dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

DÖRT HALİFE DÖNEMİ – İSLAM TARİHİ

DÖRT HALİFE DÖNEMİ – İSLAM TARİHİ
01.09.2021
İSLAM TARİHİ Kadisiye (636)
DÖRT HALİFE DÖNEMİ Celula (637)
l.Hz.Ebubekir Dönemi (632 – 634) Nihavent (642 – Fethu’l-Futuh) savaşlarıyla

Teymoğulları

Abdülkabe – Atik – Sıddık

İran fethedildi.
Eşnak görevi – İlmi Ensab – Eyyam-ı Arap – Komutanları:
Hac Emirliği Halid bin Velid
İlk Cumhuriyet Ebu Ubeyde bin Cerrah (Suriye – Tâun)
Yalancı Peygamberlerle Mücadele (Mütenebbi) Muaz bin Cebel
İç güvenlik – Birlik sağlandı. Amr bin As
Ridde Olayları Sa’d bin Ebi Vakkas
Halifetü Rasulillah Ebu Ubeyd es-Sekafi
Üsame Ordusu göreve devam etti. Cerir bin Abdullah
Irak ve Suriye’de bazı yerler fethedildi. Horasan bölgesinin alınmasıyla Türklerle
Hire Müslümanların idaresine girdi. komşu olundu.
Yemame Savaşı (633) Amr bin As’ın komutasında Mısır fethedildi.
Yermük Savaşı (634) (Fustat)
Ecnadeyn Savaşı (634) Azerbaycan alındı.
Suriye Komutanları Teşkilatlanma:
Ebu Ubeyde bin Cerrah Dinar ve Dirhem paraları basıldı.
Yezid Ordugah şehirler kuruldu. (Fustat, Kufe, Basra)
Şurahbil bin Hasane Hisbe teşkilatı kuruldu.
Amr bin As Zımmilerden öşür vergisi alındı.
K.Kerim’in Cemi

İkta sistemi kuruldu. Düzenli ordu kuruldu.
2.Hz.Ömer Dönemi (634 – 644) Divan-ı cünd (maaş) kuruldu.
Tavsiye – Seçim – Biat Ülke eyaletlere (âmillik) ayrıldı.
Adiyoğulları Beytülmal kuruldu.
Halifetü Halifeti Rasulillah – Emiru’l-Müminin Posta teşkilatının temeli atıldı.
Sifaret görevi – Faruk – Şair – Hatip Adlî teşkilat kuruldu. (Kadılığa Ebu Derda
Hicri Takvim uygulanmaya başlandı. getirildi.)

Divan teşkilatı kuruldu. (Atiyye – maaş – sosyal

Muvafakati Ömer devlet)
Şarabın haram kılınması Ebu Lü’lüe Firûz tarafından şehid edildi.
Münafığın namazının kılınmaması gerektiği Halife seçimi için altı kişilik şura belirledi.
Peygamberimizin eşlerinin perde arkasından Hz.Abdurrahman bin Avf
görüşmesi gerektiği

Hz.Ali, Hz.Osman Hz.Sa’d bin Ebi Vakkas
İçtihatları Hz.Talha bin Ubeydullah
Sevad arazileri Hz.Zübeyr bin Avvam

Kıtlık döneminde had cezasının uygulanmaması Sarhoşa ceza arttırımı + Abdullah bin Ömer
Teravih namazının cemaatle kılınması 3.Hz.Osman Dönemi (644 – 656)
Aynı anda üç talağın geçerli oluşu Şura – Seçim – Biat
Ehl- Kitap ile evliliğin yasaklanması Beni Ümeyye – Tüccar – Cömert

M.Kulub’a zekat vermeyi yasaklaması Fetihler:

Zinnureyn – Vahiy Katibi Zarürrika Gazvesi’nde vekil oldu.
Ecnadeyn, Yermük Savaşlarıyla Suriye, Irak ve Fetihler:
Filistin fethedildi. Kuzey Bölgesi
Mescid-i Aksa’yı yaptırdı. Horasan
Fihl Savaşı (635) ile Bizans yenilgiye uğradı. Kuzey Afrika (Libya – Tunus)
Köprü (634 – ilk yenilgi) Kıbrıs ( ilk donanma)

 

❖       Zatü’s-Savari Savaşı: (655 – Direkler Sahibi) ile Bizans’a karşı galip gelindi.

