ref: refs/heads/v3.0
dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Din Psikolojisi Çıkmış Alan Soruları

Din Psikolojisi Çıkmış Alan Soruları
15.09.2021
DİN PSİKOLOJİSİ ÇIKMIŞ ALAN SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi, din psikolojisi araştırmalarında bilgiyi düzenleme ve yorumlama yaklaşımlarından değildir?

A)      Teolojik

B)      Biyolojik ve pragmatik

C)      Fenomenolijik

D)      Psikoanalitik

E)     Genetik Cevap:     A

2)  Bazı insanlar için din, bütün benliği kuşatan ve her konuda tek referans kaynağı olan belirleyici bir olgudur. Din, kişiliğin merkezinde yer alır ve bütün davranışlara yön veren bir denetim odağı işlevi görür. Bu tür insanlar benliklerini dinin isteklerine göre şekillendirme, Allah rızası için her türlü şahsi istek ve arzulardan vazgeçme eğilimindedirler.

Bu parçada ne tür bir dindarlık yöneliminden söz edilmektedir?

A)       Dış güdümlü

B)       Sorgulayıcı

C)       Araştırmacı

D)      İç güdümlü

E)     Kurumsallaşmış    Cevap: D

3)       Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren dine karşı ilgi ve istek duyarlar. İlk dönemlerde dini kavramların içeriğini anlayamasalar da dualara ve ibadetlere karşı oldukça ilgilidirler. Evde büyüklerinin namaz kıldığını gören çocuklar, onlar gibi eğilip doğrulur ve dudaklarını dua okuyor gibi kıpırdatırlar. Yine aile büyüklerinden gördükleri şekilde sofraya besmele ile oturup şükrederek kalkarlar. Bu hareketleriyle aslında yetişkinleri taklit etmektedirler. Taklitleri sonucunda aile büyüklerinin mutlu olduğunu ve kendilerini takdir ettiğini gören çocuklar, bunları daha sık tekrar etmeye başlarlar.

Bu parçada çocukların dini ritüelleri öğrenmesi, hangi psikolojik yaklaşımla açıklanmıştır?

4)    Orta yaş döneminde dini hayatı olağan seyreden bir kişinin yaşlılık dönemi dini yaşayışında genellikle bir yükseliş, ileri yaşlılık döneminde ise bazı dini pratiklerinde bir düşüş gözlemlenir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A)     Yaşlılık dönemi dini hayatı, orta yaş döneminde şekillenir.

B)    Yaşlılık döneminde dini hayat daha canlıdır.

C)    Fizyolojik problemler dini hayatı olumsuz etkiler.

D)   Yaşlıların dini hayatı orta yaş insanına göre daha yoğundur.

E)     Yaşlılıkta dinin yükselişe geçmesi ölüm kaygısıyla ilişkilendirilebilir. Cevap:  A

A)       Psikoanalitik

B)       Bilişsel

C)       Davranışsal

D)       Biyolojik

E)      Hümanistik     Cevap: C

 

5) Max Weber’e göre din, insan davranışlarının şekillenmesinde önemli işlevlere sahip bir olgudur. Bu işlevlerin en dikkat çekenlerinden biri de dinin, insanların günlük hayatta başlarına gelen ve kendilerini çaresiz hissettikleri olayları kabullenmelerini kolaylatırmasıdır. Öyle ki insanların, içine düştükleri sosyal ve ekonomik sıkıntıların tanrının takdiri ile gerçekleştiğine inanmaları, bu türden olumsuzlukları olgunlukla karşılayabilmelerini sağlar.
Bu parçada dinin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

A)   Meşrulaştırma

B)     Anlamlandırma

C) Çarpıtma

D)    İçselleştirme

E)  Yabancılaştırma

Cevap:A

 

7)       Sigmund Freud, psikoloji ve din psikolojisi tarihinin en önemli kişilerinden biridir. Psikanalizin kurucusu ve bilinçdışının kâşifi olarak bilinen Freud, insanın bütün davranışların sebeplerinin bilinçte değil bilinçaltında aranması gerektiğini savunmuştur. O, din konusunu da bilinçaltıyla ilişkilendirerek açıklamış, dinin bastırılmış bazı korku ve endişelerden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Onun psikanaliz olarak nitelendirilen bu yaklaşımı, kendisinden sonraki pek çok düşünürü etkilemiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünürler arasında yer almaz?

