dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

DHBT 2 Ders Notları

DİNLER TARİHİ • Milel ve Nihal başlığı altında eser veren kişi Bağdâdî’dir. • Karşılaştırmalı dinler tarihi alanında ilk eser veren kişi Şehristânî’dir. • Dinler tarihi hakkında ilk Türkçe eser Şemsettin Sâmi’ninEsâtir adlı eseridir. • Ortodoksî: egemen yaygın anlayış için kullanılır. • Heterodoksi : çoğunluğun ve siyasal gücün doğru saydığı resmi...
19.09.2021
DİN SOSYOLOJİSİ Din sosyolojisinin kurucusu ve sistemleştiren: Max Weber Sosyoloji terimini kavramını ilk defa Auguste Comte kullanmıştır. Din sosyolojisi terimini kavramını ilk kullanan kişi ise Emile D urkheim’dir. “Anomi” kavramını( sanayileşme sonucu ortaya çıkan kararsızlık ve amaçsızlık durumu) ilk kez kullanan Emile Durkheim’dir. İlk sistematik din sosyolojisi eserini yazan: J.Wach...
19.09.2021
İSLAM MEZHEPLER TARİHİ Eş’ari: ” Makalatu’l-İslamiyyin fi ihtilafi’l Musallin” Milel: Vahye dayalı dinler Nihal: Batıl dinler İLK MEZHEPLER HÂRİCÎLİK ■ Haricilerin diğer isimleri; Şurat, Marika, Muhakkime, Vaidiyye, Haruriye ■ Meşru halife Hz. Ali’ye karşı gelerek ondan ayrılan ve görüşleriyle sünnetten uzaklaşan bid’at mezheptir. ■ Haricilik, Hz.Ali ve Muaviye arasında cereyan...
19.09.2021
TEFSİR – KUR’AN’IN MUHTEVASI Vahiy sözlükte gizli ve süratli bir şekilde bildirmek seslenmek, fısıldamak manalarına gelir. İlk vahiy sadık rüya şeklinde nazil olmuştur Çıngırak sesine benzer sesle gelen vahiy, vahyin en ağır şeklidir Cebrail bir çok kez sahabeden Dıhye el-Kelbi suretine girerek vahiy getirmiştir Vayhin yazıldığı malzemeler: • İşlenmiş ince...
18.09.2021
Hadis • İsnad araştırmaları ilk defa yapan “İbn Sirin” • İsnad sistemini hadise uygulayan ilk kişi “İbn Şihab ez-Zühri” • “İsnad dindendir, o olmasaydı isteyen istediğini söylerdi”diyen: Abdullah bin Mübarek • Günümüze gelmiş en eski Hadis Mecmuası: Ebu Hureyre’nin yazdırdığı 138 hadisi derleyen Hemmam b. Münebbih’in “Sahife-i Sahiha”‘sıdır • Türkçe...
18.09.2021
DİNLER TARİHİNE GİRİŞ (1. ÜNİTE) Dinin insan hayatında önemli bir yeri vardır. O karmaşık bir yapıya sahiptir. Tarih boyunca insanla birlikte varlığını sürdürmüştür. 19. Yy. Pozitivist evrimci anlayışa göre din, insanlığın tarih içindeki evrimine paralel olarak bir gelişim göstermiştir. Ruhçuluk, atalar kültü ve büyü din ve tanrı düşüncesinin temelini oluşturur....
07.09.2021
ÜNİTE1 Hadis ilmi, geçmişte Şer’i ilimler veya Nakli ilimler diye isimlendirilen, günümüzde ise İSLAMi ilimler denilen ilim grubunun bir alt dalıdır. İSLAM Dini’ ni konu edinen Nakli/ Şer’i ilimler , Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuftur.Müslümanlar ın dini açıdan sorumluluklarını ortaya koyan, kural koyucu(normatif) ve bağlayıcı nitelikte ilim dalıdır. · İSLAM tarihi, İSLAM mezhepleri...
07.09.2021
Ünite 1 – Mezhepler Tarihine Giriş >Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelîlik Fıkhi/Hukuki, Sünnilik, Şiilik ise itikadi/siyasi mezhep dalıdır. >İslam mezhepleri tarihinin orijinal ismi ilmu makalatil fıraktır.(müspet=olumlu/Menfi=Olumsuz anlamda) >Siyasi dini fıkhi ayrılık Hz Peygamberin vefatından sonra hicri 30. yılda ortaya çıkmıştır. Mezhepler ise 400 yıl sonra ortaya çıkmıştır. >İslam mezhepleri tarihçisi tarafsız olmak zorundadır. >Mezhepler tarihi...
07.09.2021
 ORTADOĞU DİNLERİ ♦                     1.YAHUDİLİK ♦♦♦ K.Kerim: Beni İsrail, Hûd, Hâdû ve Yehûd ♦ ♦                     Dönemler ♦                     a.Atalar Dönemi ♦                     Merkez Kenan bölgesidir. ♦                     Atalar denilen Peygamberler vardır. ♦♦♦ Hz.Yahub’un 12 oğlunun oluşturduğu kabilelere Esbât denir. ♦♦♦ Mısır’da Hz.Yusuf dönemi refah dönemidir. ♦♦♦ Sonrası esaret ve 400 yıllık köleliktir. ♦♦♦ b.Milletleşme-Hz.Musa-Mısır’dan...
04.09.2021
         JAPON DİNLERİ: ♦         1.ŞİNTOİZM: Tanrıların yolu demektir. ♦                     Kurucusu yoktur. En eski dinlerdendir. ♦                     Müsamaha esaslı milli bir dindir. ♦♦♦ İnanç: Animistik kökenli Şamanizmin uzantısıdır. ♦♦♦ Ölen ruhlara kami denir. Bazı kamiler Tanrıdır. ♦                     Geleneğe ve aileye saygı önemlidir. ♦♦♦ Fuji dağı kamilerin meskenidir. ♦                     Tanrı: Politeist inanış vardır....
04.09.2021
   1.KONFÜÇYANİZM ❖       MÖ 5. ve 6. yy’da Çin’de ortaya çıkan bir dindir. ❖       Kurucusu Konfüçyüs’tür. ❖       Çin’deki yasal dinlerden değildir. ❖       Fakat Çin’de yaygındır. ❖       Geleneksel Çin Şinizmi’nin kurumsallaşmasıdır. ❖       Konfüçyüs’ün Görüşleri: ❖       Daha çok akla hitap metodunu kullanmıştır. ❖       Metafiziği reddeder. Ahlak temelli bir dindir. ❖       Ülkedeki krallarla...
04.09.2021
Hint Dinleri ♦ 1.HİNDUİZM: ♦♦♦ Brahmanizm ve Sanatana Dharma da denilir. ♦♦♦ Hindistan’daki eski ve milli bir dindir. ♦ Vahiy kökenli olup peygamber kavramı yoktur. ♦ Kast Sistemi ♦♦♦ Brahminler ♦ Kşatriyalar ♦ Vaisyalar ♦ Sudralar ♦ Paryalar (sınıfsızlar) ♦♦♦ (M.Ghandi – Hari-Jan – Tanrının Çocukları) ♦ Kastlar arası evlilik...
04.09.2021
Dinler Tarihi Dersinin Yöntemleri ♦♦♦ 1.Analitik Yöntem: Dini motifler, dini kavramlar analiz edilir. ♦♦♦ 2.Fenomonolojik Yöntem: Dinin fenomenleri anlaşılmaya çalışılır. Fenomenler o dinin mensubu gibi anlaşılmaya çalışılır. ♦♦♦ 3.Karşılaştırmalı Yöntem: ♦♦♦ 4.Tasvir Edici (Deskriptif) Yöntem: Dinler olduğu gibi anlatılır. ♦♦♦ Dinin Özünü Oluşturan Unsurlar ♦♦♦ 1. Allah – Yüce varlık...
04.09.2021
Yeni Kelam Dönemi: ❖      19.yy. ’da Batıdaki akımlara tepki olarak doğdu. ❖      Bu akımlarla mücadele ederek İslam’ın inanç konuları ispat ve izah edilmiştir. ❖      Şibli Nu’mani bu tabirini ilk defa kullandı. ❖      İslam Düşüncesinde Akla Önem Veren Akımlar: ❖      İslam filozofları ❖      Mutezile ❖      Maturidiler ❖      Eş’ariler ❖      Selefiye ❖    ...
04.09.2021
Bazı Ehl-i Sünnet Âlimleri ❖ İmam-ı Azam Ebû Hanîfe: ❖ İman ve küfür doğuştan değildir. ❖ Haberi sıfatların keyfiyeti bilinmez iman edilir. ❖ Kur’ân mahluk değildir, harf ve ses mahluktur. ❖ Evrende olan her şey Allah’ın takdiri ile olur. ❖ Mucizeler, kabir azabı, ba’s, mizan haktır. ❖ İman şüpheden sıyrılmış...
04.09.2021
Kitaplara İman: İlahi – Semâvi Kitaplar Tevrat: Ahd-i Atik – Parça, yazılı şey, kitap Öğreti, doktrin, kılavuz, teori, hüküm, kanun, din Zebur: Yazı, akıl, düşünce, Mezâmir / Mezmurlar, manzum kitap Bağımsız kitap yoktur. Tevrat’ın içindedir. İncil: Ahd-i Cedid, müjde, iyi haber Suhuf: Hz.Adem Hz.İbrahim Hzİdris HzŞit Peygamberlere İman: Rasül –...
04.09.2021
Meleklere İman: Melek; haberci, elçi, güçlü, kuvvetli, yöneten gibi anlamlara gelir. Gaybı bilmezler. Mahiyeti bilinmeyen kanatları vardır. Meleklerin Görevleri Cebrâil (as): İbranice Gabriel, Cebr, Allah’ın kulu, Allah’ın gücü Kitab-ı Mukaddes’te ismi geçer. Dinimizde Ruhu’l-Kuds, Ruhu’l-Emin, Cibril, Ruh ve Rasül gibi isimleri vardır. Ünvanları: Ruhullah, Hâdimullah, Namusu Ekber, Ruhu’l-Azam, Faal Akıl...
04.09.2021
Allah’ın Sıfatları A.Allah’ın Zâti / Selbi / Tenzihi Sıfatları 1. Vücud / Sıfatı Nefsiyye 2. Kıdem 3. Beka 4. Vahdâniyet 5. Kıyam Binefsihi (Samed) 6. Muhâlefetün lilhavâdis B.Allah’m Subûti / Meâni / Manevi Sıfatları l.Hayat 2.İlim 3.Semi’ 4.Basar 5.Kudret 6.İrade a.Teşrii İrade b.Tekvini İrade 7.Tekvin a.Maturidi – ezelidir. b.Eş’ari –...
04.09.2021
Mezheplere Göre İmanın Rûknü Maturidilik: Kalp ile tasdik, dil ile ikrar Eşarilik: Kalp ile tasdik + Allah’ı bilmek Selefilik, Zâhirilik, Ashâb-ı Hadis, Mutezile, Havâric, Şia, Vehhâbilik: Tasdik, İkrar + amel Cebriyye: Sadece Allah’ı bilmek Mürcie: Sadece dil ile ikrar veya Allah’ı bilmek Kerrâmiye: Sadece dil ile ikrar İmanda Artma ve...
03.09.2021
Din: Akıl sahibi insanları, kendi iradeleriyle hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanunlardır. ❖ Borç – ceza – yükümlülük – itaat – ceza ❖ Mükafat – örf – adet – hüküm – usul Dinin Kaynakları ❖ A. Vahiy Temelli ❖ B. Evrim Temelli l.Naturizm – Max Müller 2. Animizm – Edward...
03.09.2021
EMEVİLER DÖNEMİ (661 – 750) ❖ Muaviye Dönemi: ❖ Başkent Şam’a taşındı. ❖ Mevalinin durumu – Şuubiyye – Cebriye Mezhebi ❖ Arap milliyetçiliği ❖ İslam’ın yayılışı yavaşlamıştır. ❖ İstanbul kuşatmaları ❖ Kayrevan ordugah şehri kuruldu. ❖ Kuşatan komutan Ukbe bin Nâfi’ dir. ❖ Muhafız Birliği kuruldu. ❖ Divan-ı Berid önemli...
01.09.2021
❖ İSLAM TARİHİ ❖ Kadisiye (636) ❖ DÖRT HALİFE DÖNEMİ ❖ Celula (637) ❖ l.Hz.Ebubekir Dönemi (632 – 634) ❖ Nihavent (642 – Fethu’l-Futuh) savaşlarıyla ❖ ❖ Teymoğulları Abdülkabe – Atik – Sıddık İran fethedildi. ❖ Eşnak görevi – İlmi Ensab – Eyyam-ı Arap – ❖ Komutanları: Hac Emirliği ❖...
01.09.2021
DİNİ HİTABET ❖ Ortamdan kaynaklanan sorunlar ❖ Din hizmetlerini yapanlara din görevlisi denir. ❖ Hitabet: Belirli bir mekânda, bir hatibin ❖ İrşat: Doğruyu göstermek, hakkı, hakikati anlatmak ve İslam’ın esaslarını öğretmektir. dinleyici kitlesine ulaştırmak istediği mesajı, etkili ve güzel bir konuşmayla sunmasına ❖ Tebliğ: Allah’tan gelen ilâhi hükümlerin hitabet denir....
01.09.2021
HADİS ❖ Sünnet: Yürünen yol, hayat tarzı, gelenek, adet, çığır, hâl, tavır, karakter, kanun, uygulama ve kural anlamına gelir. ❖ Istılahta ise, Efendimizin söz, fiil ve takrirleridir. ❖ Sünnet Çeşitleri: ❖ l.Sözlü Hadis : ❖ 2.Fiili Hadis : ❖ 3.Takriri Hadis : ❖ 4.Hulki Hadis: Rasulullah’ın ahlaki ve davranışsal özelliklerini...
01.09.2021
FIKIH -İLMİHAL ❖ TEMİZLİK ❖       l.Maddi Temizlik ❖       Necaseti Galiza: Ağır kirlilik ❖       Katı (Camid): 1 dirhem ❖       Sıvı (Mâi): El ayası ❖       Necaseti Hafife: Hafif kirlilik, 1/4 ❖       Necaseti Mer’iyye: ❖       Kuruduktan sonra görülebilen pisliklerdir. ❖       Necaseti Gayr-i Mer’iyye: ❖       Kuruduktan sonra görülmeyen pisliklerdir. ❖       2.Manevi Temizlik ❖       3.Hükmi...
01.09.2021
Tefsir Usulü ve Tarihi: ❖ Tefsir Usulü Kaynakları: ❖ Kur’an ilimlerini toplayan ilk eser Haris el- Muhasibinin el-Akl ve Fehmu’l-Kur’an adlı eseridir. ❖ İlk tefsir usulü Said el-Hufi’nin el-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an adlı eseridir. ❖ Zerkeşi – el-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an ❖ Suyuti – el-İtkan fi Ulumi’l-Kur’an ❖ Şah Veliyullah Dihlevi –...
01.09.2021
Vahyin Yazıldığı Malzemeler: ❖ Develerin kürek ve kaburga kemikleri (Azm) ❖ Tabaklanmış deri parçaları (Edîm) ❖ Yaprak taşlar (Lihâf) ❖ Hurma dallarının uygun yerleri (Asib) ❖ Seramik parçaları (Hazef) ❖ Tahta (Kateb) ❖ Parşömen (Rakk) ❖ Papirüs ❖ Vahiy: Gizli konuşma, fısıldama, ilham etme vb. ❖ Allah’ın Peygamberleriyle İletişim Kurması...
01.09.2021
K.Kerim’in İndiği Ortam: ❖ Sosyal ♦♦♦ Ekonomik ❖ Kültürel ❖ Dini ❖ K.Kerim ile İlgili Bazı Kavramlar ❖ İnzal: Levh-i Mahfuz – Beytü’l-İzze – kitap olarak ❖ Tenzil: Parça parça iniş – tedricen ❖ Metluv Vahiy: Yazılıp, okunan vahiy ❖ Gayrı Metluv Vahiy: Yazılıp, okunmayan vahiy ❖ Fetretü’l Vahiy: Vahyin...
01.09.2021
♦ İLK DÖNEM TASAVVUFÎ YAPILAR ♦ YESEVİYYE: ♦ Hoca Ahmet Yesevi – Orta Asya ♦ Silsile-i Meşâyihi Türk ♦ Arslan Baba (ilk mürşid) ♦ VEFÂİYYE: ♦ Ebu’l-Vefa ( Tâcü’l-Arifin) ♦ Baba İshak – Baba İlyas – Dede Garkın ♦ Osmanlı Geyikli Baba – Şeyh Edabali (Ahi Şeyhi) Aşık Paşa –...
31.08.2021
ŞİA / ŞİİLİK: ♦♦♦ Hz.Peygamberin vefatı sonrası Hz.Ali ve Ehl-i beytini halifeliğe en layık olarak gören topluluk. ♦♦♦ Râfizîler: ♦ Emevilere karşı ayaklanan Zeyd bin Ali’yi yalnız bırakan ilk İmâmîler’e, daha sonra bütün Şii fırkaları ve bazı bâtınî gruplarına verilen isimdir. ♦ Sebeiyye: ♦♦♦ Abdullah bin Sebe’ye nisbet edilen ve...
31.08.2021

ACEGEN DHBT Mülakatlarına Hazırlık Kitabı - 2. Baskı Çıktı!