❖       Harbü’l-Abâdile: K.Afrika’da yapılan bir savaştır. (Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zübeyr)

❖       Belencer Savaşı (652) : Kafkasya hakimiyeti için Hazar Türkleri ile yapılan savaştır.

❖       Türklerle Araplar arasında yapılan ilk savaştır.

❖       Savaş Hazarlar’ın galibiyeti ile sonuçlanmıştır.

❖       Hz.Osman’ın halifeliğinin ilk altı yılı fetihlerle geçerken, sonraki altı yılda ise özellikle Abdullah bin Sebe’nin etkisiyle karışıklık olmuştur.

❖       İlk ciddi muhalefet Kûfe halkından geldi.

❖       Hz.Osman Dönemi Olayları:

❖       K.Kerim’in İstinsahi

❖       İç karışıklıklar

❖       Ebu Zerr el-Gıfâri’nin Rebreze’ye sürgün edilmesi

❖       Hilafet mührünün Eris kuyusuna düşürülmesi

❖       Mervan bin Hakem’in sürgünden geri dönmesi ve Devlet kâtipliğine atanması.

❖       Hz.Osman’ın akrabalarını kayırması fikri

❖       Bazı valilerin halka kötü davranması

❖       Kureyş lehçesi dışındaki mushafların yaktırılması (bireysel)

❖       Hz.Osman çıkan isyanlar sonucunda K.Kerim okurken şehit edilmiştir.

❖       Bu olay İslam Tarihinde «el-Fitnetü’l-Kübra» olarak kabul edilir.

❖       4.Hz.Ali Dönemi (656 – 661)

❖       Seçim- Şartlı Biat

❖       Kureyş – Esedullah – Ehl-i Beyt

❖       Yemen’de geçici olarak kadılık yaptı.

❖       Tebük Seferi esnasında vekil olarak görev yaptı.

❖       Bu Dönemin Olayları:

❖       Valiler değiştirildi.

❖       Başkent Kûfe’ye taşındı.

❖       Katillerin bulunması için çalışmalar yapıldı.

❖       Atiyyeler eşit şekilde dağıtıldı.

❖       Atiyye: Hz. Ömer’in kurduğu divan teşkilâtında feyden müslümanlara yılda bir defa dağıtılan paraya denir.

❖       Emevî ve Abbâsîler zamanında ise askerlerin maaşlarına verilen addır.

❖       Cemel Vak’ası (656) oldu. Hz.Aişe ile yapılan bu savaşta Hz.Talha bin Ubeydullah ve Hz.Zübeyr bin Avvam şehit edildi.

❖       Sıffın Savaşı (657) yapıldı.

❖       Muaviye ile yapılan bu savaşın sonucunda Tahkim olayı oldu ve ilk ayrılıklar meydana geldi.

❖       Çarpışmanın en şiddetli olduğu geceye “Leyletü’l-Herir” denilmiştir.

❖       Kindelilerin lideri Eş’as bin Kays tarafları uzlaştırmaya çalışmıştır.

❖       Hariciler Hurkus bin Züheyr öncülüğünde Tahkim Olayı’nı kabul etmeyerek ayrılmışlardır.

❖       Haricilerle 658 yılında Nehrevan (658) ve Nuhayle (658) savaşları yapılmıştır.

❖       Bu savaşlarda Haricilerin lideri Vehb er- Râsibi’dir.

❖       Hz.Ali bir harici olan Abdurrahman ibn Mülcem tarafından şehit edilmiştir.

❖       Hz.Hasan Dönemi (661)

❖       Bu dönemde Hz.Hasan altı aylık hilafetinden sonra görevi Muaviye’ye devretmiştir.

❖       Birlikteliğin sağlandığı bu yıla “Âmu’l-Cemaa” yani Birlik Yılı denmiştir.

Hz. Hasan’ın Muaviye’ye biat etmesi ile alimler Muaviye’yi meşru saymışlardır

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 2. Grup