A)    Carl Gustave Jung

B)    Alfred Adler

C)    Erik Erikson

D)   Abraham Maslow

E)   Erich Fromm      Cevap: D

 

6)       bireyin bu döneminde din, hayatın sınırlılığı ve sıkıntılarıyla başa çıkma açısından önemli bir dayanak oluşturur. Dini ibadetler ve törenlere katılım, toplumsal ilişkileri sürdürmeye yardımcı olur. Din, sonsuzluk duygusunu canlı tutarak manevi bir huzur kaynağı işlevi görür.

Bu parçada, aşağıdaki dini gelişim dönemlerinden hangisi anlatılmaktadır?

A)       Çocukluk

B)       Gençlik

C)       Yetişkinlik

D)       Orta Yaş

E)        Yaşlılık              Cevap: E

 

8)  “Din kendi dışımızda gözlemlenen bir olgu, imansa dinin içimizde tecrübe edilmesidir.”

diyen Tolstoy’un, İmanın

I.         Duygusal

II.       Kültürel

III.      Bilişsel

IV.     Sosyal

V.       Ruhsal

boyutlarından hangilerine dikkat çektiği söylenebilir?

A)       Yalnız I

B)       I ve V

C)       II ve IV

D)      I, III ve V

E)       II, III ve IV

Cevap: D

 

9)       Dini bilgiler çocuklara rastgele verilmemeli; özellikle cennet, cehennem ve ölüm sonrası hayat gibi konular, içinde bulundukları gelişim dönemi dikkate alınarak öğretilmelidir.

Piaget’nin bilişsel gelişim kuramında, bu bilgilerin öğretilmesi için en uygun dönem aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

A)       Duyu-hareket

B)       Sembolik

C)       Sezgisel

D)      Somut işlemler

E)      Soyut işlemler     Cevap:     E

 

10)    Din psikolojisi alanındaki ilk düşünürler, dinin kaynağından ziyade işlevi üzerinde durmuşlardır. Bu düşünürlerin çoğuna göre din, birey ve toplum için faydalı bir olgudur. Zira onlar, yaptıkları pek çok araştırma neticesinde, inanan insanların psikolojik olarak daha sağlıklı ve olgun bir kişiliğe sahip olduklarını ve hayata anlam verme konusunda daha başarılı bir görüntü sergilediklerini tespit etmişlerdir. Aynı şekilde inanmayanların ise saplantılı davranışlara, nevrozlara ve diğer psikolojik rahatsızlıklara daha yatkın olduklarını saptamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünürler arasında yer almaz?

A)       Carl Gustave Jung

B)       Gordon Allport

C)       Viktor Frankl

D)       Erich Fromm

E       Sigmund Freud      Cevap: E

 

11)    İnandığı din tarafından alkol kullanması yasaklanan bir kişi, alkol aldığında inancıyla davranışı arasında bir uyuşmazlık yaşamaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

A)       Bilişsel çelişki

B)       Savunma mekanizması

C)       Denetim odağı problemi

D)      Obsesif-kompulsif bozukluk

E)      Agorafobi   Cevap: A

12)    Yapılan bilimsel araştırmalara göre dini gelişim açısından;

•          Dini değerlere daha fazla bağlanıldığı,

•        İbadetlerde azalmaların görülebilmesine rağmen inançta tevekkül ve teslimiyetin ağır bastığı

•          Dini duyguların daha derinden yaşandığı

dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Çocukluk

B)       Ergenlik

C)       İlk yetişkinlik

D)       Orta yaş

E)    Yaşlılık              Cevap: E

 

13)    Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına göre kişilerin iyi – kötü, doğru – yanlış gibi kültürel kural ve değerlere sıkı sıkıya bağlı oldukları bir dönem vardır. bu dönemde kurallar, ödül – ceza gibi fiziksel sonuçlarına göre ya da bu kuralları ortaya koyan kişilerin fiziksel gücüne göre değerlendirilir. Bu dönemdeki kişilerin kurallara uyması, itaat ve ceza eğilimi ile saf çıkarcı yönelimden kaynaklanmaktadır.

Bu dönemdeki kişilerin ahlaki gelişim düzeyi Kohlberg’e göre aşağıdakilerin hangisiyle nitelenir?

A)       Geleneksel

B)       Gelenek Dışı

C)       Gelenek Üstü

D)       Gelenek Öncesi

E)       Gelenek Sonrası    Cevap: D

 

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup