksat, O’nun kullarının her halini görmesi, bilmesi, murakabesi, ve onlara yardım etmesidir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.83-Habîr ne demektir?
C.83-Allah’ın sıfatı olarak habîr; her şeyden haberdar olan, gizli ve açık hiçbir şey kendisinden gizli olmayan, bütün sırları, işlerin iç yüzünü bilen, haber veren demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.84-Hablullah ne demektir?
C. 84-Hablullah ile kasıt, hak din İslâm’dır. Yani Hablullah Kur’ân ve Sünneti, Allah ve Peygambere itaati ifade eder. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.85-Hakka’l-yakîn ne demektir?
C.85-Yaşayarak elde edilen bilgidir. Kalp ile sezilip bizzat duyulan ve basiretle müşahade olunarak yaşanmak suretiyle hasıl olan bilgi mertebesidir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.86-Hamele-i arş ne demektir?
C.86-Sözlükte “arşın taşıyıcıları” anlamına gelen “hamele-i arş”, Allah’ın arşını taşıyan meleklerin adıdır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.87-Havkale ne demektir?
C.87-Lâ havle ve lâ kuvvete illa bi’l-ilâhî’l-alîyyi’l-azîm = (güç ve kuvvet ancak Yüce ve büyük olan Allah ile vardır) cümlesini söylemeye denir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.88-Havzı- kevser ne demektir?
C.88-Kıyamet gününde Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)’e verilecek olan havuzun adıdır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.89-Hayiy ne demektir?
C.89-Allah’ın sıfatı olarak hayiy çirkinlikleri bulunmayan; bağış, nimet ve ihsanı terk etmeyen demektir. İnsanlardaki utanma anlamında değildir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.90-Hayru’l-fâsılîn ne demektir?
C.90-Hakkı batıldan, suçsuzu suçludan, haklıyı haksızdan, iyiyi kötüden ayıranların en hayırlısı anlamına gelen bu tâbir, Allah’ı tanıtan vasıflardan biridir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.91-Hayru’l-ğâfirîn ne demektir?
C.91-Allâh’ın sıfatlarından biri olup, bağışlayanların en hayırlısı demektir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.92-Hayru’l-hâkimin ne demektir?
C.92-Allâh’ın sıfatlarından biri olup, hâkimlerin en hayırlısı demektir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.93-Hayru’l-mâkirîn ne demektir?
C.93″tuzak kuranların en hayırlısı” anlamındadır.
Allah’ın mâkîr vasfı, O’nun hile ile aldattığı anlamında değil, hile ile kötülük yapanları, bilemeyecekleri ve anlayamayacakları cihetten daha şiddetli cezalandırması demektir. Allah’ın hile ve tuzak kurmaya ihtiyacı yoktur. Onun her şeye gücü yeter.Allah’ın bu sıfatı, sadece hile ve tuzak ile kötülük yapanlara yöneliktir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.94-Hayru’n-nâsırîn ne demektir?
C.94-Allâh’ın sıfatlarından biri olup, yardım edenlerin en hayırlısı demektir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.95-Hulûl inancı ne demektir?
C.95-Başta Hinduizm olmak üzere, çeşitli beşerî nitelikli dinlerde, Allah’ın veya O’nun kudretinin bazı insanlara ve varlıklara geçtiğini, o varlıklarda da bu tür güçlerin ve özelliklerin mevcut olduğunu benimseyen inanç biçimidir.
Temeli beşerî kaynaklı dinlere ve bâtıl itikatlara dayanan bu sistem, İslâm tarihinde bazı bâtıl inanışlara da geçmiştir. Akaidle ilgili eserlerde bu tür inanışlar reddedilmiştir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.96-Husun ve Kubuh ne demektir?
C.96-Sözlükte “güzel ve çirkin, iyi ve kötü” anlamlarına gelen, husun ve kubuh tabiri, dünyada övgü ve yergiyi, âhirette de mükafaat ve cezayı gerektiren şey demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.97-İlhad ne demektir?
C.97-Çukur anlamındaki “lahd” kökünden gelen ilhâd, sözlükte haktan ayrılmak ve sapmak demektir. Dinî literatürde ise ilhad, Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr etmek, hakikatten sapmak, inançsızlık ve dinsizlik gibi anlamlara gelmektedir. İslâm’ın ilk yıllarında dine ters düşen davranışlara ilhad denirken çağımızda ortaya çıkan bu tür hareketlere kelâm ve felsefe açısından ateizm denmektedir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.98-İlham ne demektir?
C.98-Sözlükte “yutturmak” anlamına gelen ilhâm, terim olarak, Allah’ın doğrudan veya melek aracılığıyla iyilik telkin eden bilgileri insanın kalbine ulaştırması, feyz yoluyla kalbe gelen özel bir anlam ve bilgi, kalbe konulan iyilik hissi, hayır duygusu demektir. İlhamın kaynağı Allah veya melektir. Veliler, ilhamı Peygamberlere vahiy getiren meleğin aldığı kaynaktan alırlar. İlham, bilgi kaynaklarını kullanmadan insanın zihninde (kalbinde) âniden ortaya çıkar. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.99-İstitâat ne demektir?
C.99-Sözlükte “güç, kudret, gücü yetmek ve yapabilmek” anlamlarına gelen istitâat, bir kelâm terimi olarak, kulun irâdî fiillerini gerçekleştirmesini sağlayan yetenek ve güç anlamında kullanılır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.100-Levh-i mahfuz ne demektir?
C.100-levh-i mahfuz yüce Allah’ın olmuş ve olacak her şeyi tesbit ettiği bir kitap ya da bilgi hazinesidir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.101-Livâ-i hamd ne demektir?
C.101-Livâ-i hamd Hz. Peygamberin bayrağı ve sancağı anlamındadır. Livâü’l-hamd, şefaati kübra makamıdır. Zira Hz. Peygamber’e inanan ve onun sünnetini eksiksiz yerine getirenler, kıyamet gününde bu bayrağın altında toplanacaklardır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.102-Melâike-i hazene ne demektir?
C.102-Cennetin kapılarında müminleri karşılayan, onlara iltifat eden melekler ile cehennemin kapılarında kâfirleri karşılayıp onları horlayan bekçi meleklere denir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.103-Melâike-i keribiyyûn ne demektir?
C.103-Keribiyyûn, şiddet ve hüzün anlamına gelen kerb kökünden türeyen kerûbî kelimesinin çoğuludur. Arşın etrafında bulunan meleklere verilen bir isimdir. (Mümin, 40/7, 9) Allah’tan çok korktukları için bu isim verilmiştir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.104-Melaike-i Mukarrabûn ne demektir?
C.104-Yaklaştırılmış, yakınlaştırılmış melekler demektir. Mukarreb melekler, şerefi, değeri ve fazileti itibariyle Allah’a yakın olan meleklerdir. Allah’ın arşını taşıyan ve arşın etrafında bulunan melekler, Cebrail, Mikail ve İsrafil mukarreb meleklerdir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.105-Mutaffif ne demektir?
C.105-Eksik ölçmek, eksik ölçek ile vermek anlamındaki “tatfîf” kelimesinden türeyen bir isim olup, eksik ölçen, eksik tartan kimse demektir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.105-Anid nedir?
C.105-Bile bile hakkı reddeden, azgın, doğru yoldan sapan, Allah’a itaat etmeyen, haddi aşan ve zorbalık yapan kimse demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.106-Araf nedir?
C.106-cennetle cehennem arasındaki perdenin (sûr/duvar) yüksek yerleri demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.107-Arasat ne demektir?
C.107-kıyâmetin kopmasından sonra diriltilecek olan insanların, dünyadaki inanç, söz, fiil ve davranışlarından sorguya çekilmek üzere sevk edilecekleri yerin adına denir. Bu mekâna mahşer ve mevkif de denir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.108-Arş ne demektir?
C. 108-Gerçek içeriğini sadece Yüce Allah’ın bildiği, bütün âlemleri; yeri, gökleri, cenneti, cehennemi, sidreyi, kürsiyi kaplayan ilâhî taht ve hükümranlık demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.109-Cahim ne demktir?
C. 109-“Cahîm” Kur’ân’da zikri geçen yedi cehennemden biridir. Çok şiddetli ve sürekli yanan kızgın ateş, çok sıcak yer demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.110-Ashabı Cahim nedir?
C. 110-Ashâb-ı cahîm tabiri, cehennem halkı, cehenneme atılacak kimseler anlamına gelir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.111-Azazil nedir?
C. 111-İslâmî literatürde şeytan veya iblisin bir diğer adı olarak kullanılan azâzil kelimesi Kur’ân’da ve hadislerde geçmez. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.112-Bais ne demektir?
C.112-kıyamet kopunca ölüleri dirilten, kabirlerinden kaldırıp mahşer yerine sevkeden, uyarıcı ve müjdeci olarak insanlara peygamberler gönderen, kıyamette şahitler getiren demektir. Allah’ın bâ’is sıfatı vardır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.113-Bari ne demektir?
C.113-Allah’ın bir ismidir. Yaratan, örneği olmadan varlıkları îcad eden demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.114-Barr ne demektir?
C.114-Allah’ın bir ismidir. kullarına iyilik yapan, çok lütufkâr (latîf), çok merhametli (rahim), çok şefkatli (raûf) demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.115-Basıt ne demektir?
C.115-Allah’ın bir ismidir. bâsıt, dilediğine rızkı bol veren demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.116-Berzah nedir?
C.116-ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatıdır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S. 117-BEYNE’L-HAVFİ VE’R-RECA ne demektir?
C.117-İnsanın korku ile ümit arasında olmasını ifade eden bir deyimdir. Kur’ân’da insanın Allah’ın azabından korkması (Nûr, 24/52) ve rahmetinden de ümitvar olması (Bakara, 2/218) istenmiştir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.117- BEYTÜ’L-MA’MÛR ne demektir?
C.Sözlükte “îmâr edilmiş ev” anlamına gelen el-beytü’l-ma’mûr; yedinci semada melekler için inşa edilmiş, bir geleni bir daha gelmemek üzere her gün yetmiş bin meleğin ziyaret edip ibâdet ettiği bir mabeddir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.118- BURHAN-I İNNÎ ne demektir?
C.118-Eserden müessire ya da hadiselerden kanuna doğru götüren delildir. (Tüme varım) Mümkün olan bu âlemin Yaratıcısına; dumanın ise ateşe delil olması gibi. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.119-BURHAN-I LİMMÎ ne demektir?
C.119-Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delildir. (Tümden gelim) Ateşin dumana delil olması gibi. Zira ateş olunca dumanın çıkması beklenir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.120-BURHAN-I TEMÂNU’ ne demektir?
C.Kelam ilminde, Yüce Allâh’ın birliğini ispat vasıtalarından biri olan burhan-ı temânu’, kâinatta birden fazla yaratıcı olması halinde nizamın bozulacağı esasına dayanan bir delildir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 2 ” Diyanet İlmihali 1. Cilt”
Diyanet İlmihali 1. Cilt (200’den 300’e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLİNDE ÖZETİ
S1- Abdesti bozan durumlardan üç tanesini yazınız.
C1-a) İdrar ve dışkı yollarından idrar,dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necasetin, herhangi bir sıvının veya maddenin çıkması, yellenmek.
b)Ağız dolusu kusmak. Kusulan şey ister yemek, ister safra veya kan olsun.
c) Namazda yakında-daki şahısların duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek.

S2- Mazeret sahibi kimlere denir.
C2-Devamlı burun kanaması , idrarı tutamama, devamlı kusma, yaranın devamlı kanaması, kadınların akıntısı gibi abdesti bozan ve kısmen süreklilik taşıyan bedeni rahatsızlığı olan kimselere özürlü mazaret sahibi denir.

S3-Özürlünün abdest süresi ne kadardır.
C3-Özürlü kimse vakit girdiğinde abdest alır. Abdesti bozan başka bir durum meydana gelmedikçe, o vaktin sonu-na kadar abdestli sayılır. Dilediği kadar farz, vacip, sünnet,kaza namazı, Cuma ve bayram namazı kılabilir, Kabeyi ta-vaf edebilir ve mushafı tutabilir.

S4- Mestte aranan özelliklerden dört tanesini yazınız.
C4-
a) Ayakları topuklarla birlikte örtecek.
b) İçine su geçirmeyecek.
c) Yere konduğunda kendi kendine dik durabilmeli.
d) Mest ile yaklaşık altı kilometre yürünebilmeli.

S5- Mesti bozan durumlardan üç tanesini yazınız.
C5-
a)Abdesti bozan durumlar mest üzerine meshide bozar.
b) Üzerine meshedilen mestin ayaktan çıkması veya çı-karılması.
c) Mesh süresinin sona ermesi

S6- Hades-i asgar ve hades-i ekber nedir açıklayınız.
C6-Abdest almayı gerktiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denir.

S7-Guslü gerektiren temel sebepler nelerdir.
C7-
a) cünüplük,
b) hayız,
c) nifas.

S8-Hangi durumlarda gusletmek sünnettir.
C8-Cuma ve bayram namazları öncesinde,hac veya umre niyetiyle ihrama girerken ve Arafat’ta vakfe için guslet- mek sünnettir.

S9- Mezheplere göre guslün farzı kaç tanedir.
C9-Hanefi mezhebine göre; ağza su almak, burna su çekmek ve bütün vücudu yıkamak. Hanbelilere göre; bunlara- ilaveten niyet. Şafilere göre; niyet ve bütün vücudu yıkamak. Malikilere göre; niyet, bütün vücudu yıkamak, vücudu o-valamak ve gusül işlemlerinin arasını açmamaktır.

S10- Hangi durumlarda teyemmüm yapılır.
C10-a) Abdest veya gusle yetecek miktarda suyun bulunmaması, b) Suyu kullanmayı engelleyen fiili bir durumun veya suyu kullanmamak için dinen geçerli bir mazeretin/engelin bulunması.

S11-Teyemmümün farzı kaç tane ve nelerdir.
C11-Teyemmümün farzı ikidir: niyyet ve yüzü ve kolları sıvazlamak üzere, ellerle iki vuruş. Buna kısaca “iki darp bir niyyet” denir.

S12-Hayız halinin başlama ve bitiş yaşları ile en az ve en çok süresi kaç gündür.
C12-Hayız hali ortalama 11-13 yaşlarında başlar, 45-50 yaşlarında sona erer. Hanefi mezhebine göre hayızın en- az süresi 3,en uzun süresi 10 gündür.

S13- Hayızlı olan kadınların hangi ibadetleri yapamayacağını ve hangilerini yapabileceklerini açıklayınız.
C13-Namaz kılamazlar sonrada kaza etmezler. Oruç tutamazlar ama temizlenince kaza ederler,ve Kabeyi tavaf e-demezler. Maliki mezhebine göre Kuran-ı Kerim okuyabilirler.

S14- Nifas nedir? Nifasın azami süresi ne kadardır.
C14- Nifas/loğusa/nüfesa;doğumdan sonra kadının cinsel organından gelen kan veya bu şekilde kan gelmesinin se-bep olduğu hükmi kirlilik(hades) halinin adıdır. Hanefi ve Hanbeliler nifasın en uzun süresi 40, Maliki veŞafiler ise 60-gün olduğu görüşündedirler.

S15-İstihaze nedir? İstihazeli olan kadın nasıl hareket eder.
C15-Rahim içi damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen ka-na özür/istihaze denir. Bu durumda olan kadınlar özür sahibi olanlar gibi hareket ederler.

S16-Mezhepler göre namaz çeşitlerini yazınız.
C16-Hanefiler; farz, vacip ve nafile olarak ayırırlar.Diğerleri ise; farz ve nafile olarak değerlendirirler.

S17-Vacip namazlar kendi arasında kaça ayrılır.
C17-Vacip oluşu kulun fiiline bağlı olmayan (li aynihi vacip) ve vacip oluşu kulun fiiline bağlı olan vacip (li- gay-rihi vacip) olmak üzere iki kısımdır.

S18- Nafile namazlar kaça ayrılır, çeşitlerine örnek veriniz.
C18-Sünen-i revatip ve sünen-i regaip olmak üzere ikiye ayrılır.Revatip, belli bir düzen ve tertip içinde ,beş vakit-farz namazlarla birlikte ve belli bir devamlılık içinde kılınan sünnetlerdir. Revatip sünnetler dışındaki nafile namazlar-ise regaip sünnetlerdir.

S19- Tadili erkan ne demektir, mezheplere göre hükmü nedir.
C19-Namazın rukünlerinin düzgün bir şekilde yapılmasına tadili erkan denir. Hanefilerin dışındaki üç mezhebe gö-re rükun kabül edilmiştir. Hanefilere göre vacip kabül edilmiştir.

S20- İsfar,taglis,tumanine ve kavme terimlerini açıklayınız.
C20-Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasına isfar, Sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken kılınmasına taglis, rukuda sırt ve baş düz bir satıh oluşturacak biçimde eğilerek bir müd-det beklemeye tuma’ni-ne, rukudan sonra secdeye varmadan biraz beklemeye kavme denir.

S21- İkindi namazının vaktini açıklayınız.
C21-Ebu hanifeye göre her şeyin gölge uzunluğu, kendi uzunluğunun iki katına çıktığı andan itibaren başlar, diğer- lerine göre ise bir katına çıktığı andan itibaren başlar. Güneşin batmasına kadar devam eder.

S22-Nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden dört tanesini yazınız.
C22-
a) Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar,
b) Akşam namazının farzından önce,
c) Farz nama-zın vaktinin daralması durumunda,
d) Arafat ve müzdelife cem’leri arasında

S23-Namazda kıraat yapılırken, Kur’an-ın meali lafzının yerine okunurmu, mezheplere göre açıklayınız.
C23Ebu Hanifeden başka bütün müctehidlere göre Arapça ezberleyip okuyabilen kimselerin namazda Kur’an-ı a-sıl dilinden Kur’an’dan okumaları farzdır. Hanefi mezhebine göre Arapça’ya dili dönmeyen veya ezberleyemeyen kim-seler öğreninceye kadar namazda Kur’an-ı (anlamını, mealini) kendi dillerinde okuyabilirler.

S24- Namazda kıraatı gizli ve açık okumanın ölçüsü nedir, fakihlerin görüşü nedir.
C24-Açıktan okumanın alt sınırı, bir başkasının işitebileceği derecede yüksek sesle okumak, gizli okumanın üst sı-nırı ise en fazla kendi işiteceği şekilde okumaktır. Fakihler kıratın namazda dili kıpırdatmaksızın ve ses çıkartmaksızın zihinden tekrarlanmasını okuma saymamışlardır.

S25- Secde hangi azalar ile yapılır mezheplere göre açıklayınız.
C25-Hanefi mezhebinde farz olan, alnın ve ayakların hiç değilse bir ayağın yere dayanmasıdır. Burnun konması vacip, ellerin ve dizlerin konması ise sünnettir. Hanefilerden Züfer ile Şafii ve Hanbeli mezheplerinde , yedi uzvun (el-ler, ayaklar, dizler ve yüz) her birinin bir kısmının yer değdirilmesi farzdır.

S26- Namazın vaciplerinden dört tanesini yazınız.
C26-
a) Farz olan kıratı ilk iki rekatta yerine getirmek,
b) Secdede alın ile birlikte burnu yere koymak,
c) Üç ve dört rekatlı namazlarda ikinci rekatın sonunda oturmak,
d) Namazların gerek ilk, gerekse son oturuşlarında teşehhütte bulumak yani Tahiyyat’ı okumak

S27- Evsat-ı mufassal nedir, hangi sureleri kapsar.
C27-Orta uzunlukluktaki surelere denir.Büruc suresi ile beyyine suresi arasındaki sureler bu gurupta yer alır.

S28-Namazın mekruhlarından dört tanesini yazınız.
C28-a) Kıyam, rüku ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri kendi yerlerinden sonraya bırakmak, b) Namaza ilişkin filleri özürsüz yere, namazın sünnet ve adabına uymaksızın yerine getirmek, c) Abdesti sıkışık olduğu halde namaz kılmak, d) Başkasına ait bir yerde veya başkasına ait bir elbise içinde sahibinin izni olmadan namaz kılmak.

S29- Namazı bozan durumlardan dört tanesini yazın.
C29-
a) Namazda konuşmak,
b)Yönü kıbleden çevirmek,
c) Bir şey yiyip içmek,
d) Özürsüz olarak boğaz hırıldat-mak (tenahnuh etmek)

S30- Ezan ve kametin hükmü nedir, kimler ezan okuyabilir.
C30-Ezan ve kametin hükmü sünnettir, vaktin değil namazın sünnetidir. Erkek, akıllı ve takva sahibi olanlar okur.

S31- Cemaatla namaz kılmanın, mezheplere göre hükmü nedir.
C31-Hanbelilere göre cemaatla namaz kılmak, erkekler için farzı ayn, Şafiler için farzı kifaye. Hanefi ve Malikile-lere göre Cuma namazı hariç diğer namazlar gücü yeten erkeklere müekked sünnettir.

S32-Cemaate gitmemek için mazeret sayılan özürlerden dört tanesini yazınız.
C32-a) Hastalık, b) Korku, c) Olumsuz hava şartları, d) Bedeni arızalar

S33- İmamlığın şartlarını yazınız.
C33-İmamın ergin, akıl, mülüman,erkek ve namaz sahih olacak kadar Kur’an ezbere okumak, özürlü olmamak, setr-i avret ve necasetten taharet şartlarını taşıması gerekir.

S34- Müfteriz, müteneffil, iktida ve muktedi nedir.
C34-Farz namaz kılana müfteriz, nafile namaz kılana müteneffil, namaz kılarken imama uymaya iktida, imama uyan kimseye muktedi denir.

S35- İmama uymanın kaç hali vardır nelerdir.
C35-
a) Müdrik; Namazı tamamen imamla birlikte kılan kimse,
b Lahik;Namaza imamla birlikte başlamasına rağmen başına gelen bir durum sebebiyle ara vermek zorunda kalan kimse,
c) Mesbuk; İmama namazın başında değil bi-rinci rekatın rükuundan sonra uyan kimseye denir.

S36- Cuma namazı ilk defa ne zaman farz kılındı.
C36- Bu konuda iki görüş vardır, birinci rivayete göre Mekke’de farz kılınmış olmasına rağmen müşriklerin bas- kıları yüzünden orada kılınamamış. İkinci rivayet ise hicret esnasında farz kılınmıştır.

S37-Cuma namazının vücup olmasının şartlarından olan mazaretsiz olmak maddesini açıklayınız.
C37-Bazı mazeretler Cuma namazına gitmemeyi mübah kılar ve bu kişilere Cuma farz olmaz bu mazeretler,has- talık, körlük ve kötürümlük, uygun olmayan hava ve yol şartları, korku durumlarında gidilmez

S38-Mezheplere göre hutbenin rükünleri nelerdir.
C38-Ebu hanifeye göre rüknü yani temel unsur Allah’ı zikretmektir. İmam malike göre müminlere hitaben müj-deli veya sakındırıcı ifade taşımasıdır. İmam şafiye göre;Her iki hutbede Allah’ı zikretmek, Peygamberimize salavat getirmek, takvayı tavsiye etmek, hutbelerin birinde ayet okumak, ikinci hutbede müminlere dua etmek. Hanbelilere göre sonuncu hariç Şafiler’deki ile aynı.

S39- Hutbenin geçerli olmasının Malikilere göre şartlarını açıklayınız.
C39-
a) Hatibin ayakta olması
b) Her iki hutbenin de öğle vakti girdikten sonra irad edilmesi
c) Her iki hutbenin-de hutbe olarak nitelendirilebilecek içerikte olması
d) Mescidin içinde irad edilmesi
e) Namazdan önce olması
f) En az on iki kişilik bir cemaatın huzurunda olması
g) Açıktan okunması
h) Arapça olması
ı) Hutbelerin arasına ve hutbe ile namaz arasına başka bir meşguliyetin sokulmaması.

S40- Hutbenin sünnetlerinden dört tanesini yazınız.
C40-a) Ezanın,hatibin huzurunda okunması,
b) Hutbe okurken hatibin yüzünün cemaata dönük olması,
c) Hutbeyi kısa tutması,
d) Cuma namazını hutbe okuyan kişinin kıldırması

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 3 ” Diyanet İlmihali 1. Cilt”
İslam İlmihali I. Cilt 1-100. Ssyfalar Arası
Din Nedir?
Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur.

Dinleri Nasıl Tasnif Edebiliriz?
Tanrı kavramı ele alınarak yapılan tasnif

1. Tek tanrılı dinler (ilâhî dinler).
2. Düalist (iki tanrılı) dinler (Mecûsîlik).
3. Çok tanrılı dinler (Eski Yunan, Roma ve Mısır dinleri gibi).
4. Tanrı konu- sunda açık ve net olmayanlar (Budizm, Şintoizm gibi).

Sosyolojik-tarihî açıdan yapılan din tasniflerinden birisi şu şekildedir

1. Kurucusu olan dinler (Yahudilik, Hıristiyanlık, İslâm, Budizm gibi). 2. Geleneksel dinler (kimin tebliğ ettiği belli olmayan dinler, ilkel dinler, Eski Yu- nan, Eski Mısır dini gibi).

Bir diğer tasnif ise şöyledir: 1. İlkel dinler. Bundan maksat, bazılarının dinî gelişmenin ilk basamağı olarak düşündükleri animizm, natürizm, tote- mizm, fetişizm gibi aslında sadece bir kült olarak dikkate alınabilecek naza- riyeler değil, ilkel kabile dinleridir (Nuer, Dinka, Ga dinleri gibi). 2. Millî din- ler. Genellikle bir kurucusundan söz edilmeyen, sadece bir millete ait olan geleneksel yapıdaki dinlerdir (Eski Yunan, Mısır, Roma dinleri gibi). 3. Dünya dinleri. Hıristiyanlık ve İslâm gibi.

• Dinî literatürde, dini anlama ve yaşamada Allah’ın kitabını ve Hz. Muhammed’in sünnetini rehber edinen ve sahâbenin yolunu izleyen ümmet anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Ehl-i sünnet

• Dinî literatürde, akaid sahasında Hz. Peygamber’in ve ashabının sünnetini terkederek, onların izledikleri yoldan ayrılan, İslâm ümmetinin çoğunluğunu yani ana gövdesini oluşturan Ehl-i sünnet’e muhalefet eden mezhep ve gruplar anlamında kullanılmıştır.
Cevap: Ehl-i bid‘at

• İlk dönem bilginlerini izleyerek âyet ve hadislerdeki ifadelerin zâhiri ile yetinip bunları aynen kabul eden, teşbih ve tecsîme düşmeyen (Allah’ı yara- tıklara benzetmeye ve cisim gibi düşünmeye yeltenmeyen), bunları başka bir anlama çekme (te’vil) yoluna gitmeyen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Selefiyye

• Allah’ın zâtî, fiilî ve haberî sıfatlarının hepsini te’vilsiz, nasılsa öyle kabul ettiği için Selefiyye’ye aşağıdakilerden hangi isim verilmiştir?
Cevap: Sıfâtiyye

• Aşağıdakilerden hangisini selefi âlimlerden sayabilriz?
Cevap: İmam Şâfiî, Mâlik, Ahmed b. Hanbel bir kısım görüşleri itibariyle Ebû Hanîfe- Evzaî, Sevrî gibi müctehid imamlar, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Dârimî, İbn Mende, İbn Kuteybe ve Beyhaky gibi hadisçiler, Taberî, Hatîb el-Bağdâdî, Tahâvî, İbnü’l-Cevzî ve İbn Kudâme gibi bilginler Selef düşüncesinin önde gelen isimleri arasında sayılabilir.

• Aşağıdakilerden hangisi Eş’ari ekolünün kurucusu Ebü’l-Hasan Ali b. İsmâil el-Eş‘arî’nin hocasıdır?
Cevap: Ebû Ali el-Cübbâî

• Aşağıdakilerden hangisi en meşhur Eş‘arî kelâm bilginleri arasında sayılabilir?
Cevap: Bâkıllânî, İbn Fûrek , Cüveynî, Gazzâlî, Şehristânî, Âmidî, Fahreddin er-Râzî, Kadî Beyzâvî, Teftâ- zânî ve Cürcânî sayılabilir.

• Mu‘tezile’ye bir karşı tez olarak doğan ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Eş‘arîlik

• Akaid konusunda Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Ehl-i sünnet mez- hebinin adı aşağıdakileren hangisidir?
Cevap: Maturidiyye

• Aşağıdakilerden hangisi Maturidi kelamcıdır?
Cevap: Hakim es-Semerkandî, Ebû Seleme es-Semerkandî , Ebü’l-Yüsr Muhammed el-Pezdevî, Ebü’l-Maîn (Muîn) en-Nesefî, Ömer en-Nesefî, Ebü’l-Berekât Hâfızüddin en-Nesefî, Burhâneddin en-Nesefî, İbnü’l-Hümâm, Kadı Celâleddinzâde Hızır Bey, Beyâzîzâde Ahmed Efendi en meşhur Mâtürîdî kelâmcılarıdır.

• Dinî tebliğ olmasa da kişi akılla Allah’ı bulabilir. İyi ve kötü, güzel ve çirkin akılla bilinebilir. Görüşü aşağıdakilerden hangi kelam ekolünün görüşüdür?
Cevap: Mâtürîdiyye

•Büyük günah işleyen kimsenin iman ile küfür arası bir mertebedeolduğunusöyleyen görüş aşağıdakilerden hangisidir.?
Cevap:Maturidiyye

• Vâsıl b. Atâ ile ona uyanların oluşturduğu mezhep hangisidir?
Cevap: Mu‘tezile

• Aşağıdakilerden hangisi mutezile ekolü âlimlerindendir?
Cevap: Ebü’l-Hüzeyl el- Allâf, Nazzâm, Câhiz, Bişr b. Mutemir, Cübbâî, Kadî Abdülcebbâr ve Ze- mahşerî

• Büyük günah işleyenin iman ile küfür arasında fısk mertebesinde olduğu (el-menzile beyne’l-menzile- teyn) görüşünü benimseyen ekol hangisidir?
Cevap: Mutezile

• İnsanın irade hürriyeti, seçme imkânı ve fiil gücü bulunmadığını, insan fiillerinin gerçek fâilinin Allah olduğunu, kulun Allah tarafından önceden takdir edilmiş bulunan işleri yapmaya mecbur olduğunu savunan ekol hangisidir?
Cevap:Cebriyye

• İslâm toplumunda anarşinin ilk tohumlarını oluşturmuş düşünce hangisidir?
Cevap: Hâricîlik

• Hz. Ali’yi halifeliğe en lâyık kişi olarak gören ve onu ilk meşrû halife kabul eden, vefatından sonra da hilâfete Ali evlâdının getirilmesi gerektiğine inanan topluluğun adı nedir?
Cevap: Şia

Hanefî mezhebi Sünnî fıkıh ekollerinin kronolojik sıra itibariyle ilki olup, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’ye nisbet edildiği için bu isimle anılmıştır. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin asıl adı Nu‘mân b. Sâbit’tir. 80 (699) yılında Kûfe’de doğmuş, 150 (767) yılında Ba?dat’ta vefat etmiştir. Aslen Türk veya Fârisî olduğu yönünde görüşler vardır. Nu‘mân b. Sâbit, Hanefî mez- hebi muhitinde “İmâm-ı Âzam” (büyük imam) lakabı ile anılır.

Mâlikî mezhebi, fıkıh ekollerinin kronolojik sıra itibariyle ikincisi olup, büyük hadis ve fıkıh bilgini Mâlik b. Enes’e nisbet edildiği için bu isimle anılmıştır. İmam Mâlik b. Enes, 93 (712) yılında Medine’de dünyaya geldi. 179 (795) yılında vefat etti.

Şâfiî mezhebinin kurucusu sayılan, Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî 150 (767) yılında Gazze şehrinde (Filistin) doğdu. Hicrî 198 yılında Mısır’a gitti ve 204 (820) yılında orada vefat etti. Vefat ettiği zaman elli dört yaşında idi. Mısır’da kaldığı dört sene içinde tecrübeleri ve yeni muhitin şartları ışığında eski bilgilerini yeniden etüt etmeye başladı, bazı görüşlerin- den vazgeçti, yenilerini ortaya koydu. Böylece onun rücû ettiği eski görüş- leri ile yeni görüşlerinden oluşan “mezheb-i kadîm”i ve “mezheb-i cedîd”i teşekkül etmiş oldu.

Hanbelî mezhebinin kurucusu sayılan, Ahmed b. Hanbel hicrî 164 yı- lında Bağdat’ta dünyaya geldi.

• Kıyasa ve re’y ictihadına şiddetle karşı çıkıp âyet ve hadislerin zâhirine tutunmanın tek yol olduğunu savunan ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Zahiriyye

• Farklı hükümlerin bir araya getirilmesini ifade eden fıkıh terimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Telfik

• Tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiş, İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demek olan iman aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?
Cevap : İcmâlî iman

• Aşağıdakilerden hangisi “tafsili iman” ın tanımıdır?
Cevap : İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya tafsîlî iman denilir.

• Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana ne denir?
Cevap: Taklidi iman denir.

• Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ne denir?
Cevap: Tahkiki iman denir.

• Allah’a, Hz. Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye ne denir?
Cevap: Mümin denir.

• İslâm dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygamber’in yüce Allah’tan getirdiği kesin olan ve tevâtür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarûrât-ı dîniyye) bir veya birkaçını yahut da tamamını inkâr eden kimseye ne denir?
Cevap: Kafir denir.

• Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun, Allah’tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek, müslümanlar gibi yaşadıkları halde, kalpten inanmayan kimselere ne denir?
Cevap: Münafık

• Hz. Peygam- ber’i Allah’tan getirdiği şeylerde yalanlayıp, onun getirdiği kesinlikle sabit dinî esaslardan bir veya birkaçını inkâr etmeye ne denir?
Cevap: Küfür

• Allah Teâlâ’nın tanrılığında, isim, sıfat ve fiillerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmeye ne denir?
Cevap: Şirk denir.

• Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymaya ne denir?
Cevap: Tekfir

• Müslüman bir kimsenin İslam dininden dönmesine ne ad verilir?
Cevap: İrtidad

• İslam dininden dönen kimseye ne ad verilir?
Cevap: Mürted denir.

• Aşağıdakilerden hangisi Allahın “İsmi Azam” adıyla anılan isimlerindendir?
Cevap: Allah, Rahman, Rahim, El-Hayyu’l-Kayyum, Zü’l-Celali Ve’l-İkram

• Allah’ın bütün isimleri için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Esmâ-İ Hüsnâ

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “Allah vardır, varlığı zorunludur.” anlamına gelmektedir?
Cevap: Vücud

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Ezeli olmak, başlangıcı olmamak” anlamına gelmektedir?
Cevap: Kıdem

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Varlığının sonu olmamak” anlamına gelmektedir?
Cevap: Beka

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Sonradan olan şeylere benzememesi” anlamına gelmektedir?
Cevap: Muhalefetün li’l-havadis

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Bir ve tek olması” anlamına gelmektedir?
Cevap: Vahdaniyet

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Varlığı kendinden olmak” anlamına gelmektedir?
Cevap: Kıyam bi-nefsihi

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Diri ve canlı olması” anlamına gelmektedir?
Cevap: Hayat

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Her şeyi bilmesi” anlamına gelmektedir?
Cevap: İlim

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Her şeyi işitmesi” anlamına gelmektedir?
Cevap: Semi’

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Her şeyi görmesi” anlamına gelmektedir?
Cevap: Basar

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ İstediğini dilemesi” anlamına gelmektedir?
Cevap: İrade

• Aşağıdakilerden hangisi Tekvini İrade’nin tanımıdır?
Cevap: Allah’ın bir şeyi dilemesi ve dilediği bu şeyin hemen olması anlamına gelmektedir.

• Aşağıdakilerden hangisi Teşrii İradenin tanımıdır?
Cevap: Allah’ın bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması, onu emretmesi” anlamına gelmektedir?

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Sonsuz güç ve kudret sahibi olması” anlamına gelmektedir?
Cevap: Kudret

• Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Söylemek, konuşmak” anlamına gelmektedir?
Cevap: Kelam

Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala’nın “ Yoktan var etmesi” anlamına gelmektedir?
Cevap: Tekvin

• Aşağıdaklerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunan “Hafaza“ adıda verilen iki meleğin adıdır?
Cevap: Kiramen Katibin

• Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki meleğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Münker ve Nekir

• Aşağıdakilerden hangisi arşı taşıyan meleklerin adıdır?
Cevap: Hamele-i Arş

• Allah’ı tesbih ve anmakla görevli veAllah’a çok yakın olan melekler aşağıdakilerden hangileridir?
Cevap: Mukarrebun ve İlliyyun

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 4 ” Namaz”
Namazla İlgili Sorular ve Cevaplar KAYNAK: İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998.( 217-377 Arası Sahifeler)
S. 1- Önceki dinlerde namaz ibadeti var mıydı?
C.1-Namaz ibadeti sadece Muhammed ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı (İlmihal,1,T,D,V,s,219)

S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır?
C.2- İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır. (a,g,e,s,219)

S. 3- Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır?
C.3- Mi’rac olayından sonra beş vakit namaz farz kılınmıştır. (a,g,e,s,219)

S. 4-” Salât” kelimesi Arapçada hangi anlama gelir?
C.4-“Namaz” diye tercüme ettiğimiz “salât” kelimesi, Arapçada” dua etmek, övmek, tazim etmek” gibi anlamlara gelir.( a,g,e,s,220)

S. 5-Kelime-i şehâdetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü nedir?
C.5- Kelime-i şehâdetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü namazdır. ( a,g,e,s,220)

S.6-Namaz ibadetinin hükmü nedir?
C.6- Namaz kadın erkek tüm Müslümanlar üzerine farzdır.(a,g,e,s,221)

S. 7- Namazı terk etmenin hükmü nedir?
C.7- Namazı terketmek, kılmamak büyük günahtır. Haramdır. ( a,g,e,s 221)

S. 7- Bir kimse namazda iken bir özür olmaksızın göğsünü kıble cihetinden çevirse namazı bozulur mu?
C.8- Bir kimse namazda iken bir özür olmaksızın göğsünü kıble cihetinden çevirse namazı bozulur mu?(a,g,e,s,232)

S. 8-Namazın özü nedir?
C.9-Namazın özü, kalbin huşû ve huzur içinde olmasıdır. ( a,g,e,s 223)

S.10-Hanefîler’e göre namazlar kaça ayrılır? Bunlar nelerdir?
C.10-Hanefîler’e göre namazlar: a) farz, b) vâcip, c) nâfile olmak üzere üç çeşittir.(a,g,e,s,223)

S. 11-Farz olan namazlar kaça ayrılır, isimleri nelerdir?
C.11-Farz olan namazlar, aynî farz (farz-ı ayin) ve kifâî farz (farz-ı kifâye) olmak üzere ikiye ayrılır.( a,g,e,s 223–224)

S. 12- Farz-ı ayın olan namazlar kimlere farzdır ve nelerdir.
C.12-Farz-ı ayın olan namazlar yükümlülük çağındaki her müslümana farz olup, her biri ayrı ayrı bunu yerine getirmekle mükelleftir. Farz-ı ayın olan namazlar, her gün beş vakit namaz ve her hafta cuma günleri kılınan cuma namazından ibarettir.( a,g,e,s,223)

S. 13- Farz-ı kifaye olan namaz hangisidir?
C.13-Farz-ı kifâye olan namaz ise, bir müslüman öldüğünde başta yakınları, komşuları ve tanıyanları olmak üzere müslümanlarca kılınması gereken cenaze namazıdır.( a,g,e,s,223)

S. 14-Vâcip namazlar kaç kısımdır? İsimleri nelerdir?
C.14-Vâcip namazlar, vâcip oluşu kulun fiiline bağlı olmayan (li-aynihî vâcip) ve vâcip oluşu kulun fiiline bağlı olan vâcip (li-gayrihî vâcip) olmak üzere iki kısımdır.( a,g,e,s,224)

S. 15-Li-aynihi vacip grubuna hangi namazlar girmektedir?
C.15-Yatsı namazından sonra kılınan üç rek`atlık vitir namazı ile ramazan ve kurban bayramı namazları bu grupta yer alır. Tilâvet secdesi de, her ne kadar namaz olmayıp bir secdeden ibaret olsa da, bu gruba sokulmaktadır. Ayrıca çoğunluk tarafından sünnet kabul edilmekle birlikte, bazı Hanefîler’in vâcip saydıkları küsûf namazı da (güneş tutulduğunda kılınan namaz) bu gruba girer.( a,g,e,s,224)
S. 16-Li-gayrihi vacip namazlar hangileridir?
C.16-Nezir namazı, sehiv secdesi ve ifsat edilen nâfile namazın kazâsı li-gayrihi vacip namazlar grubunda yer alır.( a,g,e,s,224)

S. 17-Nafile namazın tanımı nedir ve hangi namazlar nafile namaz kapsamında yer alır?
C.17-Farz veya vâcip olan namazların dışındaki namazlara nâfile namazlar denir ve farz namazların öncesinde veya sonrasında kılınan sünnet namazlar nâfile namaz kapsamında yer alır. ( a,g,e,s,224–225)

S. 18-Sünnet nedir?
C.18-Sünnet, Hz. Peygamber’in yaptığı ve bir bağlayıcılık ve gereklilik olmaksızın yapılmasını istediği ve teşvik ettiği şeylerdir.( a,g,e,s,251)

S. 19- Revatip sünnet ne demektir?
C.19-Revâtib sünnetler, düzenli olarak kılınan sünnetler demektir. Bunlar, Hz. Peygamber’in sünnetine uyularak vakit namazlarından önce veya sonra yahut kimisinde hem önce hem sonra kılınan namazlardır.( a,g,e,s,308)

S. 20- Regaib namazlar hangileridir?
C.20-Revâtib sünnetler dışındaki nâfile namazlar regaib adını alır. Bunlar, Hz. Peygamber’in uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle kılınan ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kıldığı namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için “gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar” olarak da adlandırılır. Teheccüd namazı, kuşluk (duhâ) namazı, istihâre namazı, yağmur duası, husûf namazı, küsûf nama-zı, tahiyyetü’l-mescid, tövbe namazı, evvâbîn namazı, tesbih namazı, ihra-ma giriş namazı, yolculuğa çıkış ve yolculuktan dönüş namazı, hâcet nama-zı, abdest ve gusülden sonra namaz regaib türünden nâfile namazlardır.( a,g,e,s,315-322)

S. 21-Hanefîler’de namazın farz ve vâcipleri dışında yapılması uygun görülen şeyler nelerdir?
C.21-Hanefîler’de namazın farz ve vâcipleri dışında yapılması uygun görülen şeyler kuvvetliden zayıfa doğru şöyle bir sıralama takip etmektedir: Sünnet, mendup=müstehap, âdâb.(a,g,e,s,255)

S. 22-Adap ne demektir?
C.22-Edep (çoğulu âdâb) , Hz. Peygamber’in devamlı olmaksızın birkaç kere yaptığı şeylerdir. Rükû ve secdede üçten fazla tesbih yapmak (yani rükûda üçten fazla “sübhâne rabbiye’l-azîm” demek) böyledir.( a,g,e,s,251)

S. 23-Muktedi kime denir?
C.23-Namazda imama uyan kişiye muktedî denir.( a,g,e,s,252)

S. 24-İtimat ne demektir?
C.24-İftitah tekbirinin hemen ardından el bağlamaya itimat denir. ( a,g,e,s,252)

S. 25-irsâl ne demektir.
C.25-Namazda elleri salıvermeye irsal denir. ( a,g,e,s,252)

S. 26-Namazda kadınlar ve erkekler ellerini nasıl bağlarlar?
C.26-Erkekler göbek altından ve kadınlar göğüs üstünden el bağlarlar. Sağ el sol elin üzerine konulur. Erkekler sağ elin serçe ve baş parmaklarını sol bileğin iki tarafından halka yaparlar. Kadınlar halka yapmayıp, sağ ellerini düz bir şekilde sol elleri üzerine koyarlar.(a,g,e,s,252)

S.27-Namaz kılarken kıyamda iken ayakların arasını dört parmak kadar açık bulundurmanın hükmü nedir?
C.27-Namaz kılarken kıyamda iken ayakların arasını dört parmak kadar açık bulundurmanın hükmü sünnettir.( a,g,e,s,252)

S.28-Tahrîme ne demektir?
C.28-iftitah tekbirine tahrîme denir?( a,g,e,s,240)

S. 29-Teavvüz kelimesinin anlamı nedir?
C.29-Tek başına namaz kılan için sadece ilk rek`atta ve Sübhâneke’den sonra Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm demeye teavvüz denir.( a,g,e,s,253)

S.30-Namazda “tahmid” kelimesinin anlamı nedir.
C.31-“Semiallahü limen hamideh” dedikten sonra, “Rabbenâ leke’l-hamd” veya “Allahümme rabbenâ leke’l-hamd” demeye tahmîd denir.( a,g,e,s,253)

S.32-Kavme ne demektir?
C.32-Rükûdan doğrulup dik durmaya kavme denir.( a,g,e,s,254)

S.33-“Namaza dururken kalbin ameli olan niyete lisanın fiili olan sözü eklemek. Söyleme kalbin amelini engelliyorsa kalbin niyeti ile yetinmek gerekir.” Cümlesi namazın nelerindendir?
C.33-“Namaza dururken kalbin ameli olan niyete lisanın fiili olan sözü eklemek. Söyleme kalbin amelini engelliyorsa kalbin niyeti ile yetinmek gerekir” hükmü namazın (adab) müstehaplarındandır.( a,g,e,s,256)

S.34-Namazın mekruhları ne demektir?
C.34-Namazda yapılması hoş karşılanmayan davranışlara “namazın mekruhları” denir.( a,g,e,s,256)

S.35-NamazdaFâtiha sûresini okumayı kasten yani bilerek ve isteyerek terketmenin hükmü nedir, böyle bir durumda nasıl hareket etmek gerekir?
C.35-Namazın vâciplerinden birini, meselâ Fâtiha sûresini okumayı kasten yani bilerek ve isteyerek terketmek tahrîmen mekruhtur. Bir vâcibin terkedilmesi sebebiyle tahrîmen mekruh olan bu namaz esas itibariyle sahih yani geçerli olup kişiden namaz borcunu düşürür ise de iade edilmesi yani yeniden kılınması vâciptir.( a,g,e,s,257)

S.36-Namazı bozan fiillerden beş tanesini söyleyiniz?
C.36–1. Namazda konuşmak.
2. Amel-i kesîrde bulunmak.
3. Yönü kıbleden çevrilmek.
4. Bir şey yiyip içmek.
5. Özürsüz olarak boğaz hırıldatmak (tenahnuh etmek), öksürmeye çalışmak.(a,g,e,s,259–260)

S.37-Kendi irade ve ihtiyarı dışında gerçekleşen hangidurumlarda namaz bozulur?
C.37-Sabah namazını kılarken güneşin doğması; bayram namazını kılarken zeval vaktinin olması; cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi durumunda namaz bozulur. Fakat öğle namazını kılarken ikindi vaktinin girmesiyle öğle namazı bozulmaz.( a,g,e,s,262)

S. 38-Namaz kılanın önünden geçilmekle namazı fâsid olur mu?
C.38-Namaz kılanın önünden geçilmekle namazı fâsid olmaz.( a,g,e,s,262)

S.39-“Sıfatü’s-salat”ne demektir
C.39-Namazın farz ve vâciplerine, sünnet ve âdâbına uygun şekilde kılınışına ilmihal dilinde “sıfâtü’s-salât” denilir. ?( a,g,e,s,263)

S.40-Namazdaka`de-i ûlâ ne demektir?
C.40-Kılacağı namazın rek`at sayısı ikiden fazla ise iki rekattan sonraki “ilk oturuş” (ka`de-i ûlâ) olur. ?( a,g,e,s,263)

S.41-Teverrük hangi anlama gelir?( a,g,e,s,254)
C.41-Gerek celsede gerek ka`dede, kadınlar ayaklarını sağ yanlarına yatık bir şekilde çıkarıp, öyle otururlar buna (teverrük) denir.

S.42-Rek`atı ikiden ziyade olan farzların ilk iki rek`atının dışında Fâtiha okumanın hükmü nedir?
C.42-Rek`atı ikiden ziyade olan farzların ilk iki rek`atının dışında Fâtiha okumak namazın sünnetlerindendir.( a,g,e,s,254)

S.43-Celse ne demektir?
C.43-İki secde arası oturuşa (celse) denir.( a,g,e,s,254)

S.44-Namazın vâciplerinden ve sünnetlerinden birini terketmenin hükmü nedir?
C.44-Namazın vâciplerinden ve sünnetlerinden birini terketmek mekruh sayılmaktadır.(a,g,e,s,257)

S.45-Grip olan kişilerin mescide gelmelerinin hükmü nedir?
C.45-Grip olan kişilerin mescide gelmeleri mekruhtur. (a,g,e,s,257)

S.46-Fâtiha’dan sonra sürekli olarak belirli bir sûrenin okunması, başka sûrenin okunmamasının hükmü nedir?
C.46-Fâtiha’dan sonra sürekli olarak belirli bir sûrenin okunması, başka sûrenin okunmaması mekruhtur.( a,g,e,s,259)

S. 47-Teressül veya irtisâl ne anlama gelmektedir?
C.47-Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül veya irtisâl denilir.(a,g,e,s,268)

S.48-Müezzin “Hayye ale’s-salâh” ve “Hayye ale’l-felâh” derken, bu esnada “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” demenin hükmü nedir?
C.48-Müezzin “Hayye ale’s-salâh” ve “Hayye ale’l-felâh” derken, bu esnada “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” demek müstehaptır.( a,g,e,s,269)

S.49-Ezan duasının Arapça okunuşu nasıldır?
CEVAP.49-Allâhümme rabbe hâzihi’d-da`veti’t-tâmme ve’s-salâti’l-kaime, âti Muhammeden el-vesîlete ve’l-fazîleh (ve’d-derecete’r-refîah). Veb`ashü makamen mahmûdeni’llezî va`adteh (İnneke lâ tuhlifü’l-mîâd).( a,g,e,s,269)

S.50-Namazı cemaatle kılmanın faziletini belirten hadis-i şeriflerden birisi hangisidir?
C.50-“İnsanlar ilk safın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı. Namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi bunun için yarışırlardı. Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi”( a,g,e,s,271)

S. 51-Cemaatin en az sayısı kaçtır?
C.51-Hanefî ve Şâfiîler’e göre, cemaatin en az sayısı imam ve ona uyan olmak üzere iki kişidir.( a,g,e,s,272)

S.52-Cemaatle namazın hükmü nedir?
C.53-Hanbelîler, cemaatle namaz kılmanın erkekler için farz-ı ayın, Şâfiîler de farz-ı kifâye olduğunu söylemişlerdir. Hanefî ve Mâlikîler’e göre ise, cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak, gücü yeten erkekler için müekked sünnettir. Kadınların, hastaların, çok yaşlı kimselerin ve kötürümlerin ise cemaatle namaz kılmak için mescide gitmesi gerekmez.( a,g,e,s,272)

S.54-“Muhâzâtü’n-nisâ” ne anlama gelir?
C.54-Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması, ilmihallerde “muhâzâtü’n-nisâ” terimiyle ifade edilir.( a,g,e,s,273)

S.55-Cemaatle namaz kılınırken saf düzeni nasıl olmalıdır?
C.55-İmama uyacak kişi sadece bir erkek kişi ise imamın sağına durur. Soluna ve arkasına durmak sünnete aykırı olduğu için mekruhtur. İmama uyanlar birden çok iseler imamın arkasına dururlar. İmama uyacak kişi tek kadın ise imamın arkasına durur. Cemaat çoğalıp saf teşkil edilecek ise saf düzeni, önce erkekler safı, onun arkasında çocuklar safı ve onun arkasında kadınlar safı olacak şekilde yapılır.( a,g,e,s,273)

S.56-Cenazenamazında kadınların erkeklerle aynı hizada bulunması namaza zarar verir mi?
C.56-Cenaze namazı, mutlak namaz olmadığı için cenaze namazında kadınların erkeklerle aynı hizada bulunması namaza zarar vermez.( a,g,e,s,274)

S.57-Duruş düzeni(tertîbü’l-makam)nin hükmü nedir?
C.57-Duruş düzeni(tertîbü’l-makam), cemaat namazının farzlarındandır ve cemaat namazının kendisi sünnetle sabit olmuştur.(a,g,e,s,274

S.58.-Cemaate gitmemek için mazeret sayılan haller nelerdir?
C.58–1. Hastalık.2.Korku.3.Olumsuz hava şartları.4.Abdestin sıkışık olması.5. Herkese veya toplum için yeterli olacak sayıda kimseye farz olan ilmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet.6.Bedeni arızalar.( a,g,e,s,275–276)

S.59.-İmama ilk rek`atın rükûunda yetişen kimse, mesbûk mu sayılır,müdrik misayılır?
C.59-İmama ilk rek`atın rükûunda yetişen kimse, mesbûk değil, müdrik sayılır? ( a,g,e,s,282)

S. 60-Teşehhüt miktarı oturduktan sonra imam daha selâm vermeden önce mesbûkun ayağa kalkmasının hükmü nedir?
C.60-Teşehhüt miktarı oturduktan sonra imam daha selâm vermeden önce mesbûkun ayağa kalkması mekruh sayılmıştır. ( a,g,e,s,286)

S.61- Fıkıh literatüründe imamlık (imamet) terimi ne ifade eder?
C.61- Fıkıh literatüründe imamlık (imamet) terimi, hem devlet başkanlığını hem de namaz imamlığını ifade eder. ( a,g,e,s,277)

S.62- İmamlığın Şartları nelerdir?
C.62- İmamın ergin (baliğ), belli bir aklî olgunluk düzeyine ulaşmış (âkıl) ve tabii ki Müslüman olması şarttır. Küfrü gerektirecek bir inancı bulunan, bid`at ve dalalet ehlinin arkasında namaz kılınmaz.( a,g,e,s,278)

S. 63- Bir kimse namazda başka mezhepten birine uyabilir mi?
C.63- Bir kimse namazda başka mezhepten birine uyabilir. ( a,g,e,s,280)

S. 64-Müdrik hangi anlamlara gelir?
C.64- Müdrik “idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş” gibi anlamlara gelir. İlmihal ıstılahında, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir.

S.65-Mesbûk kime denir?
C.65- İmama namazın başında değil, birinci rek`atın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rek`atlarda uyan kimseye mesbûk denir.( a,g,e,s,285)

S. 66-Cuma namazı kılmanın hükmü nedir?Ve ne ile sabit olmuştur?
C.66- Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz olduğu, Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabittir. ( a,g,e,s,288)

S.67-Cuma namazı ne zaman ve nerede farz kılınmıştır?
CEVAP.67- Hz. Peygamber’in cuma namazını ilk defa hicret esnasında, Medine yakınlarındaki Rânûnâ vadisinde Sâlim b. Avf kabilesini ziyaretleri sırasında oradaki namazgâhta kıldırmış olduğu bilginlerce kabul edilmektedir. ( a,g,e,s,289)

S.68- Cuma Namazının Vücûb Şartları nelerdir?
C.68-1. Erkek olmak 2. Mazeretsiz Olmak 3. Hürriyet 4. İkamet.( a,g,e,s,290–294)

S. 69- Cuma Namazının Sıhhat Şartları nelerdir?
C.69-1. Vakit 2. Cemaat 3. Şehir 4. Cami 5. İzin 6. Hutbe.( a,g,e,s,294–299)

S.70- Cuma namazına gitmemeyi mubah kılan mazeretler nelerdir?
C.70- 1. Hastalık. 2. Körlük ve kötürümlük. 3. Uygun olmayan hava ve yol şartları. 4. Korku.

S.71- Hanefîlere göre cuma namazı hutbesinin sahih olabilmesi için hangi şartların bulunması gerekir?
C.71- 1. Vakit içinde okunması
2. Namazdan önce olması
3. Hutbe niyetiyle okunması
4. Cemaatin huzurunda irad edilmesi. Son şartın yerine gelmiş olması için, kendisiyle cuma sahih olan en az bir kişinin bulunması gerekir. ( a,g,e,s,300)

S.72- Zuhr-i Ahir Namazı ne demektir?
C.72- Zuhr-i ahir namazı, son öğle namazı demektir. ( a,g,e,s,303)

S.73-Tıval-ı mufassal hangileridir?
C.73-Hucurat suresi ile Buruc suresi arasındaki uzun surelerdir? ( a,g,e,s,253)

S.74-Zevalden/ilk ezandan sonra cuma namazını kılmadan yolculuğa çıkmanın hükmü nedir?
C.74- Zevalden/ilk ezandan sonra cuma namazını kılmadan yolculuğa çıkmak tahrîmen mekruhtur. ( a,g,e,s,304

S.75-Cuma namazı ile yükümlü kişilerin cuma günü zeval vaktinden sonra hatibin minberde olduğu sırada alışveriş yapmalarının Hanefîlere göre hükmü nedir? Yapılan alış veriş geçerli midir?)

C.75-Cuma namazı ile yükümlü kişilerin cuma günü zeval vaktinden sonra hatibin minberde olduğu sırada alışveriş yapmaları Hanefîlere göre tahrîmen mekruh olmakla birlikte yapılan alışveriş geçerlidir. ( a,g,e,s,304

S.76-Vitir Arapçada hangi anlamda kullanılmaktadır?
C.76- Vitir Arapçada çiftin karşıtı olan “tek” anlamındadır. ( a,g,e,s,304)

S. 77-Hz. Peygamber, vitir namazının ne zaman kılınmasını tavsiye etmiştir?
C.77-Hz. Peygamber, günün kılınan son namazının tek (vitir) olmasını tavsiye ve teşvik etmiş ve kılınma vaktine ilişkin olarak da sabah namazının sünnetinden biraz önceki vakti, yani sabah namazı vaktinin girmesine yakın bir vakti önermiş bununla birlikte gece uyanamayacağından endişe edenlerin yatmadan önce kılabileceklerini belirtmiştir.

S.78-Vitir namazı nasıl kılınır?
C.78- Vitir namazı Hanefîlere göre akşam namazı gibi bir selâmla kılınan üç rek`attan ibaret olup akşam namazından farkı, bunun her rek`atında Fatiha ve ardından bir sure ve son rek`atta rükûdan önce tekbir alınarak Kunut duası okunmasıdır.( a,g,e,s,305)

S.79- Kunut dualarını okuyamayan kimse onların yerine ne okuyabilir?
C.79- Bu duayı okuyamayan kimse “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç kere “Allahümmağfir lî” veya üç kere “Yâ Rabbi” der.( a,g,e,s,305)

S.80-Bayram namazının vakti ne zamandır?
C.80- Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. ( a,g,e,s,307)

S.81- Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa daha sonra kılınabilir mi?
C.81- Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terk edilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir. ( a,g,e,s,307)

S.82–Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı nedir?
CEVAP.82-Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bunun her rek`atında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere “zâit tekbirler” denir. ( a,g,e,s,306)

S.83- Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?
C.83-Peygamberimizin, kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. Günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. ( a,g,e,s,307)

S.84- Teravih hangi anlama gelir?
C.84- Teravih, Arapça tervîha kelimesinin çoğulu olup “rahatlatmak, dinlendirmek” gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rek`atının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan terâvih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nâfile namazın adı olmuştur. ( a,g,e,s,311)

S.85-Tilavet secdesinin hükmü nedir?
C.85- Tilavet secdesi yapmak, Hanefilere göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.( a,g,e,s,353)

S.86-Revatib sünnetler hangileridir?
C.86-a) Vakit Namazlarıyla Birlikte Düzenli Olarak Kılınan Sünnetler (Farzlara Tâbi Olan Nâfile Namazlar)
aa) Müekked Sünnetler
bb) Gayr-i Müekked Sünnetler( a,g,e,s,308–314)

S.87- Sünen-i regaib ne demektir?
C.87- Revâtib sünnetler dışındaki nafile namazlar sünen-i regaib adını alır. ( a,g,e,s,315)

S.88-Regaib namazlar hangileridir?
C.88- a) Teheccüt Namazı
b) Kuşluk Namazı
c) Evvâbîn Namazı
d) Tahiyyetü’l-mescid
e) Abdest ve Gusülden Sonra Namaz
f) Yolculuğa Çıkış ve Yolculuktan Dönüş Namazı
g) Hâcet Namazı
h) İstihâre Namazı
i) Tövbe Namazı
j) Tesbih Namazı
k) Yağmur Duası
l) Küsuf ve Husuf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz)
m) Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak (a,g,e,s,315–322)

S.89- Seferî veya misafir kime denir?
C.89- Kişinin herhangi bir nedenle ikamet ettiği yerden kalkıp başka bir yere gitmesi veya gitmek için yola koyulması, Arapçada sefer veya müsaferet olarak adlandırılmakta olup, bu şekilde yola çıkmış kişiye de seferî veya misafir denilir. ( a,g,e,s,323)

S.90- Seferî kimse bir beldede on beş gün ve daha fazla kalmaya niyet edince namazlarını nasıl kılar?
C.90-Seferî kimse bir beldede on beş gün ve daha fazla kalmaya niyet edince mukim olur ve artık namazlarını tam kılar. Eğer on beş günden az kalmaya niyet ederse seferîliği devam eder. ( a,g,e,s,328)

S.91- Vatan-ı aslî ne demektir?
C.91- Vatan-ı aslî. Bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği veya içinde barınmayı kastettiği yere vatan-ı aslî denir. Vatan-ı aslîden başka yere iş, görev vb. sebeplerle veya yerleşmek üzere göçülünce yeni yer vatan-ı aslî olur, eski yer bu vasfını kaybeder. ( a,g,e,s,328)

S.92- Cem’in fıkıhtaki terim anlamı nedir?
C.92- Cem’in fıkıhtaki terim anlamı,”birbirini takip eden iki namazın (öğle ile ikindinin veya akşam ile yatsının), bu ikisinden birinin vaktinde, birlikte ve peşi peşine kılınması”dır. Eğer bu birlikte kılma birinci namazın vaktinde ise buna cem-i takdîm, ikincisinin vaktinde ise cem`-i te’hîr denilir. ( a,g,e,s,329)

S.93- Muvâlât ne demektir?
C.93- Cem’ yapılırken, iki namazın ara vermeksizin peşi peşine kılınmasına muvâlât denir. ( a,g,e,s,333)

S. 94-Namaz ancak hangi nedenlerden dolayı kazaya kalabilir?
C.94-Uyku ve unutma gibi kişinin elinde olmayan durumlarda namazın kazaya kalması mazeret olarak kabul edilmiştir. ( a,g,e,s,335)

S. 95-Tertip sahibi kime denir. Tertip sahibi kimse kazaya kalmış namazlarını nasıl kılar?
C.95- Tertip sahibi, o zamana kadar altı vakit veya daha fazla namazı kazaya kalmamış kimseye denir. Namazı kaza edecek kişi tertip sahibi ise kaza namazı ile vakit namazı arasında sıraya uyması gerekir. Tertip sahibi değilse bu namazı kaza etmeden diğerlerini kılabilir. ( a,g,e,s,338

S. 96-Sehiv secdesi ne anlama gelir?
C.96- Sehiv “yanılma, unutma ve dalgınlık” gibi anlamlara gelir. Buna göre sehiv secdesi, yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın vaciplerinden birini terk veya tehir etme durumunda, namazın sonunda yapılan secdelere denilir. ( a,g,e,s,339)

S. 97-Sehiv secdesi nasıl yapılır?
C.97- Son oturuşta “Tahiyyât” duası okunup iki yana selâm verildikten sonra iki secde daha yapılır ve oturulur. Bu oturuşta Tahiyyât duası, “salavat (Salli ve Bârik)” ve “Rabbenâ âtinâ” duası okunarak, her zamanki gibi önce sağa sonra sola selâm verilir.( a,g,e,s,340)

S.98-Kefen-i sünnet nedir?
C.98- Erkeğin kefeni, biri gömlek (kamîs) yerini, biri etek (izâr) yerini ve biri de sargı-bürgü (lifâfe) yerini tutmak üzere yensiz ve yakasız, etrafı dikişsiz üç kat bez; kadının kefeni ise bu üç kata ilâve olarak bir başörtüsü ve bir de göğüs örtüsü olmak üzere beş kat bezdir. Bu söylenen sünnet üzere kefenleme için gereken parça sayısıdır (kefen-i sünnet). ( a,g,e,s,359)

S.99- Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
C.99–1.Anasını veya babasını kasten öldüren kimselerin
2.Çatışma esnasında öldürülen eşkıyanın, teröristlerin ve soyguncuların
3.Yanlışlıkla veya dayanılmaz bir ağrı ve acıdan dolayı olmadıkça, bilerek kendini öldüren yani intihar eden kimsenin
4.İrtidad ederek Müslümanlıktan çıkmış olan kimsenin cenaze namazı kılınmayacağı gibi, Müslüman mezarlığına da defnedilmez. ( a,g,e,s,364–365)

S.100- Dünyevî ve uhrevî hükümler bakımından şehitleri kaç kısımda değerlendirebiliriz?
C.100- İslâm hukukçuları ilgili hadislerden yola çıkarak dünyevî ve uhrevî hükümler bakımından şehitleri üç kısımda değerlendirmişlerdir.
1. Hem dünya hem âhiret hükümleri bakımından şehit sayılanlar.
2. Sadece dünya hükümleri bakımından şehit sayılanlar.
3. Sadece âhiret hükümleri bakımından şehit sayılanlar. ( a,g,e,s,377–380)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 5 ” Siyer”
Siyer İle İlgili Soru ve Cevaplar KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali
S1: Yüce Allah emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek için gönderdiği peygamberlerin ilki kimdir?
C1: Hz. Âdem (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Sayfa 507)

S2: Peygamber efendimizin annesinin, babasının adını ve soyunun kime dayandığını sırasıyla yazınız?
C2: Âmine, Abdullah, Hz. İbrahim. (a.g.e.S:507)

S3: Peygamber efendimiz kaç yılında ve hangi ayda dünyaya gelmiştir?
C3: 571 yılında Rebi-ül evvel ayının 12. gecesi(a.g.e.S:507)

S4: Peygamber efendimizin dedesinin adı nedir?
C4: Abdulmuttalip. (a.g.e.S:507)

S5: Muhammed adının anlamı nedir?
C5: Yerde ve gökte övülen. (a.g.e.S:508)

S6: Hazreti Muhammedin süt annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu yazınız?
C6: Halime,Sad Oğulları Kabilesi (a.g.e.S:508)

S7: Peygamber efendimizin süt bacısının adı nedir?
C7: Şeyma. (a.g.e.S:508)

S8: Hz. Halime peygamber efendimize kaç yasına kadar süt anneliği yapmıstır?
C8: 5 yaşına kadar (a.g.e.S:508)

S9: Hz. Abdullahın kabri nerededir?
C9: Medinededir. (a.g.e.S:508)

S10: Hz. Amine eşini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken hastalandığı yer neresidir?
C10: Ebva Köyü. (a.g.e.S:509)

S11: Ümmü Eymen kimdir?
C11: Hz.Aminenin hizmetçisidir(a.g.e.S:509)

S12: Hz. Muhammedin annesi vefat ettiğinde kendisi kaç yasında idi?
C12: 6 Yasında (a.g.e.S:509)

S13: Dedesi Abdulmuttalibin vefatı ile Hz. Muhammede hangi amcası bakmıştır?
C13: Ebu Talip (a.g.e.S:509)

S14: Peygamber efendimize güvenirliliğinden dolayı halk arasında ona ne ad verilirdi?
C14: Muhammed-ül emin (a.g.e.S:509)

S15: Peygamber efendimizin hakemliğini yaptığı taşın adı nedir?
C15: Hacer-ül Esved(a.g.e.S:509)

S16: Peygamber efendimizin ilk eşi kimdir?
C16: Hz.Hatice(a.g.e.S:510)

S17: Peygamber efendimize peygamberlik kaç yılında ve nerede gelmiştir?
C17: 610 Yılında Hira Dağında. (a.g.e.S:510)

S18: İlk vahiy hangi ayetlerdir?
C18: Alak Süresinin ilk 5 ayeti. (a.g.e.S:510)

S19: Peygamberimize ilk inanan ve onunla ilk namazı kılan kişi kimdir?
C19: Hz. Hatice. (a.g.e.S:511)

S20: İlk Müslümanlar kimlerdir?
C20: Hz. Hatice, Hz. Ali, Zeyd b. Harise ve Hz. Ebubekir. (a.g.e.S:511)

S21: Hz. Peygamber’in insanları ilk defa İslam’a davet etmek için konuşma yaptığı yer neresidir?
C21: Mekke’de bulunan Safa tepesidir. (a.g.e.S:511)

S22: Vahyin gelişinin 6. yılı idi. Peygamber Efendimiz safa tepesinde Ebu Cehil tarafından hakarete uğradı bunun ardından olay Peygamberimizin amcasına anlatıldı. Olaya çok kızan amcası da henüz Müslüman değildi ve Ebu Cehil’in bu sözlerine karşılık Ebu Cehil’e bir tokat atarak aynen şu cevabı verdi ;”Ben de yeğenimin inancını paylaşıyorum” diyen Efendimizin amcası kimdir?
C22: Hz. Hamza (a.g.e.S:513)

S23: Peygamber efendimizi öldürmekle görevlendirilen ve yolda giderken bazı olaylarla karşılaşınca Müslüman olan sahabi kimdir?
C23: Hz. Ömer.(a.g.e.S:514)

S24: Bilal-i habeşi”yi hürriyetine kavuşturan sahabi kimdir?
C24: Hz. Ebubekir(a.g.e.S:515)

S25: Müslümanlara karşı yapılan boykot ile hangi kararlar alınmıştır?
C25: Müslümanlar ile alış veriş edilmeyecek ve kız alıp verilmeyecektir.(a.g.e.S:515)

S26: Boykot karalarını yazan ve Kabe’nin duvarına bu kararları asan müşrik kimdir?
C26: Mansur b. İkrime.(a.g.e.S:515)

S27: Boykot kararını müşrikler kaç yıl sürdürdüler?
C27: 3 Yıl sürdürdüler.(a.g.e.S:515)

S28: Boykot yıllarında ve daha öncesinde Besmele yerine ne kullanılırdı?
C28: Bismikellahümme.(a.g.e.S:515)

S29: İslam tarihinde Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçüne ne ad verilir?
C29: Hicret.(a.g.e.S:515)

S30: Müşriklerin İslam’ı yok etmek için toplandıkları yerin adı nedir?
C30: Darunnedve(a.g.e.S:516)

S31: Peygamberimizi öldürme kararı alan müşrikler Peygamberimizin evini kuşattıklarında yatağında kimi buldular?
C31: Hz. Aliyi.(a.g.e.S:516)

S32: Peygamber Efendimizin müşriklerden saklandığı mağaranın adı nedir?
C32: Sevr Mağrası.(a.g.e.S:516)

S33: Peygamber Efendimizin hicrette yol arkadaşı kimdir?
C33: Hz. Ebubekir.(a.g.e.S:510)

S34: İslam tarihinde ilk yapılan ve Peygamber Efendimizin de işçilik yaptığı mescidin adı nedir?
C34: Kuba Mescidi(a.g.e.S:517)

S35: İlk cuma namazının kılındığı yer neresidir?
C35: Salimoğulları Yurdu.(a.g.e.S:517)

S36: Peygamber Efendimizi Medine’de evinde misafir eden sahabi kimdir?
C36: Ebu Eyyüb el- Ensari(a.g.e.S:517)

S37: Peygamber Efendimizi, Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde ziyaret edip orada Müslüman olan kişi kimdir?
C37: Abdullah b. Selam.(a.g.e.S:518)

S38: Peygamber Efendimizin yaptırdığı ve bugün kabrinin bulunduğu mescidin adı nedir?
C38: Mescid-i Nebi (Nebevi). (a.g.e.S:518)

S.49: Mekke’den göç ederek Medine’ye gelen Müslümanlara ne ad verilir?
C.39: Muhacir. (a.g.e.Sa:519)

S.40: Mekke’den gelen yerli halka ev sahipliği yapan Müslümanlara ne ad verilir?
C40: Ensar. (a.g.e.S:519)

S41: Mekke kaç yılında fethedildi?
C41: 630 yılında fethedildi. (a.g.e.S:521)

S42: Kâbe’ye verilen diğer ad nedir?
C42: Harem-i Şerif. (a.g.e.S:522)

S43: Peygamber Efendimiz hastalandığında Mescid-i Nebi”ye imamlık için kimi görevlendirmiştir?
C43: Hz. Ebubekir. (a.g.e.S:524)

S44: Peygamber Efendimiz kaç yılında vefat etmiştir?
C44: 632 (8 Haziran). (a.g.e.S:525)

S45: Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yere ne ad verilir?
C45: Ravza-i Mutahhara. (a.g.e.Sayfa:525)

S46: Peygamber Efendimizin kaç çocuğu vardır ve isimleri nelerdir?
C46: 7 çocuğu vardır, isimleri ise; Kasım, Abdullah, İbrahim, Zeynep, Ümmügülsüm, Rukiye ve Fatma”dır. (a.g.e.S:525)

S47: Peygamber Efendimizin hangi çocuğu kendisinden sonra vefat etmiştir?
C47: Hz. Fakıma. (a.g.e.Sayfa:526)

S48: Sahabeler Hz. Aişe annemize gelerek “Alah Resulünün ahlakı nasıldı?” diye sordular. Hz. Aişe annemiz cevaben ne demiştir?
C48: “O’nun ahlakı Kur’an idi…(a.g.e.S:527)

S49:”Ey Muhammed! Vallahi sen bize hiç yalan söylemedin, fakat biz sana uyarsak yerimizden olacağız, bundan dolayı iman etmiyoruz.”diye itirafta bulunan kişinin adı nedir?
C49: Haris b. Amir (a.g.e.S:528)

S50:Hudeybiye barış antlaşmasının şartlarından biri de; Mekkelilerden biri Müslüman olsa bile eğer müslümanlara sığınırsa geri verilecek, Mekkelilere sığınan olursa geri verilmeyecekti. Bu antlaşma maddesi henüz imza altına dahi alınmamış fakat söz olarak geçilmişti. Ebu Cendel ise Mekkelilerden kaçmış Müslümanlardandı. Antlaşma imzalanmamasına rağmen Peygamber Efendimizin Ebu Cendel’e ;”Sen sabırlı ol. Allah sana kurtuluş yolu açacaktır” demiş, ve onu iade etmenin işaretini vermiştir. Burada Peygamber efendimizin hangi özelliği öne çıkmaktadır?
C50: Efendimizin doğruluğu. (a.g.e.S:530)

S51: Peygamber Efendimiz İslam’ın yayılması için büyük çabalar sarf etmiştir. Hz. Hatice anamız ve amcası Ebu Talip de ölünce müşriklerin eziyetleri daha da artmıştı.Efendimiz yanına Zeyd b. Harise’yi de alarak bir yere gitmiş ve orada taşlanmış ve Allah, Cebrail a.s.’ı emrine vermiş; “sen iste dağları üstüne yıkayım” diyen Cebrail a.s.’a Efendimiz ;”Ben onu istemem, isterim ki onların soylarından da Allah’a iman eden nesiller gelsin” demiş.Buna göre ;
a)Burada meydana gelen olayın gerçekleştiği yerin adı nedir?
b)Bu olay Efendimizin hangi Ahlakını yansıtmaktadır?
C51:
a)Taif
b)Efendimizin merhametini. (a.g.e.S:530/531)

S52: Peygamber Efendimiz hayatı boyunca insanlığa ışık tutacak rehberliği bize yaşayarak göstermiştir. Çalışmayı övmüş rızık için helal yollardan nasip aramayı ibadet olarak bize söylemiş, tembellik ve miskinlikten dualarda Allah’a sığınmamızı bize öğretmiştir. Çalışmamanın sonucu olarak insan muhakkak muhtaç hale gelecek ve istemeye başlayacaktır. Böyle durumlardan Efendimiz hiç hoşnut olmamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

a)Zekat talep etme
b)Sadaka talep etme
c)Yardım talep etme
d)Dilenme
C52: “d” (a.g.e.S:533)

S53: Bir gün Hz. Hasan Efendimiz mübarek ağzına zekat hurmalarından bir hurma atarak tam yerken Efendimiz; “ Tükür,tükür” diyerek Hz. Hasan Efendimizin bu hurmayı yemesine engel olmuştur.Bu hurmanın yenmesine engel olan durum nedir?
C53: Sadakayı kabul etmedikleri içindir. (a.g.e.S:534)

S54: Bir gün Peygamberimizin huzuruna biri gelir ve Allah’ın Peygamberinin karşısında olduğu hissi ile titremeye başlayınca, Peygamberimiz; “Sakin ol! Ben bir hükümdar değilim. Ben Kureyş Kabilesinden kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” der. Bu hadis Peygamberimizin Güzel ahlakının hangi boyutunu dile getirmekedir?
C54: Peygamberimizin alçak gönüllü oluşunu ifade eder. (a.g.e.S:536)

S55: Peygamberimizin 10 yıl hizmetinde bulunan ve bu süre içerisinde “Bana bir gün bile “öf” demedi. Yapmadığımı neden yapmadın, yaptıklarıma da neden yaptın” demedi diyen sahabe kimdir?
C55: Hz. Enes (a.g.e.S:536)

S56: Müslüman olmamış Arap toplumu birkaç günü birbirine ekleyerek oruç tutalardı.Onların bu tuttukları orucun adı nedir? Peygamber efendimiz böyle tutulan orucu tasvip etmiş midir? Müslümanların Ramazan ayı dışında tuttukları oruçları nasıl tutmalarını istemiştir?
C56: Arapların tuttukları bu oruca “savm-ı visal” denilirdi. Peygamber efendimiz peş peşe oruç tutmak değil, Hz. Davut Peygamber gibi oruç tutmayı tavsiye etmiştir. (a.g.e.S:543)

S57: Hz. Ebu Bekir Peygamberimize; “Ey Allah’ın Resulü görüyorum ki saçlarınız ağarmış” dedi ve Allah Resulü de dört süre sayarak bu sürelerin saçlarını ağarttığını söylemiştir.Bu saydığı dört süre hangileridir?
C57: Hud, Vâkıa, Mürselât, Amme.(a.g.e.S:544)

S58: Allah Resulünü yaşlandıran, saçını ağartan bu sürelerdeki en hassas nokta ve en zor olan yaşam tarzı hangisidir?
C58: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Diyanet İlmihali cilt:2 S:555)

S59: Peygamberimiz hayatı örnektir tüm insanlık için. Bunu da kendisi; insanlarda eksik olan bir yönü bir güzelliği tamamlamak için gönderildiğini söylemiştir. Peygamberimiz kendisinin neyi tamamlamak üzere gönderildiğini yazınız.
C59: Güzel Ahlakı. (a.g.e. c:2 ,S:555)

S60: Üsve-i Hasene ne demektir?
C60: Güzel örnek (a.g.e. c:2 ,S:555)

S61: Hz. Peygamber Efendimizin söylediklerinin tersi bir hareketi yaşam boyunca asla görülmüş değildir. Yapmadığı bir şeyi asla söylemez,O tam bir canlı Kur’an idi.Bu bağlamda kişi doğruluğu ile cenneti yakalama fırsatı olur.Zıt olarak ise münafıkların Cehennemin en dibinde olmalarının (Nisa:145) sebebi nedir? Kur’undan ayet ile örnek veriniz.
C61: Saf süresi 3. ayet “Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir öfkeye sebep olur”. (a.g.e. c:2 ,S:556)

S62: Kur’an-ı Kerim’de bir kaç ayette Peygamberimiz ikaz edilmiş, Allah Resulü bu ayetleri en ufak bir komplekse kapılmadan halka bildirmiş ve namazlarda dahi okunmasına müsaade etmiştir.Tarihte kendine ikaz olan sözlerin okunmasını ibadet sayan başka bir örnek yoktur. Bu ikaz ayetlerinin olmasının en büyük hikmeti nedir?
C62: Allah Resulünün de kul olduğu, hata edebileceği ve en önemlisi onun ilah olmadığını gösterir. (Diyanet İlmihali cilt:2 S:556)

S63: “Biz vaktiyle Câhiliye halkı olarak putlara tapar, ölü hayvan eti yerdik. Bir sürü edepsizlikler yapardık; yakınlarımıza ilgisiz kalır, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi. İşte Allah bize Peygamberimizi göndermezden önceki halimiz bu idi… O Peygamber bize doğruluğu öğretti; emanete sadık kalmayı, akrabamıza ilgi göstermeyi, komşularımıza iyi davranmayı, insanların haklarına ve hayatlarına saygılı olmayı emretti. Çirkin davranışları, yalancı şahitliği, yetim malı yemeyi, namuslu kadınlara iftira atmayı yasakladı.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, II, 202) Mekke’de müşriklerin dayanılmaz boyutlara ulaşan baskısı karşısında Habeşistan’a sığınan Müslümanların sözcüsü olarak konuşan sahabe kimdir?
C63: Ca’fer b. Ebu Talip (a.g.e. c:2 ,S:556)

S64: Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?
C64: Haber götüren manasındadır. (Ömer Nasuhi Bilmen B.İ. İlmihali Sayfa 46)

S65: Resul kelimesinin manasını açıklayın.
C65: Kendilerine kitap indirilen Peygamberlere denir. (a.g.e.S:46)

S66: Nebi kelimesinin manasını açıklayın.
C66: Kendisine kitap indirilmeyen kendinden önceki peygamberin şeriatına uyan peygamberdir. (a.g.e.Sayfa:46)

S67: Peygamberlerde olması gereken vacip sıfatlar hangileridir?
C67: Sıdk, Emanet, Tebliğ, Fetanet, İsmet. (a.g.e.S:47)

S68: İsmet sıfatı ne manaya gelir?
C68: Günahlardan korunmuş demektir. (a.g.e.S:47)

S69: Fetanet sıfatı ne manaya gelir?
C69: (Çok)Akıllı ve zeki demektir. (a.g.e.S:47)

S70: Peygamberlerde caiz sıfatlar nelerdir?
C70: Peygamberlerde caiz sıfatlar; onlar da diğer insanlar gibi yer, içer, uyur v.s . (a.g.e.S:47)

S71: Kur’an-ı Kerim’de kaç tane peygamber adı geçmektedir?
C71: 25 Peygamber. ( 3’ ü ihtilaflıdır)(a.g.e.S:47)

S72: Kur’an’da adı geçipte Peygamber oldukları ihtilaflı olan kaç isim vardır, adları nelerdir?
C72: 3 kişi vardır. Adları; Zu’l Karneyn, Lokman, Uzeyr. (a.g.e.S:48)

S73: Hz Adem’den Hz Muhammed’e kadar tüm Peygamberler Tevhit dinini getirmişlerdir. Tevhit dininin kaç esası vardır ve nelerdir?
C73: Tevhidin 6 esası vardır. Bunlar; Allah’a, Kitaplarına, Peygamberlerine, Meleklerine, Ahiret gününe iman etmek, Kaza ve Kadere iman etmektir. (a.g.e.S:48)

S74: Allah Peygamberlerine mucize göstermelerine izin vermiştir. Mucize’nin gerçek olup olmadığı neyle anlaşılır?
C74: Peygamberden toplum bir mucize istediğinde o Peygamberin istenileni göstermesidir. (a.g.e.S:48)

S75: İstidrac ne demektir?
C75: İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesidir. (a.g.e.S:48)

S76: Peygamber Efendimizin en büyük mucizesini söyleyiniz.
C76: Kur’an-ı Kerim. (a.g.e.S:48)

S77: Peygamber Efendimize bir fetih sonrası kızarmış et ikram edilmiş fakat ikram eden kadın eti zehirlemiş, Efendimiz mucize olarak olayı öğrenmiş, Kadın’a neden zehirlediğini sormuş, o da; eğer Peygamberse zarar vermez yok değilse ölür biz de kurtuluruz demişti.Bu olay hangi fetih sonrasında yaşanmıştır?
C77: Hayberin fethinden sonra Hayber halkından bir kadın yapmıştır. (a.g.e.S:49)

S78: Hz Peygamber Efendimiz diğer Peygamberlerden farklı olarak bir takım özellikleri mevcuttur. Bu özellikleri söyleyiniz.
C78: Efendimiz Âlemlere Rahmet olarak gönderilmiştir, Peygamberimizin getirdiği din son dindir, Kendisi de son peygamberdir, ümmeti en kalabalık olandır. (a.g.e.S:49)

S79: Müseylemet-ül Kezzap ne demektir?
C79: (Müslümancık)Yalancı Peygamber demektir. (a.g.e.S:48)

S80: Vahiy sözlükte ne demektir?
C80: Süratli söz, işaret ve ilham. (a.g.e.S:38)

S81: Vahy-i hafi ve ya Vahy-i Gayri Metluv ne demektir?
C81: Kelime olarak gizli vahiydir. Istılahta ise Allah’ın Peygamberine doğrudan kalbine vahyi yerleştirmesidir. (a.g.e.S:48)

S82: Vahy-i Metluvv ne demektir?
C82: Cebrail a.s.’ın direkt olarak peygambere vahiy sözlerini okumasıdır. (a.g.e.S:38)

S83: İlham ne demektir? Vahiyle karşılaştırınız.
C83: İlham Allah’ın veli kuluna gelir. Vahiy Peygamberlere gelir. İlhamda bağlayıcılık yoktur. Vahiy kesin bağlayıcıdır. İlham veli içinde gizli kalır ve ya kalabilir vahiyin duyurulmak zorunluluğu vardır çünkü geneli ilgilendirir. (a.g.e.S:39)

S84: Kendilerine Kitap verilmeyip sahifeler verilen peygamberleri yazınız.
C84:
10 sayfa Adem a.s.
50 sayfa Şit a.s.
30 sayfa İdris a.s.
10 sayfa İbrahim a.s. (a.g.e.S:38)

S85: Büyük Kitap verilen Peygamberleri söyleyiniz.
C85:
Zebur ;Davud . a.s.
Tevrat;Musa . a.s.
İncil;İsa a.s.
Kur’an;Muhammed a.s..verilmiştir. (a.g.e.S:39)

S86: Ahd-i atik hangi kitaptır?
C86: Tevrat . (a.g.e.Sayfa:40)

S87: Ahd-i cedid hangi kitaptır?
C87: İncil. (a.g.e.S:38)

S88: Peygamber Efendimize Kur’an 23 yılda inerek tamamlanmıştır. Ve Kur’an 114 süredir. Bir bölümü Mekke’de bir bölümü Medine’de inmiştir. Mekke’de kaç sure Medine’de kaç sure inmiştir.
C88: Mekke’de 87, Medine’de 27 sure inmiştir. (a.g.e.S:41)

S89: Peygamber Efendimizin vahiy kâtiplerini söyleyiniz.
C89: 4 Büyük Halifeler, Zeyd b. Sabit, Ubeyy b. Kaab, Halid b. Ebi Sufyan . (a.g.e.S:42)

S90: Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kaç yılında yapmıştır?
C90: M. 632 Yılında (a.g.e.S:522)

S91: Peygamber Efendimiz 124000 müslümana hitaben yaptığı Veda Hutbesini yer olarak Mekke’nin hangi bölgesinde yapmıştır?
C91: Arafat’ta (a.g.e.S:523)

S92: Veda hutbesinin ardından hangi ayetler nazil olmuştur?
C92: “Bu gün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam’ı seçtim.(Maide.3) (a.g.e.S:523)

S93: Veda Hutbesi kardeşlik noktasında bizlere büyük mesajlar vermektedir. Buradan yola çıkarak kardeşlik ilkesinin en önemli noktası neresidir ve insanları Allah katında nasıl değerlendirmektedir?
C93: Veda Hutbesi’nde en önemli kardeşlik vurgusu “Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız” ifadesidir. Bunun yanında Allah katında üstünlük ırk, kabile, millette değil sadece Allah’a karşı sorumluluk hissi ile iyi davrananların derece bakımından üstün olduğunu söylemektedir. (a.g.e.S:523)

S94: Peygamber Efendimiz vefatı yaklaşınca bir süre mescide gidememişti. Bu süre ne kadardır ve yerine namazları kim kıldırmıştır?
C94: Peygamberimiz hastalandığında mescide 3 gün gidememiş ve namazları Hz. Ebu Bekir efendimiz kıldırmışlardır. (a.g.e.S:524)

S95: Peygamber Efendimiz hastalandığında ashabına şöyle dedi; “ Biliniz ki, sizler bana yine kavuşacaksınız. Buluşacağımız yer Kevser Havuzunun kenarıdır.Her kim orada benimle kavuşmak isterse…” diyerek devam ettikleri sözlerinde kavuşmanın şartı olarak bazı şeyler söylemişti.O sözleri söyleyiniz.
C96: Hadis’in devamı şöyledir; “… elini ve dilini lüzumsuz iş ve sözden korusun.” (a.g.e.S:525)

S97: Allah Resulü vefatının vakti yaklaştığında ashabına “Ben haberini aldım Allah’a gidiyorum” demiş fakat, bir şey için üzüldüğünü ve bir şey için de sevindiğini söylemişti.Sevindiği ve üzüldüğü şeyleri söyleyiniz.
C97: Sevgili Peygamberimiz ; “Ümmetinden ayrılacağı için üzüldüğünü, Allah’a kavuşacağı için de sevindiğini” söylemişlerdir. (a.g.e.S:525)

S98: Peygamberimizin cemaatle namaz kıldığı son vakit hangisidir?
C98: Sabah namazı. (a.g.e.S:525)

S99: Peygamberimiz vefat etmeden önce duası nasıl olmuştur?
C99: “Ya Rabb! Ölüm şiddetine karşı bana kolaylık ver, canımı tatlılıkla al” diye dua etmişlerdi. (a.g.e.S:525)

S100: Peygamber Efendimiz vefatı esnasında şahadet parmağını yukarı doğru kaldırarak son olarak ne demişti?
C100: Refik-i Â’lâ’ya ((ile) “er Rafiku-l E’la” Yüce Dost’a) (a.g.e.S:525

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 7 ” Zekat ve Ticaret Ahlakı”
KAYNAK: T.D.V.İslam ilmihali; Ankara 2010; s.422-509.
S.1-Zekât ne zaman, nerede farz kılındı?
Cevap.1: Hicretin 2.yılında, Medine de farz kılındı.(ilmihal 1.cilt. Sf:422)

S.2-Zekâtın kelime anlamı nedir?
Cevap.2: Artma, çoğalma, arıtma ve berekettir. .(ilmihal 1.cilt. Sf:422)

S.3-Zekât kimlere farzdır?
Cevap.3: Müslüman, hür, akıllı, baliğ, tabii ihtiyaçlarından fazla artıcı vasıftaki mala tam bir mülkiyetle malik olan ve bu malik oluşunun üzerinden bir senesi geçen kimselere farzdır. Fakihlerin çoğunluğuna göre akıl hastalarının ve çocuğun malları zekâta tabidir. .(ilmihal 1.cilt. Sf:426)

S.4-Nisab nedir?
Cevap.4: zenginliğin ölçüsü sayılan miktara ve alt sınıra denir. Dinimizin koyduğu bir ölçüdür. Borcundan ve asıl ihtiyaçlarından başka bu kadar malı veya parası olan kimse dinen zengin sayılır. (ilmihal 1.cilt. Sf:426)

S.5-Hangi mallar zekâta tabidir?
Cevap.5: Beş sınıf mal zekâta tabidir. Para(altın, gümüş vb),ticaret malları, toprak ürünleri, hayvanlar, define ve madenler. (ilmihal 1.cilt. Sf:438)

S.6-Nisap miktarları ne kadardır?
Cevap.6: Gümüşte 200 dirhem, altında 20 miskal, hayvanlarda 5 deve,30 sığır, 40 koyun, toprak ürünlerinde 5 vesk (buğdayda 653 kg) (ilmihal 1.cilt. Sf:440)

S.7-Havelanü’l-havl ne demektir?
Cevap.7: Zekâta tabi mallarda aranan şartlardan biridir. O malın üzerinden bir kameri yılın geçmiş olması şartıdır. Para, ticaret malları ve hayvanlarda bu şart aranır. Toprak mahsulleri, maden ve definelerde aranmaz.

S.8- Zekâtın kimlere verileceği hangi ayette bildirilir?
Cevap.8: Tevbe suresi 60. Ayetinde ayrı ayrı sayılmıştır. (ilmihal 1.cilt. Sf:476)

S.9- Zekâtın sarf yerleri nelerdir?
Cevap.9: Fakirler ve miskinler, amiller, müellefe-i kulub, rikaab, borçlular, fi sebilillah, ibnüssebil (ilmihal 1.cilt. Sf:477)

S.10- Zekâtın sekizinci sarf yeri olan ibnüssebil tabiri ne demektir?
Cevap.10: Yolcu, yola çıkmış, memleketinde malı olmakla birlikte bulunduğu yerde malı parası olmayan muhtaç duruma düşen kişidir. (ilmihal 1.cilt. Sf:487)

S.11- Hanefi’lere göre zekât alabilen fakir ve miskinler kimdir?
Cevap.11: Hiç malı olmayan yoksul kişiler, zaruri ihtiyaçları dışında nisap miktarının altında malı olan kişiler(ilmihal 1.cilt. Sf:477)

S.12-Zekât kimlere verilmez?
Cevap.12: 1-Ana, baba, eş ve çocuklar
2-Müslüman olmayanlar
3-Zenginler
4-Hz. Peygamberin yakınları(ilmihal 1.cilt. Sf:491)

S.13- Fıtır sadakasının dini bir terim olarak tarifi nedir?
Cevap.13: Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. (ilmihal 1.cilt. Sf:501)

S.14- Fıtır sadakası ne zaman farz kılındı?
Cevap.14: Hicri 2.yılın Şaban ayında zekâttan önce farz kılınmıştır. (ilmihal 1.cilt. Sf:501)

S.15- Fıtır sadakasının yükümlülük şartları nedir?
Cevap.15: Müslüman olmak, mal varlığı olmak (nisap miktarı mala sahip olmak), velayeti altında bulunan küçüklerin, akıl hastalarının fitresini vermek, vakit (Ramazan bayramının 1.günü fecrin doğuşu) (ilmihal 1.cilt. Sf:503

S.16- Fıtır sadakasını vakti ne zamandır?
Cevap.16: Hanefilerde fıtır sadakası Ramazan bayramını 1. Günü fecrin doğuşu ile (tan yeri ağarınca) vacip olur. (ilmihal 1.cilt. Sf:505)

S.17- Fıtır sadakası hangi cins yiyecek maddelerinden verilir?
Cevap.17: Buğday, arpa, kuru üzüm, hurma. Bu gıda maddelerinin kendisi verilebileceği gibi para olarak değerleri de verilir. (ilmihal 1.cilt. Sf:506)

S.18-Havaici asliye nedir?
Cevap.18: Bir insanın ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaç maddelerine denir. (ilmihal 1.cilt.sf.431)

S.19-Zekât verilecek yedinci grup fi sebilillah kime denir?
Cevap.19: Allah yolunda demek olan bu tabir Allah rızasına uygun her türlü hayırlı işte çalışan, İslam’ı yüceltmek uğruna bilfiil cihada bulunan(ilmihal 1.cilt. Sf:487)

S.20- Zekâtın sekizinci sarf yeri olan ibnüssebil tabiri ne demektir?
Cevap.20: Yolcu, yola çıkmış, memleketinde malı olmakla birlikte bulunduğu yerde malı parası olmayan muhtaç duruma düşen kişidir. (ilmihal 1.cilt. Sf:487)

S.21- Hanefi’lere göre zekât borçları aynen mi yoksa kıymeti mi verilir?
Cevap.21: Zekât borçları o malların kendilerinden verilebileceği gibi kıymetleri de verilebilir. (ilmihal 1.cilt. Sf:472)

S.22-Koyunların zekât nispetleri ve zekât miktarı ne kadar?
Cevap.22: 1’den 39’a kadar zekâttan muaf
40’dan 120!ye kadar 1 koyun
121’den 200’e kadar 2 koyun
200’den 399’a kadar 3 koyun
400’den 500’e kadar 4 koyun(ilmihal 1.cilt. Sf:454)

S.23-Zekâtta mal ile ilgili şartlar nelerdir?
Cevap.23: 1- Tam mülkiyet
2- Nema (malın sahibine gelir, kar, fayda temin etmesi)
3- İhtiyaç fazlası olma
4- Nisap
5- Yıllanma
6- Borç karşılığı olmama(ilmihal 1.cilt. Sf:428)

S.24-Zekâtın geçerlilik şartları nelerdir?
Cevap.24: niyet ve temlik.(ilmihal 1.cilt. Sf:436)

S.25- Toprak ürünlerinde zekât nispeti ne kadardır?
Cevap.25: Toprak emek sarf edilmeden yağmur, nehir, dere ve bunların kanalları ile sulanıyorsa mahsulün 1/10 u, kova, dolap, motor veya ücretle alınan su ile sulanıyorsa 1/20 si verilir. (ilmihal 1.cilt. Sf:444)
2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 8 ” Diyanet İlmihali 1. Cilt”
Diyanet İlmihali 1. Cilt (100’den 200’e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLİNDE ÖZETİ
S 1- Hades-i asgar ve hades-i ekber nedir?
C 1 – Abdest almaya Hades-i asgar , gusletmeye de hades-i ekber denir.

S 2 – Guslü gerektiren sebepler nelerdir?
C 2 – Cünüplük, hayız ve nifas halleri guslü gerektiren üç temel sebeptir.

S 3 – Ağır kaldırma, düşme, hastalık gibi sebeplerle meninin gelmesi cünüplük sebebi sayılır mı?
C 3 – Şâfiîler hariç fakihlerin çoğunluğu, cünüplük için meninin şehvetle gelmesini şart gördüklerinden cünüplük sebebi sayılmaz.

S 4 – Gusulde örgülü saçın çözülmeden sadece diplerine suyun ulaştırılması yeterli olur mu?
C 4 – Örgülü saçın çözülmesi şart olmayıp sadece diplerine suyun ulaştırılması yeterli olur.

S 5 – Boy abdesti alan kimsenin vücudunda iğnenin deliği kadar kuru yer kalmaması gerekir Diş dolgusu ve kaplama, ayrıca deri üzerinde olup suyun deriyle temasını önleyen ve izâlesinde de güçlük bulunan boya ve benzeri maddelerin hükmü nedir?
C 5 – Boya, hamur gibi maddeler guslün sıhhatine engel olmaz. Diş dolgu ve kaplaması da böyledir.

S 6 – Teyemmümü mubah hale getiren bir mazeret sebebiyle teyemmüm yapılmış da bu mazeret hali ortadan kalkmışsa, teyemmüm bozulmuş olur mu?
C 6 – Hastalık, tehlike, şiddetli soğuk, suyu elde edecek araç ve gerecin yokluğu gibi teyemmümü mubah hale getiren bir mazeret sebebiyle teyemmüm yapılmış da bu mazeret hali ortadan kalkmışsa, teyemmüm bozulmuş olur.

S 7 – Vakit çıkmamışsa kılınan namazın iadesi gerekir mi?
C 7 – Vakit çıkmamış bile olsa kılınan namazın iadesi gerekmez. Şâfiîler bu durumda iadeyi gerekli görür. Namaz vakti çıktıktan sonra ise iadenin gerekmediğinde görüş birliği vardır.

S 8 – Hayız, nifas ve istihâze ne demektir?
C 8 – Yetişkin bir kadının cinsel organından üç türlü kan gelir. Birincisi yaratılışları gereği belirli yaşlar arasında ve belirli periyotlarla gelen hayız kanıdır. İkincisi doğumdan sonra belirli bir süre gelen nifas (loğusalık) kanıdır. Üçüncüsü ise bu ikisi dışında kalan ve genelde bir hastalıktan kaynaklanan istihâze (özür) kanıdır.

S 9 – Adetin süresi ne kadardır?
C 9 – Hanefî mezhebine göre âdetin en az süresi 3, en uzun süresi 10 gündür. İki âdet arasında kalan en az temizlik süresi de 15 gündür.

S10 – Nifas süresi ne kadardır?
C11 – Hanefî ve Hanbelîler nifasın en uzun süresinin 40, Mâlikî ve Hanbelîler ise 60 gün olduğu görüşündedir. Bu süreler tamamlanmadan da nifas kanı kesilebilir. O zaman fiilî durum esas alınır ve kanın kesilmesiyle nifas hali dinen sona ermiş sayılır.

S12 – li-aynihî vâcip ve li-gayrihî vâcip namazlar hangileridir?
C12 – Vitir namazı, Ramazan ve Kurban bayramı namazları, her ne kadar namaz olmayıp bir secdeden ibaret olsa da Tilâvet secdesi Ayrıca çoğunluk tarafından sünnet kabul edilmekle birlikte, bazı Hanefîler’in vâcip saydıkları küsûf namazı da (güneş tutulduğunda kılınan namaz) li-aynihî vâcip namazlardır.
Nezir namazı, sehiv secdesi ve ifsat edilen nâfile namazın kazâsı li-gayrihî vâcip namazlardır.

S13 – Revâtib ve Regaib sünnetler nelerdir
C13 – Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnetleri (revâtib) ifade etmekte, nâfile namazlar ise düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazları (regaib) ifade etmektedir.

S14 – Şurûtü’s-salât Erkânü’s-salât nedir?
C14 – Namazın şartlarına Şurûtü’s-salât , namazın rükünlerine de Erkânü’s-salât denir

S15 – Hurûc bi sun‘ih ne demektir?
C15 – Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkmasıdır Ebû Hanîfe’ye göre bir rükündür.

S16 – Erkek ve kadının avret mahalli neresidir?
C16 – Erkek için avret, yani örtülmesi gereken yerler, göbek ile diz kapağının arasıdır. Bu konuda biraz daha ihtiyatlı davranan Hanefîler diz kapaklarını da avret olarak kabul ederken, diğer üç mezhep, diz kapaklarını avret saymazlar. Kadın için avret, yüz, el ve ayak dışındaki bütün vücuttur. Onlar, yüzlerini namazda örtmedikleri gibi, ellerini ve ayaklarını da açık bulundurabilirler. Saçlarıyla beraber başları, bacakları ve kolları örtülü bulunur.

S17 – Kıbleden sapmanın azami ölçüsü ne kadardır?
C17 – Kâbe’nin bulunduğu noktadan 45 derece sağa ve sola sapmalar kıbleden sapma sayılmaz. Sapma derecesi daha fazla olursa “kıbleye yönelme” şartı aksamış olur.

S18 – Kıblenin ne tarafta olduğunu bilmeyen kimse, soracak birini bulamadığı takdirde kanaat getirdiği tarafa yönelerek namazını kılar. Namazı kıldıktan sonra kıblenin kendi yöneldiği tarafta olmadığı ortaya çıkarsa ne yapar?
C18 – Namazı kıldıktan sonra kıblenin kendi yöneldiği tarafta olmadığı ortaya çıksa bile, kendisi bu yöne ictihad ederek, yani birtakım alâmetlere dayanarak bu sonuca ulaştığı için, namazı yeniden kılması gerekmez. Fakat namaz esnasında kıble yönünü anlaması halinde, namazını bozmadan o tarafa yönelir ve namazını tamamlar.

S19 – İki kişi kıble cihetini araştırsa ve her biri ayrı bir yönün kıble olduğuna kanaat getirse, ne yaparlar?
C19 – Bu durumda bunlar birbirlerine uyarak cemaatle namaz kılamazlar. Her biri kendi tesbit ettiği kıbleye dönerek ayrı ayrı namazlarını kılarlar.

S20 – Beyâz-ı müsta‘razî nedir?
C20 – Sabaha karşı doğu ufkunda tan yeri boyunca genişleyerek yayılan bir aydınlık oluşur Bu ikinci fecre fıkıh literatüründe “enlemesine beyazlık” anlamında “beyâz-ı müsta‘razî”(Fecri sadık) denilir.

S21 – Fecr-i kâzib nedir?
C21 – Sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen, piramit şeklinde, akçıl ve donuk bir beyazlıktır. (birinci fecir)

S22 – İsfâr, Taglis ve İbrâd ne demektir?
C22 – Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasına isfâr denir müstehaptır. Sadece kurban bayramının ilk günü Müzdelife’de bulunan hacıların o günün sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken kılmaları daha faziletlidir buna taglis denir. Diğer üç mezhebe göre ise, sabah namazını her zaman bu şekilde erken kılmak daha faziletlidir.
Sıcak bölgelerde, yazın öğle namazını geciktirip serinlikte kılmak efdaldir buna da ibrâd denir

S23 – Fey-i zevâl neye denir?
C23 – Yere dikilen çıtanın güneş tam tepedeyken yere düşen gölgesinin uzunluğuna fey-i zevâl denir.

S24 – Zeval vakti, Asr-ı evvel ve asr-ı sânî ne demektir?
C24 – Güneşin tepe noktasındaki anına zeval vakti denir., Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğu (fey-i zevâl) hariç, her şeyin gölgesi kendisinin bir misline çıktığı zamana “asr-ı evvel” denir. Her şeyin gölgesi (fey-i zevâl) hariç, kendisinin iki misline ulaştığı zamana asr-ı sânî denir

S25 – Örfî gündüz ve şer‘î gündüz nedir?
C25 – Normalde gündüz denilince, güneşin doğmasından batmasına kadar olan süre anlaşılır ki buna örfi gündüz denir. fecr-i sâdıktan güneşin batmasına kadar olan süreye ise şer‘î gündüz denir.

S26 – İstivâ vakti ne zamandır?
C26 – Tam zeval vaktine, gündüzün bu ana kadar geçen süresi ile geri kalan süresinin birbirine eşitliği anlamına gelmek üzere “istivâ vakti” denir ki, güneş sanki herkesin başının üzerindeymiş gibi görünür. İşte namaz kılmanın câiz olmadığı vakit bu andır. Diğer görüşe göre ise, bu hususta şer‘î gündüz esas alınır. Şer‘î gündüzde ise, gündüz güneşin doğması ile değil, fecr-i sâdıkın doğması ilebaşladığı için istivâ vakti, zeval vaktinden biraz önceye denk gelir. Bu bakışa göre kerahet vakti, istivâ vakti ile zeval vakti arasındaki süredir.

S27 – İkindi namazının vakti ne zamandır?
C27 – Ebû Hanîfe’ye göre her şeyin gölge uzunluğu, kendi uzunluğunun iki katına çıktığı andan asr-ı sânî) itibaren, diğerlerine göre ise bir katına çaktığı andan (asr-ı evvel) itibaren başlar. Güneşin batmasına kadar devam eder.

S28 – Hiçbir namazın kılınamayacağı mekruh vakitler hangileridir?
C28-
1. Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman şürûk zamanıdır ki bu da yaklaşık 40-45 dakikadır.

2. Güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman (vakt-i istivâ).

3. Güneşin batma zamanı (gurûb). Gurup vakti, güneşin sararıp veya kızarıp artık gözleri kırpıştırmadan rahatlıkla bakılacak hale geldiği vakittir. Bu vakitte sadece, o günün ikindi namazının farzı kılınabilir.

S29 – Nâfile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler hangileridir?

C29 –
1. Fecrin doğmasından sonra sabah namazının sünneti dışında nâfile namaz kılınmaz.

2. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar,

3. İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar,

4. Akşam namazının farzından önce,

5. Bayram namazlarından önce, ne evde ne camide,

6. Bayram namazlarından sonra, camide,

7. Arafat ve Müzdelife cem‘leri arasında,

8. Farz namazın vaktinin daralması durumunda,

9. Farza durulmak üzere kamet getirilirken (Sabah namazının sünneti bundan müstesnadır).

10. Cuma günü hatibin minbere çıkmasından cuma namazı bitene kadar nâfile namaz kılınmaz.

S30 – İftitah tekbiri cümlesinde “Allah” kelimesinin ilk harfi olan A harfini uzatarak “Âllah” yahut “Aallah” veya “Eallah” diye tekrarlayarak okunursa ne olur?
C30 – Bu şekilde okumak mânayı bozacağı için, farz yerine getirilmemiştir ve namaz geçersiz olur.

S31 – İmama uymak üzere alınan iftitah tekbirinin tamamen kıyam halinde alınmasının hükmü nedir?
C31 – Buna göre, rükû halinde bulunan imama uyacak olan kimse, kıyam halinde Allah deyip, ekber lafzını rükûa vardıktan sonra diyecek olsa, imama uyması sahih olmaz.

S32 – Ayakta durmaya gücü yettiği halde oturarak da namaz kılınabilir mi?
C32 – Nâfile namazlarda kişi, ayakta durmaya gücü yettiği halde oturarak da namaz kılabilir. Çünkü Kıyam; Farz ve vâcip namazlarda ve Hanefî mezhebinde benimsenen görüşe göre sabah namazının sünnetinde bir rükündür.

S33 – Namazlarda kıratın hükmü nedir?
C33 – Kıraat nâfile namazların, vitir namazının ve iki rek‘atlı namazların bütün rek‘atlarında, dört veya üç rek‘atlı farz namazların ise herhangi iki rek‘atında olması farzdır. Kıraatin ilk iki rek‘atta olması ise vâciptir. İkinci rek‘attan sonraki rek‘at veya rek‘atlarda Fâtiha sûresini okumak Hanefî imamlardan yapılan bir rivayete göre vâcip, diğer bir rivayete göre ise sünnettir.

S34 – Gizli ve Açık Okumanın Ölçüsü nedir?
C34 – Açıktan okumanın alt sınırı, bir başkasının işitebileceği derecede yüksek sesle okumak şeklinde, gizli okumanın üst sınırı ise en fazla kendi işiteceği şekilde okumaktır.

S35 – tuma’nîne, kavme, celse ne demektir hükmü nedir?
C35 – Rükû duruşunda ve secde duruşunda bir müddet beklemek (tuma’nîne). rükûdan doğrulup, secdeye varmadan önce uzuvları sakin oluncaya değin bir süre kıyam vaziyetinde beklemek (kavme). iki secde arasındaki oturuşa celse denir. Bunlar ta‘dîl-i erkânın birer parçası olduğundan,Ebû Yûsuf’a ve Hanefî mezhebi dışındaki üç mezhebe göre farzdır. Ebû Hanîfe ve Muhammed’e göre ise vâciptir. Kavme ve celse namazın sünnetlerinde yer alır. Bu tume’nîne, kavme ve celse süresinin asgari ölçüsü “sübhânellâhi’l-azîm” diyecek kadar durmaktır.

S36 – Namazın vâcipleri nelerdir?
C36 – Ta‘dîl-i Erkân ve Namazdan Kendi Fiili ile Çıkmak çoğunluğa göre rükündur Hanefi de vaciptir.

1. Namaza “Allahüekber” sözüyle başlamak. Bu, çoğunluğa göre farzdır.

2. Nafile ve vacip namazların her rek‘atında, farz namazların ilk iki rek’atında Fâtiha sûresini okumak. Bu, çoğunluğa göre farzdır.

3. Farz namazların ilk iki rek‘atında, vâcip ve nâfile namazların her rek‘atında Fâtiha’dan sonra, zamm-ı sûre okumak. Çoğunluğa göre sünnettir.

4. Farz olan kıraati ilk iki rek‘atta yerine getirmek.

5. Fâtiha’yı, eklenecek sûreden önce okumak.

6. kıraati gizli okumak gerektiğinde gizli açık okumak gerektiğinde açık okumak

8. Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak.

9. Üç ve dört rek‘atlı namazlarda ikinci rek‘atın sonunda oturmak (ka‘de-i ûlâ = ilk oturuş).

10. Namazların gerek ilk, gerekse son oturuşunda teşehhütte bulunmak, yani Tahiyyât’ı okumak.

11. Namazın sonunda sağ ve sol tarafa selâm vermek (“es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah”

cümlesinin “es-Selâm” kısmını söylemek vâcip, “aleyküm ve rahmetullah” kısmını söylemek ise sünnettir).

12. Farzların sırasına riayet etmek (kıyamdan sonra rükû ve iki secdeyi peş peşe yapmak gibi).

13. Farz olan fiili geciktirmemek. Meselâ, birinci oturuşta Tahiyyât’ı okuduktan sonra, “Allahümme salli alâ Muhammed” diyecek kadar bir süre bekledikten sonra üçüncü rek‘ata kalkılacak olursa farz geciktirilmiş sayılır ve sehiv secdesi gerekir.

14. Vitir namazında Kunut duası okumak Ebû Hanîfe’ye göre vâcip, İmâmeyn’e (Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed) göre sünnettir.

15. Ramazan ve kurban bayramı namazlarının her iki rek‘atında ilâve (zâit) üçer tekbir almak (bayram namazının ikinci rek‘atında rükûa giderken tekbir almak da vâciptir. İkinci rek‘atta getirilen ilâve tekbirler rükûdan hemen önce olduğu için bu rek‘atta rükûa giderken alınan tekbir de vâcip sayılmıştır).

16. Sehiv secdesi yapılmasını gerektiren bir fiilde bulunulmuşsa sehiv secdesi yapmak

18. Namazdayken secde âyeti okunmuşsa tilâvet secdesi yapmak

S37 – İtimat, irsâl, tesmî, tahmîd, teavvüz, ne demektir?
C37 – İftitah tekbirinin hemen ardından el bağlamak (itimat). Bayram tekbirlerinin arasında elleri yanasalıvermek (irsâl). Rükûdan doğrulurken “Semiallahü limen hamideh” demek (tesmî‘).”Semiallahü limen hamideh” dedikten sonra, “Rabbenâ leke’l-hamd” veya “Allahümme rabbenâ leke’l-hamd” demek (tahmîd). Denir. ilk rek‘atta ve Sübhâneke’den sonra Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm demek (teavvüz).

S38 – Tıvâl-i mufassal nedir?
C38 – Uzun sûreler, tıvâl-i mufassal olarak anılır. Hucurât sûresi ile Bürûc sûresi arasındaki sûreler bu grupta yer alır.

S39 – Evsât-ı mufassal nedir?
C39- Orta uzunluktaki sûrelere de evsât-ı mufassal denir. Bürûc sûresi ile Beyyine sûresi arasındaki sûreler bu grupta yer alır.

S40 – Kısâr-ı mufassal nedir
C40 – Kısa sûreler ise, kısâr-ı mufassal diye anılır. Bunlar Beyyine sûresinden Nâs sûresine kadar olan sûrelerdir.

S41 – Yanılarak veya yanlışlıkla namazda konuşmak namazı bozarmı?
C41 – Namazda gerek bilerek gerekse yanılarak veya yanlışlıkla konuşmak namazı bozar. Hz. Peygamber’in ismi anıldığında salavat getiren kimsenin de namazı bozulur. cevap kastıyla Kur’an’dan bir âyeti okumak da insanlarla konuşma kapsamına gireceği için namazı bozar.

S42 – Tenahnuh nedemektir hükmü nedir?
C42 – Boğazı hırıldatmaktır. Özürsüz olarak tenahnuh etmek namazı bozar. Ancak sesindeki hırıltıyı giderip sesi güzelleştirmek, namazı bozmaz.

S43 – Namazda öksürmenin hükmü nedir?
C43 – Özürsüz olarak öksürmek veya öksürmeye çalışmak namazı bozar. Ancak herhangi bir zorlama olmaksızın doğal olarak öksürmek veya namazda olduğunu anlatmak ve yanlış okuyan imamı uyarmak için öksürmek namazı bozmaz.

S44 – Birinci oturuşu, son oturuş zannederek selâm veren ne yapar
C44 – Birinci oturuşu, son oturuş zannederek selâm vermek namazı ifsat etmeyip sadece sehiv secdesi yapmayı gerektirir ise de, kıldığı öğle namazını cuma namazı veya yatsı namazını teravih zannederek (veya kendisini seferî zannederek) selâm vermek, namazı kesmek kastı taşıdığı için namazı bozar.

S45 -Teressül veya irtisâl ve hadır neye denir?
C45 – Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül veya irtisâl denilir. Kamet ise duraklama yapmaksızın seri okunur. Buna da “hadır” denilir.

S46 – Muhâzâtü’n-nisâ ne demektir?
C46 – Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması, ilmihallerde “muhâzâtü’n-nisâ” terimiyle ifade edilir.

S47 – Cemaat kaç kişiden oluşur?
C47 – Cemaatin en az sayısı imam ve ona uyan olmak üzere iki kişidir. Hatta uyan kişi çocuk da olabilir.

S48 – Cemaatte saf düzeni nasıldır?
C48 – İmama uyacak kişi sadece bir erkek ise imamın sağına durur. Birden çok iseler imamın arkasına dururlar. Tek kadın ise imamın arkasına durur. Cemaat çoksa önce erkekler safı, onun arkasında çocuklar safı ve onun arkasında kadınlar safı olacak şekilde yapılır.

S49 – Muktedî, müdrik, lâhik, mesbûk nedir?
C49 – İmama uyan kişiye muktedî, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik, İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye lâhik, İmama namazın başında değil, birinci rek‘atın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rek‘atlarda uyan kimseye mesbûk denir. Son rek‘atın rükûundan sonra imama uyan kimse bütün rek‘atları kaçırmış olur.

S50 – Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller nelerdir?
C50 -Hastalık, Korku, Olumsuz hava şartları, Abdestin sıkışık durumda olması, Farz olan ilmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet, Bedenî ârızalar.

S51 – Müdrik, Lahik, Mesbuk ne demektir?
C51 – Namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye lâhik denir. İmama namazın başında değil, birinci rek‘atın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rek‘atlarda uyan kimseye mesbûk denir.

S52 – Cuma Namazının Vücûb Şartları nelerdir?
C52 – Erkek olmak, mazeretsiz olmak (Hastalık, kör veya kötürüm, uygun olmayan hava ve yol şartları,Korku). Hürriyet. İkamet

S53 – Cuma Namazının Sıhhat Şartları nelerdir?
C53 – Vakit, Cemaat, şehir, cami, izin, hutbe

S54 – Hutbenin şartları nelerdir?
C54 -1. Vakit içinde okunması. 2. Namazdan önce olması. 3. Hutbe niyetiyle okunması. 4. Cemaatin huzurunda irad edilmesi. 5. Hutbe ile namaz arasının, yiyip içmek gibi namaz ve hutbe ile bağdaşmayan bir şeyle kesilip ayrılmaması.
2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 9 ” Hac ve Karma 1 ”
2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 9 ” Diyanet İlmihali Hac ve karışık soru ve cevpaları 1″

1-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?

Haccı İfrat

2-Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle kaça ayırmışlardır?

Süneni Hüda, Süneni Zevaid

3-Hz. Peygamberin Siretini ilk yazan kimdir?

Muhammed B. İshak

4-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?

Haccı İfrad

5-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?

Füsuk, Cidal

6-İslam âlimlerinin peygamberimizden sonraki bir dönemde dini bir meselenin hükmü üzerinde ittifak (fikir birliği)etmelerine ne ad verilir?

İcma

7.İlk Türkçe hutbe kim tarafından, nerede ve ne zaman okunmuştur?

1932 . Süleymaniye Sadettin KAYNAK

8-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?

Füsuk, Cidal

9-Kitap, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan herhangi bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle bu kaynaklardan birinde yer alan konunun hükmünü vermeye ne denir?

Kıyas

10.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?

Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür

11- Hz. Peygamberin beşeri yönü, yaşama üslubu ve şahsi hayatını anlatan eser türü hangisidir?

Şemail

12.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?

Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür

13.Şaban ayının 15. gecesi hangi mübarek gecedir?

Berat Kandili

14.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?

Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür

15-Zilhisabahı ccenin 8. terviye gününü arefe gününe bağlayan geceyi Mina’da geçirip, arefe günü güneş doğduktan sonra Arafat’a hareket edilmezse cezası nedir?

Cezası yoktur. Sünnettir.

16.Namaza başlarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?

Sünnet

17-Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir?

Hüda Sünneti

18-Zilhiccenin 8. terviye gününü arefe gününe bağlayan geceyi Mina’da geçirip, arefe günü sabahı güneş doğduktan sonra Arafat’a hareket edilmezse cezası nedir?

Cezası yoktur.Sünnettir.

19-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

20-Sıfatı Nefsiyye Nedir?

Vücud

21- Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne ad verilir?

İrhas

22-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

23.Namazın sonunda sağa sola selam vermenin hükmü nedir?

Vacip

24-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

25-Habeşistana ilk hicret hangi yıl gerçekleşti?

Peygamberliğin 5.yılında

26.Şâfıî ve Hanbelîler’e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Arefe günü gece yarısından itibaren

27-Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir?

Adab-ı Müaşeret

28.Şâfıî ve Hanbelîler’e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Arefe günü gece yarısından itibaren

29-Habeşistana ilk hicret hangi yıl gerçekleşti?

Peygamberliğin 5.yılında

30.Şâfıî ve Hanbelîler’e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Arefe günü gece yarısından itibaren

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 10 ” Hac ve Karma 2 ”
2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 10 ” Diyanet İlmihali Hac ve karışık soru ve cevpaları 2″
31-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

32-Hayberin fethi ne zaman gerçekleşmiştir?

Hicri 7 Miladi 628

33-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

34-Namazda rükudan sonra doğrulmanın hükmü nedir?

Vacip

35-Kabe’yi sol tarafına alıp kendisi Kabe’nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?

Teyamün

36-Zebur kelime olarak ne anlama gelir ?

Yazılı şey ve kitap

37-Vaktin sünneti olan ibadet hangisidir?

ezan

38. Kabe’yi sol tarafına alıp kendisi Kabe’nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?

Teyamün

39. Kabe’yi sol tarafına alıp kendisi Kabe’nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?

Teyamün

40- Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı nedir?

Addas

41.Abdestli olunması ve Setr-i avret, hangi menasikin gereklerindendir?

Tavafın vaciplerinden

42-İncil kelime olarak ne anlama gelir?

Müjde, talim, öğretici

43. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?

Tavafın vacipleri

44-Peygamberimizin anneannesinin adı nedir?

Berre

45-Hangi surede besmele iki kere zikredilmiştir?

Neml

46. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?

Tavafın vacipleri

47. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?

Muvâlat

48-Allahın, varlığı zorunlu olan ve aynı zamanda kemal ve yetkinlik ifade eden sıfatları hangisidir?

Sübuti sıfatlar

49- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?

Sakıfetü beni saide

50. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?

Muvalat

51-Aralarında mehir olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına ne denir?

Sigar nikahı

52. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?

muvalat

53-Allahın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi hangi tür iradedir?

Teşrii irade

54.İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip, sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridânın dışında bırakmaya ne ad verilir?

iztıba

55-Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları kimlerdir?

Musab b. Umeyr, Hz.Ali, Sad b. Muaz

56-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?

Birincisi vacip, ikincisi farz

57-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında hüküm olarak ne fark vardır?

Birincisi vacip, ikincisi farz

58.Remel hangi tavaflarda yapılır?

Sonunda say yapılacak tavaflarda

59-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan mezhep hangisidir?

Kerramiyye

60- Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?

Hicri 3/ miladi 625
2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 11 ” Hac ve Karma 3 ”
61.Remel hangi tavaflarda yapılır?

Sonunda say yapılacak tavaflarda

62-Abdestin vacipleri nelerdir?

yoktur

63.Remel hangi tavaflarda yapılır?

Sonunda say yapılacak tavaflarda

64.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?

Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı

65-“Büyük günah işleyen kafirdir” görüşü hangi ekol düşüncesidir?

Harici

66- Hazreti Muhammed’in a.s süt annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu söyleyiniz?
Halime, sad oğulları kabilesi

67.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?

Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı

68.Kameri ayların 13,14 ve 15. günlerinde tutulan oruçun adı nedir?

Eyyamı bid

69.Tavaf Çeşitlerinden üç tanesini söyleyiniz?

Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı

70.Sa’ye Merve’den başlanırsa ne olur?

İlk şavt olmaz

71- Yüce Allah’ın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde bu durumdan kurtarmasına ne denir?

meunet

72- Peygamber efendimizin a.s süt bacısının adı nedir?
şeyma

73.Sa’ye Merve’den başlanırsa ne olur?

İlk şavt olmaz

74.Mümkün ve geleceğe ait bir konuda yapılan yemin hangisidir?

Mün’akit

75.Sa’ye Merve’den başlanırsa ne olur?

İlk şavt olmaz

76.Sa’yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?

Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak

77-“Allah’ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınanların cennetle mükafatlandırılması, yasaklarını işleyenlerin cehennemle cezalandırılması” kuralının hangi kavram ya da kavramlarla uygunluk arz eder?

Va’d, Vaid

78.Revatib nedir?

Vakit namazların yanında düzenli olarak kılınan sünnetler

79.Sa’yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?

Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak

80.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa’ye başlamasa ne olur?

Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir

81-“kaza” Allahın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır?

Tekvin

82- Mekke kaç yılında fethedildi?
630

83.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa’ye başlamasa ne olur?

Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir

84.Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkmasına ne ad verilir?

Huruc bi sunihi

85.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa’ye başlamasa ne olur?

Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir

86- İslam düşünce ekolleri içinde yer alan, deney ve tümevarım metodunu İslam dünyasında ilk defa kullanan, bilginin kaynağı olarak daha çok duyumları kabul eden, Ebu Bekir Zekeriya Razi tarafından kurulan ruhun ölmezliğine inanan ekolün adı nedir?

tabiiyyun

87.Sa’y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved’i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir?

sünnet

88.Sa’y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved’i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir?

sünnet

89- Kâbe’ye verilen diğer ad nedir?
Harem i şerif

90.Galiz avret neyi ifade eder?

Cinsel organ , makat

94.Sa’y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved’i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir?

sünnet

92- Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?
Haber götüren

93. Afakilerin Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?

Veda tavafı, sader de denir

94.Zaruret ve kaçınılması mümkün olmayan durumlara ne ad verilir?

Umum u belva

95. Afakilerin Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?

Veda tavafı, sader de denir

96. Afakilerin Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?

Veda tavafı, sader de denir

97- Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hıristiyanlar ne ad ile adlandırılmıştır?

Katolik

98. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?

İfrad

99- İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?

Kerramiyye

100.Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre tuma’nine ve kavmenin hükmü nedir?

Farz
2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 12 ” Hac ve Karma 4 ”
2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 12 ” Diyanet İlmihali Hac ve karışık soru ve cevpaları 4″
101. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?

ifrad

102- Vahy-i hafi ne demektir?

Gizli vahiy

103. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?

ifrad

104. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?

Temettu

105- İslam kültürüne ters düşen, onda yeri olmayan fakat ondanmış gibi görülmeye ve gösterilmeye çalışılan yabancı unsur nedir?

bidat

106- Ahd-i atik hangi kitaptır?
Tevrat

107. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?

Temettu

108.Namazın farz ve vaciplerine, sünnet ve adabına uygun şekilde kılınışına ne ad verilir?

Sıfatussalat,tadili erkan

109. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?

temettu

110. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi çeşidine girer?

Kıran

111- İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesine ne ad verilir?
istidrac

112- Ahd-i cedid hangi kitaptır?
İncil

113. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi çeşidine girer?

Kıran

114.Bedene nedir?

Sığır ve Deve cinsinden olan kurbana denir

115- Havkale ne demektir?

La havle vela kuvvete illa billah demektir

116- Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kaç yılında yapmıştır?

M.632

117.Bedene nedir?

sığır ve deve cinsi kurbana

118.Cemaatle namaz kılarken imama uymaya ne ad verilir?

iktida

119.Dem nedir?

Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana denir

120.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?

Koyun veya keçi (dem)

121-Dem ne demektir?

Sığır ve deve cinsi olan kurbanlara

122- Kabenin anahtarını elinde bulundurma görevine ne ad verilir?

Hicabet

123.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Koyun veya keçi (dem)

124.Müfteriz nedir?

Farz namaz kılan

125.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?

Koyun veya keçi (dem)

126.Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir?

Dem

127- Vâsıl b. Atâ ile ona uyanların oluşturduğu mezhep hangisidir?

Mu’tezile

128- Hacılara konaklama konusunda yardımcı olma görevine ne ad verilir*

Rıfada

129.Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir?

Dem

130- Düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazlara ne ad verilir?

Regaib
2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 13 ” Hac ve Karma 5 ”
2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 13 ” Diyanet İlmihali Hac ve karışık soru ve cevpaları 5″
131.Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir?

Dem

132.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?

Dem

133- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birini tercih etmeyi ifade eden fıkıh terimi hangisidir?

telfık

134- Uhud savaşında Hz Muhammed SAV ‘in kılıcı ile savaşan sahabe kimdir?

Ebu Dücane

135.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?

Dem

136.Sa’yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?

Dem gerekir

137- Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez görüşü hangi mezhebe aittir?

Eş’ariyye

138-Hz Muhammed SAV ‘in son katıldığı savaş hangisidir?

tebuk

139.Sa’yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?

Dem gerekir

140.İbrad neyi ifade eder?

Öğle namazını geciktirip serinlikte kılma

141.Sa’yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?

Dem gerekir

142.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?

Dem

143-Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir görüşünü savunan mezhep hangisidir?

Maturidiyye

144.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?

Dem

145-Mekke-i Mükerreme fethedildiğinde Hz Muhammed SAV Efendimiz, Kabe-i Muazzama’nın anahtarlarını kime verdi?
Osman b. Talha

146.Büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği neyi ifade eder?

İstinca

147.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır?nedir?

Dem

148.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?

Dem

149-İnsan özgür bir cüz’i iradeye sahiptir görüşü hangi mezhebe aittir?

Maturidiyye

150- Peygamber Efendimiz’ i övmek için yazılan şiire ne ad verilir?

Nat-ı şerif

151.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?

Dem

152- Ezan okunurken her cümle arasında bir beklemeye ve ikinci cümlelerde sesi biraz daha yükseltmeye ne ad verilir?

Teressül

153.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?

Dem

154.Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?

Bir şey gerekmez

155- Hanefilere göre seferde namazı kısaltmanın hükmü nedir?

Azimet

156.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?

Dem

157-Kur’an ve Sünnetin hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne denir?

İlhadi tefsir

158- Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir?

Amr b. As

159.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?

Dem

160- itikafin hükmü nedir?

Sünnet-i kifaye
2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 14 ” Hac ve Karma 6 ”
2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 14 ” Diyanet İlmihali Hac ve karışık soru ve cevpaları 6″
161.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?

Dem

162.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?

Teyamün

163- Fıkhul ekber kimin eseridir?

Numan b. Sabit

164- Muharrem hicri yılın kaçıncı ayıdır?

ayıdır

165.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?

Teyamun

166- Hanefiler ahad hadislerle sabit olan veya dolaylı bir şekilde ifade edilen yasaklara ne ad verirler?

Tahrimen mekruh

167.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?

Teyamun

168.Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkmasına ne denir?

ihsar

169-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?

Kerramiyye

170- Ramazan hicri takvimin kaçıncı ayıdır?

9.ayı

171.Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkmasına ne denir?

İhsar

172- Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu?

Abdullah b.Ebubekir

173. haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasına ne denir?

fevât

174- Başın sadece dörtte birinin el içinin ıslaklığıyla mesh edilmesini farzın yerine gelmesi için yeterli gören mezhep hangisidir?

Hanefiler

175. haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasına ne denir?

Fevât

176.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?

Şam cihetinden

178- Her şeyin Allahın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin bulunduğunu, insanın irade hürriyeti, seçme imkanı ve fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolü hangisidir?

Cebriye

179-Tebük seferine katılmadığı için peygamberimiz a.s ve ashabının 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?

Ka’b b. Malik

180.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?

Şam cihetinden

181.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?

Şam cihetinden

182- Yatmadan önce ve vakit namazları için ayrı ayrı abdest amanın hükmü nedir?

Müstehap

183. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?

Harem bölgesi

184- İman esaslarıyla ilgili konularda ayet ve hadislerin zahiri manasıyla yetinip teşbih ve tecsime düşmeyen düşünce ekolü hangisidir?

Selefiyye

185. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?

Harem bölgesi

186- Peygamberimizin a.s bizzat orduya komutan olarak katıldığı ilk savaşın, başka bir ifade ile gazvenin adı nedir?

El ebva ( veddan)

187. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?

Harem bölgesi

188- Hangi mezheplere göre ağız ve burnun içi de gusülde bedenin dış kısmından sayılmıştır?

Hanefi, Hanbeli

189.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verilir?

Hervele

190-Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması hangi kavramla ifade edilir?

İ’caz

191-Peygamberimizin a.s katıldığı son savaş hangisidir?

Tebük

192.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verirlir?

Izdıba

193-İslam fıkhına göre’’ senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlar’’ ne ad verilir?

Saime

194.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verirlir?

Izdıba

195.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?

Hıll

196- Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?

Tam eda ehliyeti

197.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?

Hıll

198- Uhut savaşında Peygamberimizin a.s kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?

Ebu Dücane

199- Medine’de son inen sure hangisidir?

Nasr

200.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?

Hıll
2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 15 ” Hac ve Karma 7 ”
2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 15 ” Diyanet İlmihali Hac ve karışık soru ve cevpaları 7″
201.Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümeye ne ad verilir?

Remel

202-’’Fakihin şer’i-ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarf etmesi’’neyi ifade eder?

İctihad

203- Mektube ne demektir?

Allahın farz kıldığı namazlar

204.Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümeye ne ad verilir?

Remel

205.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?

Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri

206- Aslında meşru ve serbest olduğu halde haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili fiile ne denir?

Haram li gayrihi

207- Mesnun ne demektir?

Peygamber sünnetiyle sabit olan

208.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?

Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri

209.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?

Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri

210-Peygamberimiz’e a.s Rasulüs-sekaleyn denmesinin sebebi nedir?

İnsanlara ve cinlere gönderildiğinden

211- Resulullahın a.s şairinin adı nedir?

Hassan b. Sabit

212.İhram yasaklarının sona ermesine ne ad verilir?

Tahallül

213-Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir?

Endonezya

214.İhram yasaklarının sona ermesine ne ad verilir?

Tahallül

215- Resulullah’ın dayısı kimdir?

Sa’d .bn ebi Vakkas

216.Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?

ihsar

217-Tahrime neyi ifade eder?

İftitah tekbiri

218.Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?

ihsar

219- Riyazus salihin kitabının yazarı kimdir?

İmam Muhyiddin en Nevevi

220. İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavafa ne ad verilir.?

Kudum tavafı

221- Kadınların namazda ayaklarını sağ yanlarına yatık bir şekilde çıkarıp oturmalarına ne ad verilir?

Teverrük

222. İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavafa ne ad verilir.?

Kudum tavafı

223- Hadis-i Şerifi rivayet eden kişiler zincirine ne ad verilir?

senet

224. Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?

Her şavt için bir sadaka

225- Cenaze, namazı kılınıp, kabre konup, üzerine toprak atıldıktan sonra yıkanmadığı anlaşılsa ne yapılmalıdır?

haramdır

226. Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?

Her şavt için bir sadaka

227.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?

Dem

228- Meşakket, zaruret ve ihtiyaç gibi ârizi bir sebebe bağlı olmaksızın ilkten konmuş olan ve normal durumlarda her bir mükellefe ayrı ayrı hitap eden asli hükme ne denir?

Azimet

229- İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?

Ka’b b. Eşref

230.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?

Dem
2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 16 ” Hac ve Karma 8 ”
2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 16 ” Diyanet İlmihali Hac ve karışık soru ve cevpaları 8″
231-Para ve altın-gümüş değerlerini cinsleriyle değiştirmeye ne denir?

Sarf

232.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?

Dem

233. Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?

Bir şey gerekmez

234- Peygamberimiz a.s hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde onu kim himayesine almıştır?

Mutim b. Adiyy

235. Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?

Bir şey gerekmez

236–Kadının bir bedel vererek evliliği bitirmesine ne ad verilir?

muhalaa

237- Yeni bir mehre ihtiyaç olmadan kocaya iddet içinde tekrar dönme imkanı veren boşamaya ne ad verilir?

Ric’i Talak

238. Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısma ne ad verilir?

Ravza-ı Mutahhara

239. Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısma ne ad verilir?

Ravza-ı Mutahhara

240- Hülasatü’l Beyan fi Tefsiru’l Kuran adlı eserin müellifi kimdir?

Mehmet Vehbi Efendi

241. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?

Vacip- Farz

242- Yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp dil edebiyat ve çeşitli ilimlere dayanılarak yapılan tefsir türüne ne ad verilir?

Dirayet tefsiri

243. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?

Vacip- Farz

244- Habeşistan’a yapılan ilk hicret hangi tarihte yapılmıştır?

Peygamberliğin 5. Yılı/ m. 615

245- Kocanın 4 ay veya daha fazla süreyle eşine yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne ad verilir?

îlâ

246. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?

Vacip- Farz

247. Müzdelife vakfesinin hükmü eder?

Vacip

248- yüce Allahın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde bu durumdan kurtarmasına ne denir?

Meunet

249- H.8.M.629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?

Bizanslılara

250. Müzdelife vakfesinin hükmü eder?

Vacip

251. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?

Vacip

252- Evlilik birliğinin akit anında var olan veya sonradan ortay çıkan bir eksiklik sebebiyle bozulmasına ne denir?

Fesih

253- Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir?

Endonezya

254. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?

Vacip

255. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir?

Hanbeli

256- İlk defa dünya haritasını kim çizmiştir?

Piri Reis

257- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?

Sakifetü beni saide

258. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir?

Hanbeli

259. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir?

Hanbeli

260- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birinin uygulanmasını ifade eden fıkıh terimi hangisidir?

Teflik

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 17 ” Hac ve Karma 9 ”
2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 17 ” Diyanet İlmihali Hac ve karışık soru ve cevpaları 9″

261- Başkent Ankara’da bulunan uluslar arası hava limanımızın adı nedir?

Ankara Esenboğa

262. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir?

Hanbeli

263-Hz. peygamberin fiziksel özelliklerini ve karekterini anlatan eser türü hangisidir?

Hilye

264. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?

Vacip-Sünnet

265- Bulunduğumuz çağda İslam dini en fazla hangi kıtalarda daha fazla yaygındır?

Asya ve Afrika

266. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?

Vacip Sünnet

267. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?

Bir ceza gerekmez

268-İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesine ne ad verilir?
İstidrac

269. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?

Bir ceza gerekmez

270- Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir?
Hüda sünneti

271. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye hangi ceza gerekir?

Dem

272- Havkale ne demektir?

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

273- Hayberin fethi ne zaman gerçekleşmiştir

h.7/m.628

274. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye hangi ceza gerekir?

Dem

275. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?

3 gün oruç tutmak

276- Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez görüşü hangi mezhebe aittir?

Eşariyye

277- Endonezya devleti hangi kıtadadır?

Asya

278. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?

3 gün oruç tutmak

279- Dünyanın en uzun nehrinin adı nedir?

Nil

280. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?

Sünnet- vacip

281. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?

Sünnet–Vacip

282. Kaza Allahın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır?

Tekvin

283- Semerkant hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

Özbekistan
284. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?

Sünnet- vacip
285- Afrika ile Asya kıtasını birbirine bağlayan kanal nedir?

Süveyş

286.İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?

Dem

287. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?

Vacip-sünnet

288- Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması hangi kavramla ifade edilir?

icaz

289- Anadolu Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır?

Yıldırım Beyazıt

290. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?

Vacip-sünnet
2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 21 ” Fıkh-i ve Karma ”
2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-1 ”
1: Aşağıdakilerden hangisi din kelimesinin sözlük anlamında kullanılmaz?

a: Hesap
b: Ceza ve karşılık
c: Millet
d: Adap

2: Bugün Batı dinlerinde din karşılığı kullanılan kelime hangisidir?

a:Religion
b:Dhorma
c:Dhamma
d:Doktrin

3: İslam bilginleri dinin tarifinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemişlerdir?

a) Akıl sahibi insanların kendi tercihleri ibaresine
b) İlahi kanundur ibaresine
c) Bizzat hayır olan şeylere götüren ibaresine
d) Beşer kaynaklı olması ibaresine

4: İlk insan ve ilk peygambere bildirilen dinin adı nedir?

a) Tevhid dini
b) İbrahim dini
c) İslam dini
d) Hristiyan dini

5: Hintlilerin Tanrının kendisini tarihin her devrinde çeşitli şahsiyetlere bürünerek insanlara gösterdiği inanca ne denir?

a) Kast
b)Tenasüh
c) Hulül
d) Düalizm

6: Brahmanizmdeki puta tapma inancını reddedip ona karşı çıkmaktan doğmuş ve bu dinden bir çok esas taşıyan din aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sabilik
b) Budizm
c) Mecûsilik
d) Hristiyanlık

7: Ağağıdakilerden hangisi dinin temel unsurlarından değildir?

a) İnanç
b) İbadet
c) Çalışmak
d) Ahlak

8: Hz Peygamber bir hadisinde ümmetinin kaç fıkraya ayrılacağını söylemiştir

a) 72
b) 71
c) 100
d) 73

9: Hz. Peygamber’in ve sahabenin yolunu izleyen onları örnek kabul eden Allah’ın kitabını ve Hz. Muhammed’in sünnetini rehber edinen ümmet çoğunluğuna ne ad verilir?

a: Ehli Bid’ad
b: Ehli Sünnet
c: Fıkra-i Dalle
d: Selefiyye

10: Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezilenin görüşlerinin oluşturduğu prensipleri içinde yer almaz?

a: Tevhid
b: Takiyye
c: Vaad ve vaid
d: Adl

11: Aşağıdakilerden hangisi Şianın günümüze ulaşan fıkralardan değildir?

a: Zeydiyye
b: İsmaliyye
c: İmamiyye
d: İbazıyye

12: Osmanlılarda tekke edebiyatı kadar gelişme gösteren tasavvuf musikinin öncülüğünü yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a: Mevlevihane
b: Muhasibiyye
c: Celvetiyye
d: Âhilik

13:Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Allah Tealadan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde tasdik etmek onun kadar verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır?

a: İslam
b: İman
c: Tefekkür
d: Tevekkül

14: Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ne denir?

a:Tafsili iman
b:İcmali iman
c:Taklidi iman
d:Tahkiki iman

15: Hangisi iradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir?

a:İbadet
b:İman
c:İhlas
d:Amel

16: Aşağıdakilerden hangisi sözlükte, “itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, esenlikte kılmak” anlamına gelir?

a: İbadet
b: İman
c: İslam
d: Amel

17: Aşağıdakilerden hangisi en büyük günahtır?

a: Şirk
b: Nifak
c: Küfür
d: Günah

18: Küfrün en belirgin alâmeti nedir?

a:Dinin tüm esaslarını eksiksiz kabul etmek
b:İnandığı halde amel konusunda ihmalkar olmak
c:Dinin temel esaslarından birini veya tamamını reddetmek yahut onları beğenmemek, önemsememek ve değersiz saymak
d: İnandığı halde ibadetleri yapmamak

19: Aşağıdakilerden hangisi müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir?

a: Teşrik
b: Tekfir
c: Temlik
d: Tedbir

20: Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a: Cinler yerler,içerler, evlenir ve çoğalırlar
b: Etrkeklik ve dişilikleri vardır
c: Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre ebeyce kısadır
d: Doğar, büyür ve ölürler

CEVAPLAR:
1-D
2-A
3-D
4-A
5-C
6-B
7-C
8-D
9-B
10-B
11-D
12-A
13-B
14-D
15-D
16-C
17-A
18-C
19-B
20-C
2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-2
1: Bir gün içinde namazlarını eksizsiz kılan bir müslüman kaç rekat namaz kılar?

a:37
b:40
c:20
d:Hiçbiri

2: Revâtib nedir?

a: Farz namazlardır
b. Vacip Namazlardır
c: Vakit namazların yanında düzenli olarak kılanan sünnetlerdir
d:Düzenli olmayarak çeşitli ve vesilelere Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazlardır

3: Aşağıdakilerden hangisi tatavvu değildir?

a:Teheccüd namazı
b:Bozulan nafilenin kazası
c:Kuşluk namazı
d:Hiçbiri

4: Aşağıdakilerden hangisi namazın vücûb şartlarından değildir?

a:Müslüman olmak
b:Bâliğ olmak
c:Yaşlı olmak
d:Akıllı olmak

5:Vâcibi inkar eden kişi için hangisi yanlıştır?

a:Dinden çıkmaz
b:Fasik kabul edilir
c:Dinden çıkar
d:Hiçbiri

6: Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terketmediği şeydir?

a: Farz
b:Vacid
c:Farz-ı ayn
d:Sünnet

7: Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi isteğiyle ve fiili ile namazdan çıkmasını ifade eder?

a:Tertip
b:Hurûc bi sun’ih
c:Ta’dil-i erkan
d:Kavme

8: Farzlar arasında sıraya riayet etmek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:Tertip
b:Hurûc bi sun’ih
c:Ta’dil-i erkan
d:Kavme

9: Hükmi kirlilikten temizlenme aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

a:Necasetten taharet
b:Setr-i avret
c:Hadesten taharet
d:Hiçbiri

10: Galîs avret neyi ifade eder?

a:Göbek ve diz kapağı arası
b: Cinsel organ ve makat
c:Dizden aşağısı
d:Göbekten yukarısı

11: İstikbal-i kıble ile ilgili hangisi doğrudur?

a:Kabe istikametinden 90 derece dönülse namaz bozulmaz
b:Kabe istikametinden 80 derece dönülse namaz bozulmaz
c:Kabe istikametinden 70 derece dönülse namaz bozulmaz
d:Kabe istikametinden 45 derece dönülse namaz bozulmaz

12: Bir farz namazın vakti içinde kılınmasına ne ad verilir?

a:Faite
b:Kazâ
c:Cem’
d:Edâ

13: Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile kılmakta kerahat olmaz?

a:Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğana kadar
b:Öğlle namazını kıldıktan sonra, ikindi vakti girene kadar
c:İkindi namazını kıldıktan sonra güneş bataba kadar
d: Akşam namazının farzından önce

14:Aşağıdakilerden hangisi kalbin bir şeye karar vermesi, hangi işin ne için yapıldığının açıklıkla farkında olunması demektir?

a:Vakit
b: Niyet
c:Cem’
d:Edâ

15: Kur’an okunurken çeşitli sebeblerle yapılan okuma hataları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:Umum-i belvâ
b:Lahn-ı celi
c:Lahn-ı hafi
d:Zelletü’l kâri

16: Aşağıdakilerden hangisi eller dizlere erecek şekilde eğilmek anlamına gelir?

a:Rüku
c:Kıyan
c:Secde
d:Kıraat

17: Hanefiler dışındaki üç meshebe göre tuma’nine ve kavmenin hükmü nedir?

a:Farz
b:Vacip
c:Sünnet
d:Mubah

18:Aşağıdakilerden hangisi yastı namazından sonra kılınan vacip hükmündeki namazdır?
a)Teheccüd b)Vitir
c)Tesbih d)Bayram

19:Teravihin cemaatle kılınmasının hükmü nedir?
a)Farz-ı ayn b)Sünet-i kifaye
c)Farz-ı kifaye d)Vacip

20: Hanefi ve Mâlikilere göre Cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak gücü yeten erkekler için …………. dir.

Boşluk için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a:Farz’ı ayn
b:Farz’ı kifâye
c:Vacip
d:Müekked sünnet

CEVAPLAR:
1:B
2:C
3:B
4:C
5:C
6:D
7:B
8:A
9:C
10:B
11:D
12:D
13:B
14:B
15:D
16:A
17:A
18:B
19:B
20:D

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-3
1: İslam literatüründe tanrı’nın kendini göstermesi genellikle hangi kavranlarla ifade edilir?

a:Yaratma ve buyurma
b:Pasif ve alıcı
c:Aktif ve kurucu
d:Öz ve orjinal

2: Hz. Muhammed (s.a.v) ve Cibril rasında geçen bir diyalokda Cibril’in Hz. Muhammed’e (s.a.v) sorduğuüç kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a:İman-Din-İhlas
b:İman-İslam-İhsan
c:İnanç-islam-ibadet
d:İman-islam-şükür

3: Tanrıya olan inancın ve ona yapılan ibadetin içtenlik derecesine İslam terminolojide ne diye adlandırılır?

a:Tefekkür-ihsan
b:Tevekkül-ihlas
c:İhlas-ihsan
d:İhsan-şükür

4: İslamın ana ve değişmez unsurları aşağıdakilerden hangileridir?

a:Kur’an-Sünnet
b:Sünnet-İcma
c:Kur’an-İcma
d:Sünnet-Kıyas

5: Aşağıdakilerden hangisi mezheb kelimesinin sözlük anlamı değildir?

a:İbadet
b:Gidilecek yer
c:Görüş
d:Akım

6: Aşağıdakilerden hangisi Akaid mesebleri için kullanılan isimlerden değildir?

a: Fıkra
b:Makale
c:Hulul
d:Nihle

7: Allah’ı zatında sıfatlarında, fiilerinde bir kabul etmek, onu yegane tapınılan varlık, tek otorite tanımak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:İrade
b:Kudret
c:Tevhid
d:Basar

8: Aşağıdakilerden hangisi sözlükte “gönülden bağlanılan, düğün atmışçasına sağlam inanılan şey anlamına gelir?

a:Arefe
b:Akide
c:Lifafe
d:Tasavvuf

9: Kur’an-ı Kerim’de ilk şeytandan ne diye bahsedilir?

a:İfrit
b:İblis
c:Şeytan
d:Dabbe

10:Allah teâla’nın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzerine peygamberine vahyettiği sözlerine ve bunun yazıya geçirilmiş şekline ne denilir?

a.Kitap
b:Defter
c:Risale
d:Mektup

11: Ehl-i kitap kimdir?

a:Müslümanlar
b:Hrıistiyanlar ve Yahudiler
c:Müşrikler
d:Mecusiler

12:Aşağıdakilerden hangisi asli delillerden değildir?

a:Kitap
b:Sünnet
c:İcma
d:İstihsan

13: Aşağıdakilerden hangisi fer’i delillerden değildir?

a:İstihsan
b:İstishab
c:Kıyas
d:İstislah

14: Aşaüıdakilerden hangisi vaz’i hükümün çeşitlerinden değildir?

a:Sonuç
b:Sebep
c:Rükün
d:Şart

15: Aşağıdakilerden hangisi mutlak suyun özelliği değildir?

a:Kalınlığı
b:Rengi
c:Kokusu
d:Tadi

16. İlmihal dilinde, kadınlara mahsus hallerdenilce aşağıdakilerden hangisi kastedilmez?

a:İhtilâm
b:İstihaze
c:Hayız
d:Nifas

17: Yaratıldığı tabii halini koruyan, mahiyetini değiştirecek başka maddeler karışmamış suya ne denir?

a:Mukayyet su
b:Doğal kaynak suyu
c:Mutluk suyu
d:Saf su

18:Aşağıdakilerden hangisi “dua etmek, övmek, tâzim etmek” gibi anlamlara gelmektedir?

a:Salât
b:Kâmet
c:Kıyan
d:Savm

19:Aşağıdakilerden hangisi belli belli eylemler ve özell rükünler ile yüce Allah’a kulluk etmektir?

a:Dua
b:Namaz
c:Oruç
d:Hiçbiri

20:Farzı üç rekat kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

a:Vitir
b:Bayram
c:Cuma
d:Akşam

CEVAPLAR
1:A
2:B
3:C
4:A
5:A
6:C
7:C
8:B
9:B
10:A
11:B
12:D
13:C
14:A
15:A
16:A
17:C
18:A
19:B
20:D

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-4
1)Kur’an-ı Kerimde geçen yevmüd-din kelimesi ne ifade etmektedir?

a)Hesaba çekildiği ahiret günü
b)Dosdoğru din
c)İbrahim dini
d)Dini ortaya koyan

2)Kur’an-ı Kerimde geçim yevmüd-din kelimesi hangi surelerde geçmektedir?

a)En’am-Ali İmran b)Fatiha-Zariyat
c)Fatiha-En’am d)Bakara-Fatiha

3)En’am suresinde geçen dinen kıyemen ne anlama gelmektedir?

a)Dosdoğru din b)Din günü
c)İbrahim dini d)Hesap dini

4)İslam kaynaklarında Minel ve Nihal kelimeleri sırasıyla hangi dinler için kullanılır?

a)Vahye dayanan-batıl dinler
b)Vahye dayanmayan-düalist dinler
c)Vahye dayanan-çok tanrılı dinler
d)Batıl dinler-vahye dayanan dinler

5)İslama göre ilk peygambere tebliğ edilen din ile daha sonra gelen peygamberlerin tebliğ etdiği din, temel nitelikleriyle aynıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu nitelikler arasında yer almaz?

a)Ahiret inancı b)Allah inancı
c)Oruç d)Peygamberlik müessesesi

6)Aşağıdakilerden hangisi Zerdüştün getirdiği dinin bozulmuş şekli ve iki tanrı inancına dönüşerek ateş kültünün yüceltildiği dindir?

a)Mecusilik b)Brahmanizm
c)Budizm d)Sabilik

7)Aşadakilerden hangisi Ehl-i Bid’ata verilen ad değildir?

a)Ehli ehva b)Fırka-ı dalle
c)Ehli hak d)Ehli dalal

8)Ssözlükte selef ve selefiye ne anlama gelir?

a)Ayrılanlar-ayrı olanlar
b)Önceki nesil- bu nesle mensup alanlar
c)Taraftar-yardımcı olanlar
d)Kurtulmak-kurtuluşa erenler

9)İlk dönem selefiye anlayışının müteşabih ayetler konusundaki görüşleri nasıldır?

a)Bu ayetleri yorumlamadan Allah’a havale ederler
b)Bu ayetleri aklın ışığında yorumlarlar
c)Keşif ve ihamın ışığında yorumlarlar
d)Başka ayetlerle birlikte yorumlarlar

10)Bakıllani,İbn-i Furek, Cüveyni,Gazali,Şehristani,Amidi Fahreddin er Razı gibi isimler hangi mezhebin en meşhur kelam bilginleridir?

a)Şia b)Cebriye
c)Eş’ari d)Haricilik

11)Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezilenin kelime anlamına değildir?

a)Bir araya gelenler b)Ayrılanlar
c)Uzaklaşanlar d)Bir tarafa çekilenler

12)Suriye’de kurulan ilk tasavvufi kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a)Remle b)Hankah
c)Tekke d)Zaviye

13)Miladi 7.asırda Vahdet-i Vücud terimi ile ifade edilen bir görüş ortaya atan,el-fütühatül-Mekkiye Fesulü’l Hikem gibi eserlerden bu konuda düşüncelerini genişçe açıklayan tasavvuf bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sareddin Konevi b)Ahmed Yesevi
c)İbn Arabi d)Mevlana

14)İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmak neyi ifade eder?

a)Tavsili iman b)İcmali iman
c)Kamili iman d)Tahkiki iman

15)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamberin saydığı yedi büyük günah kapsamında değildir?

a)Allah’a ortak koşmak
b)Sihir yapmak
c)Haksız yere adam öldürmek
d)Namaz kılmamak

16)Allah’a,Hz.Peygambere ve O’nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tastik eden kimseye ne denir?

a)Mü’min b)Muhsin
c)Muhlis d)Müdrik

17)İslam dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz.Peygamber’in yüce Allah’tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarurat-ı diniyye)bir veya bir kaçını yahut da tamamını inkar eden kimseye ne denir?

a)Müşrik b)Kafir
c)Günahkar d)Zındık

18)Aşağıdakilerden Allah’ın sübuti sıfatlardan değildir?

a)Kudret b)Basar
c)Tekvin d)Kıdem

19)Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren,gözle görülmeyen nurhani ve ruhani varlıklara ne isim verilir?

a)Cin b)Şeytan
c)Melek d)İblis

20)Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Bir kısmı müslümandır
b)Bir kısmı kafirdir
c)Kafir olanları cinlerin çoğunluğunu oluştururlar
d)Mümin olanları cennette giremiyeceklerdir

CEVAPLAR

1:(Cevap:A)
2:(Cevap:B)
3:(Cevap:A)
4:(Cevap:A)
5:(Cevap:c)
6:(Cevap:A)
7:(Cevap:C)
8:(Cevap:B)
9:(Cevap:A)
10:(Cevap:C)
11:(Cevap:A)
12:(Cevap:B
13:(Cevap:C)
14:(Cevap:A)
15:(Cevap:D)
16:(Cevap:A)
17:(Cevap:B)
18:(Cevap:D)
19:(Cevap:C)
20:(Cevap:D)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-5
21)Sahifelerle ilgili verilenlerinden hangisi yanlıştır?

a)Hz.Adem 10 sahife
b)Hz.İdris 30 sahife
c)Hz.Şit 40 sahife
d)Hz.İbrahim 10 sahife

22)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın muhtevasından değildir?

a)İtikad
b)Lirik söyleyiş ve ilahiler
c)İbadetler
d)Muamelat

23)”Allah’ın kulları arasında seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasakların insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi”ye ne ad verilir?

a)Veli
b)Evliya
c)Peygamber
d)Halife

24)Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren,fakat yeni bir kitapve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygambere ne ad verilir?

a)Resul
b)Mürsel
c)Veli
d)Nebi

25)Hatemün nebiyyin ne demektir?

a)Peygamberlerin ilki
b)Peygamberlerin sonuncusu
c)Nebilerin ilki
d)Resullerin sonuncusu

26)İstislah metodunu uyguluyarak hükme ulaşırken esas alman maslahatlara ne denir?

a)İstishab b)Mesalih-Mürsele
c)İstislah d)İstihsan

27)İstislah metodunu daha çok hangi fakihler kullanılır?

a)Hanefiler b)Şafiler
c)Malikiler d)Hanbeliler

28)”Fakihin şer’i-amel bir meselenin hükmünü ilgili delilerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarfetmesi “neyi ifade eder?

a)Re’y b)Te’vil
c)İctihad d)Vücub ehliyeti

29)Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?

a)Eksik eda ehliyeti b)Yarım eda ehliyeti
c)Tam eda ehliyeti d)Vücut ehliyeti

30)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslupla yasakladığı fiildir?

a)Haram b)Tenzihen mekruh
c)Tahrimen mekruh d)Caiz

31)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle, baştan itibaren ve temelden haramlığına hütmetdiği fiildir?

a)Haram li-gayrihi b)Haram li-aynihi
c)Tahrimen mekruh d)Tanziben mekruh

32)Hz.Peygamber’in, Allah katından bir tebliğ veya Allah’ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşeri davranışlara ne denir?

a)Zevaid sünnet b)Gayri zevaid sünnet
c)Müekked sünnet d)Gayri müekked sünnet

33)Büyük abdes bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı,idrar vb. temizliği neyi ifade eder?

a)İstinca b)İstibra
c)Hadesten taharet d)Necasetten taharet

34)Aşağıdakilerden hangisi”belli uzuvları usulune uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek” şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilir?

a)Abdest b)İstibra
c)Gusül d)Taharet

35)Aşağıdakilerden hangisinde abdestli olmak farz değildir?

a)Namaz kılmak
b)Kabeyi tavaf etmek
c)Tilavet secdesi yapmak
d)Kur’ana dokunmak

36)Abdestte uzuvları üçer defa yıkamak ve su ile iyice ovmak aşağıdakilerin hangisi ile ifde edilir?

a)Tağsil b)Muvalat
c)Delk d)Tertıb

37)Özür sahibi kişiler için söylenenlerden hangisi doğrudur?

a)Özürlü kimsenin özüründen başka abdestini bozan başka bir şey olmadıkça kaç vakit geçerse geçsin abdesti bozulmaz
b)Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır
c)Özürlü kimseden ibadetler düşer
d)Bir namaz vakti içinde her ibadet için ayrı abdest alır

38)Aşağıdakilerden hangisi bir nevi hükmı temizlik işlemi olup abdestte elin ıslaklığıyla bir uzuv, mest veya sargı üzerinde,teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik temizlik çeşididir?

a)Mest b)Mesh
c)Delk d)Muvalat

39)Rahim içi damarlardan hayız ve nisaf hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana ne ad verilir?

a)İhdilam b)İstihaze
c)Hayız d)Nifas

40)Aşağıdakilerden hangisi namazın rükülerden değildir?

a)İntikal tekbiri b)Kıyam
c)Kıraat d)Secde

CEVAPLAR:

21:(Cevap:C)
22:(Cevap:B)
23:(Cevap:C)
24:(Cevap:D)
25:(Cevap:B)
26:(Cevap:B)
27:(Cevap:C)
28:(Cevap:C)
29:(Cevap:C)
30:(Cevap:A)
31:(Cevap:B)
32:(Cevap:A)
33:(Cevap:A)
34:(Cevap:A)
35:(Cevap:B)
36:(Cevap:C)
37:(Cevap:B)
38:(Cevap:B)
39:(Cevap:B)
40:(Cevap:A)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-6
41)Namaz rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisi ile düzgün ifade edilir?

a)Tertip b)Tedvir
c)Ta’dil-i erkan d)Kavme

42)Aşağıdakilerden hangisi avret sayılan yerleri örtmek demektir?

a)Setr-i avret b)Hadesten teharet
c)Necasetten teharet d)Galiz avret

43)Müslümanların kıblesi neresidir?

a)Mescid-i Aksa b)Mescid-i Nebevi
c)Mescid-i Haram d)Mescid-i Kıbleteyn

44)Bir farz namazının vakti dışında kılınmasına ne ad verilir?

a)Faite b)Kaza
c)Cem’ d)Eda

45)Sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen,pramit şeklinde, akçıl ve donuk bir beyazlık aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a)Fecir-i sadık b)Fecir-i taglis
c)Beyaz-ı müstetıl d)Beyaz-ı müsta’razi

46)Akşamleyin ufuktaki kızıllıktan/kızartıdan sonra meydana gelen beyazlık neyi ifade eder?

a)Şafak b)İstiva vakti
c)Fey-i zeval d)Fecr-i kazib

47)Niyetin zamanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a)Niyetin iftitah tekbiri ile birlikte yapılması efdaldir
b)Tekbirden önce de niyet edilebilir
c)Tekbir alındıktan sonra yapılan niyet geçerli olur
d)Şafii mezhebinde niyetin hemen her tekbirden önce veya tekbirle birlikte yapılması gerekir

48)Namazda bir miktar Kur’an okumak neyi ifade eder?

a)İftitah tekbiri
b)Kıyam
c)Rüku
d)Kıraat

49)Aşağıdakilerden hangi namazın vaciplerinden değildir?

a)Sadece alın ile burunu da yere koymak
b)Farz olan fiili geciktirmemek
c)Gerektiği durumlarda sehiv secdesi yapmak
d)Namazın başlarken elleri kaldırarak tekbir almak

50)Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden değildir?

a)Tuma’nine b)İtimat
c)Tesmi d)Tahmid

51)Ezan okunurken her cümle arasında biraz beklemeye ve ikinci cümlelerde sesi biraz daha yükseltmeye ne ad verilir?

a)Hadr b)Tesri’
c)Teressül d)Tefekkür

52)Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunmasının hükmü nedir?

a)Farz b)Vacib
c)Mekruh d)Mendup

53)Cemaatle namazda saf düzeni ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)Kadın iki yanındaki birer erkeğin namazı bozulur
b)Kadının önündeki erkeğin namazı bozulur
c)Kadının arkasındaki erkeğin namazı bozulur
d)Kadının önündeki erkeğin namazı bozulmaz

54)Muktedi nedir?

a)İmama uyarak namaz kılan
b)İmamlık yapan
c)Yalnız namaz kılan
d)Müezzinlik yapan

55)Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

a)Müdrik b)Lahik
c)Mesbuk d)Müktedi

56)Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?

a)Vakit b)İkamet
c)Cemaat d)Şehir

57)Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii’ye göre hutbenin rükünlerinden değildir?

a)Hutbenin her iki bölümünde Allah’a hamdetmek
b)Her iki hutbede Peygamberimiz’e salavat getirmek
c)İkinci hutbede müminlere dua etmemek
d)Her iki hutbede takvayı tavsiye etmek

58)Aşağıdakilerden hangisi bayram namazlarının diğer namazlardan kılınış bakımından farklıdır?

a)İki rekatlı olması
b)Her rek’atta zait tekbirlerinin olması
c)Cemaetle kılınması
d)Öğle vaktinden önce kılınması

59)Aşağıdakilerden hangisi Arapça’da rahatlamak,dinlenmek gibi anlamlara gelir?

a)Vitir b)Revatib
c)Teravih d)Regaib

60)Aşağıdakilerden hangisi hem uyumak hem de uyanmak anlamına gelir?

a)Teheccüd b)Evvab
c)Duha d)Fecr

CEVAPLAR:

41:(Cevap:C)
42:(Cevap:A)
43:(Cevap:C)
44:(Cevap:B)
45:(Cevap:C)
46:(Cevap:A)
47:(Cevap:C)
48:(Cevap:D)
49:(Cevap:D)
50:(Cevap:A)
51:(Cevap:C)
52:(Cevap:D)
53:(Cevap:B)
54:(Cevap:A)
55:(Cevap:D)
56:(Cevap:B)
57:(Cevap:C)
58:(Cevap:B)
59: (Cevap:C)
60:(Cevap:A)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-7
1)Teravih namazı kaç rek’attir?

a)8 b)20 c)12 d)16

2)Bir kişinin seferi sayılabilmesi için ikamet etdiği yerden en az kaç kilametre uzaklıkta bir yere gitmesi gerekir?

a) 90km b)120km
c)180km d)60km

3)Hanifilere göre seferde namazı kısatmanın hükmü nedir?

a)Ruhsat b)Azimet
c)İmkan d)Caiz

4)Bir erkeğin vefat eden karısını yıkamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Erkek, iddet beklemeyeceği için aralarındaki nikah sona erdiğinden yıkayamaz
b)Yıkayacak kimse bulunamadığı taktirde koca karısına teyemmüm verir
c)Hanifilerin dışındaki üç mezhebe göre koca karısını yıkayabilir
d)Erkek iddet beklediği için evlilik devam edeceğinden yıkayabilir

5)Erkek mi kadınmı anlaşılmayan ve bu bakımdan kendisine hün-sa-i müşkil denilen kimse ölünce ne yapılır?

a)yıkanır ve kadın gibi kefenlenir
b)Yıkanmaz ve erkek gibi kefenlenir
c)Yıkanmaz, sadece teyemmüm ettirilir.Kefenleme hususunda kadın sayılır ve ona göre kefenlenir
d)Yıkanır ve erkek gibi kefenlenir

6)Farz ve vacip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nasıl isimlendirilir?

a)Nezir b)Nafile
c)Vücüp d)Hiçbiri

7)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a)Bozulan nafile orucun kazası
b)Davud orucu
c)Şevval orucu
d)Aşure orucu

8)Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?

a)Cinsel ilişki b)İhtilam olmak
c)Bir şeyler yemek d)Bir şeyler içmek

9)Aşağıdakilerden hangisi oruçlu için hem kaza hemde kefareti gerektirmez?

a)Cinsel ilişki b)Birşeyler yemek
c)Cinsel ilişkiye girmeden boşalmak d)Birşeyler içmek

10)Aşağıdakilerden hangisi önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır?

a)Mal-i müstefad b)Havelanü’l-havl
c)Nisab d)Hiç biri

11)Zekatı ehil olanlara vermek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a)Temlik b)Niyet
c)Nisab d)Nema

12)Altın, gümüş ve paranın zekatı hangi nisbette ödenir?

a)%5 b)%2,5
c)%10 d)Hiçbiri

13)Doğal yollarla sulanan araziden elde edilen toprak mahsüllerinin zekatı ne kadar verilir?

a)%5 b)%2,5
c)%10 d)Hiçbiri

14)Aşağıdakileden hangisi zekat vergiye benzemez?

a)Zekatda vergide toplumsal yaşamın gereklerinden olup icbaridir
b)Zekatı kaide olarak devlet tahsil etmez ve vergiyi devlet tahsil ederek ilgili yerlere sarf eder
c)Zekat mükellef, bu farizayı yerine getirirken kendisi için özel bir menfaat gözetmez.Vergi mükellefi de vergisi karşılığında doğrudan kendisine bir menfaat beklemez
d)Hem zekatın hem verginin malı hedefleri yanında iktisadi,içtimai hedefleri de vardır

15)Aşağıdakilerden hangisi zekat vermenin adabından değildir?

a)Müslüman zekatını sadece Allah’ın rızasa kavuşmak için vermeli, kullara sık sık hatırlatmalıdır.
b)Müslüman mükelef temiz ve helal kazancından zekat vermelidir
c)Bu farizayı ”Başa kalkmadan”ve “Eza vermeden”yerine getirmelidir
d)Zekat ibadetini eda etmeden acele davranmalı,onu meşru bir mazeret olmaksızın geciktirmemelidirler.

CEVAPLAR:

1:(cevap:B)
2:(cevap:A)
3:(cevap:B)
4:(cevap:D)
5:(cevap:C)
6:(cevap:B)
7:(cevap:A)
8:(cevap:B)
9:(cevap:C)
10:(cevap:A)
11:(cevap:A)
12:(cevap:B)
13:(cevap:C)
14:(cevap:D)
15:(cevap:A)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-8
16)Aşağıdakilerden hangisi”Ramazan Bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler yerine getirmekle yükümlü oldukları malı bir ibadettir?

a)Fitre b)Fidye
c)Zekat d)Sadaka

17)Afakiler için yol üzerinde mıkat yeri yoksa ihrama en son nerede girmelidirler?

a)Muhakkak mıkat yerinden geçmek gereklidir
b)Kendilerineen yakın mıkatın hizasını geçmeden
c)Kendi ikamet ettikleri yerde
d)Mescidi Harama girmeden hemen önce

18)Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden değildir?

a)İhram yasaklarından sakınmak
b)Tırnakları kesmek
c)Her fırsatta telbiye söylemek
d)Temizlik için gusletmek

19)Aşağıdakilerden hangisi belden aşağıya sarılan havlu anlamına gelir?

a)Rida b)İzar
c)İhram d)Hiçbiri

20)Arefe günü Arafat’ta öğle ve ikindi namazlarının öğle vakti içinde birleştirilerek birlikte kılınması aşağıdakilerden hangisidir?

a)Muvalat b)Cem’-i te’hir
c)Cem’-i takdim d)Vakfe

21)Aşagıdakilerden hangisi Hacerülesved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp,Kabe’nin etrafında yedi defa dönmektir?

a)Sa’y b)Vakfe
c)Tavaf d)Şaft

22)Kabe’yi sol tarafına alıp kendisi Kabe’nin sağında olacak şekilde yürümek aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

a)Teyemmüm b)Teyamün
c)Telbiye d)Say

23)Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin zamanıdır?

a)Zilhiccenin 10. günü zeval vaktinde 11.günü fecr-isadık zamanına kadar geçen süre
b)Zilhiccenin 10.günü zeval vaktinden güneş batmasına kadar geçen süre
c)Zilhiccenin 10.günü tan yerinin ağırmaya başlamasından güneşin doğmasına kadar olan süre
d)Hiçbiri

24)Haccedenlerin arefe günü akşamı müzdelifede akşam ve yatsı namazlarını cem-i te’hir ile kılmalarının hükmü nedir?

a)Sünnet b)Farz
c)Vacip d)Mubah

25)Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamalarının mekruhlarından değildir?

a)Şeytan taşlama günlerinde sırayla Küçük,Orta ve Akabe cemrelerine taş atmak
b)Cemre mahalinde biriken taşlardan alıp atmak
c)Büyükçe bir taşı olduğu gibi veya kııp bir kaç parça yaparak atmak
d)Bir cemreye aynı gün yediden çok taş atmak

26)Saçların traş edilmesi ve kısaltılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Ebu Hanife ve İmam Malik’e göre,bayramın 3.günü güneş batıncaya kadar ki süre içinde yapılması vaciptir
b)Kadınların saçlarını dipten traş etmeleri sünnettir
c)Geciktirilmesi durumunda ceza gerekir
d)Meseplerin her birinde başın traş edilecek miktarı abteste meshi gereken miktarı aynıdır

27)Aşağıdakilerden hangisi temettu’ve kıran haccının şartlarından değildir?

a)Hacceden kişi Afaki olmalıdır
b)Hacceden kişi Hillı olmalıdır
c)Umre ve Hac,her ikisi aynı yılın hac aylarında yapılmalıdır
d)Hac aylarında yapılan umreden sonra “Salih İlmam” olmamalıdır

28)Hanefilere göre, umre ile hac arasında herhangi bir sebeple memlekete dönmekle kişi ne yapmış olur?

a)İfad haccı b)Sahih imlam
c)Temettu’ haccı d)Hiçbiri

29)Zıhar yemini yapan bir kimsenin kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmez?

a)Köle azad etmek
b)Aralıksız olarak iki ay oruç tutmak
c)On fakiri doyurmak
d)Altmış fakiri doyurmak

30)Aşağıdakilerden hangisi yanlışlıkla bir mü’mini öldüren kimsenin kefaret olarak yapması gerekenlerden biridir?

a)Mü’min bir köle azad etmek
b)Üç ay peşpeşe oruç tutmak
c)On fakiri doyurmak
d)On fakiri giydirmek

CEVAPLAR:

16:(cevap:A)
17:(cevap:B)
18:(cevap:A)
19:(cevap:B)
20:(cevap:C)
21:(cevap:C)
22:(cevap:B)
23:(cevap:C)
24:(cevap:C)
25:(cevap:A)
26:(cevap:B)
27:(cevap:B)
28:(Cevap:B)
29:(cevap:C)
30:(cevap:A)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-9
31)Hacda ihrama girip de bir mazeret sebebiyle vaktinden önce traş olmak zorunda kalan kimsenin kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini ödemesi gerekmez?

a)Üç gün oruç tutmak
b)Sığır cinsinden bir hayvan kurban etmek
c)Altı fakiri doyurmak
d)Bir koyun kurban etmek

32)Aşağıdakilerden hangisi tüp bebek uygulamasındaki doğru hükümdür?

a)Yabancı bir erkeğin spermi alınarak uygulanan tüp bebek
b)Kocanın sperminin yabancı bir kadından alınan bir yumurta ile döllendirilmesi
c)Evli eşler arasında yapılan tüp bebek uygulaması
d)Eşlerden alınan yumurta ve spermin başka bir gönüllü kadın rahmine yerleştirilmesi

33)İslam hukuku prensipleri açısından hangi şık yanlıştır?

a)Ölüden diriye organ nakli yapılırken zaruretin bulunması gereklidir
b)Ölüden diriye nakilde alıcının da buna razı olması gerekir
c)Organın bir ücret karşılığında verilmemiş olması gereklidir
d)Zaruret varsa bir ücret talep edilebilir

34)İntihar ile ilgili hangi hüküm doğrudur?

a)İntihar eden kişi kafir olur
b)İntihar edenkişinin cenaze namazı kılınmaz
c)Ölüm orucu tutmak intihar hükmünde değildir
d)İntihar eden Müslüman yıkanır,kefenlenir,cenaze namazı kılınır ve Müslüman mezarlığına gömülür

35)Satım kurallarından hangisi yanlıştır?

a)Alım satımın temel şartı karşılıklı rızadır
b)Akdin tam anlamıyla meşruluk kazanması için geçerlilik ve işlerlik şartlarında bulunması gerekir
c)Satıma konu olan mevcut ve hukuken geçerli bir mal olmasıda şarttır
d)Satım akdinin bulunması için tarafların temyiz şartına taşımalarına gerek yokyur

36)Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış tanımlanlanmıştır?

a)Rehin:hapsetmek,alıkoymak
b)Rahin:rehin verene denir.
c)Kefalet:teslim alınan mala denir.
d)Mürtehin:rehin alana denir.

37)Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a)Bizantinizm:dini otoritesini siyasal otoritenin önüne geçmesi ve himayesine almasıdır.
b)Teokrasi:siyasal iktidarın tanrıdan kaynaklandığını ifade eder.
c)Laiklik:Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
d)Konkordato:Dinsel kaynaklı bir yöneti şeklidir.

38)Kur’an ve sünnet bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Ayetler muhtevasına ilişkin olarak taabbudi ve akli içerikli olmak üzere ikiye ayrılır
b)Kur’anda akıllı ve yükümlü insan ve topluluklar muhatap alınır
c)Kur’anda konular genelde insan merkezi olarak işlenir
d)Hz.Peygamberin açıklamaları kendini bağlar

39)”Hilafet”tabiri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Hilafet:bir kimsenin yerine geçen kimse demektir
b)İmameti suğra:namazdaki imamet anlamındadır
c)İmameti Kübra:hilafet ile eş anlamlıdır
d)İmameti uzma:hilafet ile eş anlamlıdır.

40)Peygamber sonrası dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Hz.Peygamberin ölümden sonra devlet düzeni devam ettirilememiştir
b)Hz.Ali’nin halifeliğe geçişi de diğer üç halife gibi olmuştur
c)Hz. Ebubekir genel şura yolu ile halife olmuştur
d)Hz.Muaviye’nin geçişi de Hz.Osman gibidir

41)Aşağıdakilerden hangisi islam bilgilerinin tasnifleri arasında yer almaz?

a)Hak din b)Batıl din
c)Muharref din d)Düalist din

42)Rum suresi 30.ayette geçen fitratullah ne demektir?

a)Allah’ın peygamberi b)Allah’ın dini
c)Allah’ın kitabı d)İslam fıtratı

43)Müteahhirin seleffiye arasında hangisi yoktur?

a)İbni Teymiyye b)Vasıl b.Ata
c)İbnül-Vezir d)Şevkani

44)İman esasları ilmihal kitaplarında ne ile ifade edilir?

a)Eslemtü b)Amentü
c)Kabültü d)Vehebtü

45)Kafir sözlükte ne anlama gelmektedir?

a)Açan b)İfşa eden
c)Örten d)Örtmek

CEVAPLAR:

31:(cevap:B)
32:(cevap:C)
33:(cevap:D)
34:(cevap:D)
35:(cevap:D)
36:(cevap:C)
37:(cevap:A)
38:(cevap:D)
39:(cevap:A)
40:(cevap:C)
41:(cevap:D)
42:(cevap:B)
43:(cevap:B)
44:(cevap:B)
45:(cevap:C)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-10
1)Kur’an-ı Kerimde Medine döneminde inen ayetlerde geçen din kelimesiyle daha çok hangi anlama vurgu yapılmıştır?

a)İnsanın hesaba çekileceği ahiret gününe

b)İslamın diğer dinlere karşı üstünlüğüne

c)Allah’a ulaştıran yol olduğunda

d)Dinin Allah tarafından konulan yol olduğuna

2)Kur’an-ı Kerimde geçen hangi ifade ile yeni dinin bütün dinlerce üstün kılnacağı müjdelenmiştir?

a)Yevmid-din b)Dinen kıyamen

c)Millet İbrahim d)Dinül-hak

3) 1-Tabiat olaylarının etkisi altında kalıp onlara kutsallık atfetmek

2-Ruhlara takınma

3-Büyüye,bitki ve hayvanların kutsalığına inanmak

Yukardakiler sırasıyla hangi kelimeleri ifade eder?

a)Natürizm-totemizm-animizm

b)Animizm-natürizm-totemizm

c)Totemizm-animizm-natürizm

d)Natürizm-animizm-totemizm

4)Muharref ne demektir?

a)İlahi vahye dayanmayan dinler

b)İlahi vahye dayanmakla birlikte asli şeklini koruyamamış dinler

c)İlahi olması ve orjinal şeklini koruması

d)Tanrı konusunda açık ve net olmayanlar

5)Ehl-i bid-at ne demektir?

a)Hz.Peygamberin sünnetini terk ederek O’nun ve ashabının izledikleri yoldan ayrılanlar

b)Sünneti rehber edinenler

c)Kurtuluş yolunda olanlar

d)Ümmetin çoğunluğunu oluşturanlar

6)Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Bid’at mezheplerinden değildir?

a)Galiye b)Yezidiyye

c)Batiniyye d)Selefiyye

7)Mu’tezile mezhebi kimin öncülüğünde kurulmuştur?

a)Hasan Basri b)Cahiz

c)Vasıl b.Ata d)Zemahşeri

8)Aşağıdakilerden hangisi Caferiyye görüş ve uygulamalarından değildir?

a)Müt’a nikahını caiz görme

b)Boşamada iki şahit zorunluğu

c)Çıplak ayakların üstüne meshi yeterli sayma

d)Beş vakit namazları vaktinde kılma

9)Aşağıdakilerden hangisi farklı hükümleri bir araya getirilmesini ifade eder?

a)Tefrik b)Telfik c)Tebrik d)Tehdit

10)Ebu Said Ebü’l-Hayr’ın Farsça’yı tasavvuf dili haline getirmek için ilk adını atmasından sonra,Hücrivi’nin oluşturmuş olduğu Farsça ilk tasavvuf kitabın adı nedir?

a)Divan-ı Kebir b)Avarifü’l Naarif

c)Tabakatü’s Süfiyye d)Keşfül- Mahcüb

11)Allah’ın birliğine,Hz.Muhammed’in peygamberliğini ve onun, Allah’tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek,müslümanlar gibi yaşadıkları halde,kalpten inanmayan kimselere nedenir?

a)Müşrik b)Kafir c)Müslim d)Münafık

12)Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?

a)Allah’a iman b)Meleklere iman

c)Şahadet kelimesi d)Kitaplara iman

13)Aşağıdakilerden hangisi varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan yüce varlığın adıdır?

a)Allah b)Rahman c)Rahim d)Halik

14)Aşağıdaki hususlardan hangisi İhlas Suresinde geçmemektedir?

a)Allah’ın bir olduğu b)Hiçbir şeye muhtaç olmadığı

c)Doğurmadığı ve doğurulmadığı d)Ancak O’na ibadet edildiği

15)Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından değildir?

a)Vücud b)Kıdem c)Kelam d)Beka

CEVAPLAR:

1:(Cevap:B)
2:(Cevap:D)
3:(Cevap:D)
4:(Cevap:B)
5:(Cevap:A)
6:(Cevap:D)
7:(Cevap:C)
8:(Cevap:D)
9:(Cevap:B)
10:(Cevap:D)
11:(Cevap:D)
12:(Cevap:C)
13:(Cevap:A)
14:(Cevap:D)
15(Cevap:C)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-11
16)Acbü’z-zeneb nedir?

a)Günahkar insan b)Aciz günahkar
c)Kuyruk sokumu kemiği d)Kafa tası kemiği

17)Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplanmasına ne ad verilir?

a)Ba’s b)Araf c)Arasat d)Haşir

18)Aşağıdakilerden hangisi kıyamet büyük alametlerinden değildir?

a)Duman b)Deccal
c)Dabbetü’l-arz d)Dünya malının bollaşması

19)”Kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların mahşer yerinde toplanmak üzere dirilmelerini sağlamak için İsrafil(a.s) tarafından üfürülecek olan boru”ya ne ad verilir?

a)Boru b)Sual c)Sur d)Nur

20)Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmayı gerektirmez?

a)İnsandaki adalet duygusu
b)İnsandaki sorumluluk duygusu
c)İnsandaki sonsuzluk ve ebedilik duygusu
d)İnsanın başı boş ve amaçsız yaratılışı

21)”Müctehidin bir meselede,özel bir delil sebebiyle,o meselenin benzerlerinde verdiği hükümde vaz geçip başka bir çözümü benimsemesi,yada iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda, ilk bakışta dikat çekmeyen kıyası(kapalı kıyası) gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesi”aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a)Kıyas b)İstishab c)İcma d)İstihsan

22)-Yorum yoluyla da olsa-nasların kapsamına girmeyan yada”illet”bağ kurularak(kıyas yoluyla) nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanmayan fıkhı bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemi neyi ifade eder?

a)İstishab b)Sedd-i Zerai
c)İstislah d)İstihsan

23)İslam dininin,insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak üzere getirdiği kuralların bütünü için hangi ifade kullanılamaz?

a)Şer’i hükümler b)Ahkam-ı şer ‘iyye
c)İlahi hükümler d)İnsani hükümler

24)Aşağıdakilerden hangisi Allah ve Resul’ünün mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği zanni delille sabit olan fiil demektir?

a)Farz b)Mübah c)Sünnet d)Vacip

25)Aşağıdakilerden hangisi dinen ve ya hukuken yapılmasına müsaade edilen fiilleri ifade eder?

a)Müstehap b)Mubah c)Cevaz d)İbadet

26)Aşağıdakilerden hangisi şer’an izin verilmiş,hakkında şer’i bir yasklama ve kısıtlama bulunmayan davranış ve onun dini-hukuki hükmünü ifade eder?

a)Müstehap b)Mubah c)Cevaz d)Helal

27)Aşağıdakilerden hangisi şariin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda istediği fiil ve davranışlardandır?

a)Mubah b)Haram c)Caiz d)Mekruh

28)Aşağıdakilerden hangisinde abdestli olmak medup değildir?

a)Yatmadan önce abdest almak
b)Vakit namazları için ayrı ayrı abdest almak
c)Kur’ana dokunmak
d)Ezan okumak

29)Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

a)Yüzü yıkamak
b)Başı meshetmek etmek
c)Ayakları yıkamak
d)Niyet etmek

30)Aşağıdakilerden hangisi mest üzerine meshi geçersiz kılar?

a)Mestin abdestli olarak giyilmiş olması
b)Mestin ayağın abdestte yıkanması gereken yerlerini tamamen kaplamış olması
c)Dayanıklı ve sağlam bir maddeden yapılmış olması
d)Mestin içinde su alması

CEVAPLAR:

16(Cevap:C)
17(Cevap:D)
18:(Cevap:D)
19:(Cevap:C)
20(Cevap:D)
21:(Cevap:D)
22:(Cevap:C)
23:(Cevap:D)
24:(Cevap:D)
25:(Cevap:C)
26:(Cevap:D)
27:(Cevap:D)
28:(Cevap:C)
29:(Cevap:D)
30:(Cevap:D)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-12
31)Aşağıdakilerden hangisi mest üzerine meshi bozmaz?

a)Mestin ayaktan çıkması
b)Mesh süresinin bitmesi
c)Yocular için mesh süresinin 48 saati geçmesi
d)Mest içine giren suyun bir ayağın yarıdan fazla ıslatması

32)Aşağıdakilerden hangisi cinsi münasebet veya şehvetle meninin gelmesi (inzal) sebepleriyle meydana gelen ve belirli ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmi kirlilik halinin adıdır?

a)Hades-i sağir b)Cünüplük c)Hayız d)Nifas

33)Aşağıdakilerden hangisinde gusletmek müstehap olarak görülmemiştir?

a)Cuma ve bayram namazları öncesinde gusletmek
b)Hac ve umre niyetiyle ihrama girerken gusletmek
c)Hayız halinin sona ermesiyle gusletmek
d)Arafat’ta vakfe için gusletmek

34)Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
a)Kadın olmak b)Erkek olmak
c)Hür olmak d)İkamet

35)Namaz esasında avret yerinin açılmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Açılan yer bir rükün eda edilecek bir süre açık kalmış ise kişinin namazı bozulur
b)Kendi iradesi açacak olursa namazı bozulmaz
c)Erkeklerde dizle ayak arası açılırsa namaz bozulur
d)Kadınlarda dizden aşağı açılırsa namaz bozulmaz

36)Namaz kılarken kıbleye yönelmek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a)Hadesten taharet b)İstikbal-i kıble
c)Necasetten taharet d)Setr-i avret

37)Her şeyin gölgesi doğudan batıya doğru düşmekte iken,bundan sonra batıdan doğuya doğru düşmeye başlar.İşte güneşin tam bu yarı yola geldiği anda yere düşen gölgesine ne ad verilir?

a)Fecr-i sadık b)Beyaz-ı müstetil
c)Fey-i zeval d)Beyaz-ı müsta’razi

38)Aşağıdakilerden hangisi “itaat,teslimiyet ve tevazu içinde eğilmek,yere kapanmak,yüzü yere sürmek”anlamların gelir?

a)Rüku b)Kıyam c)Secde d)Kıraat

39)Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?

a)Farz namazlarının ilk iki rek’atında Fatiha suresini okumak
b)Namaza Allahüekber sözüyle başlamak
c)Farz olan kıraati ilk iki rek’atta yerine getirmek
d)Namazın sonunda teşehhüt miktarı oturmak

40)Aşağıdaki eşlestirmelerden hangisi yanlıştır?

a)İtimat:İmama uyan kişi
b)Tesmı:Rükudan doğrulurken Semiallahülimen hamideh demek
c)İrsal:Tekbirden sonra elleri sallamak
d)Tahmid:Rabbena leke’l hamd demek

41)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Tıval-i mufassal:Hucurat suresi ile Büruc suresi arasındaki sureler
b)Evsat-i mufassal:Büruc suresi ile Beyyine suresi arasındaki sureler
c)Kısar-ı mufassal:Büruc suresi ile Beyyine suresi arasındaki sureler
d)Kısar-ı mufassal:Beyyine suresinden Nas suresine kadar olan sureler

42)Aşağıdakilerden hangisi imamlığa ehil değildir?

a)Kur’anı daha güzel okuyan
b)Daha muttaki olan
c)Yaşça daha büyük olan
d)Boyu daha uzun olan

43)Müteneffil nedir?

a)Vacip namaz kılan
b)Nafile namaz kılan
c)Farz namaz kılan
d)Cemaatle namaz kılan

44)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)İmamın namazının bozulması kendisini bağlar,cemaatin namazı bozulmaz
b)İmamın namazının bozulması durumunda cemaatin namazıda bozulur
c)Muktedinin fiillerinden dolayı imamın namzı bozulmaz
d)İmamın okuması cemaatin okuması yerine geçer

45:Aşağıdakilerden hangisi yastı namazından sonra kılınan vacip hükmündeki namazdır?

a)Teheccüd b)Vitir
c)Tesbih d)Bayram

CEVAPLAR:

31:(Cevap:C)
32:(Cevap:B)
33:(Cevap:C)
34:(cevap:A)
35:(Cevap:A)
36:(Cevap:B)
37:(Cevap:C)
38:(Cevap:C)
39:(Cevap:D)
40:(Cevap:A)
41:(Cevap:C)
42:(Cevap:D)
43:(Cevap:B)
44:(Cevap:A)
45:(Cevap:B)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-13
1)Müzdelife’de akşam ile yatsının yastı namazının vaktinde birlikte kılınması ne ile ifade edilir?

a)Vakfe b)Cem’-i te’hir

c)Cem’-i takdim d)Cem’-i tevhıd

2)Hanifiler’e göre yolculuk, yağmur gibi cem’i mubah kılan mazeretlerin bulunması durumunda iki namazın ilkini son, ikincisini ilk vaktinde olmak üzere yapılan ce’uygulamasına ne ad verilir?

a)Cem’ü l muvasala b)Cem’-i te’hir

c)Cem’-i takdim d)Cem’-i tevhıd

3)Vaktinde kılınmayan namaza ne ad verilir?

a)Kaza b)Eda

c)Faite d)Faide

4)Vitir namazının kaza etmenin hükmü nedir?

a)Farz b)Sünnet

c)Mubah d)Vacip

5)O zamana kadar altı vakitten namazdan kazaya kalmamış bir kimseye aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

a)İman sahibi b)İhlas sahibi

c)Mal-mülk sahibi d)Tertip sahibi

6)Cenaze namazının hükmü nedir?

a)Vacip b)Farz-ayn

c)Farz-ı kifaye d)Sünnet

7)Cenaze namazının rükünleri nelerdir?

a)Kıyam-kıraat b)Rüku-secde

c)Tekbir-dua d)Kıyam-tekbir

8)Aşağıdaki oruçlardan hangisi mubahtır?

a)Zilliciye b)Şaban

c)Pazartesi-perşembe d)Hepsi

9)Aşağıdakilerin hangisinde oruç tutmak haram değildir?

a)Ramazan bayramının ilk günü

b)Ramazan bayramının 2.günü

c)Kurban bayramının 1ve 2.günü

d)Kurban bayramının 3ve4.günü

10)Oruç süresince yeme içme ve cinsi ilişkiden uzak durmak oruçla ilgili neyi ifade eder?

a)Vacipleri b)Şartları

c)Rükünleri d)Hiçbiri

11)Aşağıdaki oruçlardan hangisine akşam vaktinden başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine kadar niyet edilemez?

a)Ramazan orucu

b)Nafile oruç

c)Kaza orucu

d)Hepsi

12)Balın zekatıyla ilgili hangisi yanlıştır?

a)Hanefi ve Hanbelılere göre 1/10 nisbetinde verilir

b)Şafii ve Malikilere göre1/20 nisbetinde verilir

c)Şafii ve Malikilere göre zekat verilmez

d)Ebu Hanifiye göre balda nisap aranmaz

13)Aşağıdakilerin hangisi eski devirlerde yer altına gömülen veya herhangi bir sebeple yer altında kalan kıymetli eşyayı ifade eder?

a)Rikaz b)Nisab

c)Mal-i müstefad d)Hiç biri

14)Mevat topraklarda veya sahibi bilinmeyen topraklarda bulunan rikazların zekatı nasıl verilir?

a)1/5vergi olarak alınır, kalan 4/5 buna verilir

b)Mülk arazide bulunmuş ise Hanefiler’e göre4/5’i mülk sahibi veya varislerine ait olur

c)Bu eşyayı gayri müslim tebaadan biri veya çocuk da bulsa durumda bir değişiklik olmaz

d)Hepsi

15)Madenlerin zekatıyla ilgili hangisi yanlıştır?

a)Hanifi mezhepine göre madenlerde nisap aranmaz

b)Hanefi mezhepine göre madenlerde nisab 5 veskir

c)Zekatı 1/5 devlete fey hükmüne verilir

d)Maddenlerden alınan fey hükmündeki vergi devlet için harcanır

CEVAPLAR:

1:(Cevap:B)
2:(Cevap:A)
3:(Cevap:C)
4:(Cevap:D)
5:(Cevap:D)
6:(Cevap:C)
7:(Cevap:D)
8:(Cevap:D)
9:(Cevap:B)
10:(Cevap:C)
11:(Cevap:C)
12:(Cevap:B)
13:(Cevap:A)
14:(Cevap:D)
15:(Cevap:B)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-14
16)Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne denilmektedir?

a)Amile b)Hamile
c)Saime d)Ma’lufe

17)Zekatı verme hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Gerçekten onu hak edenleri araştırıp bularak vermelidir
b)Mükellef bu konuda gereken titizliği göstermez ve zekatını ehil olmayana verirse borcundan kurtulmuş olmaz, zekatını yeniden vermesi gerekir
c)Zekat verirken araştırmak gerekmez
d)Zekat mükellefi, gereken araştırmayı yapar, fakat fakir zannederek zekat verdiği kişinin zengin veya gayrimüslim olduğu ortaya çıkarsa Ebu Hanife İmam Muhammed’e göre onun yeniden zekat vermesi gerekmez.Ebu Yusuf’a göre zekatını yeniden vermesi gerekir

18)Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?

a)Sa’ya
b)İhram
c)Tavaf
d)Vakfe

19)Aşağıdakilerin hangisi ihramlıya yasak değildir?

a)Dikişli elbise ve iç çamaşırı türlü giysi giymek
b)Şemşiye kullanmak
c) Başa sarık sarmak
d)Eldiven çorap ve topukları kapatan ayakkabı giymek

20)Arafat vakfesiyle ilgili hangisi yanlıştır?

a)Arife günü gündüz Arafat’ta bulunanların,mazeretsiz olarak güneş batnadan önce Arafat’tan ayrılmamalrı vaciptir
b)Manzeretsiz olarak Arafat’tan ayrılan kimse, henüz güneş batmadan bu bölgeye tekrar dönerse, birşey yapmak gerekmez
c)Manzeretsiz olarak Arafat’dan ayrılınan kimse, güneş batmadan bu bölgeye tekrar dönmezse ceza (dem) gerekir
d)Gündüz Arafat’ta bulunmayıp güneş battıktan sonra gelenlere ceza(dem) gerekir

21)Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili tavaflardandır?

a)Tatavvufu tavafı b)Veda tavafı
c) Tahiyyetü’l mescid tavafı d)Nezir tavafı

22)Aşağıdakilerin hanngisi haccın vaciplerinden değildir?

a)Sa’y b)İhram
c)Remy-i cimar d)Taksir

23)Aşağıdakilerin hanngisi Safa’dan başlanıp Merve’de tamamlanmak üzere yedi defa gidip gelmeyi ifade eder?

a)Tavaf b)Vakfe
c) Sa’y d)Şavt

24)Aşağıdakilerin hanngisi şeytan taşlamanın sünetlerinden değildir?

a)Cemre mahallinde biriken taşlardan alıp atmak
b)Taşları üç-beş metre mesafeden atmak
c) Yedi taşı peş peşe atmak
d)Atılan taşların nohuttan büyük fındıktan küçük olması

25)Hacda halk veya taksir ile cinsel ilişki haricinde bütün ihram yasaklarının kalkması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a)Tahayyül b)Tehallül
c) İstilam d)İstitaat

26)Aşağıdakilerin hanngisi Mekkeli olmayan ve Mekkeli hükmünde sayılmayan uzak bölgelerden gelmiş hacıların Mekke’den ayrılmadan yapmalrı gereken son tavaftır?

a)Ziyaret b)Kudüm
c) Sader d)Tatavvu

27)Aşağıdakilerin hanngisi haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişebilmemesi vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunmamasıdır?

a)İhsar b)Fevat
c) Bedene d)Dem

28)Kabe aşağıdaki hangi peygamber tarafından yapılmıştır?

a)Hz. Nuh
b)Hz. İbrahim
c) Hz. Musa
d)Hz. İsa

29)Aşağıdakilerden hangisi haccı bozar?

a)Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak
b)Arafat vakfesinden sonra ilk tehallülden önce cinsel ilişkide bulunmak
c) Arafat vakfesini yapmadan cinsel ilişkide bulunmak
d)Mıkatı ihramsız geçmek

30)Kabe’nin etrafında yedi defa dönmek suretiyle yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sa’y
b)Tavaf
c) Vakfe
d)İhram

CEVAPLAR:

16:Cevap:C)
17:(Cevap:C)
18:(Cevap:A)
19:(Cevap:B)
20:(Cevap:D)
21:(Cevap:B)
22:(Cevap:B)
23:(Cevap:C)
24:(Cevap:A)
25:(Cevap:B)
26:(Cevap:C)
27:(Cevap:B)
28:(Cevap:B)
29:(Cevap:C)
30:(Cevap:B)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-15
31)Aşağıdakilerden hangisi kefen çeşidi değildir?

a)Sünnet b)Maunet
c) Kifayet d)Zaruret

32)Bir mazeret bulunmadıkça cenazeyi cami içine alarak namazı orada kılmak için ne hüküm verilir?

a)Mubah b)Haram
c) Tahrimen mekruh d)Tenzihen mekruh

33)Cenaze namazında kadınlarla erkeklerin aynı safta durmaları hususunda ne söylenebilir?

a)Cenaze namazı mutlak namaz olduğu için kadının iki tarfındaki ve arkasındaki erkeğin namazı bozulur
b)Cenaze namazı mutlak namaz olduğu için kadının iki tarfındaki ve arkasındaki erkeğin namazı bozulmaz
c) Cenaze namazı mutlak namaz olmadığı için kadının iki tarfındaki ve arkasındaki erkeğin namazı bozulmaz
d)Cenaze namazındaki hükümler diğer namazlarla aynıdır

34)Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemin hangisidir?

a)Gamus yemini b)Lağv yemini
c) Mün’akit yemin d)Hata yemini

35)Aşağıda yazılan avlanma şekillerinden hangisi doğrudur?

a)Temyiz gücüne sahip Müslüman bir kişinin yaptığı av helaldir
b)Sadece Müslümanların avladıkları hayvanlar yenir
c)Ava niyet edilmezse bile avlanan hayvanın yenmesi caizdir
d)İhramlı bir kişinin kara hayvanı avladığında yenmesi caizdir

36)Aşağıdaki tanımlardan hangisi” insan hakları” teriminin doğru tanımıdır?

a)İnsanlar doğduktan sonra mezhepleri ihtibari ile çeşitli haklar kazanırlar
b)İnsana;diline,dinine ırkına,cinsiyetine, milliyetine,sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın tanınan haklardır
c) Mensup olduğu devletce tanınan haklardır
d)İnsan hakları güçlülüğe nispetle tanınan bir haktır

37)Aşağıdakilerin hangisi akdin geçerlilik şartlarından birisi değildir?

a)Bedellerin malum olması şarttır
b)Bedellerin anlaşmazlığa sebeb olmayacak ölçüde biliniyor olması gerekir
c) Basit bilinmezlik akdi fasid kılmaz
d)Basit bilinmezlik akdi fasid kılar

38)Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a)Vekalet sorumluluğu yüklenmek anlamındadır
b)Kendisine yetki verilen kimseye vekil denir
c) Yetki vermeye tevkin denmektedir
d)Yetkiyi alan kimseye müvekkil denir

39)Aşağıdakilerden hangisi helal kazanç şekillerinden birisidir?

a)İş ve kira akdi gibi kazanç yolları
b)Sermayenin riske katılmaksızın yapılan kazanç
c) İçki satımı gibi haramın işlenmesine yardımcı olan kazanç
d)Elde edilmesi kesin olmayan mahsül ve meyveyi erken satmak

40)Faiz yasğının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)Servetin atıl bırakılmamasını sağlamak
b)Ticaretin üretken olup sermayenin dağılmasını sağlamak
c) Dar durumda kalan üreticinin sömürülmesini önlemek
d)Sermayenin belli merkezlerden daha organizeli şekilde yatırıma aktarılması

41)Aşağıdakilerden hangisi miras hukuku için yanlış bir söylemdir?

a)Miras hukukunun klasik islam hukuk literatüründeki adı feraiz ilmidir
b)İslam miras hukukunun temel ölçü ve esaslarını ayetler belirlemiştir
c)Gayri mislimin müslümana mirasçı olamayacağında görüş birliği vardır
d)Müslümanın gayri Müslim yakınına mirasçı olamayacağı kesindir

42)Peygamberimizin(s.a.v) bir gecede Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi olayına ne denir?

a)İsra b)Miraç
c)Keramet d)Fiil olayı

43)Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

a)Evs b)Nadir
c)Kaynuka d)Kureyza

44)Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

a)Hindistan b)Habeşistan
c)Yemen d)Medine

45)Peygamberimizle (s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicret eden sahabe kimdir?

a)Hz.Ömer b)Hz.Ali
c)Hz.Hatice d)Hz.Ebu Bekir

CEVAPLAR:

31:(Cevap:B)
32:(Cevap:D)
33:(Cevap:C)
34:(Cevap:B)
35:(Cevap:A)
36:(Cevap:B)
37:(Cevap:D)
38:(Cevap:D)
39:(Cevap:A)
40:(Cevap:D)
41:(Cevap:D)
42:(Cevap:A)
43:(Cevap:A)
44:(Cevap:B)
45:(Cevap:D)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-16
1:)Kur’an-ı Kerimde İlk dönem Mekki ayetlerde din kelimesi nasıl geçmektedir?

a:) Yevnüd-din b:)Dinen kıyemen
c:)Dinûl-hak d:)Millete İbrahim

2:)Kur’an-ı Kerimde geçen din kelimesi ile özel anlamda ne kastedilmiştir?

a:)İslam b:)Bütün Dinler
b:)Âhiret d:)İbrahim dini

3:)Zihnen varlığı kabul edilen bu üstün güç ve kudrete karşı kalben duyulan bağlılık duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

a:)İctimai unsur b:)Hissi unsur
c:)Taabbüdi unsur d:)Zihni unsur

4:)İnsanoğlunun en eski inancı tek Tanrı inancı tezine savunan teori hangisidir?

a:Animizm b:)Natürizm
c:)Totemizm d:)İlkel monoteizm

5:) Dinin kaynağı hangi inançtır?

a:)Âhiret b:)Tevhid
c:)Tenasüh d:)Hulul

6:)Tarih boyunca insanlar neden bir şeye kutsallık ve yücelik nispet edip bağlanmışlardır?

a:)Dinin fiitri oluşundan
b:)İnsanın yardıma muhtaç olmasından
c:)Yapacakalrı fazla iş olmadığından
d:)Yalnızlıktan kurtulmak için

7:)Aşağıdakilerden hangisi Selef inancının en yoğun oldukları ülkeler arasında yoktur?

a:)Suudi Arabistan
b:)Kuvveyt
c:)Körfez ülkeleri
d:)Türkiye

8:)İmam Eşarinin Eşariliği kurmadan önce bağlı kaldığı mezheb aşağıdakilerden hangisidir?

a:)Mu’tezile
b:)Selefiyye
c:)Cebriye
d:)Şia

9:)İlk üç halifenin hilafetini meşru görmeyip, Hz. Ali ve Hüseyin soyundan gelen oniki imama inanan, Şianın büyük çoğunluğunu bünyesinde toplayan fıkra aşağıdakilerden hangisidir?

a:)İmamiyye
b:)İsmailiyye
c:)Zeydiyye
d:)Cebriyye

10:)Aşağıdakilerden hangisi “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, içyüzünü ve inceliklerini kavramak” anlamına gelir?

a:)Fıkıh
b:)İlmihal
c:)İtikad
d:)Akaid

11:Hanefi mezhebi Irak’ta doğmuş ve Abbasiler devrinde hangi müctehidin kâdılkûbat (baş kadı) olması ile devletin başlıca fıkıh mezhebihaline gelmiştir?

a:)Numan b.Sabit
b:)Ebu Yusuf
c:)İmam Muhammed
d:)Ahmet b. Hambel

12:Hanbeli meshebinin kurucusu kimdir?

a:)Ahmet bint Hambel
b:)Malik b. Enes
c:)Ahmet b. Hambel
d:)Numan b. Sabit

13:Aşağıdaki ekollerden hangisikıyasa vere’y ictihadına şiddetle karşı çıkıp ayet ve hadislerinzahirine tutunmanın tek tek yolu olduğunu savunur?

a:)Batınniye
b:)Cebriye
c:)Mutezile
d:)Zahiriye

14:) Küfür sözlükte ne anlama gelmektedir?

a:)Açan
b:)İfşa eden
c:)Örten
d:)Örtmek

15:)Allah Teâlâ’nın tanrılığında, isim, sıfat ve fiilerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmek neyi ifade eder?

a:)Küfür
b:)İman
c:)Şirl
d:)Nifak

CEVAPLAR:
1:A
2:A
3:B
4:D
5:B
6:A
7:D
8:A
9:A
10:A
11:B
12:C
13:D
14:D
15:C

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-17
16:)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a:)Şirk ile küfür birbirine yakın iki kavramdır
b:)Küfür daha genel, şirkin ise daha özeldir
c:)Her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir
d:Her müşrik kafirdir, her kafir müşrik değildir

17:Aşağıdakilerden hangisi Müslümanın dinden çıkması anlamına gelir?

a:)İftidah
b:)İrtidat
c:)İstihrac
d:)İsti’mal

18: Aşağıdklerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından değildir?
a:)Muhalefetün lil’havadis
b:)İrade
c:)Vahdaniyet
d:Kıyam bi-nefsihi

19:)Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Sübûti sıfatlarından değildir?

a:)İlim
b:)Hayat
c:)Semi’
d:)Vücud

20:) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinde değildir?

a:)Nurdan yaratılmışlardır
b:)Gaybı bilirler
c:)Allah’a isyan etmezler
d:)Gözle görünmezler

21:)Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten değildir?

a:)Misail
b:)İsrail
c:)Cebrail
d:Azrail

22:)Hangisi sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelir_
a:)Zebur
b:)İncil
c:)Kuran
d:)Tevrat

23:) Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım
sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bu sıfatlara ne ad verilir?

a:)Farz sıfatlar
b:)Caiz sıfatlar
c:)Vacip sıfatlar
d:)Zati sıfatlar

24: Aşağıdakilerden hangisi kıyanetin büyük alametlerindendir?

a:)İlmin ortadan kalkıp bilgisizliğin artması
b:)Güneşin batıdan doğması
c:)Şarap içme ve zinanın açıkça yapılır olması
d:)Ehliyetsiz insanların söz sahibi olması

25:) Kıyametin kopmasından sonra İsrâfil (a.s) sûra ikinci defa üfürmesiyle bütün canlı yaratıkların tekrar diriltilmesine ne ad verilir?

a:)Ba’s
b:)Be’s
c:)Ye’s
d:)Haşr

26:)Aşağıdakilerden hangi daha önce varlığı bir durumun -aksine delil bulunmadıkça- varlığını koruduğuna hükmetme yöntemidir?

a:)İstishab
b:)İstihsan
c:)İstislah
d:)Kıyas

27: Hz. Peygambere (a.s) göre hangisinden sorumluluk kaldırılmamıştır?

a:)Uyanıncaya kadar uyanan kişiden
b:)Dinleninceye kadar yorgun kişiden
c:)Buluğa erinceye kadar çocuktan
d:)Akli dengesine kavuşuncaya kadar deliden

28: Aşağıdakilerden hangisi teşvik edilen, yapılması keskin olmayan bir tarzda istenen, yani farz ve vacip olmayan davranışların genel adıdır?

a:)Farz
b:)Vacip
c:)Sünnet
d:)Mendup

29: Hz. Peygamberin (a.s) bazen işleyip bazen terk ettiği âlimlerin ve sâlih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara ne denir?

a:)Müstahap
b:)Mubah
c:)Amel
d:)İbadet

30: Aşağıdakilerden hangisi şâiirin mükellefi yapıp yapmamakta serbset bıraktığı fiilleri ifade eder?

a:)Müstahap
b:)Mubah
c:)Amel
d:)İbadet

CEVAPLAR:

16:D
17:B
18:B
19D
20:B
21:A
22:C
23:C
24:B
25:A
26:A
27:B
28:D
29:A
30:B

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-18
31:) Aşağıdakilerden hangisinde şâiirin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği bir fiil olmakla birlikte, bu talep haber-i vâhid gibi zannlî bir delil ile sabit olmuştur?

a:)Haram
b:)Tenzihen mekruh
c:)Tahrimen mekruh
d:)Caiz

32:) Aşağıdakilerden hangisi şâiirin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir?

a:)Haram
b:)Tenzihen mekruh
c:)Tahrimen mekruh
d:)Caiz

33:) Abdestin dört farzının ara verilmeden yapılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:)Sünnet
b:)Muvâlât
c:)Tasil
d:)Tertîb

34:)Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?

a:)Ayakları yıkamak
b:)Niyet etmek
c:)Besmele ile başlamak
d:)Uzuvları üçer kere yıkamak

35: Aşağıdakilerin hangisinde abdestli olmak gerekmez?

a:)Namaz kımak
b:)Kâbeyi tavaf etmek
c:)Allah’ı zikretmek
d:)Tilavet secdesi yapmak

36:)Aşağıdakilerden hangisi deri ve benzeri maddelerden ayaklara giymek maksadıyla yapılan, ayakları topuklarla birlikte örten, içine su geçirmeyecek veya yere konduğunda kendi kendine dik durabilecek veya yere konduğunda kendi kendine dik durabilecek bir ayakkabı çeşididir?

a:)Mest
b:)Mesh
c:)Delk
d:)Muvâlât

37:) Aşağıdakilerden hangisi suyu temin etme veya kullanma imkânı bulunmadığı durumlarda hadesi yani büyük ve küçük hükmî kirkiliği gidermek maksadıyla, temiz toprağa veya yer kabuğundan sayılan bir maddeye sürülen ellerle yüzü ve iki kolu meshetmekten ibaret hükmî temizlik demektir?

a:)Abdest
b:)Teyemmüm
c:)Gusül
d:)Mesh

38:)Aşağıdakilerden hangisi doğumdan hemen sonra kadının cinsel organından gelen kan veya bu şekilde kan gelmesinin sebeb olduğu hükmî kirlilik (hades) halinin adıdır?

a:İhtilâm
b:)İstihaze
c:)Hayız
d:)Nifas

39:) Tam zeval vaktine, gündüzün bu ana kadar geçen süresi ile geri kalan süresinin birbirine eşitliği anlamını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a:Beyâz-ı müstetîl
b:)Beyâz-ı müste’razi
c:)Fey-i zevâl
d:)istivâ vakti

40:)Namazda kıraatle ilgili hangisi yanlıştır?

a:)Kıraat namazın zaid rüknü olarak kabul edilir
b:)Kıraatin ilk iki rekatta olması vaciptir
c:)Kıraat imama uyan kişiden düşer
d:)İmama uyan kişi kıraati terk ederse namazı bozulur

41:)İmama uygun davranmanın hükmü nedir?

a:)Farz
b:)Vacip
c:)Sünnet
d:)Müekked sünnet

42:) münferid nedir?

a:)İmama uyarak namaz kılan
b:)İmamlık yapan
c:)Yalnız namaz kılan
d:)Müezzinlik yapan

43:)Aşağaıdakilerden hangisi hutbenin mekruhlarından değildir?

a:)Hutbenin sünnetlerini terk etmek
b:)Hutbe okunurken konuşmak
c:)Hutbenin şartlarını terk etmek
d:)Hutbe okunurken selam alıp vermek

44:)Teravih namazı kimin döneminde cemaatle ve yirmi rek’at olarak kılınmaya başlamıştır?

a:)Hz.Ebubekir
a:)Hz. Ömer
c:)Hz. Osman
d:Hz. Ali

45: Aşağıdakilerden hangisi hayırlı olanı istemek anlamına gelir?

a:)Revatib
b:Teravih
c:) Regaib
d:)İstihâre

CEVAPLAR:

31:C
32:B
33:B
34:A
35:C
36:A
37:B
38:D
39:D
40:D
41:B
42:C
43:C
44:B
45:D

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-19
1:Resulullahın Kur’anın zirvesi dediği sure hangisidir?

a:)Al-i İmran
b:)İhlas
c:Fatiha
d:)Bakara

2:) Ahmet ismi kendisine zikredilen sure hangidsidir?

a:)Muhammed
b:)İbrahim
c:)Meryem
d:)Saff

3:)Zekatın kimlere verileceğini tek tek sayan ayeti kerime hangi surededir?

a:)Kehf
b:)Kasas
c:)Furkan
d:)Tevbe

4:Bedir gavzesini anlatan süre hangisidir?

a:)Gaşiye
b:)Beled
c:)Enfal
d:)Ankebut

5: Kur’anı kerimde kaç tane Nebinin ismi zikredilmiştir?

a:)20
b:)25
c:)27
d:)30

6:Aşağıdakilerden hangisi Nebilerin ismi ile isimlenen sürelerden biri değildir?

a:)Yunus
b:)Hud
c:)Nuh
d:)Neml

7:)Kur’anda zikredilen en büyük rakam kaçtır?

a:)10 bin
b:)50 bin
c:)100 bin
d)700 bin

8:)Kur’anı kerimde zikredilen en küçük rakam kaçtır?

a:)10
b:)1/10
c:)1/100
d:)1/1000

9:) İki Nebinin adı ile biten süre hangisidir?

a:)Rahman
b:)Maun
c:)Ala
d:)İbrahim

10:)Her ayetinde Allah (c.c) lafzı olan sure hangisidir?

a:)Mecadele
b:)Fetih
c:)Hümeze
d:)Tekasür

11:Hendek gavzesini anlatan süre hangisidir?

a:)Yasin
b:)Ahzab
c:)Fatır
d:)Beled

12:)Mirac hadisesini anlatan süre hangisidir?

a:)Şuara
b:)Necm
c:)İnşikak
d:)Mutaffifin

13:Zülkarneyn süresini anlatan süre hangisidir?

a:)Tarık
b:)Fecr
c:)Kehf
d:)Duha

14:Talat-Calut kıssasını anlatan sure hangisidir?

a:)Bakara
b:)Embiya
c:)Furkan
d:)Abese

15:)Musa (a.s) ile Hızır (a.s) kıssasını anlatan süre hangisidir?

a:)Kasas
b:)Kehf
c:)Nur
d:)Hud

CEVAPLAR:

1:)Cevap: D
2:)Cevap: D
3:)Cevap: D
4:)Cevap: C
5:)Cevap: B
6:)Cevap: D
7:)Cevap: C
8:)Cevap: B
9:)Cevap: C
10:)Cevap:A
11:)Cevap:B
12:)Cevap:B
13:)Cevap:C
14:)Cevap:A
15:)Cevap:B

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları ” TEST-20
1:Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Dinlerdendir?

a:)Dinka dini
b:)Şintoizm dini
c:)Zerdüştilik
d:)Taoizm
e:)Caynizm

2: Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaşayan dinlerin nufüs bakımından en yaygın olanıdır?

a:)İslam
b:)Yahudilik
c:)Hinduizm
d:)Budizm
e:)Hıritiyanlık

3:)Aşağıdakilerden hangisi Yahudiler için kullanılan isimlerden biri değildir?

a:)Samiri
b:)İbrani
c:)İsrailli
d:)Musevi
e:)Yahudi

4:)Aşağıdakilerden hangisi Kur’anı Kerim’de Hz. Yakup için kullanılan isimdir?

a:)İsrail
b:)Yahudi
c:)Musevi
d:)Ferisi
e:)İbrani

5:)Aşağıdakilerden hangisi yahudilerin en önemli atası olan ve yahudiliğin tarihini başlatan isimdir?

a:)Davud
b:)İshak
c:)Nehemya
d:)İbrahim
e:)Süleyman

6:) On Emir aşağıdaki isimlerden hangisine gönderilmiştir?

a:)Yeşu
b:)Saul
c:)Musa
d:)İshak
e:)İbrahim

7:) Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’e “Eber’in Neslinden” olması dolasıyla verilen bir addır?

a:)İsrail
b:)Yahudi
c:)Muesevi
d:)İbrani
e:)Saduki

8:)Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlık öncesi mesheplerden birisidir?

a:)Rabbani Yahudilik
b:)Karailik
c:)Ferislik
d:)Davudilik
e:)Hasidizm

9:)Aşağıdakilerden hangisi Çin dinlerindendir?

a:Caynizm
b:)Sihizm
c:)Şintoizm
d:)Dinka
e:)Taoizm

10:)Dinde ahlaki öğretileri ön plana çıkaran Çin dini aşağıdakilerden hangisidir?

a:)Taoizm
b:)Caynizm
c:)Konfüçyüsçülük
d:)Budizm
e:)Hinduizm

11: Aşağıdaklerden hangisi tabiattaki düzeni takip etmeyi en temel felsefe oalrak ela alan Çin dinidir?

a:)İslam
b:)Şinteoizm
c:)Konfüçyüsçülük
d:)Taoizm
e:)Sihizm

12:) Aşağıdakilerden hangisi Japonların geleneksel dinlerine verilen addır?

a:)Şintoizm
b:)Konfüçyüsçülük
c:)Yin
d:Caynizm
e:)Taoizm

13:Aşağıdakilerden hangisi Hz.Yakup’a verilen ve “Tanrı’yla uğraşan analamına gelen unvandır?

a:)Yahudi
b:)İbrani
C:)Eber
d:)İsrail
e:)Ferisi

14:)Aşağıdakilerden hangisi “Kilise” kelimesinin anlamıdır?

a:)Takdis
b:)Evrensel
c:)Cemaat
d:)Müjde
e:)Doğru inanç

15:) Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın temel özelliklerinden biri değildir?

a:)Asli Günah
b:)Kurtuluş
c:)Teslis
d:)Misyonerlik
e:)Kutsal Toprak

CEVAPLAR:

1:)Cevap A
2:)Cevap E
3:)Cevap A
4:)Cevap A
5:)Cevap D
6:)Cevap C
7:)Cevap D
8:)Cevap C
9:)Cevap E
10:)Cevap C
11:)Cevap D
12:)Cevap A
13:)Cevap D
14:)Cevap C
15:)Cevap E

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları KARMA ” TEST-21
1:) Hac kimlere farzdır?

1:)Cevap:Sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıllı ve bulûğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin, imkân elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan Müslüman’ın bir daha haccetmesi gerekmez; ancak nafile olarak hac yapabilir.

2:)Eda şekli bakımından kaç çeşit hac vardır?

2:)Cevap:Aynı hac mevsiminde, umresiz veya umre ile birlikte yapılması bakımından hac, ifrad, temet tu’ ve kıran olmak üzere üç şekilde eda edilir.

3:)Ifrad haccı nasıl yapılır?

3:) Cevap:Ifrad haccı, aynı yılın hac mevsimi içinde umre yapılmaksızın, eda edilen hacdır. Ifrad haccı yapmak isteyen kişi, hac mevsimi içinde Mekke’de bulunan bir kişi ise, bulunduğu yerde; dışarıdan gelenler ise mikat mahallinde hac için ihrama girer. Arafat ve Müzdelife vakfelerini yapıp, bayram günü Akabe cemresine taş attıktan sonra tıra ş olarak ihramdan çıkabilir. Ifrad haccı yapan kimsenin kurban kesmesi gerekmez. Daha sonra, ziyaret tavafını ve hacla ilgili diğer görevleri de yerine getirir.

4:)Temettû’ haccı nasıl yapılır?

4:)Cevap:Temettu’ haccı, aynı yılın hac mevsiminde önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girilerek yapılan hacdır. Temettu’ haccı yapmak isteyen kişi, mikat sınırında veya daha önce umreye niyet ederek ihrama girer, umre yaptıktan sonra ihramdan çıkar. Daha sonra zamanı gelince hac için ihrama girer. Haccını eda ettikten sonra ihramdan çıkar. Temettû’ haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi vaciptir.

5:)Kıran haccı nasıl yapılır?

5:)Cevap:Kıran haccı, aynı yılın hac mevsiminde umre ve haccın ikisine birden niyet edilip ihrama girilerek yapılan hacdır. Kıran haccı yapmak isteyen ki şi, mikat sınırında veya daha önce umre ve haccın her ikisine birden niyet ederek ihrama girer. Umre yaptıktan sonra, ihramdan çıkmayıp, aynı ihramla haccı da eda eder, sonra ihramdan çıkar. Kıran haccı yapanlarınşükür kurbanı kesmesi vaciptir.

6:) Hac yerine fakirlere sadaka verilebilir mi?

6:)Cevap:Kişi kendisine farz olan hac ibadetini yerine getirmekle yükümlüdür; fakirlere sadaka vermekle bu sorumluluktan kurtulmaz. Bu itibarla hac yerine sadaka veren kişi hac ibadetini yerine getirmiş olmaz. Ancak bir defa hacca gidip farz olan haccını ifa eden ki şinin, nafile olarak hacca gitmek yerine, muhtaçlara sadaka vermesi daha uygundur.

7:)Vekâlet yoluyla hac yapılabilir mi?

7:)Cevap:Kendisine farz olan hac ibadetini yerine getirmeden sağlığı bu görevi yerine getiremeyecek kadar bozulan kişinin ücretini ödemek suretiyle birini yerine vekil gönderip hac yaptırması veya vasiyeti üzerine ölümünden sonra varislerinin kendisine bedel olarak hac yaptırmaları gerekir. Veda haccı esnasında Has’am kabilesinden genç bir kadın Hz. Peygamber’e (s.a.s.) gelerek: “Ya Rasulallâh! Allâh’ın hac hususundaki farz emribabama çok yaşlı iken erişti. Deve üzerinde bile duracak halde değil. Onun yerine vekâleten hac edebilir miyim?” diye sormuş, bunun üzerine Rasulullah (s.a.s.): “Evet! Vekâleten hac edebilirsin!” buyurmuştur (Buharî, Hac, 1; Müslim, Hac, 71). Üzerine hac farz olan kişinin, yerine vekil (bedel) gönderebilmesi için, bizzat haccı edâ etmekten âciz olması gerekir; aksi takdirde, kendi yerine başkasını hacca göndermesi câiz değildir.

8:) Ölü adına hac yapılabilir mi?

8:)Cevap: Üzerine hac farz olup da, bunu yerine getiremeden ölen kişi, vasiyet etmişse, vasiyetinin ye- rine getirilmesi gerekir. Vasiyet etmemişse, varisleri isterlerse onun adına hac yapabilirler. Nitekim hacca gitmeyi adayan, fakat edâ edeme- den ölen bir kadının kardeşi, ne yapması gerek- tiğini öğrenmek amacıyla Hz. Peygamber’e(s.a.s.) geldiğinde, Hz. Peygamber, “ölen kardeşinin borcu olsaydı öder miydin?” diye sormuş, adam da, “evet ya Rasulallâh!” deyince, Allah Resulü (s.a.s.): “O halde Allah’a karşı olan borcunu da öde! Çünkü o ödenmeye daha lâyıktır.” buyurmuştur (Nesâî, c. 5, s.147).

9:)Hacca gitmemiş bir kimse, başkasının yerine bedel olarak hacca gidebilir mi?

9:)Cevap:Hacca bedel (vekil) gönderecek kimse, haccın nasıl yapılacağını bilen ve hac yapabilecek nitelikleri taşıyan, bulûğ çağına erişmiş, akıllı, tercihen daha önce hac yapmış Müslüman bir kimseyi hac yapmak üzere vekil tayin eder. Bununla birlikte, daha önce hac yapmamış kişi de, vekil olarak hacca gönderilebilir. Ayrıca, ölü ya da hayatta olsun başkası adına nafile hac yapılarak sevabı bunlara bağı şlanabilir. Başkası adına yapılacak nafile hac için, vekilin ehil olması ve adına haccettiği kimse için niyet edip ihrama girmesi yeterlidir.

10:)Hacda kesilmesi gereken kurbanlar, harem dışında kesilebilir mi?

10:) Cevap:Hac ve umre sırasında Harem’de kesilen kur- banlık hayvanlara ve Kâbe’ye ve Harem bölgesi- ne hediye olmak üzere kesilen kurbana hedy denir. Hedy kurbanları, vacip ve nafile olmak üzere ikiye ayrılır. Kıran veya Temettu’ haccı yapanların hedy kesmeleri ile ceza kurbanları, ihsar kurbanı ve harem bölgesinde kesilmesi adanan kurbanlar vaciptir. Hac veya umre yapılırken, bir yükümlülük bulunmadığı halde kesilen kurban- lar ise nafiledir. Hedy kurbanları, ister vacip, isterse nafile ol- sun, harem bölgesi içinde kesilir. Harem bölgesinde kesilmez ise, vacip olanların harem bölgesinde yeniden kesilmesi gerekir. Ancak nafile olarak kesilenlerin yeniden kesilmesi gerekmez. Hacda bulunan kişilerin, hac kurbanı (hedy) dışında, bayram münasebetiyle nafile olarak kurban kesmek istemeleri halinde, bunu vekâlet yoluyla Türkiye’de kestirmeleri daha uygun olur.

11:)Kadınlar yanlarında mahremi olmaksızın hacca gidebilirler mi?

Yolculuğun her devirde kendine özgü sıkıntı ve tehlikeleri bulunmaktadır. Bu nedenle kadınların uzun yolculuklara yanlarında mahremleriyle birlikte çıkmaları uygundur.Ancak yanında refakat edecek bir mahremi bulunmayan kadın, şayet yol güvenliği varsa, tek başına yolculuk yapabilir. Hac, uzun bir yolculuğu gerektiren meşakkatli bir ibadettir. Kadının tek ba şına bu yolculuğa çıkması bazı olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ancak, yanında mahremi olmayan kadınlar, güvenilir bir hac organizasyonuyla hacca gidebilirler.

12:)Hacda iken adet gören kadınlar ne yaparlar?

12:) Cevap:Adetliyken ihrama giren veya ihrama girdikten sonra adet görmeye başlayan kadınlar, tavafın dı şında haccın bütün menasikini yerine getirebilirler. Ancak tavaf edemezler. Bu durumda olan kadınlar ifrad haccına niyet ederler. Daha önce kıran veya temettu’ haccına niyet edip de, Arafat’a çıkma vaktine kadar umrelerini tamamlama imkânı bulamamış iseler, haclarını ifrad haccı olarak tamamlamaya niyet ederler. Ziyaret tavafı dışında diğer görevlerini yerine getirirler ve temizlendikten sonra ziyaret tavaşarını yaparlar. Ziyaret tavafını yaptıktan sonra adet gören kadınlar, ülkelerine dönmeden önce, vacip olan veda tavafını yapacak imkân bulamazlarsa, bu tavafı terk ederler. Bundan dolayı birşey gerekmez. Adetliyken ihrama girecek ve ihrama girdikten sonra adetleri bitmeden Arafat’a çıkmak durumunda kalacak hanımlar, ihrama girerken ifrad haccına niyet etmelidirler.

13:)Adeti geciktirmek için hacda ilâç kullanmanın hükmü nedir?

13:)Cevap:Kadınların, bazı yan etkileri bulunduğu için adet geciktirici ilaçlar kullanmak yerine, ziyaret tavafı dı şında diğer görevlerini yerine getirip, temizlendikten sonra ziyaret tavaşarını yapmaları uygun olur. Ancak, temizleninceye kadar Mekke’de kalma imkanı bulunmayanların, bu ilâcı kullanmalarında sakınca yoktur.

14:)Umre nedir, nasıl yapılır?

14:)Cevap:Sözlükte ziyaret etmek anlamına gelen umre, dinî bir kavram olarak, belirli bir vakte bağlı olmaksızın usulüne göre ihrama girdikten sonra, tavaf ederek Kâbe’yi ziyaret etmek ve diğer bazı dinî görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan ibadettir. Arafe ve Kurban Bayramı günleri dışında senenin her zamanında yapılabilen bu ibadetin ömürde bir defa yapılması sünnet-i müekkededir. Bununla birlikte daha fazla da yapılabilir. Hz. Peygamber, “Umre, kendisiyle diğer umre arasında işlenilen (küçük) günahlara kefarettir. Hacc-ı Mebrûr’un kar şılığı ise ancak cennettir.” buyurmuştur (Buharî, Umre, 1; Müslim, Hacc, 437). Umre için dışarıdan gelenlerin miket mahallerinde, Mekke’de bulunanların ise hill bölgesinde ihrama girmesi gerekir. Ihram umrenin şartlarındandır. Umre yapmak isteyen kişi, umre yapmaya niyet eder ve telbiye okuyarak ihrama girer. Bundan sonra Kâbe’yi tavaf edip Safâ ile Merve arasında sa’y ettikten sonra tıraş olarak ihramdan çıkar. Tavaf umre’nin rüknüdür; sa’y ve tıraş olmak ise umrenin vacibidir.

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları KURBAN ” TEST-22
1:)Kurban ne demektir?

Cevap:Kurban; Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek niyetiyle kesilen hayvan demektir. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, kurban kesmekle hem Cenab-ı Hakka yaklaşır hem de fakirlik sebebiyle kurban kesemeyenlere yardım etmek suretiyle onlarla arasında bir sevgi bağı kurar.

2:)Kurban kesmek yerine sadaka vermekle, bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

Mezheplerin çoğuna göre kurban kesmenin hükmü sünnettir. Hanefi fıkhında tercih edilen görüş ise, vacip olduğudur. Ancak bir ibadetin farz olmayışı, onu ibadet olmaktan çıkarmayacağı gibi,şeklinin de değiştirilmesini gerektirmez. İbadetlerin; şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi; hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Fıkhî hükmü ister vacip, ister sünnet olsun; kurban ibadeti ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir. Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Allâh Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslüman’ın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde muhtaç kimseye yardım etmek, dinimizde farz kabul edilmiştir. Ancak, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulabileceği anlamına gelmez.

3:)Kurbanın dinî dayanağı nedir?

Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an- ı Kerim’de deliller bulunmaktadır. Saffat Suresinde (37/107); Hz.İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir. Ayrıca Kur’an’da kurban ibadeti ile ilgili ba şka ayetler mevcuttur. (bk. Hacc, 22/28, 34, 36, 37) Hz. Peygamber (a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamber’in (a.s.), yedi deveyi kurban olarak kestiği, Medine’de ise boynuzlu ve alacalı iki koyun kurban ettiği rivayet edilmektedir. (Buhârî, Hacc, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17) Ayrıca Hz. Peygamber (a.s.), Kurban Bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dahil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiş; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir. (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3)

4:)Kimler kurban keser?

Cevap:Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve misafir olmayan Müslüman’ın yerine getireceği mâlî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr.) altın veya bunun değerinde paraveya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir; dolayısıyla Allah’ın kendisine bah şetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedâkârlığın ni şanesi olarak kurban kesmelidir.

5:)Ailede zengin olan karı-kocadan her birininkurban kesmesi gerekir mi?

Cevap:İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükâfat da bireyseldir. Bu nedenle, dinen zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi uygun olur.

6:) Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

Cevap:Yolcu kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kesmesi halinde sevabını kazanır. Sefer halinde iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Sefer halinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin, kurban kesmeleri uygun olur.

7: Kurban ne zaman kesilir?

Cevap:Kurban (udhiye), eyyâm-ı nahr (kurban kesme günleri) denilen, Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci; Kurban Bayramının bir, iki ve üçüncü günleri kesilir. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise ikinci fecrin doğuşundan, sabah namazı vaktinin girmesinden sonra başlar; Zilhiccenin on ikinci, Kurban Bayramının 3. günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu geçen süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak geceleri kesmek mekruhtur. Kurban Bayramının birinci günü kesmek daha faziletlidir.

8: Kurban Bayramı günlerinde kesilmeyen kurban ne yapılır?

Cevap:Maddi imkana sahip oldukları halde, Kurban Bayramı günlerinde kurban kesemeyenler, daha sonra bunun sevabına nâil olmak için bedelini fakirlere sadaka olarak verebilirler.

9:Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir?

Cevap:Bu hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dı şındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da, deve 5; sığır ve manda 2; koyun ve keçi 1 ya şını doldurunca gerçekleşir. Kurbanlık hayvan bu yaşını doldurduğu halde dişini değiştirmemişse, yine de kurban edilebilir. Bu hayvanlar arasından sadece 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması,şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez.

10:)Kulağı delinmişhayvan kurban olur mu?

Cevap:Hadis-i şerişerde hayvanların kurban edilmesine engel teşkil eden kusurlar; belirgin körlük, hastalık, topallık ve iliği yok denecek kadar zayışık olarak belirlenmiştir. (bk. Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6) Bunların dışındaki kusurlar ise, müctehitler tarafından, kendi dönemlerindeki hayvanların değerini düşüren kusurlar esas alınarak tespit edilmiştir.Günümüzde, yaşayan hayvanların sayısını tespit etmek, ülkemize girip çıkan hayvanları kontrol altına almak ve sağlıklı olduklarına işaret etmek amacıyla marka takmak için hayvanların kulaklarının delinmesi bir kusur değil, hayvanın sağlıklı olduğunun göstergesidir. Bu itibarla kulakları delinen hayvanın kurban edilmesinde sakınca yoktur. Kaldı ki, fakihlerinçoğunluğu kulağın delinmesini kusur kabul etmemişlerdir.

11:) Kurbanlık hayvanlardan hangileri ortak olarak kesilebilir?

Cevap:Koyun veya keçinin bir kişi tarafından; sığır, manda ve devenin ise, yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban olarak kesilebileceği Hz. Peygamber’in hadisleri ve uygulamalarla sabittir. (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 7- 8)

12:) Kurban bayıltılarak kesilebilir mi?

Aslolan kurbanlık hayvanı bayıltmadan, eziyet etmeksizin kesmektir. Ancak yıkılması ve kesilmesin- de zorluk bulunması ve bu sebeble eziyet çekecek olması halinde hayvanın bayıltılması, kurban olarak kesilmesine engel değildir. İhtiyaç halinde, canlı olarak kesmek kaydıyla, kurbanlık hayvanın uygun tekniklerle bayıltılmasında bir sakınca yoktur. Ancak hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez.

13:)Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi?

Cevap:Kurbanı, kişinin kendisi kesebileceği gibi, vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekalet caizdir. Vekalet yoluyla kurban kestiren kişi, kendi bulunduğu yerde birisine vekalet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekalet verebilir. Vekalet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile verilebilir.

14:) Ölü kurbanı var mıdır?

Cevap:Ölü kurbanı veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, ölü adına veya sevabı ölüye ba- ğışlanmak üzere kurban kesilebilir. Vasiyeti yoksa, ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmü ş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlanmak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir. Ölenin kendisi için kurban kesilmesine dair vasiyeti yoksa, kesen kimse, bu kurban etini fakirlere yedirebileceği gibi, kendisi ve zenginler de yiyebilir. Vasiyet varsa, tamamen fakirlere yedirilmesi veya dağıtılması gerekir. Ölen kimsenin vasiyeti olmaksızın, sevabı onun ruhuna bağışlanmak üzere kesilen kurbanın her hangi bir zamanda kesilmesi caiz ise de, Kurban Bayramı günlerinde kesilmesi daha faziletli ve daha sevaplıdır. Ölenin vasiyyeti gereğince kesilen kurban ise, ancak Kurban Bayramı günlerinde kesilir.

15:) Kurbanlık hayvan tartıyla alınabilir mi?

Cevap:Kurbanlık hayvan, kilo birim fiyatı belirlenmek suretiyle canlı olarak tartılıp alınabilir. Kurban edilmek üzere satın alınmak istenen hayvanın fiyatı, kesildikten sonra eti tartılarak da belirlenebilir. Ancak kilo fiyatının rayiç bedeli şeklinde belirsiz bırakılmayıp, kesin olarak belirlenmesi ve derisi, kellesi ve sakatatının satıcı da kalmak üzere akitten istisna edilmemesi gerekir.

16:) Taksitle kurban alınabilir mi ?

Cevap:Kişi, mülkiyetinde bulunan ve kurbanlık vasfını taşıyan hayvanı, kurban olarak kesebilir. Bu itibarla ister peşin, ister taksitle olsun, satın aldığı hayvan kişinin mülkiyetine geçtiğinden, bu hayvanın kurban edilmesinde sakınca yoktur.

17:) Alınan kurbana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

Cevap:Büyükba ş hayvanlar, bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Böyle bir hayvan, yedi kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana, yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir.

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları KARMA ” TEST-23
1:)Büyük günah işleyen kimsenin iman açısından durumu nedir?

Cevap:İslâmî esaslara eksiksiz olarak inandığı halde, çeşitli sebeplerle, şirk, küfür ve münafıklık dışındaki büyük günahlardan birini işleyen kimse, işlediği günahı helâl saymıyorsa mümindir. Ancak bu kimse için tövbe kapısı açıktır. fiartlarına uygun tövbe ederse, Allah bu kimsenin günahını bağışlar. “Günahına tövbe eden, günah işlememiş gibi olur.” Yüce Allah ahirette günahkâr mümini dilerse affeder, dilerse günahı ölçüsünde cezalandırır. Ve onu, cezasını çektikten sonra, cennetine koyar.

2:)Ecel nedir? Ömür kısalır ya da uzar mı?

Cevap:Ecel, kelime olarak mutlak vakit, bir şeyin müddeti veya bir şeyin müddetinin sonu demektir. Dinî bir terim olarak ecel, insan ömrünün sonu anlamına gelmektedir.Ecel hayatın son bulması ve ölümün gerçekleştiği zamandır. Bu anlamı ile her canlı için tek bir ecel vardır. Bu ecel Allah’ın kaza ve takdiriyle olup, asla değişmez. Belirlenen ecel, vaktinden ne önce gelebilir ne de o vakitten sonraya kalabilir. Bu hususla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır. “…Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.”(Yunus,49);“Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”(Münâfikûn, 11)

3:) Ruh göçü (Reenkarnasyon) ve İslâm’daki yeri nedir?

Cevap:Tenasuh, reenkarnasyon, hulûl kavramlarıyla da ifade edilen ruh göçü, ruhların beden değiştirerek dünyaya tekrar tekrar gelmelerine inanmaktır. Ruh göçü inancı, Hindistan ve Çin’in büyük bir bölümü başta olmak üzere, dünyanın bazı bölgelerinde varlığını sürdürmektedir. Bu inanca sahip olanlara göre, ruhun bir defa dünyaya gelmesiyle, evreni tanıması mümkün değildir. Bunun için, bir beden ölünce ruhu, başka bir bedene geçer. Bu yeni bedende ruh öncekine oranla daha da olgunlaşır. Söz konusu intikal her ömrün sonunda başka bedende ve varlıkta gerçekleşebilir. Nitekim su, bulut ve gök gürültüsüne dönüşüyor. Yumurta kuş biçimine geliyor. Palamut, meşe ağacı oluyor. Odun ateş ve kül hâlini alıyor.

Tenasüh inancı İslâm’la bağdaşmaz. İslâm inancına göre ruh, ezelî olmayıp sonradan yaratılmıştır. O, bedenin tamamlayıcısıdır. Ölümle bedenden ayrılan ruh, tekrar başka bedenlerle dünyaya gelmeyecek, ahirette beden yeniden yaratılınca, ruh tekrar ona iade edilecektir.
Dolayısıyle dünyadaki ameline göre, mükâfat veya cezaya muhatap olacaktır. Kur’ân’da ruh göçünün olmadığı kesin olarak ifade edilmektedir: “Nihayet onlardan birine
ölüm gelince: ‘Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım’ der. Hayır! bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.”(Mü’minûn, 99-100

4:) Melekler gaybı bilebilirler mi?

Cevap:Gayb bilgisi yalnız Allah’a mahsus olduğundan, melekler gaybı bilemezler. Ancak Allah onlara bildirebilir. Kur’an’da Allah’ın Hz. Adem’e varlıkların isimlerini öğrettiği, sonra da bunları meleklere göstererek isimlerini söylemelerini istediği, meleklerin de, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka, bizim hiçbir bilgimiz yoktur…” dedikleri bildirilmektedir. (Bakara, 31-32)

5:) Kur’an’da Yüce Allah, kendisiyle ilgili olarak bazen “biz” ifadesini kullanmaktadır. Bunun anlamı nedir?

Cevap: Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ bazen, kendisiyle ilgili olarak “biz” ifadesini kullanması, O’nun azamet ve şanının yüceliğine işaret eder. Hemen bütün dillerde saygı ve yücelik ifadesi olarak bu tür ifade biçimine başvurulmaktadır.

Kur’an’da, Yüce Allah’ın zat ve sıfatlarından bahseden ayetlerde genellikle tekil zamir, fiillerinden bahsedildiğinde ise bazen tekil, bazen de çoğul zamir kullanılmıştır. Nitekim, “Sizi, Biz yarattık”(Vâkıa, 57),

“Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık”(Kâf, 6),

“Andolsun, insanı Biz yarattık”(Kâf, 16),

“Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye
sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yarattı. Gökten de yağmur indirip, orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik” (Lokman, 10), “Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alâmet yaptık” (İsrâ, 12) gibi, fiilleriyle ilgili ayetlerde, hem tekil, hem de çoğul zamir kullanılmıştır. Kendi zâtı ve uluhiyeti ile ilgili şu ayetlerde ise, tekil zamir kullanılmıştır: “fiüphe yok ki Ben, Rabbinim senin.” (Tâ-hâ, 12),“fiüphe yok ki Ben, Allah’ım, Benden başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde bana ibadet et.” (Tâ-hâ, 14) ,“O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır.” (Haşr, 22)

6:)İlham nedir? İlham ile amel edilebilir mi?

Cevap: İlhâm, Allah’ın doğrudan veya melek aracılığıyla iyilik telkin eden bilgileri insanın kalbine
ulaştırması, feyz yoluyla kalbe gelen özel bir anlam ve bilgi, kalbe konulan iyilik hissi, hayır duygusu demektir. Bir ayette, Allah’ın insan benliğine hem takvâyı hem de fücuru (kötülük duygusunu) ilham ettiği belirtilmektedir (fiems, 8).
İnsan kalbine bazı bilgilerin ilham edilmesi mümkün olmakla birlikte ,bunlar genel geçerliliği bulunan kesin bilgi kaynağı teşkil etmez ve dinî konularda delil olarak kullanılamaz. Zira ilhama dayalı bilgiler kontrolü mümkün olmayan sübjektif bir nitelik taşır.

7:) Özürlü kime denir, nasıl abdest alır, özrü sebebiyle elbisesine bulaşan necasetin hükmü nedir?

Cevap: Dinmeyen burun kanaması, yaradan kan sızması, idrar tutamama, devamlı kusma, kadınların
hayız ve nifas dışındaki akıntısı gibi bedenî rahatsızlıklar, en az bir namaz vakti süresince devam
etmesi hâlinde, özür olarak kabul edilmiştir. Böyle olan kimseye de özürlü denir.

İslâm dini kolaylık dinidir; kişiye gücünün üstünde yük yüklemez. Özürlü sayılan kişilerin ibadetlerini yerine getirebilmeleri için birtakım kolaylıklar getirmiştir. Özürlüler, her vakit için abdest alır ve mazeret teşkil eden rahatsızlığından başka abdest bozan bir hal meydana gelmedikçe, bu abdestle o vakit içerisinde dilediği gibi namaz kılar, Kur’an-ı Kerim okur ve diğer ibadetlerini yaparlar. Namaz vaktinin çıkmasıyla veya başka abdest bozan bir hâlin meydana gelmesiyle özürlü kimsenin abdesti bozulur.

Kişiyi özürlü kılan hal, bir namaz vakti boyunca hiç meydana gelmezse, özür ortadan kalkmış
olur ve o kimse özür sahibi olmaktan çıkar. Özürlü kimseden akan kan, irin, idrar gibi şeylerin çamaşıra bulaşması hâlinde, bundan kaçınılması mümkün değil ve temizlendiğinde tekrar
bulaşacaksa çamaşır yıkanmadan namaz kılınabilir. Fakat elbiseye tekrar bulaşmayacaksa, yıkanması gerekir.

8:) Defin ve cenazenin yıkanması konusunda yapılan vasiyet geçerli midir?

Cevap: Sağlığında kendisini belirli bir kimsenin yıkamasını, cenaze namazını kıldırmasını ve defnetmesini
yahut da belirli bir yere defnedilmesini vasiyet eden kişinin, bu vasiyeti bağlayıcı değildir. Ancak, ölünün yakınları, dilerlerse bu vasiyeti yerine getirebilirler.

9:)Cenaze geçerken ayağa kalkmanın dini hükmü nedir?

Cevap: Dinimize göre, ister Müslüman olsun, isterse kâfir, bütün insanlar saygıdeğerdir. Nitekim
Kur’an’da, “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık.” buyurulmaktadır (İsrâ, 70).

İnsana hayattayken saygı gösterilmesi gerektiği gibi, ölümünden sonra da saygı gösterilmesi gerekir. Hz. Peygamber, yanından geçen bir cenaze için ayağa kalkmış, orada bulunanların kendisine bunun bir Yahûdî cenazesi olduğunu haber vermeleri üzerine, “o da bir nefis (insan) değil miydi?” buyurmuştur (Buhari, Cenaiz, 50; Nesâî, Cenâiz, 45-47; İbn Mâce, Cenaiz, 35).

Cenazeye şahit olan kişi, vefat edenin yakınlarına taziyede bulunup üzüntülerini paylaşmalı, onlara ve cenazeye saygılı davranmalı, ayrıca bundan ibret almalı ve tefekkür etmelidir. Ayağa kalkmak da bu ruh hâlinin bir ifadesidir. Sonuç olarak, cenaze için ayağa kalkmak, zaruri olmamakla birlikte, ölüye ve yakınlarına saygının ifadesi olarak güzel bir davranıştır.

10:)Namaz kılarken kaç rekât kıldığı konusunda tereddüt eden kimse ne yapmalıdır?

Cevap: Yapılan ibadet ve amellerin her türlü şüpheden uzak olması gerekir. Şüphe ve tereddütler amelin değerini düşürür ve kararsızlıklar meydana gelir. Buyüzden sözgelimi dört rekâtlı bir namazı üç rekâtmı, yoksa dört rekât mı kıldığında ilk defa şüpheeden kimsenin bu namazı yeniden kılması gerekir.Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Sizden biri namazında kaç rek’ât kıldığı hususundaşüpheye düşerse namazı yeniden kılsın”(Zeylâî, Nas-bu’r-Râye, II, 173).

Namazda sürekli olarak şüpheye düşüp kaç rekât kıldığı hususunda kesin bir kanaate varamayankimse, kıldığına emin olduğu en az rekât sayısınıesas alarak namazına devam eder. Hz. Peygamber,”Sizden biri namazında şüphe ederse, üç mü dörtmü kıldığını bilemezse, şüpheyi bıraksın ve en az rekâtı esas alarak namazına devam etsin” buyurmuştur(Nesâî, “Sehv”, 24; İbn Mâce, “İkâme”, 132).

Buna göre dört rekâtlı bir namaza başlayan kimse, kıldığı rekâtın birinci rekât mı ikinci rekât mı olduğunda kuşkuya düşüp, bir tarafı tercih edemezse, kendisini birrekât kılmış sayar ve birinci sayılan rekâtın ikinci;üçüncü sayılan rekâtın da dördüncü rekât olma ihtimali bulunduğu için, her bir rekâtın sonunda ihtiyaten teşehhüt miktarı oturur, böylece dört oturuş yapmış olur ve sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları KARMA ” TEST-24
1. “Ra” harfinin ne zaman hem ince hem de kalın okunması caizdir?

A) Ra sakin ama makabli meksur olursa
B) Ra sakin makabli sakin olursa
C) Kesreden sonra gelen sakin ra dan sonra kesreli bir istila harfi gelirse
D) Ra sakin olup makabli meftuh ya da mazmum olursa

2. Gizli bir ses ile harekeyi okuyarak göstermeye ne denir?

A) İşmam
B) Revm
C) Kasr
D) Tul

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ehli sünnet mezhepleri bir arada verilmiştir?

A) Selefiyye- Maturidiyye -Hariciye
B) Eşariyye –Selefiyye- Ğaliyye
C) Selefiyye- Maturidiye –Eşariyye
D) Eşariyye- Batıniyye- Şia

4. Bayram gününde oruç tutmanın hükmü nedir?

A) Mekruh
B) Haram li aynihi
C) Haram li gayrihi
D) Tahrimen Mekruh

5. Aşağıdakilerden hangisi cehennem isimlerinden değildir?

A) Sakar
B) Darul Huld
C) Cahim
D) Hutame

6. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir?

A) Sağlık
B) Müslüman olmak
C) Yol güvenliği
D) Haccı vakti içinde yapmak

7. Kadın cenazesinin başına örtülen kefen bezine ne denir?

A) Hamir
B) Habir
C) Himar
D) Tımar

8. Tavafta kısa adımlarla koşarak ve omuzların silkerek çalımlı yürümeye ne denir?

A) Iztıba
B)Remel
C)Hervele
D) Meşy

9. Aşağıdaki vecihlerin hangisi kesre halinde yoktur?

A) Tul
B) Tavassut
C) Revm
D) İşmam

10. İhram yasaklarının kalkmasına ne denir?

A) Tahayyül
B) Tahallül
C) Tahasür
D) Tedebbür

11. Boykot antlaşmasını yazıp Kabenin duvarına asan kimdir?

A) Mansur b. İkrime
B) Mansur b. İklime
C) Mansur b. İnan
D) Mansur b. Ubeyd

12. Hz. İsa’nın çarmıha geriliş sahnesini tasvir eden resmin Arapçası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salib
B) Saleb
C) Salebe
D) Sebeb

13. Hangisi Bizantizmin diğer isimlerinden biri değildir?

A) Gallikanizm
B) Sezaropapizm
C) Markolinalizm
D) Sezar papacılık

14. Bir kimseye bedelsiz olarak belli bir süre kullanmak üzere bir malın verilmesini konu alan bir sözleşmeye ne denir?

A) Ariyet
B) Ayriyet
C) Ehliyet
D) Azriyet

15. Herhangi bir sebepten dolayı bir malı alıkoyan kişiye ne denir?

A) Rehin
B) Râhin
C) Mürtehin
D) Merhun

CEVAPLAR
1. C
2.B
3.C
4.C
5.B
6.D
7.C
8.B
9.D
10.B
11.A
12.A
13.D
14.A
15.C

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları KARMA ” TEST-25
1:)Kadınların erkeklerle aynı safta namaz kılmasının hükmü nedir?

Cevap:)İster cuma, ister bayram, ister cenaze namazı,isterse başka bir namaz olsun, kadınlar erkeklerlebirlikte namaz kıldıkları takdirde, erkeklerden ayrı,uygun bir yerde namaza durmaları gerekir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) namaz saflarını önce erkekler, sonra erkek çocuklar, en arkada da kadınlar olmak üzere düzenlemiş; “Namazda erkek saflarınınen faziletlisi en önde olanı, fazileti en az olanı ise enarkada bulunanıdır. Kadın saflarının en faziletlisi iseen arkada kalanı, en az faziletlisi ise en önde olanıdır.”(Müslim, “Salat” , 132; Ebu Dâvud, “Salat”, 97. Tirmizi, “Mevakıt”, 52; Nesai, “İmame”, 32; İbn Mace, “İkame”,52) buyurmuştur. Bu şekildeki uygulama, kadınların ikinci sınıf konuma indirgenmesi anlamına olmayıp, herkesin anlayabileceği tabiî, fıtrî birtakım sebepler yüzünden, hem kadınların hem de erkek cemaatin daha fazla huşu ve sükûn içerisinde namaz kılabilmeleri içindir.

2:) Mesleği gereği sürekli olarak yolcu olan kişi namaz ve oruç ibadetlerini nasıl yerine getirebilir?

Cevap:)İslâm dini Ramazan ayında oruç tutamayan hasta ve yolcuların sonradan kaza etmelerini emreder. Mazeret devam ettiği sürece ruhsat da devam eder. Sürekli mazereti bulunan kişiler, mazeretleri ortadan kalkınca, zamanında tutamıkı Ramazan oruçlarını kaza ederler. Kur’anı Kerim’de; “… Kim de hasta veya yolcu olursa, (oruç) tutmadığı günler sayılınca başka günlerde tutsun.” buyurulmaktadır. (Bakara, 185) Namaz yolculuk sebebiyle kazaya bırakılamaz. Ancak seferi sayıldığı sürece dört rek’atlı farz namazlar iki rek’at olarak kılınır. Devamlı olarak uzun yola giden kaptan ve sürücülerin durumu da aynıdır.

3:) Astım hastalarının ağızlarına püskürttükleri sprey orucu bozar mı?

Cevap:)Sprey kullanmak zorunda olan astımı hasta, Ramazan orucunu tutmayıp, tutamağı günler sayıınca fidye verebilir.İleride sağlığına kavuşursa, fidye vermiş olsa da, tutamadığı orucunu kaza eder. Ancak böyle bir kişi oruç tutmak isterse, kullanmak zorunda kaldığı sprey orucunu bozmaz

4:) Nisap ne demektir? Miktarı ne kadardır?

Cevap:)Nisap, zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür. Nisap, asgarî zenginlik ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Böyle bir kişi, zekât veya sadaka alamayacağı gibi; sadaka-i fıtır vermek ve kurban kesmekle de yükümlü olur. Fazla olan bu malın nâmi olması ve üstünden bir yıl geçmesi halinde zekatının verilmesi gerekir. Zenginliğin asgari sııı olan “nisap” Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. Bu asgarî sınırlar, o dönem İslâm toplumunun ortalama hayat standardıdıı ve zenginlik ölçüsünü göstermektedir. Hadislerde belirlenen nisap miktarları şöyle sıralanabilir; 80,18 gr. altın veya bunun tutarında para veya ticaret mı; 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap miktarının belirlenmesinde kullanılan bu malların, o dönemin en yaygın zenginlik aracı olduğu açıktır. Nisanın bu mallar üzerinden belirlenmesi, sosyal ve ekonomik şartların fazla değişmeği ileriki dönemlerde de aynen korunmuştur.

5:)Bir zengin vadeli alacağına dair bir senedi fakire zekât olarak verebilir mi?

Cevap:)Zekât gıda ve giyim eşyaları gibi aynî olarak, para, döviz, altın gibi nakdî olarak da verilebilir. Senet ise; bir hakkın, bir malın, ödünç bir paranın kime ait olduğunu belirten, iki veya daha fazla kişi arasında tanzim edilmiş bir belgedir. Dolayısıyla üzerinde yazıı miktardaki parayı temsil etmektedir. Bu nedenle, zekât mükellefi olan bir zengin, vadesinde ödeneceğini kesin olarak bildiği senedi, zekâtına mahsuben fakire ciro edebilir.

6:) Taksitli olarak zekât verilebilir mi?

Cevap:)Asıl olan kişinin üzerine terettüp eden zekâtı ödemesidir. Bu itibarla, zekât bir defada ödenebileceği gibi, taksitle de ödenebilir.

7:)Zekât vermenin belirli bir zamanı var mıdır?

Cevap:)Zekât vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en ısa zamanda zekâtlarını vermeleri uygun olur.

8:)Ticaret malının zekâtı neye göre hesaplanır?

Cevap:)Zekât, ileride elde edilmesi muhtemel kârdan değil, mevcut sermayeden ödenmesi gereken mali bir ibadettir. Bu itibarla, ticaret malının zekâtı verilirken, kârsız olarak zekâtının verildiği tarihteki değeri esas alınmasıdır.

9:)Alacakların zekâtı nasıl verilir?

Cevap:)Geri ödeneceği kesin olan alacakların, her yıl alacaklı tarafından zekâtlarının ödenmesi gerekir. Alacak tahsil edilmeden önce zekâtı verilmemişse, tahsil edildikten sonra, geçmiş yıllara ait zekâtlar da ödenmelidir. İnkâr edilen veya geri alınma ihtimali olmayan alacakların her yıl zekâtının verilmesi gerekmez. Şayet böyle bir alacak daha sonra ödenirse, alacaklı bu tarihten itibaren zekât mükellefi olur; geçmiş yıllar için zekat ödemez.

10:) Ziynet eşyasına zekât verilir mi?

Cevap:)Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları zekâta tabi değildir. Altın ve gümüşten yapılış ziynet eşyaları ise, zekât için gerekli diğer şartları da taşıdığı takdirde zekâta tabidir. Bu itibarla altından yaıış zîynet eşyaları, 80.18 gr. veya daha fazla ve üzerinden bir yıl geçmiş ise zekâta tabîdir.

11:) Emlâkçılar, mülkiyetindeki dairelerin zekâtını vermekle yükümlü müdür?

Cevap:)Emlâkçıların ticari amaçlı olarak alınıp satılan daireler zekâta tabidir. Buna göre, büro, ikamet gibi kullanım amaçlı olmayıp alıp satmak için emlâkçıların ellerinde bulunan dairelerin, borçları çıktıktan sonra değeri nisap miktarına ulaşış ve üzerinden bir yıl geçmiş ise kırkta bir oranında zekâtının verilmesi gerekir.

12:) Şirket ortakları nasıl zekât verirler?

Cevap:)Fiilî olarak bir şirketin ortağı olan kişi, şirketin büro, alet vb. duran varlıkları dışındaki dönen varlı- ğından kendi hissesine düşen miktarın, nisaba ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekâtını vermesi gerekir. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin; duran varlıkları (üretim aletleri, makine vb.) zekâttan muaf; borçlar, malzeme, işçilik, üretim, pazarlama, yönetim, finansman vb. giderlerin maliyet hesapları yapılıp çıkarıldıktan sonra dönen varlıkları(yarı mamul ve üretilmiş mallar, hammaddeler, nakit para, çek vs.) ise net kâr ile birlikte % 2,5 oranında zekâta tabidir.

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları KARMA ” TEST-26
1:)Hisse senetleri zekâta tabî midir?

Cevap:Borsada alınıp satılan hisse senetlerin yatırım yapan kişinin, sahip olduğu hisse senetlerinin diğeri, nisap miktarına ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde 1/40 oranında zekâtını vermesi gerekir.

2:)Zekât ve fitre, hayır kurumlarına verilebilir mi?

Cevap:Aldıkları zekât ve fitreleri bir fonda toplayıp bu- nu yalnızca Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekât ve fitre verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.

3:)Ücretlilere zekât verilebilir mi?

Cevap:İslâm’da zekât ve fitrenin, kişilerin sınıf ve meslek gruplarına bakılmaksızın, kimlere verilip verilemeyeceği açıkça belirlenmiştir. Bu itibarla, belli bir geliri olduğu halde, bu geliriyle asgari temel ihtiyaçlarıı karşılayamayan ve başka bir mal varlığı da bulunmayan kişilere zekât verilebilir.

4:)Sadaka-i fıtır vermekle kimler yükümlüdür?

Cevap:Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslümana vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekâtta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

5:)Sadaka-i fıtır ne zaman verilir?

Cevap:Sadaka-i fıtır, Ramazan Bayrı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılaması için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise, bayram günlerinde ödenmesi gerekir.

6:)Vaktinde ödenmeyen sadaka-ı fıtır borcu nasıl ödenir?

Cevap:Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse, bu fitrelerin mümkün olan ilk fırsatta ödenmesi gerekir.

7:) Sadaka-ı fıtır kimlere verilir, kimlere verilemez?

Cevap:Sadaka-i fıtır, zekât verilebilecek kimselere verilir. Zekât verilmesi caiz olmayan kişilere sadaka-i fıtır da verilemez.

8:) Oruçlu kimse diş tedavisi yaptırabilir mi?

Cevap:Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.

9:)Kadınlar Ezan okuyabilirler mi?

Cevap:Sözlükte bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, îlân etmek anlamlarına gelen ezan, dinî bir terim olarak, farz namazlarının vaktinin girdiğini belli sözlerle ve özel bir sekilde îlân etmek/bildirmek demektir.Namaz, Mekke’de farz kılınmıs, ezan ise hicretten sonra uygulamaya konulmustur. Medine’ye hicretten sonra, Mescid-i Nebevî’nin insası tamamlanıp düzenli bir sekilde cemaatle namaz kılınmaya baslanınca, Hz.Peygamber vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapabileceğini arkadaslarıyla görüsmeye baslamıstır. Bu esnada Hz. Peygamber’e vahiyle, ayrıca sayıları yirmiyi bulan sahabeye, rüyalarında bugünkü ezanın sekli öğretilmistir. Ezan, ilk defa Hz. Bilal tarafından sabah namazında, yüksekçe bir evin damında okunarak uygulamaya konulmustur. Ezan, sünnet-i müekkede olup İslâm’ın siarlarından biridir. Ezan aracılığıyla hem halka namaz vaktinin girdiği duyurulmakta hem de Allâh’ın varlığı, birliği, yüceliği, Peygamberimizin O’nun kulu ve elçisi olduğu ve namazın kurtulus yolu olduğu bildirilmektedir. Ezan, erkekler tarafından okunur. Bunu belirleyen Peygamberimizdir. Müezzinlerin erkek olması, İslâm’ın ilk yıllarından itibaren günümüze kadar devam ede gelmis bir uygulamadır. Peygamberimizin dört müezzini vardı, bunların hepsi de erkekti. Dolayısıyla kadınların ezan okuması, Hz. Peygamberin uygulaması ile örtüsmez. (Kâmil MİRAS, Sahîhi Buhâri Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve fierhi, II, 560. Diyanet İ.B.Yay.)

10:)Kadınlar imamlık yapabilirler mi?

Cevap:Cemaatle namaz, İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren tesvik edilmis, sağlığında camide namazları bizzat Hz. Peygamberin kendisi kıldırmıstır. Ondan sonraki dönemlerde ise halifeler bu görevi yapmıslardır. Daha sonraları yeni açılan camilerde, cemaat içerisinden en bilgin kimseler imamlık yapmaya baslamıslardır. İlk dönemlerde imamlık fahrî bir görev olarak ifâ edilirken,zamanla camilere bu isle görevli kimseler atanmaya ve devlet bütçesinden maas bağlanmaya baslanmıstır. İmâm olacak kimsenin Müslüman, akıllı, buluğ çağına erismis ve erkek olması, ayrıca namaz sıhhatli olacak kadar ezbere Kur’ân bilmesi ve namazın sıhhat
sartlarından birisini yitirmis olmaması gerekir. Cami dısında veya görevlisi bulunmayan camilerde, namaz hükümlerini en iyi bilip Kur’ân’ı daha güzel okuyan,daha müttakî olan, yasça büyük olan ve ahlâken daha üstün olan kimsenin imam olması tercih edilir.Buluğ çağına erismeyen mümeyyiz çocuklar, kendi gibi çocuklara; aynı sekilde kadınlar da kadınlara imamlık yapabilirler.Peygamberimizin hanımlarından Ümmî Seleme ve Hz. Âise’nin kadınlara namaz kıldırdıklarına dair ilk hadis kaynaklarında bilgiler vardır. Kadınlar namazlarını aralarında cemaat halinde kılacak olurlarsa, imamlık yapan kadın önde değil, aralarında durur. (Mevsilî, I,59; Merğinânî, I, 56)Ahmed b. Hanbel’in Müsned, Ebû Davud ve Beyhakî’nin Sünen, İbn Huzeyme’nin Sahih ve Hâkim’in Müstedrek adlı eserlerinde yer alan bir rivayete göre Peygamberimiz, Ümmî Varaka isimli hâfız bir kadına kendi ev halkına imamlık yapması için izin vermistir. Ümmî Varaka’nın ev halkı ise, ölümünden sonra özgürlüğüne kavusması kaydıyla hür kıldığı biri erkek diğeri hanım iki köleden ibaretti. İslâm bilginlerinin çoğunluğu, Ümmü Varaka’nın kadın ve erkek olan kölelerine imamlık yapmasını özel bir izin olarak kabul etmisler ve kadının erkeklere imamlığını câiz görmemislerdir.

11:)Kadınların ticaret ve iş hayatına girmeleri dinen sakıncalımıdır?

Cevap:Yeryüzünde, göklerde ve bu ikisi arasında bulunan her seyi insanlar için yaratan Allah, (Bakara, 29; Lokman,20) insanların çalısarak rızıklarını elde etmelerini istemekte ve insan için ancak çalıstığının karsılığını görebileceğini bildirmektedir. (Necm, 39) Çiftçilik, isçilik ve zanaatkârlık gibi, ticaret de rızk ve servet elde etme yollarından biridir. İslâm dini, mesrû yollardan ticaret yapılmasınıtesvik etmektedir. “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karsılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa baska. Kendinizi helâk etmeyin. fiüphesiz Allah ,size karsı çok merhametlidir.” (Nisa, 29), “… Allah, alıs-verisi helal, faizi haram kılmıstır.” (Bakara, 275) âyetleri ile Peygamber Efendimizin; “Sizden herhangi birinizin ipini alıp da dağdan sırtına bir bağ odun yüklenerekgetirip satması, dilenmesinden daha hayırlıdır.” (Buhârî,Büyû’, 5) anlamındaki hadisi “ticareti” tesvik etmektedir. Zikredilen ayetler ile hadiste geçen “ticaret” yapmak, erkek ve kadın için söz konusudur. Ticaret kurallarına, edep ve ahlâka uymak kaydıyla, erkekler gibi kadınlar da her alanda ticaret yapabilirler. Peygamberimiz zamanında kadınlar ticaret yapıyorlardı.

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları KARMA ” TEST-27
1. İslâm Hukûku’nun temel kaynaklarından olan, “el-Muvâfakât” isimli eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

a) Ebû Hanîfe.
b) Ahmet b. Hanbel.
c) İmâm-ı Mâlik.
d) İmâm-ı Şâtıbî.

2 İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ömer Nasûhî Bilmen.
b) Ahmet Hamdi Akseki
c) Mehmet Rıfat Börekçi
d) Elmalı Hamdi Yazır.

3.“Kitâbü’t Tevhîd ve Te’vîlâtü’l Kur’ân” isimli eserin müellifi kimdir?

a) Eş’arî.
b) Mâtürîdî.
c) Cürcânî.
d) İmâm Rabbânî.

4. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?

a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında.
b) Mekke’de M. 623 tarihinde Zilkâde ayında.
c) Mekke’de M. 621 tarihinde Recep ayında.
d) Mekke’de M. 622 tarihinde Ramazan ayında.

5. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’yi ziyaret için gelen hacıların içeceklerini temin etme görevidir?

a) Hicâbe.
b) Rifâde.
c) Sikâye.
d) Sidâne.

6. Kocanın 4 ay veya daha fazla süreyle eşine yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne ad verilir?

a) Liân.
b) Zıhâr.
c) Îlâ.
d)İddet.

7. İslâm öncesinde Araplarda “başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilmesine dayalı gerçekleştirilen nikâha” ne ad verilir?

a) Nikâh-ı şığar.
b) Normal nikâh.
c) Nikâh-ı bedel.
d) Mut’a nikâhı.

8. Harem bölgesi ile mîkât yerleri (sınırları) arasında kalan alana ne denir?

a) Hill Bölgesi.
b) Arafât Bölgesi.
c) Âfâkî.
d) Âfâk Bölgesi.

9. “Hac aylarından önce ihrâma girilemez” görüşü kime aittir?

a) İmâm Şâfiî.
b) İmâm Ahmed ibn Hanbel.
c) Ebû Hanîfe ve Mâlikî.
d) Dâvûd ez-Zâhirî.

10. Hangisi zekât olarak verilecek malda aranan şartlardan değildir?

a) Nemâ.
b) Nisâb.
c) Temlîk.
d) Yıllanma.

11. Kamerî ayların her 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Âşûrâ.
b) Eyyâm-ı bîd.
c) Reyyân.
d) Visâl.

12. Cemaatle namaz kılmanın hükmü ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

a) Hanbelîlere göre farz-ı ayndır.
b) Mâlikîlere göre farz-ı ayndır.
c) Şâfiîlere göre farz-ı kifâyedir.
d) Hanefîlere göre sünnettir.

13. Cemaatle namaz kıldırırken abdesti bozulan imamın yerine bir başkasının getirilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifâde edilir?

a) İstibrâd.
b) İlhâk.
c) İktidâ.
d) İstihlâf.

14. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği varsayılan hükmî kirliliğe ne denir?

a) Hades.
b) Necâset.
c) Murdâr.
d) Nefâset.

15. “Suçlananın suçu ispat edilmedikçe suçlanan kişi suçsuzdur. ” Bu durum aşağıdaki dini delillerden hangisine örnektir?

a) İstislah.
b) İstihlaf.
c) İstishab.
d) İstihsan.

CEVAPLAR:)

1. D
2. C
3. B
4. A
5. C
6. C
7. A
8. A
9. B
10. C
11. B
12. B
13. D
14. A
15. C

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları KARMA ” TEST-28

16. İmâm Şâfiî’nin yazdığı ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usûlü kitabı sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

a) el-Muvattâ.
b) er-Risâle.
c) el-Müsned.
d) el-Fıkhu’l –Ekber.

17. İslâm hukûkuna göre, kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetine ne denir?

a) Edâ ehliyeti.
b) Teklîf.
c) Vücûp ehliyeti.
d) Rüşd.

18.“Tilâvet esnasında, bir kelimeyi, sesi ve nefesi kesmeden kendisinden sonra gelen kelimeye bağlayarak okumaya ne denir?

a) Vakf.
b) Vasl.
c) Sekte.
d) İmâle.

19. Seb’u-l mesânî de denilen sûre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fâtihâ.
b) Kevser.
c) Nasr.
d) Âl-i İmrân

20. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?

a) Fiten hadisler.
b) Darb-ı meseller.
c) Tergîb ve terhîb hadisleri.
d) Ahkâm hadisleri.

21. Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep hangisidir?

a) Mu’tezile – Cebriyye.
b) Mu’tezile – Eş’ariyye.
c) Mu’tezile – Mâtürîdiyye.
d) Mu’tezile – Hâriciyye.

22. İslâmî kaynaklarda bâtıl dinler için genellikle hangi terim kullanılır?

a) Nihal.
b) Milel.
c) Mezâhib.
d) Butlân.

23. Günümüzde varlığını sürdüren ve görüşleriyle Hanefi mezhebine en yakın olan ve şia mezheplerinden sayılan aşağıdakilerden hangisidir?

a) İbâdiyye.
b) Keysâniyye.
c) Ezarika.
d) Zeydiyye.

24. Aşağıdakilerden hangisi batıda ortaya çıkan yeni dînî akımlardan biri değildir?

a) Yahova şahitleri.
b) Mormonlar ve Mounculuk.
c) Hümanizm ve Postmodernizm.
d) Taoizm ve Konfüçyanizm.

25. Hangi dinde insanlar günahkâr olarak doğarlar?

a) Budizm.
b) İslâm.
c) Îsevîlik.
d) Mûsevîlik

26. Seb’u’t-Tıvâl, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakara, A’râf, Nisâ, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.
b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.
c) Bakara, Nisâ, Meryem, A’râf, En’âm, Mâide, Enfâl.
d) Bakara, Nisâ, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide, Enfâl, A’râf.

27. Aşağıdakilerden hangisi Fâtihâ sûresinin isimlerinden biri değildir?
a) El-Hamd.
b) Seb’u’l-Mesânî.
c) Ümmü’l-Kur’ân.
d) Ğafir

28. Kur’ân-ı Kerîm’in en yavaş, ta’lîm yaparak okunduğu tilâvet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tertîl.
b) Tedvîr.
c) Tahkîk.
d) Hadr.

29. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde Medd-i Lâzım Kelime-i Musakkale vardır?
a)الْحآقَّةُ
b) الْآنَ
c) اَلَمَ
d) يَسَ

30. Bugün İslâm ülkelerinin tek çatı altında toplandığı tek kurum hangisidir?

a) İslâm Ülkeleri Örgütü.
b) İslâm Konferansı Örgütü.
c) Müslüman Devletler Birliği.
d) İslâm Kardeşlik Örgütü

CEVAPLAR:)

16. B
17. C
18. B
19. A
20. C
21. D
22. A
23. D
24. D
25. C
26. A
27. D
28. C
29. A
30. B

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları KARMA ” TEST-29
1. Hinduizm ve İslâm’dan etkilenerek Hindistan’da ortaya çıkan dînî inanç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şintoizm.
b) Sihizm.
c) Konfüçyanizm.
d) Taoizm.

2. Hristiyanlıktaki kilisenin karşılığı Mûsevîlikte nedir?

a) Patrikhane.
b) Katedral.
c) Haham.
d) Havra (Sinagog).

3. Hadisi bize nakleden hadisin ravilerine ne ad verilir?

a) İsnâd.
b) Metin.
c) Tabaka.
d) Tarîk

4. Senedinde arka arkaya iki ve daha fazla ravinin zikredilmediği hadise ne ad verilir?

a) Munkatı
b) Muallak
c) Mu’dal
d) Mürsel

5. Ezanın hükmü nedir?

a) Farz
b)Vacip
c) Sünneti Müekkede
d) Müstehap

6. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, söz, fiil veya takrîrin doğrudan Peygambere dayandırıldığı, kaynağı Peygamber olan hadis çeşidini ifade eder?

a) Maktû’ hadis.
b) Mevkûf hadis.
c) Mevzû’ hadis.
d) Merfû’ hadis.

7. Kütüb-i Sitte olarak bilinen altı hadis kitabı ve müellifleri aşağıda eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?

a) es-Sünen: Ahmet b. Hanbel.
b) el-Câmiu’s-Sahîh: Müslim.
c) es-Sünen: Ebû Dâvûd.
d) es- Sünen: İbn Mâce.

8.”Müşkilü’l-Kur’ân” ifâdesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kur’ân’ın anlamı kapalı olan âyetleri.
b) Kur’ân’ın aralarında tenâkuz ve ihtilâf olduğu zannedilen âyetleri.
c) Kur’ân’ın sahîh hadislerle çelişkili olduğu zannedilen âyetleri.
d) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan âyetleri.

9. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ilimleri arasında yer almaz?

a) Cerh ve ta’dil.
b) Esbâbü’n-nüzûl.
c) Hurûf-u mukattaa.
d) Garîbu’l-Kur’ân.

10. Medd-i Lîn ne demektir ve harfleri nelerdir?

a) Lîn harfinden sonra, sebeb-i med olan ârız veya lâzım sükûn bulunursa medd-i lîn olur. Cezimli (وْ) ve (ىْ)’dir.
b) Lîn harfinden önceki harfte durulursa medd-i lîn olur. Harekeli (و) ve (ى)’dir.
c) Med harfi ile hemze aynı kelimede olmasıdır.اوى
d) Cezimliن’dan sonra “ب” gelirseن’uمharfine dönüştürmek demektir.

11. Sâkin mîmin okunuş şekilleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

a) Sâkin (م) den sonra harekeli (ب) harfi gelirse İhfâ-i Şefevî olur.
b) Sâkin (م) den sonra harekeli (م) harfi gelirse İdğâm-ı Misleyn Mealğunne olur.
c) Sâkin (م) den sonra harekesiz (ب) harfi gelirse Dudak İhfâsı olur.
d) Sâkin (م) den sonra (ب) ve (م) harfleri dışında bir harf gelirse izhâr (İzhâr-ı Şefevî) olur.

12. Dudak ihfâsı ne demektir?

a) Cezimliم’den sonra “ب” harfinin gelmesi ileم’in dudakta gizlenerek okunmasıdır.
b) Cezimliم’den sonra “ب” harfinin gelmesi ile dudakta şeddelenerek okunmasıdır.
c) Cezimliم’den sonra “ب” harfinin gelmesi ile açıkça okunmasıdır.
d) Cezimliن’dan sonra “ب” gelirseن’uمharfine dönüştürmek

13. Peygamberimizin, yanında olan bir davranış karşısında sessiz kalarak o davranışı tasvîb ettiğini belirten sünnet çeşidine ne denir?

a) Fiilî sünnet.
b) Sözlü sünnet.
c) Takrîrî sünnet.
d) Taklidi sünnet

14. Hükmî kirlilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Dînî usûle göre kesilmeyen kara hayvanları hükmen kirlidir.
b) İstibrâ ve istincâ birer hükmî temizliktir.
c) Hafif necâset hükmî kirlilikten sayılmazken ağır necâset hükmî kirlilikten sayılmaktadır.
d) Hükmî kirlilik sadece abdest, gusül ve teyemmümle giderilmektedir.

15. Hz. Peygamberden (s.a.v.) sonra, belli bir asırdaki müctehit İslâm bilginlerinin, dînî konularda görüş birliği içinde olmalarına ne ad verilir?

a) İctihât.
b) Kıyâs.
c) İcmâ’.
d) İstihsân.

CEVAPLAR:
1.B
2.D
3.A
4.C
5.C
6.D
7.A
8.B
9.A
10.A
11.C
12.A
13.C
14.D
15.C

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları KARMA ” TEST-30
16. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Düşmanla çarpışma esnasında şehit olan kimse yıkanmaz.
b) Düşük neticesinde ölü doğan çocuk yıkanmaz.
c) Suda boğulmuş olan bir kimse yıkanmaz.
d) Su bulunmadığı zaman ölünün yıkanma işlemi teyemmüm ile gerçekleşir.

17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Mest, yaklaşık 6 km yürünebilecek özellikte olması gerekir.
b) Mukîm için mest üzerine meshin süresi 24 saattir.
c) Mest üzerine meshin yolculuktaki süresi 72 saattir.
d) Süre, mestin giyilmesiyle başlar.

18.Aşağıdakilerden hangisinde nifâsın tanımı yapılmıştır?

a) Kadınlarda her ay düzenli olarak gelen kandır.
b) Kadının hâmile kalmasıdır.
c) Doğumdan sonra kadının rahminden gelen akıntıdır.
d) Ölü doğan çocuktur.

19. Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerindendir?

a) Başın dörtte birini meshetmek.
b) Kolları dirseklere kadar yıkamak.
c)Yüzü yıkamak.
d) Abdest almaya niyet etmek

20. Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirir?

a) Farzın üç veya dördüncü rekâtında Fâtihâ’yı terk etmek.
b) Tahiyyât duâsını okumayı unutarak terk etmek.
c) Sübhâneke duâsını terk etmek.
d) Ruku yapmayı unutmak

• Bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği veya içinde barınmayı kastettiği yerdir.
• Bir kimsenin doğduğu, evlenip ailesini yerleştirdiği veya kendisi yerleşmeye karar verdiği yer olmamak kaydıyla on beş günden fazla kalmak istediği yerdir.
• Bir yolcunun on beş günden az kalmayı planladığı yerdir.
21. Yukarıdaki tanımlar sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmektedir?

a) Vatan-ı aslî, vatan-ı ikâme, vatan-ı süknâ.
b) Vatan-ı ikâme, vatan-ı süknâ, vatan-ı aslî.
c) Vatan-ı aslî, vatan-ı süknâ, vatan-ı ikâme.
d) Vatan-ı ikâme, vatan-ı aslî, vatan-ı süknâ.

22. Aşağıdakilerden hangisi, namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir?

a) Kunut.
b) Kâde-i ûlâ.
c) Kâde-i âhire.
d) Tilâvet secdesi.

23. Mesbûk kime denir?

a) İmama tekbîrle birlikte uyan kişiye.
b) İmama birinci rekâtta yetişen kişiye.
c) İmama birinci rekâtta yetişip 2. rekâtta ayrılan kişiye.
d) Birinci rekâttan sonra imama yetişen kişiye.

24. Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir kavram değildir?

a) Tağlîs.
b) İsfâr.
c) İtikaf.
d) İbrâd.

25. Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve namaz kılmanın mekrûh olduğu vakte ne denir?

a) Gurûb.
b) İstivâ vakti.
c) Fecr-i sâdık.
d) İmsâk.

26. Cenazenin tekfîn işleminde kullanılacak olan kefen parçalarının sıralaması dıştan içe doğru aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

a) Lifâfe – kamîs – izâr.
b) Kamîs – lifâfe – izâr.
c) Lifâfe – izâr – kamîs.
d) İzâr – lifâfe – kamîs.

27. Aşağıda belirtilen hangi günlerde oruç tutulmaz?

a) Ramazan bayramının tüm günleri ve kurban bayramının ilk günü.
b) Kurban bayramının ilk iki günü ve ramazan bayramının tüm günleri.
c) Kurban bayramının tüm günleri ve ramazan bayramının tüm günleri.
d) Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramının tüm günleri.

28. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?

a) Göze ve burna damla damlatmak.
b) Bedenin tümüne anestezi uygulamak.
c) Kulak zarında delik bulunanların kulak yıkatması.
d) Enerji ve güç verici iğne yaptırmak.

29. Aşağıda verilen nisâb ölçülerinden hangisi doğru değildir?

a) Büyükbaş hayvanlarda 30 adet sığır.
b) Küçükbaş hayvanlarda 40 adet koyun.
c) Altında 20 miskâl.
d) Gümüşte 200 miskâl.

30. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerindendir?

a) Telbiye getirmek.
b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek.
c) Müzdelife vakfesini yapmak.
d) Tavâf namazı kılmak.

CEVAPLAR:)

16.C
17.D
18.C
19.D
20.B
21.A
22.C
23.D
24.C
25.B
26.C
27.D
28.A
29.D
30.C

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları KARMA ” TEST-31
31. Ziyâret tavâfının son üç şavtını âdetli olarak yapmak hangi cezâyı gerektirir?

a) Üç sadaka-i fıtır.
b) Dem.
c) Bedene.
d) Tavâfı geçerli olmaz.

32. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?

a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak.
b) Vakfeyi arefe günü zevâl vaktinden sonra yapmak.
c) Vakfeyi niyet ederek yapmak.
d) Öğle ve ikindi namazlarını cem’i takdîm ile kılmak.

33. Erkeklerin hacda izâr ve ridâ denilen iki parçadan ibaret örtüye bürünmelerinin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sünnet.
b) Vacip.
c) Farz.
d) Hiçbiri.

34. Aşağıdakilerden hangisi evliliğin geçerlilik (sıhhat) şartlarından değildir?

a) Ehliyetin olması.
b) İkrâhın olmaması.
c) Evliliğin gizlenmemesi.
d) Şahitlerin olması.

35. Sahih nikâhla evliyken boşanan ya da kocası ölen her kadın iddet beklemek zorundadır. Buna göre aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

a) Ric’î talâk iddeti beklerken kocası ölen kadının talâk iddeti sona erer, ölüm iddeti bekler.
b) Kocası ölen ve hamile olmayan kadın dört ay on gün iddet bekler.
c) Bâin talâk iddeti beklerken kocası ölen kadın ölüm iddeti beklemez.
d) Bâin talâk iddeti beklerken kocası ölen kadın ölüm iddeti bekler.

36. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Araplarda Kâbe’nin muhâfızlığını yapma görevidir?

a) Hicâbi.
b) Sidâne.
c) Sikâye.
d) Rifâde.

37. Evlilik akrabalığından dolayı meydana gelen evlenme yasağına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kan Hısımlığı.
b) Hurmeti Müebbede.
c) Hurmet-i Musahare.
d) Mahrem.

38. Peygamberimizin emriyle savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirâk etmediği seferlere ne denir?

a) Hicret.
b) İcazet.
c) Seriyye.
d) Sefer.

39. Aşağıdakilerden hangisi, İslâmiyet öncesi Araplarda savaşmanın yasak kabul edildiği haram aylardan biri değildir?

a) Muharrem.
b) Recep.
c) Zilhicce.
d) Ramazan.

40. Efendimizin, inzivaya çekilerek Hira mağarasında yaptığı tefekkürî ibâdete ne denir?

a) Tehannüs.
b) İrhâsât.
c) İnzivâ.
d) Îtikâf.

41. Habeşistan’a ilk hicret eden aile aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. Ali ve Fâtıma.
b) Hz. Zübeyr ve hanımı.
c) Hz. Osman ve eşi Rukiye.
d) Hz. Ammâr ve ailesi.

42. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Eski Başkanlarından değildir?

a) Ord.Prof. M.Şerafettin YALTKAYA.
b) Ömer Nasuhi BİLMEN.
c) M.Tevfik GERÇEKER.
d) Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR.

43. Yardımlaşma kavramı, dînî kullanımda aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifâde edilir?

a) Müsâmaha.
b) Teâvün.
c) Birr.
d) Müsâlaha.

44. Yahûdîlikten, Hristiyanlıktan ve diğer kültürlerden, İslâmiyet’e giren rivâyetlere ne denmektedir?

a) Esatiru-l Evvelin.
b) Kıssa.
c) İsrâiliyyât.
d) Bidat-ı Hasene.

45. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a) Tenâsüh: Ölümden sonra canlı varlıkların ruhlarının bir bedenden diğer bedene göçmesidir, ruh göçü.
b) Sekülerizm: Dinden bağımsız olan ve dînî mâhiyeti olmayan.
c) Oryantalizm: Doğu’ya hâkim olmak, doğuyu yeniden kurmak ve onun âmiri olmak için İslâm ülkelerinin geliştirdiği düşünce akımıdır.
d) Brahmanizm: Hinduizm de denilen Hindistan’da yaygın olan çok tanrılı din.

CEVAPLAR:

31.A
32.B
33.A
34.A
35.D
36.B
37.C
38.C
39.D
40.A
41.C
42.D
43.B
44.C
45.C

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları DİYANET ” TEST-32
1:) Diyanet İşleri Başkanı kimdir?

a:)Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
b:)Prof. Dr. Mehmet Nuri Yılmaz
c:)Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar
d:)Prof. Dr. Mehmet Görmez

2:) Kurulduğu günden günümüze kadar kaç tane Diyanet İşleri Başkanı görev yapmıştır?

a:)10
b:)12
c:)15
d:)17

3:)Diyanet işleri Başkanının görev süresi kaç yıldır?

a:)6
b:)4
c:)8
d:)5

4:)Diyanet işleri Başkanlığında bir kişi en fazla kaç kez Başkan olarak atanabilir?

a:)1
b:)2
c:)3
d:)4

5:)Diyanet işleri Başkanılının kuruluş kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir?

a:)633
b:)622
c:)643
d:)655

6:)Diyanet işleri Başkanlığının kuruluş kanununun kabul edildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

a:)1965
b:)1966
c:)1975
d:)1978

7:)Diyanet işleri Başkanlığının dini konularda en yüksek karar ve danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?

a:)Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b:)Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı
c:)Din işleri Yüksek Kurulu
d:)Diyanet işleri Başkanı

8:) Din işleri Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?

a:)10
b:)12
c:)14
d:)16

9:) Din işleri Yüksek Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

a:)3
b:)4
c:)5
d:)6

10:) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu kaç üyeden oluşur?

a:)7
b:)8
c:)9
d:)11

11:) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve Üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

a:)3
b:)4
c:)5
d:)6

12:)Bir kişi en fazla kaç kez Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilir?

a:)1
b:)2
c:)3
d:)4

13: Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri Başkanlığının hizmet birimlerinden biri değildir?

a:)İnsan Kaynakları Genel Müdürülüğü
b:)Strateji Genel Müdürlüğü
c:)Özel Kalem Müdrülüğü
d:)Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

14:)Diyanet İşleri Başkanlığının protokoldeki yeri kaçıncı sıradadır?

a:)70
b:)62
c:)50
d:)51

15:)Diyanet İşleri Başkanlığının protokoldeki yeri kaçıncı sıraya alınmak istenmektedir?

a:)5
b:)8
c:)9
d:)10

CEVAPLAR:)

1:Cevaplar:)D
2:Cevaplar:)D
3:Cevaplar:)D
4:Cevaplar:)B
5:Cevaplar:)A
6:Cevaplar:)A
7:Cevaplar:)C
8:Cevaplar:)D
9:Cevaplar:)C
10:Cevaplar:)C
11:Cevaplar:)C
12:Cevaplar:)B
13:Cevaplar:)B
14:Cevaplar:)D
15:Cevaplar:)D

1 ” İTİKAT”

S.1-Hak Dinin Tarifi Nedir?
C.1- Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur.(İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.4)

S.2-Dinin Kurucusu Kimdir?
C.2-Dinin kurucusu Allahtır. Allahtan başka kimsenin din kurma yetkisi yoktur.( İlmihal I, s.9)

S.3-Dinin Muhatabı Kimdir?
C.3-Dinin muhatabı akıl sahipleridir. Yani dinin hükümleriyle ancak akıl sahibi kimseler mükelleftir. (İlmihal I s.9)

S.4-Dinin Gayesi Nedir?
C.4-Dinin gayesi; İnsanları dünya ve ahrette mutlu kılmaktır.(a.g.e. s.9)

S.5-İslam Dininin Özellikleri Nelerdir?
C.5-1) İslam Dini son dindir.
2)İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlakla ilgili değişmeyen esasları vardır.
3)İslam evrensel bir dindir. (a.g.e, s.13-15)

S.6-Mezhep Nedir?
C.6-Sözlükte mezhep gidilen yol demektir. Terim olarak; bir dinin, bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri demektir. (a.g.e, s.16)

S.7-İslam’da mezhepler kaça ayrılır?
C.7-İslam’daki mezhepler itikadi ve ameli olmak üzere ikiye ayrılır. .(a.g.e, s.16)

S.8-Ehl-i Sünnetin itikaddaki mezhepleri hangileridir?
C.8- Ehl-i Sünnetin itikaddaki mezhepleri şunlardır: Selefiyye, Matüridiyye ve Eş’ariyye. (a.g.e, s.17)

S.9-Dini hükümlerin kaynakları (edille-i şer’iyye) nelerdir?
C.9- Dini hükümlerin dayandığı kaynaklar; kitap, sünnet, icma ve kıyas olmak üzere dörttür. (a.g.e, s.20)

S.10-Sünnet nedir?
C.10-Sünnet sözlükte yol ve adet demektir. Terim olarak ise; Peygamberimizin Kur’an’dan başka söz ve davranışlarıdır. (a.g.e, s.21)

S.11-Sünnet Kaç kısımdır?
C.11-Sünnet üç kısımdır. Bunlar:
1-Kavli Sünnet: Peygamberimizin sözleri demektir.
2-Fiili Sünnet: Peygamberimizin davranışları demektir.
3-Takriri Sünnet: Peygamberimizin, bir müslümanın yapmış olduğu bir iş veya söylemiş olduğu bir sözden haberdar olduğu halde buna karşı çıkmaması ve onu sükûtla karşılamasıdır. (a.g.e, s.21)

S.12-Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle kaça ayırmışlardır?
C.12- Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle ikiye ayırmışlardır:
a)Sünen-i Hüda (Sünnet-i Hüda) b)Sünen-i Zevaid(Sünnet-i Zavaid .(a.g.e. s.22-23)

S.13-İcma ne demektir?
C.13-İcma sözlükte birleştirmek, bir konuda fikir birliği etmek anlamına gelir. Dindeki anlamı ise, İslam âlimlerinin peygamberimizden sonraki bir dönemde dini bir meselenin hükmü üzerinde ittifak (fikir birliği)etmeleridir. (a.g.e, s.23)

S.14-Kıyas ne demektir?
C14-Kıyas sözlükte, bir şeyi başka bir şeyle ölçmek ve iki şey arasındaki benzerlikleri belirlemektir. Dindeki anlamı ise; Kitap, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan herhangi bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle bu kaynaklardan birinde yer alan konunun hükmünü vermek demektir. (a.g.e, s.23-24)

S.15-İman kaç kısma ayrılır?
C.15-İman icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır. (a.g.e, s.25)

S.16-İcmali imanı tarif ediniz?
C.16-İcmali iman İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir.

S.17-Tafsili imanı tarif ediniz?
C.17- İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inan¬maya tafsîlî iman denilir.

S.18-Taklidi imanı tarif ediniz?
C.18- Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklîdî iman denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin çoğuna göre bu tür iman geçerli olmakla beraber, kişi imanı aklî ve dinî delillerle güçlendirmediğinden dolayı sorumludur.

S.19-Tahkiki imanı tarif ediniz?
C.19- Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ise tahkîkî iman denir. Aslolan her müslümanın tahkîkî imana sahip olması, neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımasıdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.71)

S.20-İman artar veya eksilir mi?
C.20- İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artmaz ve eksilmez.
İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık gösterir. Kiminin imanı kuvvetli kiminin zayıftır. Kiminin imanı tam anlamıyla içine sinmiş, kimininki yüzeysel kalmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’deki“Müminler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah’ın âyetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır.” anlamındaki âyetler ile bu konudaki hadisler, imanın kuvvet, kalbin derinliklerine nüfuz yönüyle farklı seviyelerde olabileceğini göstermektedir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.73)

S.21- İnsanlar tasdik ve inkâr açısından kaç gruba ayrılır?
C.21- İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler:1-Mümin 2- Kafir 3-Münafık (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.77)

S.22-Sıfatı Nefsiyye Nedir?
C.22-Vücud sıfatı sfat-ı nefsiyyedir.

S.23-Vücud ne demektir?
C.23- Vücûd. “Var olmak” demektir. Vücûdun zıddı olan yokluk Allah hakkında düşünülemez.

S.24-Sıfat-ı selbiyye nedir?
C.24-Sıfat-ı Selbiyye: “Vahdaniyet, Bekâ, Kıyam bi nefsihi, Kıdem ve Muhalefetü’n li’l havadis” olmak üzere beştir.

S.25-Kıdem ne demektir?
C.25- Kıdem. “Ezelî olmak, başlangıcı olmamak” demektir.

S.26-Beka ne demektir?
C.26- Beka. “Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak” demektir.

S.27-Vahdaniyet ne demektir?
C.27-Vahdâniyyet. “Allah Teâlâ’nın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi,benzeri ve ortağının bulunmaması” demektir.

S.28- Muhalefettin li’l-havâdis ne demektir?
C.28- Muhalefettin li’l-havâdis. “Sonradan olan şeylere benzememek” demektir.

S.29-Kıyam bi-nefsihî ne demektir?
C.29-Kıyam bi-nefsihî. “Varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak” demektir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.88)

S.30-Hayat ne demektir?
C.30- Hayat. “Diri ve canlı olmak” demektir.

S.31- İlim ne demektir?
C.31-İlim. “Bilmek” demektir. Allah her şeyi bilendir.

S.32-Semi ne demektir?
C.33-Semi’. “İşitmek” demektir. Allah işiticidir.

S.34-Basar ne demektir?
C.34-Basar. “Görmek” demektir. Yüce Allah her şeyi görücüdür.

S.35-İrade ne demektir?
C.35-İrade. “Dilemek” demektir. Allah dileyicidir.

S.36-Kudret ne demektir?
C.36-Kudret. “Gücü yetmek” demektir. Allah sonsuz bir güç ve kudret sahibidir.

S.37-Kelam ne demektir?
C.37-Kelâm. “Söylemek ve konuşmak” demektir. Allah konuşan varlıktır.

S.38-Tekvin ne demektir?
C.38-Tekvin. “Yaratmak, yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak” demektir. (İlmihal I,T.D.V
yay.,İst.1998, s.89-91)

S.39-Melek ne demektir?
C.39- Sözlükte “haberci, elçi, güç ve kuvvet” anlamlarına gelen melek, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıktır. . (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.92)

S.40- Meleklerin Mahiyeti hakkında bilgi veriniz?
C.40-Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah’a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nûrânî ve ruhanî varlıklardır^Bu sebeple onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı âyetler ve sahih hadislerdir. Onun ötesinde bir şey söylemek mümkün değildir(İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.92)

S.41-Suhuf nedir hangi peygambere kaç sahife gönderilmiştir?
C.41- Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risalelere denilir. Sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir; Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. Şît’e 50 sayfa, Hz. İdrîs’e 30 sayfa, Hz. İbrahim’e 10 sayfa. Bugün bu sayfalardan elimizde hiçbir şey yoktur. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.101-102)

S.42-Tevrat ne anlama gelir ve hangi Peygambere gelmiştir?
C.42-Tevrat İbrânîce bir kelime olup “kanun, şeriat ve öğreti” anlamlarına gelir. Hz. Musa’ya indirilmiştir.

S.43- Zebur ne anlama gelir ve hangi Peygambere gelmiştir?
C.43-Zebur: Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelir. Hz. Davud’a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır.

S.44-İncil ne anlama gelir ve hangi Peygambere gelmiştir?
C.44- İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. İsa’ya indirilmiştir.

S.45-Hz. İsa hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir?
C.45- Hz. İsa İsrâiloğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.101-102)

S.46-Kuran’ın anlamı nedir?
C.46-Kur’an: Sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamına gelen Kur’an terim olarak şöyle tarif edilir:“Hz. Peygamber’e indirilen, Mushaflarda yazılı, Peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâmdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.101-102)

S.47-Resül ne demektir?
C.47- Terim olarak resul , yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla insanlara gönderilen peygambere denilir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.106)

S.48-Sıdk ne demektir?
C.48-Sıdk. “Doğru olmak” demektir. Her peygamber doğru sözlü ve dürüst bir insandır.

S.49-Emanet ne demektir?
C.49-Emanet. “Güvenilir olmak” dernektir. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir.

S.50-İsmet ne demektir?
C.50-İsmet. “Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak” demektir. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah işlememişlerdir.

S.51-Fetanet ne demektir?
C.51-Fetânet. “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları” demektir.

S.52-Tebliği ne demektir?
C.52-Tebliğ. “Peygamberlerin Allah’tan aldıkları buyrukları ve yasaklan ümmetlerine eksiksiz iletmeleri” demektir. . (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.109)

S.53- Kur’an’da adı geçen peygamberleri sayınız?
C.53- Kur’an’da adı geçen peygamberler şunlardır: Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Salih, Lût, İbrahim, İsmail, İshâk, Ya’kub, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ, Dâvûd, Süleyman, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs, Elyesa’, Zekeriyyâ, Yahya, İsâ, Muhammed. Bunlardan başka Kur’an’da üç isim daha zikredilmiştir. Fakat onların peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı vardır. Bunlar Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn’dir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.110)

S.54- Mucize nedir?
C.54-Sözlükte “insanı âciz bırakan, karşı konulmaz, olağan üstü, garip ve tuhaf şey” anlamlarına gelen mucize, terim olarak “yüce Allah’ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı ve olağan üstü olay” diye tanımlanır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.113)

S.55-İrhas nedir?
C.55- İrhâs. Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlardır. Hz. İsâ’nın beşikte iken konuşması gibi. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.56-Keramet nedir?
C.56- Keramet. Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağan üstün hallerdir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.57-Meunet nedir?
C.57- Meûnet. Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır. Meûnet. Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.58-İstidrac nedir?
C.58- İstidrac. Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağan üstü olaydır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.59-Olağanüstü bir durum olan İhanet ne demektir?
C.59- İhanet. Kâfir ve günahkâr kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaydır. Meselâ, peygamberlik taslayan inkarcılardan Müseylime, tek gözü kör olan bir adama, iyi olsun diye dua etmiş, bunun üzerine adamın öbür gözü de kör olmuştur. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.60-Peygamberimizin en büyük mucizesi nedir?
C.60-Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur’an’dır. Kur’an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden, akıllara durgunluk verecek derecede büyük ve ebedî bir mucizedir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.115)

S.61-Peygamberimizin hissi mucizelerinden üç tanesini sayınız?
C.-61
a) Bir gecenin çok kısa bir anında Mescid-i Harâm’dan, Mescid-i Aksâ’ya gitmesi ile başlayan İsrâ ve mi’rac mucizesi.
b) Ayın iki parçaya ayrılması.
c) Taşın Hz. Peygamberle konuşması. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.116)

S.62-Ahiret ne demektir?
C.62- Âhiret, sözlükte “son, sonra olan ve son gün” anlamlarına gelir.
Terim olarak âhiret, İsrafil’in (a.s.) Allah’ın emriyle, kıyametin kopması için sûra ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedî hayata denilir. İsrafil (a.s.) sûra ikinci defa üfleyince insanlar diriltilip hesaba çekilecek, sonra dünyadaki iman ve amellerine göre ceza ve mükâfat görecek, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girecek ve orada kalacaklardır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.117)

S.63-Kıyamet alametleri kaça ayrılır?
C.63- Kıyamet alâmetleri, insan iradesine bağlı olması veya olmaması, kıyametin kopuşuna çok yakın bulunup bulunmaması durumu göz önünde tutularak iki başlık altında incelenir: Küçük alâmetler, büyük alâmetler. Alâmetlerin büyük veya küçük diye nitelenmeleri önemlerinden dolayı değil, açıklanan sebepten dolayıdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.123)

S.64-Kıyametin küçük alametlerinden bazılarını sayınız?
C.64- Küçük Alâmetler. Dinî emirlerin ihmal edilmesi ve ahlâkın bozulması gibi insan iradesine bağlı olarak meydana gelecek olan olaylardır. Bazı küçük alametler şunlardır: Peygamberimiz’in gönderilmesi ve onunla peygamberliğin sona ermesi, ilmin ortadan kalkıp bilgisizliğin artması, şarap içme ve zinanın açıkça yapılır olması, ehliyetsiz insanların söz sahibi olması, adam öldürme olaylarının artması, dünya malının bollaşması, zekât verecek fakirin bulunmaması gibi olaylar kıyametin küçük alâmetlerinin bazılarıdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.123)

S.65-Kıyametin büyük alametlerini sayınız?
C.65-Duman, Deccal, Dâbbetü’1-arz, Güneşin batıdan doğması, Ye’cûc ve Me’cûc’ün Çıkması, Hz. İsâ’nın Gökten İnmesi, Yer Çöküntüsü, Ateş Çıkması.

S.66-Kıyametin büyük alametlerinden Duman nedir?
C.66- Duman. Müminleri nezleye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kâfirleri sarhoş eden bir dumanın çıkışı ve bütün yeryüzünü kaplaması.

S.67-Kıyametin büyük alametlerinden Deccal nedir?
C.67- Deccâl. isminde bir şahıs çıkacak ve Tanrılık iddiasında bulunacak, istidrâc denilen bazı olağan üstülükler gösterecek ve Hz. İsâ tarafından öldürülecektir.

S.68- Kıyametin büyük alametlerinden Dâbbetü’1-arz nedir?
C.68- Dâbbetü’1-arz. Bu isimde bir canlı çıkacak, yanında Hz. Musa’nın asâsı ve Hz. Süleyman’ın mührü bulunacak, asâ ile müminin yüzünü aydınlatacak, mühür ile kâfirin burnunu kıracak, böylelikle müminlerin ve kâfirlerin tanınmaları sağlanacaktır.

S.69- Kıyametin büyük alametlerinden Güneşin Batıdan Doğması nedir?
C.69-Güneşin Batıdan Doğması. Evrenin tek hâkimi Allah’ın emriyle güneş batıdan doğacak, bu olaydan sonra iman edenlerin imanı, kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir.

S.70- Kıyametin büyük alametlerinden Ye’cûc ve Me’cûc’ün Çıkması nedir?
C.70-Ye’cûc ve Me’cûc’ün Çıkması. Bu isimde iki topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapmaları da kıyametin bir başka büyük alâmetidir.

S.71- Kıyametin büyük alametlerinden Hz. İsâ’nın Gökten İnmesi nedir?
C.71-Hz. İsâ kıyametin kopmasına yakın gökten inecek, insanlar arasında adaletle hükmedecek, Hz. Peygamber’in dini üzere amel edecek, deccâli öldürecek, sonra da ölecektir.

S.72- Kıyametin büyük alametlerinden Yer Çöküntüsü nedir?
C.72- Biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsü meydana gelecektir.

S.73- Kıyametin büyük alametlerinden Ateş Çıkması nedir?
C.73- Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır.
(İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.123-124)

S.74-Ba’s ne demektir?
C.74-“Öldükten sonra tekrar dirilmek” anlamına gelen ba’s, âhiret hayatının en önemli devrelerinden biridir. Kıyametin kopmasından sonra İsrafil (a.s.) sûra ikinci defa üfürecek ve bütün canlı yaratıklar tekrar diriltileceklerdir. Ehl-i sünnet inancına göre tekrar diriliş, hem beden hem de ruh ile olacaktır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.125)

S.75- Haşir ve mahşer ne demektir?
C.75-Sözlükte “toplanmak, bir araya gelmek” demek olan haşir, terim olarak yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer veya arasât denir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.126)

S.76- Mîzan ne demektir?
C.76- Sözlükte “terazi” anlamına gelen mîzan, âhirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilâhî adalet ölçüsüdür. İç yüzü bizce bilinemeyen mîzan, dünyadaki ölçü aletlerinin hiçbirine benzemez. Tartıda iyilikleri kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa erecek, hafif gelenler ise cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gidenlerden mümin olanlar, işlediği suçun karşılığı olan cezayı çektikten sonra oradan çıkarılıp cennete girdirileceklerdir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.128)

S.77- Sırat ne demektir?
C.77- Sırat cehennemin üzerine uzatılmış bir yoldur. Herkes buradan geçecektir. Müminler yaptıkları amellerine göre kimi süratli, kimi daha yavaş olarak bu yoldan geçecek, kâfirler ve günahkârlar ise ayakları sürçerek cehenneme düşeceklerdir. Sıratın nasıl bir şey olduğuna dair sahih hadislere rastlamak mümkün değildir. Peygamberimiz bir hadislerinde, cehennemin üzerine kurulacak sırattan ilk geçenin kendisi ve ümmeti olacağını, insanların iyi amelleri sayesinde oradan süratle geçeceklerini bildirmiştir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.128)

S.78- Şefaat ne demektir?
C.78- Âhirette bütün peygamberlerin Allah’ın izniyle şefaat etmeleri haktır ve gerçektir. Şefaat demek, günahı olan müminlerin günahlarının bağışlanması, olmayanların daha yüksek derecelere erişmeleri için peygamberlerin ve Allah katındaki dereceleri yüksek olanların Allah’a yalvarmaları ve dua etmeleri demektir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.128)

S.79- A’râf ne demektir?
C.79-“Dağ ve tepenin yüksek kısımları” anlamına gelen a’râf, cennetle cehennemin arasında bulunan sûrun ve yüksek kısmın adıdır. Bilginler, a’râf ve a’râflıkların kimler olacağı konusunda farklı iki görüşe sahip olmuşlardır:
1. Herhangi bir peygamberin tebliğini duymamış olarak ölen insanlarla, küçükken ölen müşrik çocukları a’râfta kalacaklardır.
2. A’râflıklar, iyi ve kötü amelleri eşit olan müminlerdir. Bunlar cennete girmeden önce cennetle cehennem arasında bir süre bekletilecekler, sonra Allah’ın lutfuyla cennete gireceklerdir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.128)

S.80-Kaza ve Kader ne anlama gelir?
C.80- Kader sözlükte “ölçü, miktar, bir şeyi belirli ölçüye göre yapmak ve belirlemek” anlamlarına gelir. Terim olarak “yüce Allah’ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezelî ilmiyle bilip sınırlaması ve takdir etmesi” demektir. Sözlükte “emir, hüküm, bitirme ve yaratma” anlamlarına gelen kaza, Cenâb-ı Hakk’ın ezelde irade ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin zamanı gelince, her birisini ezeli ilim, irade ve takdirine uygun biçimde meydana getirmesi ve yaratmasıdır. Kaza Allah’ın tekvîn sıfatı ile ilgili bir kavramdır. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.133)

S.81-Tevekkül ne demektir?
C.81-Sözlükte “güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek” anlamlarına gelen tevekkül terim olarak, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddî ve manevî sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmek ve ondan ötesini Allah’a bırakmak demektir. (İlmihal I,T.D.V yay.,İst.1998, s.137)

S.82-Haberî sıfatlar nelerdir?
C82-.Haberî sıfatlar; Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlardır. Allah yaratıklarından hiç birine benzemez. Dolayısıyla Allah’ın elini, yüzünü, gözünü ve gelmesini insanların eli, yüzü, gözü ve gelmesi gibi düşünemeyiz.

Bir kısım İslâm âlimleri, Kur’ân’da Allah’ın elinden, yüzünden, gözünden ve gelmesinden söz etmektedir. Biz, bunların mahiyetini, nasıl olduklarını bilemeyiz, çünkü Allah bize bildirmemiştir. Biz sadece bu sıfatlarını kabul ederiz. Allah’ın eli, yüzü, gözü gibi sıfatları vardır. Fakat bunlar; bizim elimiz, yüzümüz, gözümüz gibi değildir. Bu sıfatların keyfiyetlerinden, nasıl olduklarından bahsetmeyiz şeklinde görüş beyan etmişlerdir.

Bir kısım İslâm âlimleri ise Allah’ın el, yüz, göz, arşa istiva ve gelmesi gibi niteliklerini yorumlamış ve tevil etmişlerdir. Bu âlimlerin yorumlarına göre, Allah’ın elinden maksat, gücü, kudreti ve nimetidir. Allah’ın yüzünden maksat O’nun zatı ve rızasıdır. Allah’ın gözünden maksat, ilmi, yardımı, himayesi, gözetimi ve denetimidir. Allah’ın gelmesinden maksat emrinin gelmesidir. Allah’ın arşı istivasından maksat; arşı istila etmesi ve arşa hâkim olmasıdır. Allah’ın inmesinde masat, nimet ve rahmetinin inmesidir. Allah’ın yakın olmasından maksat, af, merhamet ve yardımının yakın olmasıdır. Allah’ın beraber olmasından maksat, O’nun kullarının her halini görmesi, bilmesi, murakabesi, ve onlara yardım etmesidir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.83-Habîr ne demektir?
C.83-Allah’ın sıfatı olarak habîr; her şeyden haberdar olan, gizli ve açık hiçbir şey kendisinden gizli olmayan, bütün sırları, işlerin iç yüzünü bilen, haber veren demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.84-Hablullah ne demektir?
C. 84-Hablullah ile kasıt, hak din İslâm’dır. Yani Hablullah Kur’ân ve Sünneti, Allah ve Peygambere itaati ifade eder. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.85-Hakka’l-yakîn ne demektir?
C.85-Yaşayarak elde edilen bilgidir. Kalp ile sezilip bizzat duyulan ve basiretle müşahade olunarak yaşanmak suretiyle hasıl olan bilgi mertebesidir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.86-Hamele-i arş ne demektir?
C.86-Sözlükte “arşın taşıyıcıları” anlamına gelen “hamele-i arş”, Allah’ın arşını taşıyan meleklerin adıdır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.87-Havkale ne demektir?
C.87-Lâ havle ve lâ kuvvete illa bi’l-ilâhî’l-alîyyi’l-azîm = (güç ve kuvvet ancak Yüce ve büyük olan Allah ile vardır) cümlesini söylemeye denir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.88-Havzı- kevser ne demektir?
C.88-Kıyamet gününde Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)’e verilecek olan havuzun adıdır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.89-Hayiy ne demektir?
C.89-Allah’ın sıfatı olarak hayiy çirkinlikleri bulunmayan; bağış, nimet ve ihsanı terk etmeyen demektir. İnsanlardaki utanma anlamında değildir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.90-Hayru’l-fâsılîn ne demektir?
C.90-Hakkı batıldan, suçsuzu suçludan, haklıyı haksızdan, iyiyi kötüden ayıranların en hayırlısı anlamına gelen bu tâbir, Allah’ı tanıtan vasıflardan biridir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.91-Hayru’l-ğâfirîn ne demektir?
C.91-Allâh’ın sıfatlarından biri olup, bağışlayanların en hayırlısı demektir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.92-Hayru’l-hâkimin ne demektir?
C.92-Allâh’ın sıfatlarından biri olup, hâkimlerin en hayırlısı demektir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.93-Hayru’l-mâkirîn ne demektir?
C.93″tuzak kuranların en hayırlısı” anlamındadır.
Allah’ın mâkîr vasfı, O’nun hile ile aldattığı anlamında değil, hile ile kötülük yapanları, bilemeyecekleri ve anlayamayacakları cihetten daha şiddetli cezalandırması demektir. Allah’ın hile ve tuzak kurmaya ihtiyacı yoktur. Onun her şeye gücü yeter.Allah’ın bu sıfatı, sadece hile ve tuzak ile kötülük yapanlara yöneliktir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.94-Hayru’n-nâsırîn ne demektir?
C.94-Allâh’ın sıfatlarından biri olup, yardım edenlerin en hayırlısı demektir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.95-Hulûl inancı ne demektir?
C.95-Başta Hinduizm olmak üzere, çeşitli beşerî nitelikli dinlerde, Allah’ın veya O’nun kudretinin bazı insanlara ve varlıklara geçtiğini, o varlıklarda da bu tür güçlerin ve özelliklerin mevcut olduğunu benimseyen inanç biçimidir.
Temeli beşerî kaynaklı dinlere ve bâtıl itikatlara dayanan bu sistem, İslâm tarihinde bazı bâtıl inanışlara da geçmiştir. Akaidle ilgili eserlerde bu tür inanışlar reddedilmiştir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.96-Husun ve Kubuh ne demektir?
C.96-Sözlükte “güzel ve çirkin, iyi ve kötü” anlamlarına gelen, husun ve kubuh tabiri, dünyada övgü ve yergiyi, âhirette de mükafaat ve cezayı gerektiren şey demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.97-İlhad ne demektir?
C.97-Çukur anlamındaki “lahd” kökünden gelen ilhâd, sözlükte haktan ayrılmak ve sapmak demektir. Dinî literatürde ise ilhad, Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr etmek, hakikatten sapmak, inançsızlık ve dinsizlik gibi anlamlara gelmektedir. İslâm’ın ilk yıllarında dine ters düşen davranışlara ilhad denirken çağımızda ortaya çıkan bu tür hareketlere kelâm ve felsefe açısından ateizm denmektedir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.98-İlham ne demektir?
C.98-Sözlükte “yutturmak” anlamına gelen ilhâm, terim olarak, Allah’ın doğrudan veya melek aracılığıyla iyilik telkin eden bilgileri insanın kalbine ulaştırması, feyz yoluyla kalbe gelen özel bir anlam ve bilgi, kalbe konulan iyilik hissi, hayır duygusu demektir. İlhamın kaynağı Allah veya melektir. Veliler, ilhamı Peygamberlere vahiy getiren meleğin aldığı kaynaktan alırlar. İlham, bilgi kaynaklarını kullanmadan insanın zihninde (kalbinde) âniden ortaya çıkar. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.99-İstitâat ne demektir?
C.99-Sözlükte “güç, kudret, gücü yetmek ve yapabilmek” anlamlarına gelen istitâat, bir kelâm terimi olarak, kulun irâdî fiillerini gerçekleştirmesini sağlayan yetenek ve güç anlamında kullanılır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.100-Levh-i mahfuz ne demektir?
C.100-levh-i mahfuz yüce Allah’ın olmuş ve olacak her şeyi tesbit ettiği bir kitap ya da bilgi hazinesidir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.101-Livâ-i hamd ne demektir?
C.101-Livâ-i hamd Hz. Peygamberin bayrağı ve sancağı anlamındadır. Livâü’l-hamd, şefaati kübra makamıdır. Zira Hz. Peygamber’e inanan ve onun sünnetini eksiksiz yerine getirenler, kıyamet gününde bu bayrağın altında toplanacaklardır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.102-Melâike-i hazene ne demektir?
C.102-Cennetin kapılarında müminleri karşılayan, onlara iltifat eden melekler ile cehennemin kapılarında kâfirleri karşılayıp onları horlayan bekçi meleklere denir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.103-Melâike-i keribiyyûn ne demektir?
C.103-Keribiyyûn, şiddet ve hüzün anlamına gelen kerb kökünden türeyen kerûbî kelimesinin çoğuludur. Arşın etrafında bulunan meleklere verilen bir isimdir. (Mümin, 40/7, 9) Allah’tan çok korktukları için bu isim verilmiştir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.104-Melaike-i Mukarrabûn ne demektir?
C.104-Yaklaştırılmış, yakınlaştırılmış melekler demektir. Mukarreb melekler, şerefi, değeri ve fazileti itibariyle Allah’a yakın olan meleklerdir. Allah’ın arşını taşıyan ve arşın etrafında bulunan melekler, Cebrail, Mikail ve İsrafil mukarreb meleklerdir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.105-Mutaffif ne demektir?
C.105-Eksik ölçmek, eksik ölçek ile vermek anlamındaki “tatfîf” kelimesinden türeyen bir isim olup, eksik ölçen, eksik tartan kimse demektir.(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.105-Anid nedir?
C.105-Bile bile hakkı reddeden, azgın, doğru yoldan sapan, Allah’a itaat etmeyen, haddi aşan ve zorbalık yapan kimse demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.106-Araf nedir?
C.106-cennetle cehennem arasındaki perdenin (sûr/duvar) yüksek yerleri demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.107-Arasat ne demektir?
C.107-kıyâmetin kopmasından sonra diriltilecek olan insanların, dünyadaki inanç, söz, fiil ve davranışlarından sorguya çekilmek üzere sevk edilecekleri yerin adına denir. Bu mekâna mahşer ve mevkif de denir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.108-Arş ne demektir?
C. 108-Gerçek içeriğini sadece Yüce Allah’ın bildiği, bütün âlemleri; yeri, gökleri, cenneti, cehennemi, sidreyi, kürsiyi kaplayan ilâhî taht ve hükümranlık demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.109-Cahim ne demktir?
C. 109-“Cahîm” Kur’ân’da zikri geçen yedi cehennemden biridir. Çok şiddetli ve sürekli yanan kızgın ateş, çok sıcak yer demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.110-Ashabı Cahim nedir?
C. 110-Ashâb-ı cahîm tabiri, cehennem halkı, cehenneme atılacak kimseler anlamına gelir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.111-Azazil nedir?
C. 111-İslâmî literatürde şeytan veya iblisin bir diğer adı olarak kullanılan azâzil kelimesi Kur’ân’da ve hadislerde geçmez. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.112-Bais ne demektir?
C.112- kıyamet kopunca ölüleri dirilten, kabirlerinden kaldırıp mahşer yerine sevkeden, uyarıcı ve müjdeci olarak insanlara peygamberler gönderen, kıyamette şahitler getiren demektir. Allah’ın bâ’is sıfatı vardır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.113-Bari ne demektir?
C.113- Allah’ın bir ismidir. Yaratan, örneği olmadan varlıkları îcad eden demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.114-Barr ne demektir?
C.114- Allah’ın bir ismidir. kullarına iyilik yapan, çok lütufkâr (latîf), çok merhametli (rahim), çok şefkatli (raûf) demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.115-Basıt ne demektir?
C.115- Allah’ın bir ismidir. bâsıt, dilediğine rızkı bol veren demektir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.116-Berzah nedir?
C.116- ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatıdır. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S. 117-BEYNE’L-HAVFİ VE’R-RECA ne demektir?
C.117- İnsanın korku ile ümit arasında olmasını ifade eden bir deyimdir. Kur’ân’da insanın Allah’ın azabından korkması (Nûr, 24/52) ve rahmetinden de ümitvar olması (Bakara, 2/218) istenmiştir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.117- BEYTÜ’L-MA’MÛR ne demektir?
C.Sözlükte “îmâr edilmiş ev” anlamına gelen el-beytü’l-ma’mûr; yedinci semada melekler için inşa edilmiş, bir geleni bir daha gelmemek üzere her gün yetmiş bin meleğin ziyaret edip ibâdet ettiği bir mabeddir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.118- BURHAN-I İNNÎ ne demektir?
C.118-Eserden müessire ya da hadiselerden kanuna doğru götüren delildir. (Tüme varım) Mümkün olan bu âlemin Yaratıcısına; dumanın ise ateşe delil olması gibi. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.119-BURHAN-I LİMMÎ ne demektir?
C.119-Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delildir. (Tümden gelim) Ateşin dumana delil olması gibi. Zira ateş olunca dumanın çıkması beklenir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

S.120-BURHAN-I TEMÂNU’ ne demektir?
C. Kelam ilminde, Yüce Allâh’ın birliğini ispat vasıtalarından biri olan burhan-ı temânu’, kâinatta birden fazla yaratıcı olması halinde nizamın bozulacağı esasına dayanan bir delildir. .(Dini Kavramlar Sözlüğü,D.İ.B.,yay.)

2012 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 2 ” Diyanet İlmihali 1. Cilt”
Diyanet İlmihali 1. Cilt (200’den 300’e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLİNDE ÖZETİ
S1- Abdesti bozan durumlardan üç tanesini yazınız.
C1- a) İdrar ve dışkı yollarından idrar,dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necasetin, herhangi bir sıvının veya maddenin çıkması, yellenmek.
b)Ağız dolusu kusmak. Kusulan şey ister yemek, ister safra veya kan olsun.
c) Namazda yakında-daki şahısların duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek.

S2- Mazeret sahibi kimlere denir.
C2- Devamlı burun kanaması , idrarı tutamama, devamlı kusma, yaranın devamlı kanaması, kadınların akıntısı gibi abdesti bozan ve kısmen süreklilik taşıyan bedeni rahatsızlığı olan kimselere özürlü mazaret sahibi denir.

S3-Özürlünün abdest süresi ne kadardır.
C3- Özürlü kimse vakit girdiğinde abdest alır. Abdesti bozan başka bir durum meydana gelmedikçe, o vaktin sonu-na kadar abdestli sayılır. Dilediği kadar farz, vacip, sünnet,kaza namazı, Cuma ve bayram namazı kılabilir, Kabeyi ta-vaf edebilir ve mushafı tutabilir.

S4- Mestte aranan özelliklerden dört tanesini yazınız.
C4-
a) Ayakları topuklarla birlikte örtecek.
b) İçine su geçirmeyecek.
c) Yere konduğunda kendi kendine dik durabilmeli.
d) Mest ile yaklaşık altı kilometre yürünebilmeli.

S5- Mesti bozan durumlardan üç tanesini yazınız.
C5-
a)Abdesti bozan durumlar mest üzerine meshide bozar.
b) Üzerine meshedilen mestin ayaktan çıkması veya çı-karılması.
c) Mesh süresinin sona ermesi

S6- Hades-i asgar ve hades-i ekber nedir açıklayınız.
C6-Abdest almayı gerktiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denir.

S7-Guslü gerektiren temel sebepler nelerdir.
C7-
a) cünüplük,
b) hayız,
c) nifas.

S8-Hangi durumlarda gusletmek sünnettir.
C8- Cuma ve bayram namazları öncesinde,hac veya umre niyetiyle ihrama girerken ve Arafat’ta vakfe için guslet- mek sünnettir.

S9- Mezheplere göre guslün farzı kaç tanedir.
C9- Hanefi mezhebine göre; ağza su almak, burna su çekmek ve bütün vücudu yıkamak. Hanbelilere göre; bunlara- ilaveten niyet. Şafilere göre; niyet ve bütün vücudu yıkamak. Malikilere göre; niyet, bütün vücudu yıkamak, vücudu o-valamak ve gusül işlemlerinin arasını açmamaktır.

S10- Hangi durumlarda teyemmüm yapılır.
C10- a) Abdest veya gusle yetecek miktarda suyun bulunmaması, b) Suyu kullanmayı engelleyen fiili bir durumun veya suyu kullanmamak için dinen geçerli bir mazeretin/engelin bulunması.

S11-Teyemmümün farzı kaç tane ve nelerdir.
C11-Teyemmümün farzı ikidir: niyyet ve yüzü ve kolları sıvazlamak üzere, ellerle iki vuruş. Buna kısaca “iki darp bir niyyet” denir.

S12-Hayız halinin başlama ve bitiş yaşları ile en az ve en çok süresi kaç gündür.
C12- Hayız hali ortalama 11-13 yaşlarında başlar, 45-50 yaşlarında sona erer. Hanefi mezhebine göre hayızın en- az süresi 3,en uzun süresi 10 gündür.

S13- Hayızlı olan kadınların hangi ibadetleri yapamayacağını ve hangilerini yapabileceklerini açıklayınız.
C13- Namaz kılamazlar sonrada kaza etmezler. Oruç tutamazlar ama temizlenince kaza ederler,ve Kabeyi tavaf e-demezler. Maliki mezhebine göre Kuran-ı Kerim okuyabilirler.

S14- Nifas nedir? Nifasın azami süresi ne kadardır.
C14- Nifas/loğusa/nüfesa;doğumdan sonra kadının cinsel organından gelen kan veya bu şekilde kan gelmesinin se-bep olduğu hükmi kirlilik(hades) halinin adıdır. Hanefi ve Hanbeliler nifasın en uzun süresi 40, Maliki veŞafiler ise 60-gün olduğu görüşündedirler.

S15-İstihaze nedir? İstihazeli olan kadın nasıl hareket eder.
C15- Rahim içi damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen ka-na özür/istihaze denir. Bu durumda olan kadınlar özür sahibi olanlar gibi hareket ederler.

S16-Mezhepler göre namaz çeşitlerini yazınız.
C16-Hanefiler; farz, vacip ve nafile olarak ayırırlar.Diğerleri ise; farz ve nafile olarak değerlendirirler.

S17-Vacip namazlar kendi arasında kaça ayrılır.
C17-Vacip oluşu kulun fiiline bağlı olmayan (li aynihi vacip) ve vacip oluşu kulun fiiline bağlı olan vacip (li- gay-rihi vacip) olmak üzere iki kısımdır.

S18- Nafile namazlar kaça ayrılır, çeşitlerine örnek veriniz.
C18- Sünen-i revatip ve sünen-i regaip olmak üzere ikiye ayrılır.Revatip, belli bir düzen ve tertip içinde ,beş vakit-farz namazlarla birlikte ve belli bir devamlılık içinde kılınan sünnetlerdir. Revatip sünnetler dışındaki nafile namazlar-ise regaip sünnetlerdir.

S19- Tadili erkan ne demektir, mezheplere göre hükmü nedir.
C19- Namazın rukünlerinin düzgün bir şekilde yapılmasına tadili erkan denir. Hanefilerin dışındaki üç mezhebe gö-re rükun kabül edilmiştir. Hanefilere göre vacip kabül edilmiştir.

S20- İsfar,taglis,tumanine ve kavme terimlerini açıklayınız.
C20- Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasına isfar, Sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken kılınmasına taglis, rukuda sırt ve baş düz bir satıh oluşturacak biçimde eğilerek bir müd-det beklemeye tuma’ni-ne, rukudan sonra secdeye varmadan biraz beklemeye kavme denir.

S21- İkindi namazının vaktini açıklayınız.
C21-Ebu hanifeye göre her şeyin gölge uzunluğu, kendi uzunluğunun iki katına çıktığı andan itibaren başlar, diğer- lerine göre ise bir katına çıktığı andan itibaren başlar. Güneşin batmasına kadar devam eder.

S22-Nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden dört tanesini yazınız.
C22-
a) Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar,
b) Akşam namazının farzından önce,
c) Farz nama-zın vaktinin daralması durumunda,
d) Arafat ve müzdelife cem’leri arasında

S23-Namazda kıraat yapılırken, Kur’an-ın meali lafzının yerine okunurmu, mezheplere göre açıklayınız.
C23 Ebu Hanifeden başka bütün müctehidlere göre Arapça ezberleyip okuyabilen kimselerin namazda Kur’an-ı a-sıl dilinden Kur’an’dan okumaları farzdır. Hanefi mezhebine göre Arapça’ya dili dönmeyen veya ezberleyemeyen kim-seler öğreninceye kadar namazda Kur’an-ı (anlamını, mealini) kendi dillerinde okuyabilirler.

S24- Namazda kıraatı gizli ve açık okumanın ölçüsü nedir, fakihlerin görüşü nedir.
C24- Açıktan okumanın alt sınırı, bir başkasının işitebileceği derecede yüksek sesle okumak, gizli okumanın üst sı-nırı ise en fazla kendi işiteceği şekilde okumaktır. Fakihler kıratın namazda dili kıpırdatmaksızın ve ses çıkartmaksızın zihinden tekrarlanmasını okuma saymamışlardır.

S25- Secde hangi azalar ile yapılır mezheplere göre açıklayınız.
C25- Hanefi mezhebinde farz olan, alnın ve ayakların hiç değilse bir ayağın yere dayanmasıdır. Burnun konması vacip, ellerin ve dizlerin konması ise sünnettir. Hanefilerden Züfer ile Şafii ve Hanbeli mezheplerinde , yedi uzvun (el-ler, ayaklar, dizler ve yüz) her birinin bir kısmının yer değdirilmesi farzdır.

S26- Namazın vaciplerinden dört tanesini yazınız.
C26-
a) Farz olan kıratı ilk iki rekatta yerine getirmek,
b) Secdede alın ile birlikte burnu yere koymak,
c) Üç ve dört rekatlı namazlarda ikinci rekatın sonunda oturmak,
d) Namazların gerek ilk, gerekse son oturuşlarında teşehhütte bulumak yani Tahiyyat’ı okumak

S27- Evsat-ı mufassal nedir, hangi sureleri kapsar.
C27- Orta uzunlukluktaki surelere denir.Büruc suresi ile beyyine suresi arasındaki sureler bu gurupta yer alır.

S28-Namazın mekruhlarından dört tanesini yazınız.
C28- a) Kıyam, rüku ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri kendi yerlerinden sonraya bırakmak, b) Namaza ilişkin filleri özürsüz yere, namazın sünnet ve adabına uymaksızın yerine getirmek, c) Abdesti sıkışık olduğu halde namaz kılmak, d) Başkasına ait bir yerde veya başkasına ait bir elbise içinde sahibinin izni olmadan namaz kılmak.

S29- Namazı bozan durumlardan dört tanesini yazın.
C29-
a) Namazda konuşmak,
b)Yönü kıbleden çevirmek,
c) Bir şey yiyip içmek,
d) Özürsüz olarak boğaz hırıldat-mak (tenahnuh etmek)

S30- Ezan ve kametin hükmü nedir, kimler ezan okuyabilir.
C30- Ezan ve kametin hükmü sünnettir, vaktin değil namazın sünnetidir. Erkek, akıllı ve takva sahibi olanlar okur.

S31- Cemaatla namaz kılmanın, mezheplere göre hükmü nedir.
C31- Hanbelilere göre cemaatla namaz kılmak, erkekler için farzı ayn, Şafiler için farzı kifaye. Hanefi ve Malikile-lere göre Cuma namazı hariç diğer namazlar gücü yeten erkeklere müekked sünnettir.

S32-Cemaate gitmemek için mazeret sayılan özürlerden dört tanesini yazınız.
C32- a) Hastalık, b) Korku, c) Olumsuz hava şartları, d) Bedeni arızalar

S33- İmamlığın şartlarını yazınız.
C33- İmamın ergin, akıl, mülüman,erkek ve namaz sahih olacak kadar Kur’an ezbere okumak, özürlü olmamak, setr-i avret ve necasetten taharet şartlarını taşıması gerekir.

S34- Müfteriz, müteneffil, iktida ve muktedi nedir.
C34- Farz namaz kılana müfteriz, nafile namaz kılana müteneffil, namaz kılarken imama uymaya iktida, imama uyan kimseye muktedi denir.

S35- İmama uymanın kaç hali vardır nelerdir.
C35-
a) Müdrik; Namazı tamamen imamla birlikte kılan kimse,
b Lahik;Namaza imamla birlikte başlamasına rağmen başına gelen bir durum sebebiyle ara vermek zorunda kalan kimse,
c) Mesbuk; İmama namazın başında değil bi-rinci rekatın rükuundan sonra uyan kimseye denir.

S36- Cuma namazı ilk defa ne zaman farz kılındı.
C36- Bu konuda iki görüş vardır, birinci rivayete göre Mekke’de farz kılınmış olmasına rağmen müşriklerin bas- kıları yüzünden orada kılınamamış. İkinci rivayet ise hicret esnasında farz kılınmıştır.

S37-Cuma namazının vücup olmasının şartlarından olan mazaretsiz olmak maddesini açıklayınız.
C37- Bazı mazeretler Cuma namazına gitmemeyi mübah kılar ve bu kişilere Cuma farz olmaz bu mazeretler,has- talık, körlük ve kötürümlük, uygun olmayan hava ve yol şartları, korku durumlarında gidilmez

S38-Mezheplere göre hutbenin rükünleri nelerdir.
C38- Ebu hanifeye göre rüknü yani temel unsur Allah’ı zikretmektir. İmam malike göre müminlere hitaben müj-deli veya sakındırıcı ifade taşımasıdır. İmam şafiye göre;Her iki hutbede Allah’ı zikretmek, Peygamberimize salavat getirmek, takvayı tavsiye etmek, hutbelerin birinde ayet okumak, ikinci hutbede müminlere dua etmek. Hanbelilere göre sonuncu hariç Şafiler’deki ile aynı.

S39- Hutbenin geçerli olmasının Malikilere göre şartlarını açıklayınız.
C39-
a) Hatibin ayakta olması
b) Her iki hutbenin de öğle vakti girdikten sonra irad edilmesi
c) Her iki hutbenin-de hutbe olarak nitelendirilebilecek içerikte olması
d) Mescidin içinde irad edilmesi
e) Namazdan önce olması
f) En az on iki kişilik bir cemaatın huzurunda olması
g) Açıktan okunması
h) Arapça olması
ı) Hutbelerin arasına ve hutbe ile namaz arasına başka bir meşguliyetin sokulmaması.

S40- Hutbenin sünnetlerinden dört tanesini yazınız.
C40-a) Ezanın,hatibin huzurunda okunması,
b) Hutbe okurken hatibin yüzünün cemaata dönük olması,
c) Hutbeyi kısa tutması,
d) Cuma namazını hutbe okuyan kişinin kıldırması

 

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi