dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Dinler ve Mezhepler Tarihi

DİNLER TARİHİ • Milel ve Nihal başlığı altında eser veren kişi Bağdâdî’dir. • Karşılaştırmalı dinler tarihi alanında ilk eser veren kişi Şehristânî’dir. • Dinler tarihi hakkında ilk Türkçe eser Şemsettin Sâmi’ninEsâtir adlı eseridir. • Ortodoksî: egemen yaygın anlayış için kullanılır. • Heterodoksi : çoğunluğun ve siyasal gücün doğru saydığı resmi...
19.09.2021
DİN SOSYOLOJİSİ Din sosyolojisinin kurucusu ve sistemleştiren: Max Weber Sosyoloji terimini kavramını ilk defa Auguste Comte kullanmıştır. Din sosyolojisi terimini kavramını ilk kullanan kişi ise Emile D urkheim’dir. “Anomi” kavramını( sanayileşme sonucu ortaya çıkan kararsızlık ve amaçsızlık durumu) ilk kez kullanan Emile Durkheim’dir. İlk sistematik din sosyolojisi eserini yazan: J.Wach...
19.09.2021
İSLAM MEZHEPLER TARİHİ Eş’ari: ” Makalatu’l-İslamiyyin fi ihtilafi’l Musallin” Milel: Vahye dayalı dinler Nihal: Batıl dinler İLK MEZHEPLER HÂRİCÎLİK ■ Haricilerin diğer isimleri; Şurat, Marika, Muhakkime, Vaidiyye, Haruriye ■ Meşru halife Hz. Ali’ye karşı gelerek ondan ayrılan ve görüşleriyle sünnetten uzaklaşan bid’at mezheptir. ■ Haricilik, Hz.Ali ve Muaviye arasında cereyan...
19.09.2021
DİNLER TARİHİNE GİRİŞ (1. ÜNİTE) Dinin insan hayatında önemli bir yeri vardır. O karmaşık bir yapıya sahiptir. Tarih boyunca insanla birlikte varlığını sürdürmüştür. 19. Yy. Pozitivist evrimci anlayışa göre din, insanlığın tarih içindeki evrimine paralel olarak bir gelişim göstermiştir. Ruhçuluk, atalar kültü ve büyü din ve tanrı düşüncesinin temelini oluşturur....
07.09.2021
Ünite 1 – Mezhepler Tarihine Giriş >Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelîlik Fıkhi/Hukuki, Sünnilik, Şiilik ise itikadi/siyasi mezhep dalıdır. >İslam mezhepleri tarihinin orijinal ismi ilmu makalatil fıraktır.(müspet=olumlu/Menfi=Olumsuz anlamda) >Siyasi dini fıkhi ayrılık Hz Peygamberin vefatından sonra hicri 30. yılda ortaya çıkmıştır. Mezhepler ise 400 yıl sonra ortaya çıkmıştır. >İslam mezhepleri tarihçisi tarafsız olmak zorundadır. >Mezhepler tarihi...
07.09.2021
 ORTADOĞU DİNLERİ ♦                     1.YAHUDİLİK ♦♦♦ K.Kerim: Beni İsrail, Hûd, Hâdû ve Yehûd ♦ ♦                     Dönemler ♦                     a.Atalar Dönemi ♦                     Merkez Kenan bölgesidir. ♦                     Atalar denilen Peygamberler vardır. ♦♦♦ Hz.Yahub’un 12 oğlunun oluşturduğu kabilelere Esbât denir. ♦♦♦ Mısır’da Hz.Yusuf dönemi refah dönemidir. ♦♦♦ Sonrası esaret ve 400 yıllık köleliktir. ♦♦♦ b.Milletleşme-Hz.Musa-Mısır’dan...
04.09.2021
         JAPON DİNLERİ: ♦         1.ŞİNTOİZM: Tanrıların yolu demektir. ♦                     Kurucusu yoktur. En eski dinlerdendir. ♦                     Müsamaha esaslı milli bir dindir. ♦♦♦ İnanç: Animistik kökenli Şamanizmin uzantısıdır. ♦♦♦ Ölen ruhlara kami denir. Bazı kamiler Tanrıdır. ♦                     Geleneğe ve aileye saygı önemlidir. ♦♦♦ Fuji dağı kamilerin meskenidir. ♦                     Tanrı: Politeist inanış vardır....
04.09.2021
   1.KONFÜÇYANİZM ❖       MÖ 5. ve 6. yy’da Çin’de ortaya çıkan bir dindir. ❖       Kurucusu Konfüçyüs’tür. ❖       Çin’deki yasal dinlerden değildir. ❖       Fakat Çin’de yaygındır. ❖       Geleneksel Çin Şinizmi’nin kurumsallaşmasıdır. ❖       Konfüçyüs’ün Görüşleri: ❖       Daha çok akla hitap metodunu kullanmıştır. ❖       Metafiziği reddeder. Ahlak temelli bir dindir. ❖       Ülkedeki krallarla...
04.09.2021
Hint Dinleri ♦ 1.HİNDUİZM: ♦♦♦ Brahmanizm ve Sanatana Dharma da denilir. ♦♦♦ Hindistan’daki eski ve milli bir dindir. ♦ Vahiy kökenli olup peygamber kavramı yoktur. ♦ Kast Sistemi ♦♦♦ Brahminler ♦ Kşatriyalar ♦ Vaisyalar ♦ Sudralar ♦ Paryalar (sınıfsızlar) ♦♦♦ (M.Ghandi – Hari-Jan – Tanrının Çocukları) ♦ Kastlar arası evlilik...
