dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları
FIKIH -İLMİHAL ❖ TEMİZLİK ❖       l.Maddi Temizlik ❖       Necaseti Galiza: Ağır kirlilik ❖       Katı (Camid): 1 dirhem ❖       Sıvı (Mâi): El ayası ❖       Necaseti Hafife: Hafif kirlilik, 1/4 ❖       Necaseti Mer’iyye: ❖       Kuruduktan sonra görülebilen pisliklerdir. ❖       Necaseti Gayr-i Mer’iyye: ❖       Kuruduktan sonra görülmeyen pisliklerdir. ❖       2.Manevi Temizlik ❖       3.Hükmi...
01.09.2021
 KEFARET ÇEŞİTLERİ ❖ 1.Yemin Kefareti: Yemini bozan kişinin ödemesi gereken kefarettir. ❖ 2.Oruç Bozma Kefareti: Köle azad etme, buna gücü yoksa iki ay aralıksız oruç tutma, buna da gücü yetmezse altmış fakiri doyurma veya giydirmedir. ❖ 3.Hac / İhram İhlallari Kefareti: ❖ 4.Hayızlı Eşle Cinsel İlişki Kefareti: ❖ Ceza olarak...
30.08.2021
İslam Hukukunda Bazı Kavramlar ❖ İstihale: Bitkisel ve hayvansal ürünlerin hal değiştirmesidir. ❖ Otopsi: Ölünün saygınlığını aşmayacak şekilde yakınlarının rızası alınarak, uzman tabib tarafından yapılan araştırma amaçlı ölen kişinin vücudunun incelenmesidir. ❖ Ötenazi: Acılarından veya herhangi bir sebeple kişinin ölüm isteğinin yerine getirilmesidir. ❖ Dinimizde caiz görülmemiştir. ❖ Hanbeliler haram...
30.08.2021
 İSLAM CEZA HUKUKU (Ukûbat) ♦ Ceza sözlükte karşılık anlamına gelir. ♦ Suçun işlenmesi halinde, yargısal kararla ve belli amaçlar gözetilerek devlet tarafından suçluya uygulanan maddi yaptırımdır. Ceza İlkeleri ♦♦♦ Kanunilik ilkesi ♦ Şahsilik ilkesi ♦ Genellik ilkesi  Cezaların Tasnifi  1.Aralarındaki İlişkiye Göre Cezalar: ♦ Aslî cezalar: Kısas, hırsızlık ve recm...
30.08.2021
 AKİTLER – EŞYA/ TİCARET HUKUKU ❖ Akit, iki tarafın birbirine uygun irade beyanında bulunmasıyla kurulan hukuki muameledir. ❖ Akdin Unsurları ❖ Taraflar ❖ İrade Beyanı ❖ Konu (mahal, ma’kud aleyh) ❖ Akdin Konusuyla İlgili Şartlar ❖ Akdin konusunun akit anında mevcut olması ❖ Malın tesliminin mümkün olması ❖ Mütekavvim bir...
29.08.2021
Miras Hukuku (Ferâiz) ❖ Kişi vefat edince şunlar yapılır: ❖ 1.Cenazenin Terekesi/Terikesi ❖ 2.Borçların Ödenmesi ❖ 3.Vasiyetlerin İfası ❖ 4.Miras Taksimi ❖ Mirasçılar ❖ l.Ashab-ı Ferâiz: ❖ Naslarla payları belirlenen mirasçılara denir. ❖ Koca, kadın, baba, anne, dede, kız, oğlun kızı, ana baba bir kız kardeş, baba bir kız kardeş,...
29.08.2021
Ahvâli Şahsiyye: Kişinin şahsıyla ilgili hukukî hallerdir. ❖ Evlenme / Nikah ❖ Nişanlanma (Hıtbe) ❖ Evlenmeye söz verilmesi merasimidir. ❖ Mehir belirlenmiş ve kıza verilmişse iade edilir. ❖ Hediyeler mevcutsa aynen iade edilir. ❖ Nişan dolayısıyla meydana gelen zararların tazmini konusu ihtilaflıdır. ❖ Evlenme Akdi ve Unsurları ❖ Taraflar: Erkek...
29.08.2021
İbadetler ve Çeşitleri A.Eda Zamanı Bakımından ❖ 1.Mutlak İbadetler: Şâriin ifasını zaman ile sınırlamadığı ibadetlerdir. ❖ 2.Mukayyed İbadetler: Şâriin ifâsını zaman ile sınırladığı ibadetlerdir. ❖ a.Muvassa: Geniş zamanlı ibadetlerdir. ❖ Aynı vakit içerisinde hem kendisi hem de aynı cins ibadetin yapılmasıdır. ❖ b.Mudayyak: Dar zamanlı ibadetlerdir. Bir vakitte aynı cins...
29.08.2021
İslam Hukukunda Ehliyetler ♦ A.Vucûb Ehliyeti: ♦ Haklara sahip olma ♦ Borç altına girebilme ♦♦♦ Temeli, zimmet ve hukuki kişiliktir. ♦ Sağ olmak yeterlidir. ♦♦♦ l.Eksik Vucûb Ehliyeti: ♦ Cenin (Miras-Neseb-Vakıf-Vasiyet) ♦ Sadece lehine olan şeyler geçerlidir. ♦ Gurre ♦ 2.Tam Vucûb Ehliyeti: ♦ Doğum – ölüm arası ♦ Hak...
29.08.2021
İSLAM HUKUKUNDA DELİLLER  A.Asli Deliller: ❖ Edille-i Şer’iyye – Edille-i Erbaa l.Kur’an: ❖ Ahkam Ayetleri ❖ Lafız – Delâlet ( Kat’i – Zannî) ❖ Farz kılındı, yazıldı, helal, haram, şeytan işi pislikler vb.  2.Sünnet: ❖ Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleridir. ❖ Peygamberimizin Fiilleri ❖ a.Beşer olması ❖ b.O’na mahsus...
29.08.2021
İSLAM HUKUKUNDA HÜKÜMLER  A.VAZ’İ/VAD’İ HÜKÜMLER: Şâriin mükelleflerin fiillerine ilişkin hitabıdır. ♦ 1.İllet: Varlığı hükmün varlığına yokluğu da hükmün yokluğuna belirti kılınan durumdur. ♦ Şarhoşluk – şarabın haram oluşu ♦ 2. Sebep: Varlığı hükmün varlığına yokluğu da hükmün yokluğuna alamet olan durumdur. ♦ Vakit namazın, ramazan hilali orucun sebebidir. ♦ 3....
29.08.2021
Ehl-i Sünnet Mezhepleri  l.Hanefi Mezhebi: ❖ İlim Silsilesi: ❖ Numan bin Sabit – Hammad – İbrahim en-Nehai Alkame bin Kays – Abdullah bin Mesud ❖ Kıyas ❖ İstihsan ❖ Örf ❖ Hiyel ❖ Farazî Hukuk ❖ Eserleri: F.Ekber – F.Ebsat – el-Vasiyye – el- Alim ve’l-Müteallim   Öğrencileri: ❖ İ.Ebu...
29.08.2021
Bazı Mecelle Maddeleri: ❖ İlm-i fıkh, mesâil-i şer’iyye-i ameliyeyi bilmekti: ❖ Maksadın vesilesi maksada tabidir. ❖ Şekk ile yakîn zâil olmaz. ❖ Beraet-i zimme asıldır. ❖Zarar ve mukabele bi’z-zarar yoktur. ❖ Zarar izale olunur. ❖ Zarar-ı âmmı def’ için, zarar-ı hâs ihtiyar olunur. ❖ Zarar-ı eşed, zarar-ı ehaf ile izale...
29.08.2021
İslam Hukukunun Dönemleri  l.Hz.Muhammed Dönemi ❖ Kur’an ❖ Sünnet ❖ Teşri ❖ Tedricilik ❖ Teysir ❖ Tahfif ❖ Adalet ❖ Maslahat ❖ Tahsis ❖ Tebyin ❖ Tavzih ❖ Takyid 2.Sahabe Dönemi: ❖ Deliller oluşmaya başladı. ❖ Ekoller ortaya çıktı. ❖ Mekke Ekolü – Abdullah ibn Abbas ❖ Kûfe Ekolü –...
29.08.2021
Fıkıh Usulünde Yöntemler ❖ 1.Fukaha Metodu: Fıkıh usulünü bir mezhebe bağlı kalarak, kuralları belirlemede tümevarım metodunu kullanan metottur. (Hanefi) ❖ Kerhi – er-Risale fi’l-Usul ❖ Cessas – El-Fusul fi’l-Usul ❖ 2.Mütekellimun Metodu: Fıkıh Usulünü kelam ilke ve mezhepleriyle ilgi kuran ve tümdengelim yöntemini benimseyen metottur. (Şafi) ❖ Gazali – el-Mustasfa...
29.08.2021
Toplumsal Düzen Kuralları: ❖ Din, Ahlak, Hukuk, Örf ve Görgü Kuralları ♦♦♦ Hükümlerin Elde Edilişi: ❖ Şer’i ❖ Akli ❖ Hissi ❖ Şer’i Münezzel ❖ Şer’i Müevvel ❖ İslam Hukuku – Diğer Hukuk ilişkisi ❖ Roma Hukuku ❖ Cahiliye Hukuku ❖ a.İbka: ❖ b.İlga: ❖ c.Islah: ❖ İslam Hukukunun Temel...
29.08.2021

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Eğitim Paketi - 5. Grup