dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Dinler Tarihi Çıkmış Alan Soruları

Dinler Tarihi Çıkmış Alan Soruları
18.09.2021

DİNLER TARİHİ ÇIKMIŞ ALAN SORULARI

1) Günümüzde farklı din mensuplarının birbirleriyle
ilişkileri bağlamında sıkça kullanılan “dinler arası
diyalog” ifadesi bir terim olarak aşağıdakilerin
hangisinden sonra ortaya çıkmıştır?
A) I. Vatikan Konsili

B) Yüzyıl Savaşları

C) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi

D) II. Vatikan Konsili

E) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Cevap: D

 

2) – Hindistan’da karşılaşılan bir inanç sistemidir.
– Kurucusu Guru Nanak’tır.
– Kutsal Kitapları Adi-Granth’tır.
– Kendilerine özgü giyim tarzlarıyla dikkat çekerler.
Özellikleri verilen inanç sistemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Budizim
B) Taoizim
C) Sihizm
D) Caynizm
E) Hinduizm Cevap: C

 

3) – İsrailoğullarının Mısır esaretinden kurtuluşları
anısına kutlanır
– Mayasız Ekmek Bayramı olarak da adlandırılır.
Özellikleri verilen Yahudi bayramı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fısıh
B) Sukkot
C) Şavuot
D) Yom Kippur
E) Hanuka Cevap: A

4) Hristiyan anlayışına göre; Hz. Âdem’in işlediği asli suç
nedeniyle insanoğlu ile Tanrı arasındaki ahit
bozulmuş, Hz. İsa’nın fidye olarak çarmıhta kanının
dökülmesiyle de bu ahit yeniden tesis edilmiştir.
Bu parçada Hristiyanlığın hangi öğretisinden
bahsedilmektedir?
A) Kefaret
B) Vaftiz
C) Advent
D) Konfirmasyon
E) Teslis Cevap: A

5) – İran’dan Çin’e kadar İpekyolu üzerinde tüm Asya
kıtasında yayılmış, XIII. yüzyıldan sonra bölgede
etkisini kaybetmiştir.
– Tanrı anlayışının temelinde ışık-karanlık düalizmi
bulunmaktadır.
– Zerdüştilik, Budizm ve Hristiyanlıkla ilgili inançları
senkretik bir tarzda birleştirmiştir.
Özellikleri verilen bu din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Caynizm
B) Brahmanizm
C) Hinduizm
D) Sihizm
E) Maniheizm Cevap: E

6) Konfüçyüs, toplumda yaşanan sosyal düzensizliği ve
kargaşayı düzeltmek için beşli bir insani ilişkiler
sistemine vurgu yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilişkiler sisteminde yer
almaz?
A) Tanrı ile insan arasındaki ilişki
B) Anne-baba ile çocukları arasındaki ilişki
C) Amir ile memur arasındaki ilişki
D) Kardeşler arasındaki ilişki
E) Arkadaşlar ve dostlar arasındaki ilişki Cevap: A

7) Bir Yahudinin tanrıyla ilgili,
I. Yeri, göğü, görünen ve görünmeyen her şeyi
yaratandır.
II. Tarihe müdahele etmek istediğinde ete kemiğe
bürünerek yeryüzüne iner.
III. Ruhları ahlaki durumlarına göre ya dünyaya geri
gönderir ya da ölümsüzlüğe kavuşturur.
IV. Tarihin sonunda kral soyundan bir kurtarıcı
gönderecektik.
yargılarından hangisini kabul etmesi beklenemez?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve IV
D) II ve III
E) II, III ve IV Cevap: B

8) Hıristiyan mezhepler içerisinde,
– Sakramentlerden yalnızca Vaftiz ve Evharistiya’yı
kabul eden,
– Tanrı ile inanan arasına kimsenin giremeyeceğini
ileri süren,
– Kutsal kitabın tek ve yetkin dini otorite olduğunu
savunan
mezhep aşağıdakilerden hangisidir.
A) Protestanlık
B) Ortodoksluk
C) Katoliklik
D) Marunilik
E) Nasturilik Cevap: A

9) Eşyanın gerçek mahiyetiyle kavrandığı, doğum-ölümyeniden doğum döngüsünün sona erdiği mutlak huzur
ve aydınlanma halidir. Bazen “karşı sahil”, “sakin
ada”, “serin mağara” ve “kutsal şehir” gibi
sembollerle ifade edilirken bazen de “ölümsüzlük ve
değişmezlik hâli” olarak tanımlanır.
Bu parçada hangi Budist öğretisinden söz
edilmektedir?
A) Mokşa
B) Karma
C) Nirvana
D) Yoga
E) Meditasyon Cevap: C

10) Tevrat’a göre, Hz. Musa önderliğindeki
İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışlarından yedi hafta
sonra Sina Dağı’nın zirvesinde bizzat Tanrı tarafından
Musa’ya önce sözlü olarak bildirilen, ardından da iki
taş levha üzerine yazılıp verilen emirler “On Emir”
olarak isimlendirilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu emirlerden biri değildir?
A) Ana babaya saygı göstereceksin.
B) Tanrı adına resim ve heykel yapmayacaksın.
C) Dünyaya değil, ahirete önem vereceksin.
D) Yalan yere şahitlik yapmayacaksın.
E) Hırsızlık yapmayacaksın Cevap: C

11) Yeni Ahit’i oluşturan metinler arasında;
– Hz. İsa’yı Hz. Musa’nın şeriatını tamamlamak
üzere İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber
olarak tanımlayan,
– Hz. İsa’nın öğretilerini, Yahudi kutsal kitabı
Torah’ın beş kitabını yansıtacak şekilde beş ana
grupta toplayan,
– Hz. İsa’nın havarilerince yazılmış ve kanonik
olarak kabul edilen
İncil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Markus
B) Luka
C) Matta
D) Barnaba
E) Yuhanna Cevap: C

12) Hinduizm içerisinde;
– MÖ. VI. yüzyılda bir yenilik hareketi olarak ortaya
çıkan,
– Vedaların dinsel otoritesine ve onlardan
kaynaklanan kast ve kurban uygulamalarına karşı
çıkan,
– Ahimsa (öldürmeme/incitmeme) prensibine ve
katı züht hayatına bağlılığıyla tanınan
Hint dini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Budizm
B) Sihizm
C) Brahmanizm
D) Caynizm
E) Vişnuizm Cevap: C

13) Hint alt kıtasında ortaya çıkan inanç sistemleri
arasında;
– Dört temel hakikat ve sezik dilimli yol öğretisini
savunan,
– Karma ve samsara çarkından kurtuluşu
hedefleyen,
– Hinayana ve Mahayana şeklinde iki temel
mezhebi bulunan
dini gelenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Budizm
B) Caynizm
C) Sihizm
D) Brahmanizm
E) Hinduizm Cevap: A

14) Yahudi kutsal günleri arasında;
– Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşılması
anısına kutlanan,
– Sekiz gün süren ve eğlence yönü ağır basan,
– Evlerin bahçesine kurulan çadırlarda milli oyunlar
oynanan
bayram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roş-Haşana
B) Yom Kippur
C) Sukkot
D) Simha Tora
E) Hanuka Cevap: C

15) Hristiyanlık, Miladi 1. yüzyılda Roma hakimiyetinde
bulunan Kudüs’te ortaya çıkmıştır. Yahudi bir çevrede
ortaya çıkması, ilk inananların Yahudi olması ve Hz.
İsa’nın “Ben İsrail evinin kaybolmuş koyunlarından
başkasına gönderilmedim.” ifadesi, Hristiyanlığın bir
anlamda Yahudiliğin devamı olarak şekillenmesini
beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede Yahudilikteki
bazı ibadet ve uygulamalar şekil değiştirerek
Hristiyanlığa taşınmıştır. Örneğin, Yahudilikte Tanrı ile
yapılan ahdin sembolü olarak görülen sünnet
uygulaması, şekil ve muhteva değiştirerek
Hristiyanlığa da geçmiştir.
Bu uygulamanın Hristiyanlıktaki karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vaftiz
B) Konfirmasyon
C) Endüljans
D) Komünyon
E) Günah İtirafı Cevap: A

16) Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen inanç grupları arasında;
– Birbirleriyle rekabet halinde olduğu kabul edilen
düalist bir tanrı anlayışını benimseyen,
– Dini yıkanma / vaftiz uygulamasına oldukça önem
veren,
– Ginza adı verilen kutsal kitabı bulunan
din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecusilik
B) Yahudilik
C) Putperestlik
D) Sabiilik
E) Hristiyanlık Cevap: D

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 2. Grup