04.09.2021
Dinler Tarihi Dersinin Yöntemleri ♦♦♦ 1.Analitik Yöntem: Dini motifler, dini kavramlar analiz edilir. ♦♦♦ 2.Fenomonolojik Yöntem: Dinin fenomenleri anlaşılmaya çalışılır. Fenomenler o dinin mensubu gibi anlaşılmaya çalışılır. ♦♦♦ 3.Karşılaştırmalı Yöntem: ♦♦♦ 4.Tasvir Edici (Deskriptif) Yöntem: Dinler olduğu gibi anlatılır. ♦♦♦ Dinin Özünü Oluşturan Unsurlar ♦♦♦ 1. Allah – Yüce varlık...
04.09.2021
♦ İLK DÖNEM TASAVVUFÎ YAPILAR ♦ YESEVİYYE: ♦ Hoca Ahmet Yesevi – Orta Asya ♦ Silsile-i Meşâyihi Türk ♦ Arslan Baba (ilk mürşid) ♦ VEFÂİYYE: ♦ Ebu’l-Vefa ( Tâcü’l-Arifin) ♦ Baba İshak – Baba İlyas – Dede Garkın ♦ Osmanlı Geyikli Baba – Şeyh Edabali (Ahi Şeyhi) Aşık Paşa –...
31.08.2021
ŞİA / ŞİİLİK: ♦♦♦ Hz.Peygamberin vefatı sonrası Hz.Ali ve Ehl-i beytini halifeliğe en layık olarak gören topluluk. ♦♦♦ Râfizîler: ♦ Emevilere karşı ayaklanan Zeyd bin Ali’yi yalnız bırakan ilk İmâmîler’e, daha sonra bütün Şii fırkaları ve bazı bâtınî gruplarına verilen isimdir. ♦ Sebeiyye: ♦♦♦ Abdullah bin Sebe’ye nisbet edilen ve...
31.08.2021
MUTEZİLE: ♦ Kelam ilmini ilk defa sistemleştiren mezheptir. ♦ Vâsıl bin Ata: ♦ Hasan Basri ile tartışma ♦ Kurucu ve sistemleştirici ♦♦♦ Amr b. Ubeyd: ♦ Hasan Basri’den etkilenme ♦ Ehl-i Sünnete yakın ♦ Vasıl ile mücadele ♦ Ebû Mûsâ El – Murdâr: ♦♦♦ Bağdat Mutezilesi ♦♦♦ Mutezile’nin Râhibi ♦♦♦...
31.08.2021
KADERİYE: ♦ Kadere mensup, kader taraftarı, kader inancını r e d d eder . ♦ Fiiller insan iradesiyle gerçekleşir. ♦ Emevilerin tepkisini çekmiştir. ♦♦♦ Kurucuları: ♦ Ma’bed el-Cüheni ♦ Gaylan ed-Dımeşki ♦ Katade ♦♦♦ Amr bin Ubeyd ♦ Kaderiye Cebriye’ye tepki olarak doğmuştur. ♦♦♦ Kaderiye’nin Görüşleri: ♦ Allah’ın zatından ayrı...
31.08.2021
♦ CEBRİYYE: ♦♦♦ Ca’d bin Dirhem ve Cehm bin Safvân ♦ Emeviler tarafından desteklendiler. ♦ Görüşleri: ♦ İmanın rüknü Allah’ı bilmektir, küfür bilmemektir. ♦ Allah’ın sadece zâtı ezelidir, sıfat ve isimleri değil ♦ Allah hâdis olanların sıfatlarıyla nitelenemez. ♦ Mücessime ve Müşebbihe’ye karşıdırlar. ♦ Kur’an mahluktur. ♦ İnsan fiillerinde fâil...
31.08.2021
MÜRCİE: ♦ Tehir etmek, ümit vermek ♦ Uzlaştırıcı özellik taşır. ♦ İmamet – Büyük günah meselesi ♦ Büyük günah işleyenin ahiretteki durumunun Allah’a bırakılmalıdır. ♦ Haricilere tepki olarak ortaya çıkmıştır. ♦ Siyasi olaylara karışmamışlardır. ♦ Büyük günah işleyenlerin durumu konusunda bir görüş belirtmedikleri için Şükkak denilmiştir. ♦ İlk Mürcie Fikirler:...
31.08.2021
Haricilik Müslümanlar arasında çıkan ilk itikadi fırkadır. ♦ Kendilerine kafirlerden uzaklaşanlar anlamında Havâric demişlerdir. ♦ Hurkus bin Züheyr, ilk Harici lideridir. ♦ Haricilikte Nehrevan Savaşı önemlidir. ♦♦♦ Bedevi kökenli radikal fırkadır. ♦ Görüşleri: ♦ Büyük günah işleyen İslam dışına çıkmış olur. ♦♦♦ Amel imandan bir cüzdür. Kur’an mahluktur. ♦ Ru’yetullah...
31.08.2021
Makale/Makalât: (eser) ♦ Eş’ari – Makâlatu’l-İslamiyyin ♦♦♦ Milel ve Nihal: ♦♦♦ Abdülkerim Şehristâni – el-Milel ve’n-Nihal ♦♦♦ Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri: ♦ 1. Siyasi nedenler: ♦ Gadir-i Hûm Olayı ♦♦♦ Kırtas Olayı ♦ Halife seçimi ♦ Hz. Osman dönemindeki ihtilaflar ♦ İç Savaşlar (Cemel – Sıffın – Kerbelâ) ♦♦♦ İmamet...
31.08.2021

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi