dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Diyanet DHBT Mülakatlarında Çıkmış 1001 Soru & Cevap

Diyanet DHBT Mülakatlarında Çıkmış 1001 Soru & Cevap
10.10.2021

Biz  dhbtokulu olarak Diyanet alımlarından sizlere yardımcı olmak için çıkmış soruları derledik.

işte Diyanet DHBT Mülakatlarında Çıkmış 1001 Soru & Cevap

1) Ameli Mezhep imamları? imamı Azam Ebu Hanife, imamı Şafii, imamı Malik, Ahmed ibni Hanbel
2) itikadi mezhep imamları? imamı Maturidi ve imamı Eş’ari
3) Mezhep imamlarının isimleri? Numan bin Sabit, Muhammed idris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Malik bin Enes .
4) Mezhep ne demektir? islam âlimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.
5) Edille-i şer’iyye nedir sayınız? Edille-i Erbaa’yı sayınız? Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır, Kitap, Sünnet, icma, Kıyas
6) icma nedir? Kaç çeşittir Peygamberimizden sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, âlimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Ör: mut’a nikâhının haramlığı icmadır. A:Sarih icma(Âlimlerin hepsinin katıldığı) B:Sükutî icma(bir âlim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)
7) Kıyas nedir?
Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü buna da vermektir. Örnek: Şarap hükmünden kıyasla votka, eroinde haram hükmündedir.
8) içtihat nedir, müçtehit kimdir? Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil,
ihlâslı âlimlerin şer’î delillerden, şer’î hükümler çıkarmasıdır. Bu şartlara haiz olan kişiye de Müctehid denir
9) Sünnetin tarifi.
Hz. Peygamber’in (s.a.v.)Kuran’dan başka söz fiil ve takrirleridir.
10) Sünnetin bölümleri nelerdir? Kavli, Fiili, Takriri sünnet
11) Takriri sünnet nedir?
Hz. Peygamber’in ( S.A.V.) sahabenin yaptığı güzel bir hareket karşısında güzel görüp sükût etmesidir
12) Sünneti zevaid nedir? Peygamberimizin beşeriyet icabı yaptığı giyinme yeme içme gibi sünnetleridir
13) Sünneti hüda nedir? Peygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir.
14) Hangi iman üstündür?
Tafsi li iman
15) icmali iman ve tafsili iman nedir?
icmali iman, iman esaslarına kısaca toptan inanmaktır, tafsili iman: iman esaslarına ayrı ayrı delillerine vakıf olarak araştırarak inanmaktır
16) imanın rüknü nedir?
Kalb ile tasdikdir
17) Zati ve subuti sıfatlar nelerdir? ZAT i): vucüd, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi.
SUBUTi: hayat ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin
18) ilk inen ayetler? Hangi surededir?
Alak suresi ilk 5 ayet
19) Mekki ve medeni sürelerin
sayıları kaçtır?
87 tanesi Mekki, 27 tanesi de medenidir
20) Kuran’ın vahiy kâtipleri kimlerdir?
4 halife, Zeyd bin Sabit, Ubeyy bin Kab, Halid bin Ebî Sufyan
21) Kuran ’ın Mushaf haline getirili şi kim zamanında oldu?
Hz. Ebu Bekir(r.a.)
22) Peygamberliğinde ihtilaf edilen üç kişi?
Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
23) Kuran’da Adı geçen peygamberler kaç tanedir?
25 tanedir
24) Rasül ve nebi ne demektir? Rasül kendisine Kitap indirilenler, Nebi kendine kitap indirilmeyen ve kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel ederlerdir.
25) iman esaslarını içeren dua hangisidir?
Amentü billahi ve melaiketihi
26) Kader ve kaza nedir?
Kader; ALLAH’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman, yer ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesidir. Kaza; kaderin zamanı gelince ALLAH Teâlâ tarafından tahakkuk ettirilmesidir
27) ibadetin çeşitleri nelerdir?
1- bedenî. 2-Malî. 3-Hem bedeni hem mali
28) Mükellef kimdir?
islam dininin emirlerini yapmak yasaklarından kaçmakla yükümlü Müslüman, Âkil ve Bâliğ kimselerdir
29) Ef’al-i mükellefini sayınız? Farz, vacip, sünnet, müstehap(mendub), mubah, haram, mekruh, müfsid
30) Hades nedir? Tahareti suğra ve Tahareti Kübra nedir?
Hades; bazı ibadetlerin yapılmasına engel hükmi pisliklerdir. Tahareti su ğra: abdestsizlik halinden temizlenmektir. Tahareti Kübra: cünüplükten temizlenmektir.
31) Necaseti galiza ve hafife nedir.

Necaseti galiza; ağır necasetler: idrar, kan, dışkı, irin, kusuntu, leşler, şarap… Necaseti hafife: atın dışkı ve idrarı, ehli hayvanların dışkı ve idrarları vb.
32) Mutlak ve mukayyet sular nedir.
Mutlak su: tabiattaki yağmur kar deniz ırmak kuyu sularıdır. Mukayyed su: kavun karpuz vb. gibi meyvelerin suları ile aslı mutlak su olduğu halde rengi kokusu ve akıcılığını kaybeden sulardır
33) Mukayyed sularla abdest alınır mı?
Al ınmaz
34) Deniz suyu ile abdest gusül olur mu?
Olur
35) Hak din ve batıl dinler nedir ALLAH’tan indirilen, peygamber ve kitabı olan dinlerdir. Şu anda geçerli olan tek hak din iSLAM’dır
36) Muamelat hükümleri nedir ibadetin dışında kalan hukuki tasarruflar suç ceza vb. hükümlerdir.
37) Kuran’ın kaç çeşit hükmü vardır?
inanç hükümleri, ahlaki hükümler ve amel i hükümler
38) Ameli hükümler kaç kısımdır? ibadet ve muamelat diye iki kısımdır
39 Fer’i deliller nelerdir? islam hukukunun dayandığı 4 temel kaynaktan başka yine bu delillerin referansında ikinci derecedeki delillerdir. Bunlar: istihsan, Mesalihi Mürsele, Şer’u men Kablena, Sahabe kavli, Maslahat, Örf, istishab
40) Havz-ı Kebir ve Sağir ne demektir?
Alanı 100 arşın: 68 m2 olan kuyu
ve havuz suları havz-ı kebir denir ki necaset pisletemez böyle bir su kaynağını, küçük olana da havzı sağir denir necaset düştüğü zaman usulüne göre temizlenmesi lazımdır,
41) Temizlik nelerle yapılır?
Su ile silerek, ateşte yakarak, kaynatarak, kazıyarak, yapı değişikliği ile ve bazı tasarruflar ile temizlik yapılır.
42) Abdestin Kuran’daki ismi nedir?
El-vuduu’
43) Namazın Kuran’daki ibaresi nedir?
Es-salât
44) Abdestte elleri yıkamanın hükmü nedir?
Bileklere kadar elleri yıkamak sünnettir.
45) Abdestin Farzları sünnetleri vacipleri nedir?
Yüzü yıkamak, elleri dirseklere kadar yıkamak, başın 4 te birini mesh etmek, ayakları yıkamak farzdır. Vacipleri yoktur.
Kalanları sünnettir.
46) Abdestsiz kılınan namazları sayınız?
Abdestsiz kılınan namaz yoktur
47) Abdestte ağzıma su vermedim abdest olur mu?
Olur, çünkü sünnetin eksikliği abdeste mani değildir.
48) Kulaklar nasıl mesh edilir? Şahadet parmakları ile içi, başparmakları ile dışı mesh edilir.
49) Vila nedir?
Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.
50) irhas nedir
Peygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir. Kundakta Hz. isa’nın konuşması buna örnektir.
51) Meunet nedir
Salih müminlerde ortaya çıkan olağanüstü hallerdir.
52) istidrac nedir
Küfrü ve günahı sabit kimselerde kendi isteklerine uygun
olağanüstü hallerin zuhur etmesidir. ALLAH Teâlâböylece onları daha fazla küfre duçar kılar.
53) ihanet nedir?
Ehli istidracın bazı isteklerinin aksine dönmesi olağanüstü hallerin meydana gelmesidir.
Buna Hızlan da denir. Müseylemet-ül Kezzab’ın tek gözü kör olan çocuğun gözünü açmak için tükürüğünü sürünce öbür gözünün kör olmas ı buna örnek gösterilebilir.
54) Berzah hayatı nedir?
Kabir hayatı demektir.
55) Ha şr nedir?
Mahşer yerinde insanların toplanmasıdır.
56) Ba’s nedir?
Öldükten sonra dirilmektir.
57) Cemi takdim ve cemi te’hir nedir?
Arafat’ta öğle namazının farzının arkasından ikindi namazının farzını kılmak cemi takdim, Müzdelife’de akşam namazını yatsı namazı ile birlikte kılmak cemi Te’hirdir.
58) Tahrime tekbiri nedir? iftitah tekbiridir.
59) Kıbleyi ara ştırıp ve araştırmayıp namaz kılanın durumu nedir?
Araştırıp namaz kılan kıbleye isabet etse de etmese de namazı olmuştur. Araştırmayıp namaz kılan kıbleye isabet etmediyse namazı olmaz.
60) Mest müddetini anlatınız? Mukim olanlarda 24 saat, seferilerde 72 saattir. Bu süreler ilk alınan abdestin bozulması ile başlar.
61) Mestlerdeki özellikler nelerdir? Su geçirmeyecek, dik duracak ve peş peşe 12.000 adım yürümeye dayanıklı olacak.3 parmaktan daha fazla delik olmayacak. Topuklara kadar ayağı örtecek.
62) Yolcu 48 saatlik süre sonunda mukim oldu, mesh müddeti devam eder mi?

Hayır devam etmez.
63) Çorap üzerine mesh olur mu? Hayır olmaz.
64) Sargıda mesh in süresi ne kadardır?
Sargıda meshin süresi yoktur iyileşinceye kadar sargı üzerine mesh edebilir.
65) Sargıyı bağlarken veya kırık bir kola alçı alırken gusül veya abdest şart mı?
Şart değildir.
66) Sargıyı meshettin (kolda) sargı düştü abdest bozulur mu? Bozulmaz.
67) Sargıyı abdestliyken çıkarıp yeniledin, mesh iade edilir mi? iade edilmez.
68) Yaradaki sargı namazda düştü ne olur?
Hiçbir şey olmaz. Ancak yaranın iyileşmesi sonucu düşerse sadece mesh edilen yer yıkanır ve namaz yeniden kılınır.
69) Mestin biri abdestli iken ayaktan çıktı ne olur?
Abdest bozulmaz mesh bozulur sadece iki ayakta yıkanır ve mest tekrar giyilir.
70) Abdestsiz Kuran’a el değmek nedir?
Haramdır.
71) Kuran okumak için teyemmüm aldın, namaz olur mu? Ol maz. Teyemmümde neye niyet alındıysa o yapılır.
72) Cenaze ve bayram namazında: vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olur mu?
Olur, çünkü bu namazların kazası yoktur.
73) Vakit namazı ve Cuma namazı vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olur mu?
Olmaz çünkü bu namazların alternatifi veya kazası vardır.
74) Odun, demir, mermer demir üzerindeki toz ile teyemmüm olur mu?
Olur, çünkü toprak cinsidir.
75) iki parmakla mesh olur mu? Olmaz.
76) Aynı yere ikinci bir kişi elini koyup teyemmüm yapabilir mi? Yapabilir.
77) Fecr-i Sadık?
Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir. Sabah namazı vaktinin girdiği andır.
78) Fecr-i Kazib?
Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.
79) Fey-i Zeval?
Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.
80) ikindi namazını son vakte ertelemek nedir?
Tahrimen mekruhtur
81) Kutuplarda namaz vakitleri? Normal namaz vakitleri belli olan en yakın ülkenin saatlerine uyulur.
82) Abdestsiz ezan okunur mu? Okunur, mekruhtur.
83) Kadın, deli, tıfıl, sarhoşun okuduğu ezanın hükmü? Mekruhtur ama iade edilir.
84) Nafile namazlarda kıyam olmazsa namaz olur mu? Mazeretten dolayı oturarak kılabilir.
85) Cenaze yıkamak nedir?
Farz-ı Kifayedir.
86) Secdede özürden dolayı alnını yere koymadı, secde olur mu?
Olur.
87) Teharri nedir?
Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi ara ştırmasıdır.
88) Mesbuk nedir?
Namaza sonradan yetişen kişidir.
89) Yüzünün tamamı secdeye müsait olmayan nasıl secde yapar? Yapmaz ancak ima ile yapar.
90) Tesmi nedir?
Semi all ahülimenhamideh demektir.
91) Tahmi d nedir?
Rabbena lekel hamd demektir.
92) Teverruk nedir?
Kadınların teşehhüd oturuş halidir.
93) Abdesti bozan durumlar nelerdir?
Vücuddan çıkanlar (idrar, dışkı, kan, irin, ağız dolusu kusmak, yellenmek), yaslanarak yatarak uyumak, bayılmak, delirmek, sarhoş olmak, namazda gülmek, fahiş mübaşeret.
94) Sarho şluk abdesti bozar mı? Bozar.
95) Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumak abdesti bozar mı? Bozmaz.
96) Abdestsiz Kuran’a el sürülebilir mi?
Sürülemez.
97) Kâbe abdestsiz tavaf edilebilir mi?
Edilemez.
98) Kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı?
Bozmaz.
99) Özürlü bir kişi öğle abdesti ile ikindi namazını kılabilir mi? Kılamaz her namaz için ayrı abdest alması lazım.
100) Teyemmüm ile namaz kılarken su geldi ne yaparsın? Namazı bozup abdest alırsın namazını baştan kılarsın.
101) Abdesti bozmayan bir şeydir ama hem abdesti hem namazı bozar?
Kahkaha ile gülmektir.
102) Di ş fir çalarken akan kan abdesti bozar mı?
Bozmaz ancak kanın tükrüğe galebe etmemesi ve kan akmaması lazım.
103) Sadece kendi duyacak kadar gülen bir kişinin namazı ve abdesti bozulur mu?
Namazı bozulur abdesti bozulmaz.
104) Ağlamak abdesti bozar mı? Ağlamak abdesti bozmaz.
105) Hangi şekilde ağlamak namazı bozar?
Namazda ahireti ilgilendirmeyen bir mesele için ağlamak namazı bozar.
106) Abdest aldınız kesin

biliyorsunuz ama abdestin bozulup bozulmadığından şüphelisiniz, durumunuz ne olur? Abdestli sayılırsınız.
107) Abdestinizin bozulduğunu kesin biliyorsunuz ama abdest aldığınızdan şüphelisiniz durumunuz nedir?
Abdestiniz yok sayılır.
108) Bir kişi abdest esnasında veya sonunda abdest azal arından birini yıkayıp yıkamadığından şüphe etse ne yapar?
Şüpheci ve müvesvis bir kişi ise yıkamaz, kendinden emin bir kişi ise yıkar.
109) Kader nedir?
ALLAH ü Teâlâ’nın ezelden ebede kadar olacak her şeyi, zamanını, yerini ve niteliğini önceden bilmesi ve takdir etmesidir. Alın yazısıdır.
110) Kaza nedir?
Kaderin zamanı gelince ALLAH tarafından tahakkuk etmesidir.
111) Kader değişir mi Kader değişmez, kaza değişir.
112) Tilavet secdesi ve cenaze namazında kahkaha ile gülenin namazı olur mu?
Namazı olmaz, abdesti bozulmaz
113) Abdestli sin ve mesh müddeti bitince abdestte bozulur mu? Abdest bozulmaz mesh bozulur ayaklarını yıkar mestlerini giyer.
114) Namazdasın ve mesh müddetin bitti ne olur?
Namaz olmaz mesh yenilenip namaz kılınır.
115) Özür veya hükmen suyun yokluğu ile teyemmüm olan bir kişi namazını sonra iade eder mi? Etmez namazı kabul olur.
116) Abdesti bozan ve devamlı olan beden rahatsızlığına ne denir? Özür denir.
117) Özürlü kişi aldığı abdestle nafile namaz kılabilir mi?
Kılabilir.
118) Özürlü abdesti ile kaç vakit namaz kılar?
Sadece bir vakit namaz kılabilir.
119) Özürlü kişinin abdesti ne zaman hükümsüz kalır?
Vakit çıkınca.
120) Mazmaza ve istin şak nedir? Mazmaza gusülde ağzı boğazın giri şine kadar gargara ile yıkamak, istin şak burnu genize su gidip yanıncaya kadar su ile temizlemektir. Guslün farzlarıdır.
121) Kendisine gusül gereken kişi neleri yapamaz?
Namaz kılamaz, kurana el değemez, kuran okuyamaz, camiye giremez, kabeyi tavaf edemez.
122) Teyemmüm ne zaman meşru kılındı?
Hicri 6.yıl Ben-i Mustalik Gazvesinde meşru kılındı.
123) Suyun hükmen yokluğu ne demektir?
Var olan suyu sağlık, hayati tehlike veya zorluktan dolayı kullanamama halidir.
124) Teyemmümde suyu araştırma mesafesi ne kadardır?
1 mil (1660 metre)
125) Kendine gusül gereken kişi mecburen teyemmüm yaptı suyu görünce gusul gerekir mi? Gerekmez.
126) Kadınlar özel hallerinden sonra namazını ve orucunu kaza eder mi?
Namazını kaza etmez orucunu kaza eder.
127) Cenazeye gusul abdesti aldırmanın hükmü nedir?
Farz-ı Kifayedir.
128) Kadın cenaze namazı kılar mı? Kılabilir.
129) Cenaze namazının vakti var mı?
3 mekruh vaktin dışında her zaman kılınabilir.
130) Cenaze namazının rükünleri nelerdir?
4 tekbir ve kıyamdır.
131) Cenaze namazının vacipleri? Selamdır.
132) Cenaze namazında cemaat şart mı?
Hayır değil.
133) Cenaze namazının sünnetleri? Okunan dualar sünnettir.
134) Vakit girmeden okunan ezanın hükmü nedir?
iade edilir.
135) Ezan ın hükmü nedir?
Sünnet-i müekkededir.
136) Ezan okuyandaki şartlar nelerdir?
Müslüman, akıllı ve erkek olmak gerekmektedir.
137) Ezan okuyan selam alabilir mi?
Al ır fakat mekruhtur.
138) Bir kişi kıbleyi araştırdı soruşturdu ve namazını kıldı ama kıbleye isabet edemediğini öğrendi namazını iade eder mi? Hayır etmez.
139) Musalli namazda iken kıblede hata etti ğini anlarsa ne yapar?
Namazını bozmadan Kıbleye döner ve devam eder.
140) Musalli kıbleyi bilmiyorsa bilene de sormuyorsa ama araştırıyor fakat kıbleye isabet edemediyse namazı olur mu? CEVAP: Olmaz.
141) Musalli kıbleyi bilmiyor araştırmıyor namaza kıble ile ilgili şüphe ile duruyor ama namazda kıbleye isabet etti ğini anlıyor namazı olur mu?
Olmaz. Zira şüphe üzerine sağlam görüş bina edilemez.
142) iftitah tekbirinin hükmü nedir? Namazın rüknüdür, farzdır.
143) iftitah tekbirinin diğer adı nedir?
Tahrime tekbiridir u tekbirle namaz dışında yapılması helal olan fiiller haram hale geldi ği için tahrime denilir. Örnek; Konuşmak.
144) iftitah tekbirinde AAALLAH ve EKB AAR uzatılarak okumanın hükmü nedir?
iftitah tekbiri geçerli olmaz dolayısıyla namaz olmaz.
145) iftitah tekbirinde EGBER okumanın hükmü nedir?

iftitah tekbiri ve namaz geçerli olur. Zira bunu ayırt etmede çoğu kimse için zorluk vardır.
146) ima nedir?
Ayakta duramayanın, oturduğu veya yattığı yerde namazını hafifçe başını öne eğmesiyle kılmasıdır. Secde için başını rükûdan biraz daha fazla eğer.
147) Oturarak da namaz kılamayan ne yapar?
Yatarak ayaklarını kıbleye doğru uzatarak ima ile kılar.
148) Yan yatarak yüzü kıbleye döndürmekle ima olur mu?
Olur.
149) Kişi başını da oynatamıyor gözü ile ima yapabilir mi?
Hayır yapamaz.
150) Bayılan kişinin namazlarının kazası nasıl olur?
Bir günden az ise ayıldığında kılamadığı namazlarını kaza yapar. Daha fazla baygın durmuş ise kazaya gerek yoktur. Örn; Uzun süreli komada kalan kişinin namazları bu hükümdedir.
151) Namazda Fatiha’yı okumanın hükmü nedir?
Vaciptir.
152) Farzların 3. Ve 4.
Rekâtlarında fatihayı okumanın hükmü nedir?
Sünnettir.
153) Zammı sureyi fatihadan önce okumanın hükmü nedir?
Vacibin terkidir sehiv secdesi gerekir.
154) Tadil-i erkân nedir?
Namazda rükû, secde ve bunlardan kalkışta vücudun sükûnet bulmasıdır. Vaciptir.
155) imama rûkuda yeti şen imama nasıl uyar?
Ayakta iftitah tekbirini alır ikinci bi tekbir almadan ellerini bağlamadan direk rükuya eğilir.
156) imama uyan kişi(müktedi) imamdan önce rükuya gitse ne yapar?
Kalkar tekrar rükûda iken imama yetişir.
157) Rükû secde ve intikal tekbirlerinin ve tesbihlerinin hükmü nedir?
Sünnettir.
158) Secdede alnı yere koyup burnu yere koymayanın secdesi olur mu?
Olur.
159) Secdenin birini unutan ne yapar?
Selamdan sonra bir secdeyi yapar son oturuşu tekrar eder ve sehiv secdesi yapar.
160) Özürsüz olarak alnını yere koymayanın secdesi olur mu? Olmaz.
161) Secde edilen yer ayakları koyduğumuz yerden en fazla kaç cm yüksekte olabilir?
23 cm
162) Kamet getirmenin hükmü nedir? CEVAP: Sünnettir.
163) iftitah tekbirini musallinin kendi duyacak kadar sesli almas ının hükmü nedir?
Farzdır.
164) Kıyamda sağ eli sol el üstüne koymak nedir?
Sünnettir.
165) Her rekâtta Fatiha öncesi besmelenin hükmü nedir? Sünnettir.
166) Namazda fatihadan sonra âmin demenin hükmü nedir? Sünnettir.
167) Secdede iki ayağı yere koymak nedir?
Farzdır.
168) 3 ve 4 rekâtlı farz namazlarda 3. Ve 4. Rekâtlarda fatihadan sonra sure okumak nedir? Fatihadan sonra sure okumamak vaciptir.
169) Namazda Ettehıyyatü’yü okumak nedir?
Vaciptir.
170) Namazda salli-barik- Rabbenaları okumak nedir? Sünnettir.
171) 1. secdeden kalkmak nedir? Farzdır.
172) 2. secdeye yatmak nedir?
Farzdır.
173) Secdeden sonra ki rekâta kalkmak nedir?
Vaciptir.
174) Gündüz namazlarında kıraatı gizli okumak nedir?
Vaciptir.
175) Müdrik nedir?
imama başından beri uyup onunla namazı tamamlayan kişidir.
176) Mesbuk nedir? imama birinci rekâttan sonra yetişen kişidir.
177) Lahik nedir?
Namaza imamla başlayan ama abdesti bozulup namazdan çıkıp abdestini alıp hiçbir şey konuşmadan tekrar aynı namazını tamamlayan kişidir.
178) Namazda kunut tekbirinin hükmü nedir?
Vaciptir.
179) Namazda kunut duasının hükmü nedir?
Vaciptir.
180) Namazda selamın hükmü nedir?
Vaciptir.
181) Musallinin namazda selamı önce sağa vermesinin hükmü nedir?
Sünnettir.
182) 1.selamın hükmü nedir? Vaciptir
183) Muhazat nedir?
Aynı namazda kadın ve erkeğin cemaatle bir rükün eda edecek kadar yan yana durmasıdır. Kadının yanında ki iki kişi ve arkasında ki bir kişinin namazı olmaz.
184) Cenazede muhazat olur mu? Hayır olmaz.
185) Kâbe de muhazat olur mu? CEVAP: Olmaz.
186) Münferit musallilerde muhazat olur mu?
Olmaz.
187) Namazda secde ayetinden dolayı tilavet secdesini yapmak nedir?
Vaciptir.

188) Musallinin sehiv secdesini yapmasının hükmü nedir? Vaciptir.
189) Kabristanda namaz kılmanın hükmü nedir?
Mekruhtur.
190) imamın sesli okunan namazlardaki sesli kıraatının hükmü nedir?
Vaciptir.
191) imamın sesiz okunan bütün namazlarda ki sessiz kıraatının hükmü nedir?
Vaciptir.
192) Müktedi kimdir? imama uyan kişidir.
193) Müktedinin imamın kıraatını dinlemesinin hükmü nedir? Vaciptir.
194) Müktedinin hafi namazlarda vacip olan kıraatı okumayıp dinlemesinin hükmü nedir? Vaciptir.
195) Mihrabiye nedir?
Namaz sonunda okunan mutad aşırlardır.
196) Namazın vaciplerinden birini sehven terk eden biri ne yapar? Sehiv secdesi yapar.
197) Namazın vaciplerinden birini kasten terk eden biri ne yapar? Namazı yeniden kılmalıdır.
198) Namaz kılanın önünden geçmek nedir?
Tahrimen mekruhtur.
199) Sütre nedir?
Namaz kılanın önünden geçene engel olması için önüne koyduğu şeylerdir.
200) Sütrenin hükmü nedir? Sünnettir.
201) Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi? Kılınabilir. Cemaatin hepsinin aynı namazı kazaya bırakmış olması lazımdır.
202) Cemaatle öğlen vakti sabah namazının kazasını kılanların okuyuşu nasıl olması lazım?
Cehri olmas ı lazım
203) Musalli namazda bir secdeyi sehven yapmasa ne olur?
Selamdan sonra secdeyi kaza eder.
204) Dört rekâtlık namazda ka’de- i ahireyi unutan ve ayağa kalkan ne yapar?
a-Beşinci rekatın secdesini yapmadan hatırlarsa oturur ka’desini yapar selamdan sonra sehiv secdesi yapar b-Be şinci rekatın secdesini yaptıysa bunu altıya tamamlar.
Altı rekâtlık nafile namaz kılmış olur
205) Namazda ka’de-i ahire yi yapıp da unutarak ayağa kalkan ne yapar?
a-Beşinci rekatın secdesine varmadan hatırlarsa tahiyyata oturur selam verdikten sonra sehiv secdesi yapar.
b-Be şinci rekatın secdesinden sonra aklına gelirse bir rekat daha kılar: dört rekatı farz iki rekatı nafile olur.
206) 3 ve 4 rekâtlık namazda imam
1. Ve 2. Rekâtta fatihadan sonra sureyi sehven okumadı ne yapar?
3 ve 4. Rekâtta imam Fatiha ve zamm ı sureyi cehri okur sehiv secdesi yapar.
207) Bir namaz içinde musalli 3 tane sehiv secdesi gerektirecek hareket yaptı kaç sehiv secdesi yapar?
Bir tane yeterli olur.
208) Oturarak namaz kılan rükû için ne kadar eğilir?
Alnı dizine paralel olacak şekilde eğilir.
209) Oturarak namaz kılan secde için ne kadar eğilir?
Rükûsundan biraz daha fazla eğilir.
210) Oturarak namaz kıldıran imama ayaktaki cemaat uyabilir mi?
Uyabilir.
211) Nafile namaz kılmak isteyen farz kıldıran bir imama uyabilir mi? Uyabilir.
212) Farzı evde kılan bir kişi aynı vaktin namazını tekrardan cemaatle kılabilir mi?
Kılabilir. Evdeki namazı farz olur imama uyduğu nafile olur.
213) Çok yumuşak şeylere secde etmek caiz midir?
Hayır, yüzü ve alnı kaybolmayacak şekilde sertliği hissetmesi lazım.
214) 1 imam var birde kadın bu iki kişi cemaat olabilir mi?
Evet olabilir.
215) Cemaat imama kaç yerde uymaz?
4 yerde uymaz: A-Cenazede imam 5. Tekbiri aldığında B-Bayram namazında fazla tekbir aldığında C-Namazda peş peşe 3.secdeye gitti ğinde D-Son oturuştan sonra fazla rekâta kalktığında uymaz. imamı uyarır.
216) Musalli nafile namazını bozduğunda ne yapmalıdır? iadesi vaciptir yeniden kılmalıdır.
217) Sebepsiz yere boğazını temizlemek için ses çıkaranın namazı ne olur?
Namazı fasit olur.
218) Namazda ağlamanın hükmü nedir?
Dünyalık içinse bozulur ALLAH içinse iyidir bozulmaz.
219) Musalli namazda aksırdığında kendisine elhamdülillah dese ne olur? Namazı bozulmaz.
220) Musalli aksıran bir kişiye yerhamükellah dediğinde ne olur? Namazı bozulur.
221) Musalli namazda yüksek sesle güldüğünde ne olur?
Hem abdesti hem namazı bozulur.
222) Cenaze namazında kahkaha ile gülündüğünde ne olur?
Sadece namazı bozulur.
223) imam sehiv secdesini terk etse ne yapar?
Cemaatte terk eder.
224) Kadınlar cemaatle kendi kendilerine namaz kılabilirler mi? Hükmü nedir?
Kılabilirler ama mekruhtur.
225) Kadınlar kabir ziyareti yapabilir mi?

Fitneye sebebiyet vermemesi açısından yapamazlar ancak ihtiyar kadınlara müsaade verilmiştir.
226) Namaz kılınmasına izin verilmeyen iş yerlerinde kişi namazını nasıl kılar?
Cemi takdim Cemi tehir ile kılar.
227) Yolculukta Hanefiler cem’i takdim yapabilir mi?
Yapamazlar.
228) Yatsı namazının Farzını tek başına kılan bir grup teravih namazını cemaatle kılabilirler mi? Kılamazlar.
229) Kasr-ı salât nedir?
Yolcunun kısaltarak kıldığı farz namazdır.
230) Cuma namazını özürden dolayı kılamayan ne yapar nasıl yapar?
Ezansız kametsiz öğlen namazı kılar.
231) Namazda bilerek veya bilmeyerek anlaşılır bir ifade ile ses çıkaranın namazı ne olur? Namazı bozulur.
232) Musalli, aksıran bir kişiye yerhamükellah dese yahut bir duaya âmin dese ne olur?
Namazı bozulur.
233) Musalli kendisine aksırınca yerhamükellah dese ne olur? Namazı olur.
234) Musalli işitilen bir habere istirca’ ayetini okusa ne olur? Namazı bozulur.
235) Müktedi imamın okuyuşuna cevaben cellecelalühü, ALLAHüekber, sadakallahülazim yahut salâvat getirse ne olur? Namazı bozulur ancak cevaben değil de tazim ve saygı için söylemi şse bozulmaz.
236) Musalli ikaz için namazda olduğunu belli etmek için sübhanallah elhamdülillah dese ne olur?
Namazı bozulmaz.
237) Musalli selam verse, alsa ne olur?
Namazı bozulur.
238) Musalli ima ile salam alsa ne olur?
Namazı bozulmaz.
239) Musalliye birisi ileri git, geri gel, yer aç gibi talimatlar verse ve o da yapsa ne olur?
Namazı bozulur.
240) Musalli önünde açık duran Kuran’dan okuyarak namaz kılsa ne olur?
Namazı bozulur.
241) İmam kıraat esnasında takıldı ve başka bir ayete geçti. Cemaatte önceki ayeti düzelttiğinde İmamda ona uydu bu durumda cemaatin ve imamın namazı ne olur?
Cemaatten düzelten kişinin namazı bozulur, imamda geri dönüp o ayeti düzeltirse imamın ki bozulur.
242) Musalli başka bir cemaatin imamını düzeltmek için ayet okusa ne olur?
Namazı bozulur.
243) Amel-i kesir ve amel-i kalil nedir?
Ameli kesir: namazı bozan davranışlardır. Bir rükünde peş peşe 3 defa aynı hareketi yapmak gibi. Ameli kalil ise namazı bozmayan davranışlardır. Peş peşe 2 defa yapılan hareketlerdir. Namazda çalan cep telefonunu kişinin tek elle alıp kapatması da ameli kalil dir.
244) Namazda özürsüz ardı arda durmadan 3 adım yürümenin hükmü nedir?
Namaz bozulur.
245) Musalli bir rükün eda edecek kadar ara ile beş adım yürüse ne olur?
Namazı olur.
246) Emzirmek annenin abdestini bozar mı?
Bozmaz.
247) Namaz kılan kadının sehven başı açılırsa ne olur ne yapması lazım?
Bir rükün geçmeden örterse namazı olur.
248) Musallinin kendi avret yerini
bilerek açmasının hükmü nedir? Namazı bozulur.
249) Namazın bir rüknünü kaza etmeksizin terk etmekle namaz bozulur mu?
Evet bozulur
250) 4 rekâtlık bir namazda 1. oturuşta yanlışlıkla selam veren ne yapar?
Namazı bozucu bir davranışta bulunmadıysa 3. Ve 4. Rekâtı kılar sehiv secdesi yapar.
251) Musallinin kıraat esnasında sehven yaptığı hareke yanlışları namazı bozar mı?
Bozmaz.
252) Musalli Es-samed yerine Es-sem ed okusa namazı bozulur mu? Hayır bozulmaz. Zira bu harflerde mahreç yakınlığı mevcuttur.
253) Musalli bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırması mümkün iken, Es-Salihat yerine Et-Talihat dese namaz bozulur mu?
Evet bozulur.
254) Musalli bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırması mümkün iken, ALLAHü EhaD yerine ALLAHü EhaT dese namazı bozulur mu?
Bozulur.
255) Musalli sıratallezine yerine siratallezine(sin ile) dese namaz bozulur mu?
Evet, namazı olur. Zira bu iki harfi birbirinden ayırmak çoğu kişi için güçtür.
256) Musalli Veleddallin yerine Velezzallin (zı harfi ile) dese namaz bozulur mu?
Namazı olur.
257) Musalli İyyake yerine İyake dese namaz olur mu?
Namazı olur.
258) Musalli sıratallezine yerine es-sıratallezine dese namazı olur mu?
Namazı olur.
259) Musalli İyyake na’büdü yü İyya- kena’büdü diye okusa olur mu?

Namazı olur.
260) Namazda Kurandan bir kelime tekrar edilse ve mana bozulmasa namaz olur mu? Örn: Rabbi Rabbil âlemin gibi.
Namaz olur.
261) Kelimelerin yer değiştirmesi mana değişikliğine yol açmasa namaz olur mu? Örn: İnnallahe alimün habirun yerine: İnnallehe habirun alimün dese
Namaz olur.
262) Peltek konuşanın ra harfini
ga okuması namazı bozar mı? Örn: Rabbil Âlemin yerine gabbil âlemin dese,
Namaz olur. Zira mazur sayılır.
263) Delinin kıldırdığı namaz olur mu?
Ol maz.
264) Mümeyyiz olmayan çocuğun imameti geçerlimidir?
Geçerli değildir.
265) Kadından imam olur mu? Kadın erkeklere imamlık yapamaz. Kadın cemaate aynı hizada durarak imamlık yapabilir. Ama mekruhtur.
266) Özürlüden imam olur mu? Olmaz. Ancak kendi cinsinden bir özürlü varsa ona imam olabilir.
267) Peltek okuyan bir kişinin (Ra harfini ga gibi) imameti caiz midir? Hayır değildir imamlık yapamaz.
268) Fasığın imamlığı caiz midir? Namaz sahihtir ama imamlığı mekruhtur.
269) Âmânın imamlığı caiz midir? Necasetten sakınmasında zorluk olduğu için tenzihen mekruhtur.
270) Farz kılmak isteyen bir kişi nafile namaz kılana uyabilir mi? Uyamaz, kuvvetli zayıf üzerine bina edilmez.
271) Abdestli bir kişi teyemmümle namaz kılan bir kişiye uyabilir mi? Uyabilir.
272) İmamdan önce rükû ve secde yapanın durumu nedir?
Rekât batıl olur. Rekâtı iade etmezse namaz olmaz. Selamdan
sonra kalkar bir rekât iade eder ve sehiv secdesi yapar.
273) Musalli namazda secde ayeti okudu ve daha kıraatini bitirmedi ise tilavet secdesini nasıl yapar? Hemen direk secdeye gider bir kere tilavet secdesini yapar ayağa kalkar kıraatine devam eder.
274) Musalli namazda kıraatinin son ayeti olarak secde ayeti okudu ise tilavet secdesini nasıl yapar? Namazın rükûsunu ve secdesini normal olarak yapar bu arada tilavet secdesini de yapmış gibi kabul edilir.
275) İmamın cehri okuduğu secde ayetini namaz kılmayan duyarsa secde gerekir mi?
Evet gerekir.
276) Musalli, namaz kılmayanın okuduğu secde ayetini duyarsa tilavet secdesi gerekir mi?
Evet gerekir.
277) Namazda okunan secde ayetinin tilavet secdesi namaz dışında yapılabilir mi?
Hayır yapılamaz.
278) Kadınlar özel hallerinde tilavet secdesi yapabilirler mi? Hayır yapamazlar.
279) Secde ayetinin tercümesi okunduğunda tilavet secdesi vacip olur mu?
Evet olur.
280) Tilavet secdesi namaz dışında cemaatle yapılabilir mi?
Hayır yapılmaz.
281) Abdestin bozulması tilavet secdesini bozar mı?
Evet bozar.
282) Bir kişi namaz dışında tilavet secdesini nasıl yapar?
Abdestli kıbleye döner niyet eder ellerini kaldırmadan tekbir getirip direk secdeye yatar. Bir kere secde yapar tekbir getirerek ayağa kalkar ayakta semiğna ve etağna ğufranake Rabbena ve ileykel masîr der. Bunu okuması müstehaptır.
283) Kuranda kaç yerde secde ayeti vardır?
14 yerde vardır.
284) Öğle namazını kılamayan bir kişi ikindi namazında bunu nasıl kaza eder?
Önce öğlen namazını kaza eder sonra ikindi namazını kılar.
285) Başlanan bir sünnet namaz yarıda bırakılırsa bu namazın kazası olur mu? kazasi vacip Hayır olmaz.
286) Cenaze namazının hükmü nedir?
Farzı kifayedir.
287) Cenaze namazında kaç kişi cemaat olmalıdır?
Cenaze namazında cemaat şart değildir.
288) Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi?
Evet kılabilir. Cemaatle de tek başına da kılabilir. Farzı kifaye de ifa edilmiş olur.
289) Rükû ve secdesi olmayan namaz var mıdır?
Cenaze namazıdır
290) Erkeklerin kefeni kaç kısımdır?
3 kısımdır: Gamis, İzar ve Lifafe’dir.
291) Cenazeyi yıkamak için su yoksa ne yapılır?
Teyemmüm yaptırılır.
292) Ölünün saç sakal tıraşını yapmak tırnak kesmek saçını taramak caiz midir?
Hayır, hiçbir şey yapılmaz.
293) Mavi bezden kefen olur mu? Olabilir. Efdal olanı beyazdır.
294) Cenaze namazında imama sonradan uyan kişi ne yapar? İmamın selamından sonra o selam vermez yeti şemedi ği kaç tekbir varsa dualarını okumadan peş peşe o tekbirleri getirir selam verir.
295) Cenaze namazında tekbirin biri eksik olsa namaz geçerli olur mu?
Hayır olmaz.
296) Cenaze namazının rükünleri(farzları) nelerdir?
4 tekbirle kıyamdır.
297) Cenaze namazının vacipleri

nelerdir?
Selamdır.
298) Cenaze namazının sünnetleri nelerdir?
Sübhaneke, salli barik ve cenaze duası ve imamın cenazenin göğsü hizasında durmasıdır.
299) Cenaze namazını şartı nedir? Niyettir.
300) Cenaze namazı bütün vakitlerde kılınabilir mi?
3 mekruh vakit dışında tüm gün kılınabilir.
301) Cenaze namazını neler bozar? Namazı bozan her şey cenaze namazını da bozar.
302) Sağ doğup hemen ölen çocuğun cenaze namazı kılınır mı? Yıkanır kefenlenir ve kılınır?
303) Ölü doğan çocuğun cenaze namazı kılınır mı?
Yıkanır bir beze sarılır cenaze namazı kılınmadan defnedilir.
304) Orucun kurandaki adı nedir? Savım’dır.
305) Oruç kimlere farzdır. Müslüman, akıllı, ergenlik çağında olan oruç tutmaya gücü yeten, mukim olan herkese farzdır.
306) Ru’yet-i Hilal nedir?
Ramazan orucu için şaban ve ramazan hilalinin bayram içinde şevval hilalinin gözlemlenmesidir.
307) Oruç çeşitleri nelerdir?
Farz Olan Oruçlar: Ramazan orucu, ramazan orucunun kazası, kefaret oruçları.
Vacip Olan Oruçlar; adak ve bozulan nafile oruçların kazası Sünnet Olan Oruçlar: Muharrem ayının 9-10-11. günleri oruç tutmak.
Müstehap Olan Oruçlar: Kameri ayların 13-14-15. günleri, pazartesi Perşembe günleri, 6 şevval orucu Mekruh Olan Oruçlar: a-Tenzihen Mekruh: Muharrem ayının sadece 10. günü, yalnız Cuma gününü oruçlu geçirmek b-Tahrimen Mekruh: Ramazan bayramının 1. Kurban bayramının
ilk 4 gününü oruçlu geçirmektir.
308) Ramazan orucuna nasıl ve ne zamana kadar niyet edilebilir? Akşam namazından sonra öğlen öncesine kadar niyet edilebilir. Dil ile niyeti unutan bir kişinin kalbinde ki niyeti veyahut sahura kalkması niyet yerine geçer.
309) imsaktan önce niyet edilmesi gereken oruçlar hangileridir? Kefaret oruçları, nafilenin kazası, adak oruçları ve ramazan orucunun kazas ıdır. Bunların imsaktan sonra ki niyetleri geçerli değildir. Tutulursa nafile olur.
310) Oruca niye eden ve sahur yeme ği yiyen ama imsaktan önce niyetinden dönene ne gerekir? Dönebilir bir şey gerekmez.
311) Ramazan ayının girdiğini bilen kişi orucu ne tutmaya nede tutmamaya niyet etti ise bu kişinin durumu nedir?
Oruçlu değildir.
312) Ramazanda geceden bayılan ve istiva zamanından önce ayılan kişi oruca niyet etse olur mu?
Olur.
313) Oruçta serinlemek için yıkanmak caiz midir?
Caizdir.
314) Oruçlunun gül yağı, esans, parfüm kullanması caiz midir? Caizdir
315) Kimler oruç tutmayabilir? Hasta, seferi, gebe, yaşlı, cihada gidenler ve özürlüler tutmayabilir.
316) Ramazan orucunu bozmakla sadece kazayı gerektiren durumlar nelerdir?
Tedavi amaçlı orucu bozmak, Mu’tad dışı ikrah edilerek çiğ et, hamur, toprak, bir avuç tuz, ham meyve ve yanlışlıkla bir şey yemek kazayı gerektirir.
317) Oruçta kefaret nedir? Ramazan orucunda bile bile bir şeyin yenilip içilerek orucun taamm üden bozulmas ıdır. Bu kişi iki kameri ay ara vermeden oruç tutacak bir günde kazasını tutacaktır. Kameri ayı takip
edemeyen kefaret borçlusu 60 gün ceza olarak bir günde kaza olarak peş peşe oruç tutar.
318) Ramazan orucunun kazasını tutarken bile bile bu orucu bozana ne gerekir?
Sadece bozduğu orucun kazası gerekir.
319) Kefaret orucunda özürlü kadın ne yapar?
Özründen temizlendiğinde kaldığı yerden ara vermeden devam eder.
320) Orucun fidyesi nedir?
Orucun kazasını tutmaya gücü yetmeyen sürekli hasta ve ihtiyarların tutamadığı her bir gün oruç için sabah akşam bir fakiri doyurmasıdır veya bu yemeğin bedelinin para olarak fakire verilmesidir.
321) Ramazan orucunda kefaret borcu olan bir kişi fidyesini nasıl öder?
A-60 fakiri sabah akşam doyurması B-120 fakiri bir öğün doyurması C-Bir fakiri atmış gün doyurması D-Bir fakire atmış gün o parayı günü gününe ödemesi lazımdır. Ancak bir fakire 60 günlük fidye parasını tek seferde veremez.
322) Oruç kefaretini düşüren sebepler nelerdir?
Bile bile ramazan orucunu bozan kefaret sahibi eğer aynı günde hastalandı ise veya kefaret sahibi kadınsa ve ay haline rastlarsa kefaret düşer.
323) Kefareti mucip olan bir kişi aynı gün sefere çıksa kefaret düşer mi?
Düşmez.
324) Oruçlu abdest alırken elinde olmadan boğazına su kaçırdı ise ne gerekir?
Kaza gerekir.
325) Oruçlu kendi isteği ile ağız dolusu istifra etti ise ne gerekir? Kaza gerekir.
326) Oruçlu kişi kendi isteği ile sigara dumanını içmeden içine çekti ise ne gerekir?

Kefaret gerekir.
327) Oruçlu kişi unutarak yedi ve içti ise orucu bozulur mu?
Hayır, bozulmaz orucuna devam eder.
328) Kendi isteği ile olmadan istifra etmek orucu bozar mı?
Hayır bozmaz.
329) Hastaların kullandığı nefes açıcı spreyler orucu bozar mı? Bozmaz.
330) Göz, burun ve kulak damlaları, dilaltı hapları orucu bozar mı?
Hayır bozmaz.
331) Tedavi amaçlı ağrıyı dindirici enjeksiyonlar orucu bozar mı? Hayır bozmaz.
332) Oruçlu kişiye gıda keyif kuvvet verici enjeksiyonlar orucu bozar mı?
Evet bozar.
333) Kan vermek orucu bozar mı? Hayır bozmaz.
334) Hastaya serum vermek orucu bozar mı?
Evet bozar.
335) Unutarak yiyen, oruçlu iken tabi olarak istifra eden kişi orucun bozulmadığını bildiği halde yemek yese ne olur?
Kaza ve kefaret gerekir.
336) Ramazan ayında 3 gün baygın olan kişi ayıldığında ne yapar?
Bayıldığı günü kaza etmez zira o günün orucuna zaten niyet etmiştir. Di ğer iki günü kaza eder.
337) itikâf nedir?
Ramazanın son 10 gününde ALLAH rızası için camide ibadet niyetiyle durmaktır. Sünneti müekkededir
338) Fıtır sadakası nedir?
Ramazan ayında nisap miktarına malik her müslümanın yaratılış şükranı olarak kendisinin vermesi vacip olan sadakadır. Her aile ferdi için fitre vermek gereklidir.
339) Fıtır sadakası için kişinin malından bir yıl geçmesi zorunluluğu var mıdır?
Hayır yoktur.
340) Fitre kimlere verilebilir.
Zekât verilen herkese fitre verilebilir.
341) Fitrenin miktarı ne kadardır? Sabah akşam bir fakiri doyuracak kadar para miktarıdır.
342) Bir kişi kimlere fitre veremez? Bakmakla yükümlü olduğu anne baba, kendi çocukları torunlarına fitre veremez.
343) Zekât kimlere farzdır? Müslüman, âkil baliğ, hür ve zengin olanlara farzdır.
344) Gayri Müslim zekât verebilir mi?
Zekât ile yükümlü değildir.
345) Gayri Müslime zekât verilir mi?
Hayır verilemez.
346) Nisap miktarı ne demektir? Kişinin bir yıllık aile ihtiyaçlarını tümü ile giderdikten ve borçlarını kapattıktan sonra elinde kalan servetinin 80.18 gram altına tekabül etmesi nisap miktarıdır. Servetin zekâtı gerektiren miktarı diye de ifade edilebilir.
347) Altının zekât miktarı ne kadardır?
20 miskal yani 80,18 gramdır.
348) Gümüşün nisap miktarı ne kadardır?
200 dirhem yani 561 gramdır.
349) Havaic-i Asliye nedir?
Ki şinin asli ihtiyaçlarıdır. Bir insanın ve ailesinin temek ihtiyaç maddeleri, ev, araba, giyim eşyası, ticaret için olmayan ev aletleri, bir yıllık maişet bedelidir ki bunlara zekât düşmez.
350) inci zümrüt elmas gibi ticaret malı olarak kullanılmayan süs eşyalarından zekât alınır mı?
Hayır alınmaz.
351) Nisap miktarı parası veya malı olan bir kişini o kadarda borcu olsa zekât düşer mi?
Hayır düşmez.
352) Ev, dükkân aletleri nakil vasıtalarına zekât düşer mi?
Hayır düşmez.
353) Alacağı olan kişi henüz parasını tahsil edememiş ise zekât düşer mi?
Hayır düşmez.
353) Koyunların nisab ını anlatınız? Bir yıl üzerinden geçince: 40 dan 120 ye kadar 1 tane koyun, 121 den 201 e kadar 2 koyun
354) Büyükbaş hayvanların nisabını anlatınız?
30 da 1 dir. 2 yaşına giren bir erkek veya dişi dana verilir.
355) Nisap miktarı malda aranan özellikler nelerdir?
Büyüyen, artan bir mal olacak.
Örn: Malın ticaret, ziraat veya doğumla artması gibi…
356) Kadın kocasından mehir alacağına zekât verir mi?
Hayır veremez.
357) Zilyet nedir?
Malın mülkiyetine fiilen sahip harcama yetkisi olan kişidir.
358) Havl-i Havelan nedir?
Zekât verilecek nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın geçmesidir.
359) Altın, gümüş, para, ticari mallar ve saime hayvanlarda havl¬i havelan uygulanır mı?
Evet uygulanır.
360) Toprak ürünleri ve madenlerde havl-i havelan uygulanır mı?
Hayır uygulanmaz.
361) Saime nedir?
Yılın yarısından fazlasını merada otlayarak geçiren hayvanlardır.
362) Öşür nedir?
Toprak mahsullerinin zekâtıdır. Masraflar çıkınca hasatın 10 da birinin verilmesidir.
363) Madenlerin zekâtı nasıldır?
5 de birdir.
364) Ödünç verilen paraların zekâtı nasıldır?
Bunlar tahsil edildikten sonra geçmiş yılların zekâtı verilir.
365) Zekâtta niyet şahmıdır?
Evet şarttır.
366) Zekât malı kayboldu veya

çalındı ise zekât düşer mi?
Hayır düşmez.
367) Ki şi fakire zekâtını verdi ama niyet etmedi ise zekâtı kabul olur mu?
Mal fakirin elinden çıkmış ise olmaz. Hala elinde ise niyet eder ve kabul olunur.
368) İzinsiz olarak başkasının malından zekât verilir mi?
Hayır verilmez.
369) Ki şi yılın belli zamanlarında fakirlere dağıttığı mal ve para için bir süre geçtikten sonra onlar benim zekâtım olsun dese olur mu? Hayır olmaz. Her verdiğinde zekât niyeti ile vermesi lazımdır.
370) Malının tamamını sadece sadaka niyeti ile verenin zekât borcu düşer mi?
Evet düşer.
371) Zekâtın sahih olması için gereken şartlar nelerdir? Niyet,-temlik.
372) Temlik nedir?
Zekâtın bizzat fakirin eline ulaşmasıdır.
373) Bir fakire nisap miktarını dolduracak kadar zekât verilebilir mi?
Verilebilir, mekruhtur.
374) Zengin, kiracısından ücret almayıp bunu zekâtıma sayıyorum dese olur mu?
Hayır, olmaz zira fakirin eline geçmiyor.
375) Ki şi fakire borç verdi ve sonradan borcu almayıp bunu zekâtına sayabilir mi?
Eğer hala mal fakirin elindeyse olur. Harcadıysa olmaz.
376) Fakirde ki alacağını zekâtına saymak isteyen kişi ne yapar? Alacağı kadar parayı fakire zekât olarak öder. Fakir ise aldığı parayı borcunu ödemek üzere iade eder. Böylece zekât ödenmiş olur.
377) Haram maldan zekât olur mu? Hayır olmaz. Ya sahibine iade edilir ya da fukaraya dağıtılır.
378) Ev parası biriktiren kişi bir yıl geçince nisap miktarı paradan
zekâtını verir mi?
Evet veri r.
379) Ortak iki kişiden biri ortağının haberi olmadan onun zekâtını verse olur mu?
Olmaz sadece kendi zekâtını vermiş olur. Ortaklar ibadette birbirinin vekili değildir. Ancak zekât için vekil tayin etmi şse olur.
380) Ki şi zekâtını araştırdığı halde yanlışlıkla fakir olmayana verdi ise zekât olur mu?
Evet olur.
381) Ki şi zekâtını araştırmadan fakir zannıyla zengin birisine verdi ise zekât olur mu?
Olmaz.
382) Ki şi “falan kişide alacağım parayı sen al o sana zekâtım olsun” dese, fakir de o parayı alsa zekât kabul olur mu?
Olur.
383) Zekât borcu olan kişi vermeden ölse malından zekât alınır mı?
Hayır, niyet etmediği için alınmaz.
384) Gayri Müslim den zekât alınır mı, verilir mi?
Alınmazda verilmezde.
385) Bir kişinin zekâtla yükümlü olmasının şartları nelerdir? a-mükellef olması, b-nisap miktarı malı olması, c-malın nami olması, d-zilyetlik, e-havli havelan, f- borçlu olmamak
386) Zekatta, hac parası borçtan sayılır mı?
Hayır, hac parasını düşemez.
387) Balın zekâtı nasıldır?
10 da birdir.
388) Kimlere zekât verilmez? Ana-baba, Büyük baba, babaanne, çocuk, torun, eşler birbirine, zengine, gayri Müslime, cami çeşme gibi yerlere zekât verilmez.
389) Ölen bir kişiye zekât verilir mi?
Veril mez zira teml ik gerçekle şmemi ş olur.
390) Ticaret malı için alınıp satılan hayvanların zekâtı nasıldır? Kazandığı kârdan 40 da bir verilir.
391) 38 koyunu 29 ineği 4 devesi olan kişi zekât verir mi?
Hayır vermez.
392) 500 gram altını olan kişi fakire 40 gram altın bilezik verse ileri ki yılların zekâtını da vermiş olur mu?
Evet olur.
393) Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı?
Hicri 9.yıl da
394) Hz. Peygamber kaç hac yapmıştır hangi yılda yapmıştır? Hicri 10.yılda bir hac yapmıştır.
395) Hac kimlere farzdır? Müslüman, akil baliğ, hür, zengin ve hac zamanının idrak eden kişilere farzdır.
396) Haccın edasının şartları nelerdir?
Sağlıklı olmak, hacca gitmesinde bir engel olmamak, yol emniyeti, kadının mahreminin yanında olması, kadının iddet süresinin bitmesi.
397) Haccın sıhhatinin şartları nelerdir?
İslam, özel yerler, özel vakit ve ihramdır.
398) İhram ne demektir?
Hac ve umre niyetiyle diğer zamanlarda helal olan işlerin hac ve umre esnasında kişiye haram kılınması demektir. Hac ve umrede erkeklerin örttüğü iki parçalık örtüye de ihram denir. Kadınların normal elbisesi ihram hükmündedir.
399) Mikat mahali ne demektir? İhrama girilmesi gerekli olan yerlerdir.
400) Haccın farzları nelerdir? Haccın farzları birisi şart ikisi rükün olmak üzere 3tür. İhram şartıdır, arafatta vakfe ve kebeyi tavafta rüknüdür.
401) Umrenin hükmü nedir? Sünnet-i Müekkededir.
402) İhram yasakları nelerdir? Güzel koku süremez, cinsi mukarenet yapamaz, avlanamaz, ağaç kesemez, ot koparamaz, canlı

öldüremez, tıraş olamaz vb
403) Muhrim (ihramlı) in şemsiye, yüzük, kemer ve giymeden paltoyu omzunda taşıması caiz midir? CEVAP: Evet caizdir.
404) Telbiye nedir?
Hac veya umre niyetiyle ihrama girecek bir müslümanın mikat yerinde ihrama niyet ettikten sonra, söyleyerek ihrama girmiş sayıldığı ve ALLAH’ın davetine icabet etti ğini belirten ”Lebbeyk ALLAHümme Lebbeyk… “cümlesidir.
405) Hac için ihram ve niyet nedir? Şart ve rükündür.
406) İhram ın rükünleri nelerdir? Niyet ve telbiyedir.
407) Mikat yerinde niyet edip telbiye getiren kişi ihrama girmi ş olur mu?
Olur.
408) Mekke’ye hac veya umre dışında dünyalık bir gaye ile girecek kişiye ihram gerekli midir? Evet, umre yapıp ihramdan çıkabilir.
409) Afakî ne demektir?
Mekke dışından hac için gelenlerdir.
410) Muhrim kan aldırdığı diş çektirip iğne yaptırabilir mi?
Evet yaptırabilir.
411) Muhrim balık avlar mı?
Evet avlayabilir.
412) Arafat vakfesinin zamanı ne zamandır?
Zilhiccenin 9.günü zeval vaktinden bayramın 1.günü fecri sadık a kadardır.
413) Vakfe nedir?
Haccın rükünlerinden olup Arafat’ta belli vakitte kısa biz zaman bulunmaktır. Bu vakitte Arafat’ta kişinin araba ile yürüyerek geçmesi, uyuması, baygın olarak burada belli vakit durması fark etme. Vakfe yapmış sayılır.
414) Vakfeyi abdestli yapmanın hükmü nedir?
Sünnettir.
415) Vakfede oruçlu olmamanın hükmü nedir?
Sünnettir.
416) Cemi takdim de ki tertibi söyleyiniz?
Ezan okununca öğlenin ilk sünneti kılınır. Kametten sonra öğlenin farz ı kılınır. İkinci kamet ile ikindinin farzı kılınır. İki farz arasında namazların sünnetleri kılınmaz.
417) Cemi te’hir de ki tertibi söyleyiniz?
Yatsı ezanı okununca kamet getirlir. Akşamın farzı kılınır ardından kamet getirilmeden yatsının farzı kılınır. Ardından yatsının son sünneti ve vitir kılınır.
418) Cemi takdim in hükmü nedir? Sünnettir.
419) Cemi te’hir in hükmü nedir? Vaciptir.
420) ALLAH’ü Teâlâya karşı vazifelerimizi sayınız?
ALLAH’ ü Teâlâ’ ya karşı vazifelerimiz şunlardır,
a) ALLAH’ü Teâlâ’nın varlığına ve birli ğine inanmak,
b) Emirlerine uygun hareket etmek,
c) ALLAH sevgisini her şeyden üstün tutmak, onun adını saygı ile anmak,
d) Verdi ği nimetlere şükretmek ve ibadet vazifelerimizi yerine getirmek.
421) Peygamber Efendimize karşı vazifelerimizi sayınız?
Peygamber Efendimize karşı vazifelerimiz şunlardır,
a) Onun son ve en büyük Peygamber olduğuna inanmak,
b) Onu çok sevmek ve adı anıldığı zaman salâvatı şerif okumak,
c) Onun gösterdi ği yolda yürümek ve güzel ahlakını kendimize örnek edinmek.
422) Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’ e karşı vazifelerimizi sayar mısınız?
Kur’anı Kerim’e karşı
vazifelerimiz şunlardır,
a) Kur’an-ı Kerim’in ALLAH’ü Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderilen son kitap olduğuna inanmak,
b) Onu usulüne uygun güzelce okumak ve manasını anlamaya çalışmak,
c) Kuran’ı okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak,
d) Kuran’ın yap dediklerini yapıp, yapma dediklerinden sakınmak.
423) Bedenimize karşı vazifelerimizi sayar mısınız? Bedenimize karşı vazifelerimiz şunlardır,
a) Dengeli beslenmek,
b) Sağlığımızı korumak,
c) Temizliğe dikkat etmek.
424) Ruhumuza karşı vazifelerimizi sayar mısınız? Ruhumuza karşı vazifelerimiz şunlardır,
a) Ruhumuzu asılsız ve yanlış inançlardan temizlemek,
b) Doğru ve faydalı inançlarla ruhumuzu donatmak
c) Kötü düşünce ve çirkin huylardan ruhumuzu korumak.
425) Karı, kocanın birbirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız? Karı kocanın birbirlerine karşı vazifeleri şunlardır,
a) Her şeyden evvel karı, koca arasında karşılıklı sevgi olmalı,
b) Koca, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı, helalinden kazanmalı,
c) Koca; ailesinin dini ve ahlaki vazifelerini yerine getirmesinde yardımcı olmalı, eksiklerini öğretmeli,
d) Erkek hanımına karşı nazik ve yumuşak huylu olmalı. Kaba ve kırıcı olmamalıdır.
e) Kadın kocasına sevgi ve saygı ile bağlanmalı, ev idaresinde ve çocukların terbiyesinde kocasına yardımcı olmalıdır.
t) Kadın tutumlu olmalı, kocasının kazancını israf etmemeli. g) Kadın evine, yuvasına bağlı

olmalı. Namusunu titizlikle korumalı. Evden dışarıya çıkarken ve yabancı erkeklerin göreceği yerlerde örtünmeli, tesettürü ü olmalıdır.
427) Ana babanın çocuklarına karşı vazifelerini sayar mısınız? Ana ve babanın çocuklarına karşı vazifeleri şunlardır:
a) Çocuğuna güzel bir ad koymak
b) Çocuklarına haram lokma yedirmemek, onların ruh ve beden sağlığını korumak.
c) Çocukları iyi terbiye etmek, namaz kılmayı diğer dini bilgileri öğretmek ve kendi güzel yaşantısı ile onlara örnek olmak.
d) Çocuklara ilgi gösterirken, hediye verirken ayrım yapmamak. Eşit ve adaletli davranmak
e) Evlenme çağına geldiklerinde onları evlendirmek.
428) Çocukların ana ve babalarına karşı vazifelerini sayar mısınız? Çocukların ana ve babalarına karşı vazifeleri şunlardır;
a) Ana ve babayı söz ve davranışlarıyla hiç bir zaman incitmemek. Onlara öf bile dememek.
b) ihtiyaç duydukları takdirde geçimlerine yardımcı olmak.
c) ALLAH’a isyana davet etmedikleri müddetçe emirlerini dinlemek.
d) Yanlarında yüksek sesle konuşmamak ve yolda yürürken onların önünde yürümemek.
e) Öldükleri zaman varsa vasiyetlerini yerine getirmek, onları rahmetle anmak ve onlar için her zaman hayır dua etmek.
429) Kardeşlerin birbirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız?
Karde şlerin birbirlerine karşı vazifeleri şunlardır;
a) Kardeşler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve birlik olmalı.
b) Miras, para ve mal gibi maddi çıkarlar kardeşlerin arasını açmamalı
c) Küçük kardeşler büyüklerine
saygı göstermeli, büyüklerde küçüklerini korumalı, sevgi ve merhamet göstermeli.
d) Kardeşler birbirlerinin menfaatlarını kendi menfaatleri gibi gözetmeli.
430) Komşularımıza karşı vazifelerimizi sayar mısınız? Komşularımıza karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Onlara karşı saygılı olmak. Söz ve davranışlarımızla onları incitmemek
b) Sevin ç ve hüzünlerini payla şmak, gerekti ğinde onlara yardımcı olmak,
c) Ses ve gürültü ile onları rahatsız etmemek. d) Hastalanınca ziyaret etmek, ölenin cenazesine iştirak etmek.
431) Niçin ibadet etmeliyiz anlatınız?
Yaradılışımızın gayesi ALLAH’ı tanımak ve ona ibadet etmektir. Bizi yoktan var eden ve sayılamayacak kadar nimetler veren yüce Allah’ a karşı teşekkür etmeli ve emrettiği ibadetleri seve, seve yapmalıyız.
432) ibadetler kaç çeşittir birer misalle sayar mısınız?
C 24: ibadetler üç çeşittir:
a) Beden ile yapılan ibadetler; Namaz kılmak.
b) Mal ile yapılan ibadetler: Zekât vermek,
c) Hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler: Hac ibadeti.
433) ibadetlerin faydalarını anlatınız?
ibadetler ruhumuzu yüceltir, bizi kötülüklerden sakındırır, ahlâkımızı olgunlaştırır ve en değerli varlığımız olan imanımızı korur. insan ibadet sayesinde ALLAH’ ayaklaşır, onun rahmetine sığınır ve huzura kavuşur, ibadetin ayrıca bedeni ve sosyal birçok faideleri de vardır.
434) islâm’ın şartı kaçtır sayar mısınız?
islâm’ın şartı beştir;
a) Kel ime-i Şahadet getirmek,
b) Namaz kılmak,
c) Oruç tutmak,
d) Zekât vermek,
e) Hacca gitmek.
435) Abdestin farzları kaçtır sayar mısınız?
Abdestin farzları dörttür;
a) Yüzü yıkamak,
b) Elleri dirseklerle beraber yıkamak,
c) Başın dörtte birini mesh etmek,
d) Ayakları topuklara kadar yıkamak.
436) Abdesti bozan şeyleri sayar mısınız?
Abdesti bozan şeyler;
a) Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya su akması,
b) Ağız dolusu kusmak,
c) Tükürdüğü zaman tükürüğünün en az yarısının kan olması,
d) Küçük veya büyük abdest bozmak, arkadan yel çıkarmak,
e) Bayılmak veya sarhoş olmak,
f) Namazda gülmek ( Namaz haricinde gülmek abdest bozmaz),
g) Uyumak.
437) Gusül abdestinin farzlarını sayar mısınız?
Gusül abdestinin farzları;
a) Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak,
b) Burna su çekip yıkamak,
c) Bütün vücudu (i ğne ucu kadar kuru yer bırakmadan) yıkamak.
438) Gusül abdestinin sünnetlerini sayınız.
Gusül abdestinin sünnetleri,
a) Gusüle besmele ile başlamak,
b) Niyet etmek,
c) Bedenin herhangi bir yerinde pislik var ise onu önce yıkamak,
c) Edep yerlerini yıkamak,
e) Gusülden önce abdest almak,
f) Başımızdan, sağ omuzumuzdan, sol omuzumuzdan suyu dökerek ve bedeni ovarak yıkamak,
g) Ayaklarımızın bulunduğu yere su birikiyorsa en son ayakları yıkamak.
439) Namaz kimlere farzdır?

Namaz;
a) Müslüman olan,
b) Erginlik çağına gelmi ş olan,
c) Akıllı olan kimselere farzdır.
440) Beş vakit namazı rekâtları ile sayar mısınız?
Beş vakit namaz;
a) Sabah namazı dört rekâttır, iki rekât sünnet, iki rekât farz;
b) Öğle namazı on rekâttır; Dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet,
c) İkindi namazı sekiz rekâttır; dört rekât sünnet, dört rekât farzdır.
d) Akşam namazı beş rekâttır; üç rekât farz, iki rekât sünnet.
e) Yatsı namazı on üç rekâttır; dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet, üç rekât vitir dir.
441) Cuma namazı kaç rekâttır sayar mısınız?
Cuma namazı on rekâttır; Dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz, dört rekât son sünnet.
442) Namazın farzlarını sayar mısınız?
Namazın farzı 12 dir, bunlardan altısı namazdan öncedir. Bunlara ” Namazın şartları”denir. Altısı da namaza başladığımızdan itibarendir, bunlara da “Namazın rükünleri” diyoruz. Namazın sahih olması için bu 12 farzın yerine getirilmesi gerekir.
Namazın şartları
a) Hadesten taharet: Yani abdestimiz yoksa abdest almak, gerekiyorsa güsül abdesti almak.
b) Necasetten taharet: Bedenimizde, elbisemizde veya namaz kılacağımız yerde pislik varsa temizlemek.
c) Setri avret: Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.
d) İstikbali kıble: Namazı Kıbleye yani Kâbe’ye dönerek kılmak.
e) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmak.
f) Niyet: Hangi namazı kıldığına niyet etmek.
Namazın rükünleri
a) İftitah tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak.
b) Kıyam: Namazda ayakta durmak.
c) Kıraat: Kur’an okumak.
d) Rükû: Namaz da eller diz kapağına erişecek kadar eğilmek.
e) Sücud: Ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymak.
f) Kade-i ahire: Namaz sonunda Ettehiyatü okuyacak kadar oturmak.
443) Mihrab, Minber ve Kürsü ne demektir tarif ediniz?
Mihrab: Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu yerdir.
Minber: Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe merdivenli yer.
Kürsü: Camilerde vaaz edilirken yüksekçe oturma yeri.
444) Minare, Şerefe ve Âlem nedir? Minare: Camilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklinde yüksek yapı.
Şerefe: Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeri. Buraya minarenin içindeki basamaklarla çıkılır. Minarelerde genellikle bir şerefe bulunur. Birden fazla şerefeli minarelerde vardır.
Âlem: Minarenin tepesine yerleştirilen Hilal (ay) şeklindeki tepeliktir.
445) Oruç kimlere farzdır?
Oruç: a) Müslüman, b) Akıllı, c) Ergenlik çağına gelmi ş olan kimselere farzdır.
446) Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?
Ramazan orucuna akşam iftardan itibaren ertesi günün kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir.
447) Oruçta Kaza ve Kefaret ne demektir?
Kaza: Bozulan veya tutul amam ış olan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktır.
Kefaret: Bozulan bir orucun
yerine iki ay ara vermeden oruç tutmaktır.
448) Orucu bozup, hem Kaza hem de Kefareti gerektiren şeyler nelerdir?
Oruçlu olduğunu bilerek ve isteyerek: Yemek, içmek ve cinsi ilişkide bulunmak, orucu bozar hem kaza hem de kefaret gerekti rir.
449) Zekâtı kimler verir?
Zekâtı; Müslüman, akıl baliğ, hür ve dinen zengin sayılan kimseler verir.
450) Zekât kimlere verilir?
Zekât;
a) Fakirlere,
b) Miskinlere, (hiç bir şeyi olmayanlara)
c) Borçlulara, d) Yolculara,
e) ALLAH yolunda olanlara verilir.
451) Zekât kimlere verilmez?
a) Ana, baba, dede, nene, oğul, kız ve torunlara verilmez,
b) Zenginlere verilmez, c) Müslüman olmayanlara verilmez,
d) Karı koca birbirlerine veremez.
452) Fıtır sadakası nedir?
Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadakadır, buna fitrede denir. Dini ölçülere göre zengin olanlar hem kendilerinin hem de çocuklarının fitrelerini vermelidirler.
453) Hacc kimlere farzdır?
Hacc; Akıl baliğ, Müslüman, hür ve Hacc’ a gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olan kimselere farzdır.
454) Kimler Kurban keser? Müslüman, Akıl baliğ, hür, mukim (yani misafir olmayan) ve İslam’a göre zengin olan kimseler kurban keser.
455) Bir yılda kaç dini bayram vardır?
Bir yılda iki dini bayram vardır,
a) Ramazan bayramı,

b) Kurban bayramı. Ayrıca Cuma günü de biz Müslümanlar için bir bayram günü demektir.
456) Mübarek geceleri sayar mısınız?
a) Mevlid Kandili: Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir. Bütün Müslümanlar olarak peygamber Efendimizin doğum yıldönümü olan bu geceyi büyük bir coşku ile kutlarız.
b) Regaib Kandili: Mübarek Recep ayının ilk Cuma gecesi mübarek Regaip kandilidir. Bu gece ALLAH’ü Teâlâ’nın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildi ği mübarek bir gecedir.
c) Mi’rac Kandili: Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden birisi olan Miraç mucizesi Hicret’ten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesinde meydana gelmi ştir.
d) Berat Kandili: Şaban ayının 15. gecesi mübarek Berat gecesidir. Bu gece yüce ALLAH’ın kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir.
e) Kadir Gecesi: Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesidir. Yüce kitabımız Kur’ anı Kerim Peygamber Efendimize Ramazan ayı içinde bu gece inmeye başlamıştır. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’ anı Kerim’de açıkça belirtilmiştir.
456) İman nedir?
ALLAH’ın dinini, Rasulüllah’in getirdi ği tüm şeyleri kalp ile kabul edip dil ile tasdik etmektir.
457) İmanın şartları nelerdir? ALLAH (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine,
Ahi ret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin ALLAH’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmektir.
458) Hak dinlerin gayesi nelerdir? Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.
459) İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?
Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-1 Fukaha ’ dır.
460) Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir? İcma-i Ümmet denir.
461) Kuran’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi, Kitap, Sünnet, İcma- i Ümmet dediğimiz şer’i delillerde sabit olan hükümler ışığında, aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir?
Kıyası Fukaha.
462) İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, İtikadi, fıkhi, dini veya şer’i yola ne ad verilir? Mezhep adı verilir
463) İtikadde mezhep imamları kimlerdir?
İmam Ebû Muhammed Maturidi ve İmam Ebû’l-Hasenîl-Eş’âri Hazretleridir.
464) ALLAH’ın zati sıfatlarını sayınız.
a- Vücut (Var olması)
b- Kıdem (Varlığının başlangıcı
olmaması)
c- Beka (Varlığının sonu olmaması)
d- Vahdaniyet (Bir olması) e- Muhalefetül lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi)
f- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması)
465) Büyük günahlar nelerdir?
a- ALLAH (c.c.)’a ortak koşmak. b- Haksız yere adam öldürmek. c- Namuslu kadına iftira etmek. d- Sihir yapmak ve yaptırmak. e- Savaştan kaçmak f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek e- Yetim malı yemek g- Mescidi Haram’da günah
işlemek
h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak
466) Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) “Muhakkak ki ALLAH (c.c.)’a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa ulaşmış olur.” buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir?
Esma-ül Hüsna
467) ALLAH’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya ne denir?
Tevhit denir.
468) Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
Beytül-Mamur.
469) ALLAH’ın subuti sıfatlarını sayınız?
a- Hayat (Diri olması) b- İlim (Her şeyi bilmesi) c- Semi (İşitmesi) d- Basar (Görmesi) e- İrade (Dilemesi) f- Kudret (Gücünün yetmesi) g- Kelam (Konuşması) h- Tekvin (Yaratması)
470) Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir? a- Cebrail; Vahiy getiren melektir. b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir
c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir
d- Azrail; Ölüm mele ğidir, can alır.
471) Kendilerine Kitap verildi ği Kuran’ı Kerimde bildirilen peygamberler hangileridir ve

hangi kitaplar kendilerine
verilmiştir?
a- Musa(a.s.); Tevrat
b- Davut(a.s.); Zebur
c- isa(a.s.); incil
d-Muhammed(s.a.v.); Kur’an
472) Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç sahife verildi ğini yazınız?
a- Adem(a.s.) 10 sahife b- Şit(a.s.) 50 sahife c- idris(a.s.) 30 sahife d- ibrahim(a.s.) 10 sahife
473) Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani islam’da bilginin kaynakları nelerdir?
a- Sağlam duyu organları. b- Doğru haber. c- Akıl.
474) islam’ın kesin nassla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde inanmaya ve ALLAH (c.c.)’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir?
itikat denir.
475) ilk peygamber Hz. Âdem’den Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar gelen peygamberlere bildirilen ALLAH’ın dininin adı nedir?
islam.
476) insanları iyiliğe yöneltmek için ALLAH (c.c.)’ın peygamberleri vasıtasıyla bildirdi ği emirler ve hükümlere ne denir?
Di n denir.
477) insanların yaşayışlarında yapmaları ile emrolundukları, ilahi yol ve umumi prensiplere ne ad verilir?
Şeriat.
478) inanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir? a- Mü’min. b- Münafık. c- Kafir.
479) ALLAH (c.c.)’e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir? Mü’min.
480) inanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir?
Kâfir
481) Dili ile iman etti ğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir? Münafık.
482) isyanda haddi aşan, zalim ve ALLAH (c.c.)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı olan sistemlere ne ad verilir?
Tağut
483) ALLAH’ın birli ğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka varlıkları da ilah kabul eden kimseye ne ad verilir? Müşrik.
484) insanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını, sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?
Kiram en Kâtibin.
485) insanlar ölüp de mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar. Bu sualler: Rabbin kim? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Kitabın nedir? Kıblen neresidir? Şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir? Münker ve Neki r
486) Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir?
Rıdvan
487) Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir?
Malik.
488) ALLAH (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleri de denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir? illiyyun melekleri.
489) Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz?
a- Sıdk; Doğru sözlü olmak b- Emanet; Güvenilir olmak c- Tebli ğ; Tebli ğ etmek d- Fetanet; Üstün akıl ve zekaya sahip olmak
e- ismet; Günah işlememek.
490) Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı. insanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermi şti. iş te Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir?
a- Ömrünü nerede tüketti ği b- Gençliğini nasıl geçirdiği c- Malını nereden kazandığı d- Malını nereye harcadığını e- Bildikleri ile amel edip etmediğinden sorulacaktır.
491) Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını) tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir? Mizan
492) Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, müminler için geniş ve rahat olacak, kâfirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri, ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir?
Sırat Köprüsü.
493) Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir? Ecel.
494) islam’ın şartları nelerdir?
1- Kel ime-i Şahadet getirmek
2- Namaz kılmak
3- Oruç tutmak
4- Hacca gitmek
5- Zekât vermek.

495) Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeyleri bir peygamberin, gerçekten ALLAH (c.c.)’ın elçisi olduğunu doğrulaması için Rabbimizin o olağanüstü olayı peygamberi eliyle ortaya çıkarmasına ne ad verilir?
Muci ze.
496) Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kulları tarafından bir kısım olağanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir? Keramet.
497) Hatır ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükâfat âlemi olan, yerini ancak Rabbimizin bildiği. Yakuttan, inciden, elmastan döşenmiş köşklerin var olduğu, altından ırmakların aktığı, içinde hurilerin olduğu bildirilen ve ALLAH (c.c.)’a kul, habibine ümmet olmuşların, şehitlerin gideceği yer olarak bildirilen o güzel mekânın ismi nedir?
Cennet.
498) Kapısında zebanilerin olduğu, yedi kat aşağı doğru tabakaya bölünmüş, her bir katında ayrı, türlü azabın tattırılacağı ve bazı günahkâr müminlerin de ceza göreceği, kâfirler için ise ebedi azap yeri, devamlı kalacakları mekân olarak bildirilen bu yerin ismi nedir?
Cehennem.
499) Kâinattaki her şey kendisinden başka yaratıcı olmayan ALLAH (c.c.)’ın bilmesi, dilemesi ve yaratması ile olur.
Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesi Cenabı Hakkın ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir şeyi ezelde dilemiş olmasına ne ad verilir?
Kader.
500) Yüce Rabbimizin ezelde dilemiş olduğu herhangi bir şeyin
zamanı gelince yine ALLAH (c.c.)’ın izniyle meydana gelmesine ne ad verilir?
Kaza.
501) Müellefe-ti Kulüp kimlerdir? Müslüman olmayıp, kalpleri İslam ’a ısındırılmak istenenlerdir.
502) Büyük günahlardan birini işlemi ş veya küçük günahlara devam eden kimseye ne denir? Fasık.
503) Günahı olan müminlerin affedilmesi, günahsızların daha yüksek mertebelere erişmeleri için Peygamberler ve evliyaların ALLAH (c.c.)’a yalvarmasına ne denir?
Şefaat.
504) Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsini yaptıktan sonra, ALLAH (c.c.)’a güvenip ondan sonrasını ALLAH (c.c.)’a bırakmaya ne ad verilir?
Tevekkül.
505) Karz-ı hasen ne demektir? Çıkar gözetmeksizin ALLAH (c.c.)’ın rızası için ödünç para vermektir.
506) Aynı peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir?
Ümmet.
507) Hasenat ne demektir?
İyi amellere, yapılan iyiliklere denir.
508) Cennetteki en büyük nimet nedir?
Ru’yetullah yani ALLAH (c.c.)’ın cemalini görmektir.
509) İslam dininde olmadığı halde sonradan insanların dindenmi ş gibi hayatlarına geçirdikleri yanlış adetlere ne denir?
Bidat.
510) Yapılan her şeyin sırf ALLAH (c.c.)’ın rızası için yapmaya, gösterişten uzak amele ne denir?
İhlâs denir.
511) Seyyiat ne demektir? Kötülükler, günahlar ve suçlardır.
512) Münafığın alametleri nelerdir?
Konuştuğunda yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.
513) En güçlü insan kimdir? Öfkesini yenen insandır.
514) Hacerul Esvet nedir, nerededir ve nereden gelmi ştir? Kâbe’nin köşe duvarı içine yerleştirilmiş siyah bir taştır ve cennetten gelmi ştir.
515) Akait ilminin ilk temsilcileri kimlerdir?
İmamı Azam Ebu Hanife, Ebu Mansur Maturidi, İmamı Eşari.
516) Davetçinin vasıfları nelerdir bir kaç tanesini sayınız? a- Çalışmalarının karşılığını ALLAH’dan beklemelidir. b- Yardımın yalnız ALLAH’dan olduğunu unutmamalı c- Vazifesini yapar ama neticeyi ALLAH (c.c.)’a bırakır d- Yumuşak huylu, seven, sevdiren, sevindiren, mütevazi olmal ıdır
e- Korkutucu değil, müjdeleyici olmal ıdır
f- Hareketlerini ve duyu organlarını Kuran’a göre ayarlamalı ve onunla terbiye etmelidir.
517) İslam devletinde Müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri devlet teminatı altında olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karşılığında cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir?
Zımmi.
528) Ate şten yaratılan, maddi varlıkları olmadıkları için melekler gibi görünmeyen, insanlar gibi iyileri de, kötüleri de olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine bizler gibi “ALLAH (c.c.)’a ibadet etmeleri

için yaratılmış” olan mahlûkların ismi nedir?
Cinler.
518) Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğuna göre, kıyamet günü ALLAH’ın gölgelendireceği yedi sınıf insan hangileridir? a- Adil yöneticiler. b- ALLAH (c.c.)’a ibadet yolunda yetişen gençler.
c- Camilere kalpten bağlı kimseler. d- ALLAH (c.c.) için birbirini seven kimseler.
e- Makam sahibi bir kadın harama davet etti ğinde “Ben ALLAH’tan korkarım” diyerek reddedenler. f- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka verenler.
g- Yalnızken ALLAH (c.c.)’ı anıp gözyaşı dökenler.
519) Kıyamet gününde en son dirilip, hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir?
Ümmeti Muhammed
520) İyiliğe kabiliyeti olmayan ruh cinsinden bir yaratıktır. Ate şten yaratılan, daima kötülük düşünen, insanları yoldan saptırmaya çalışan, bir adı da iblis olan bu yaratığı tanıdınız mı?
Şeytan.
521) Herkesin bilmesi gereken dört mesele nedir? a- İlim; ALLAH (c.c.)’ı, Peygamber (s.a.v.)’i ve İslam dinini delilleri ile bilmek b- Amel; Bildiği ilim ile amel etmek
c- Davet; Tebli ğ görevini yerine getirmek.
d- Sabır; Eziyet ve zulümlere sabretmek, yılmamak
522) ALLAH (c.c.)’ın katından yeni bir din getiren peygambere ne ad verilir?
Rasül
523) Yeryüzünde bütün varlıklar kime hizmet için yaratıldı? İnsanlar için.
524) İnsanın yeryüzündeki konumu nedir?
Yeryüzünde ALLAH (c.c.)’ın halifesidir.
525) Kıyamet hangi gün kopacaktır?
Cuma günü.
526) Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlemdir. Kıyamet koptuktan sonra bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur. Bu yere inanmayan insan Müslüman olamaz. Bu âlemi bildiniz mi?
Ahiret
527) Nefis terbiyesinde başarılı olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir?
a- Akıl. b- Kalp
528) Hakkı batıl, batılı hak yapmaya çalışan nedir?
Tağut
529) “Rab” kelimesinin manası nedir?
Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyan
530) “İlah” kelimesinin manası nedir?
Kendisine sığınılan, güvenilen, sevilen, tapılan
531) Gizli şirke iki örnek veriniz? a- Başkasının övgüsünü kazanmaya çalışmak b- Başkasının gözüne girmek için namaz kılmak c- Nam ve şöhret için cihat d- Mevki ve makam için ilim.
532) Ehlisünnet itikadının mezhep âlimlerinin adlarını yazınız.
a- Maturidi. b- Eşari
533) İslam’ın özelliklerinden olan irade neyi ayırt etmeye yarar? Fayda ve zararı ayırt etmeye yarar.
534) İlim ile yönetimin çatışmasından ne doğar?
Sosyalizm
535) Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan âlimlerin aynı görüşe varmalarına ne denir?
İcma denir.
536) Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerlerde bulunan âlimlerin farklı görüş bildirmelerine ne denir? İçtihat
537) Rabbimiz bizi neden imtihan ediyor?
Kemal sıfatı gereği
538) İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına ne denir?
Takva.
539) Tağuti güçlerle işbirliği yapan ve onların iktidarlarını İslam’ı istismar ederek ayakta tutmaya çalışan din adamına ne denir?
Belam denir.
539) Küfrün çeşitleri nelerdir? a- Cehli küfür. b- İnadi küfür. c- Hükmi küfür
540) İnsanı küfre götüren haller nelerdir?
a- Kuran’ın ve sünnetin açık hükümlerine gizli manalar vermek b- Kuran’ın ve sünnetin hükümlerini yalanlamak c- Din ile alay etmek d- ALLAH’tan ümidi kesmek e- ALLAH’ın azabını emin olmak (ALLAH bana azap etmez demek) f- Gaibden haber verdiğini söyleyen kahinlere inanmak.
541) Cennetin Kuran’ı Kerim’de geçen isimleri nelerdir?

a- Adn. b-Me’va cenneti
c- Firdevs cenneti
d- Mukame cenneti
e- Nai m cenneti
f- Darul Huld
g- Darus-Selam
i- Makamul Emin
542) Eflaz-ı Küfür ne demektir?
insanı küfre götüren sözler
demektir.
543) ikinci kez sura üflenince bütün insanların yeniden hayat bulup, hesap günü için toplanmasına ne ad verilir?
Mahşer
544) insanların ölümden sonra, mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne ad verilir? Berzah âlemi.
545) Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve ALLAH’a iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir?
Galü Bela
546) Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek?
Haviye, Münafıklar girecek.
547) ALLAH’ın fiili sıfatları nelerdir?
a- Rızık verme. b- ihsan etme. c- ikramda bulunma. d- Rıza gösterme. e-Muhabbet besleme. f- Gazap etme. g- Öldürme. h- Diriltme.
548) Tevhidin kısımları nelerdir? a- Rububiyet tevhidi
b- Uluhiyet tevhidi c- isimlerde ve sıfatlarda tevhit.
549) ALLAH’tan başka yaratıcı, rızık verici, Rab, terbiye edici ve kâinatın işini düzene koyan başka
ilah olmadığı hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
Rububiyet tevhidi
550) ALLAH (c.c.)’ı ALLAH ve Resulü nasıl isimlendirdi ve vasıflandırdı ise o şekilde ALLAH (c.c.)’ı isimlendirmek ve vasıflandırmak hangi kısım tevhit inancı gereğidir?
isimlerde ve sıfatlarda tevhit
551) “ALLAH (c.c.)’ın varlığının başlangıcı yoktur. ALLAH (c.c.) sonradan meydana gelmiş bir varlıkta değildir. Hiç bir şey yok iken O yine var idi.” Bu tanım ALLAH (c.c.)’ın hangi sıfatlarından neyin açıklamasıdır? Zati sıfatlarından Kıdem sıfatını
552) ibadet ederken sadece ALLAH’ü Teâlâ’ya ihlâslave O’ndan başka ilah olmadığına inanarak ibadet etmek hangi kısım tevhit inancının gereğidir? Ulûhiyet tevhidi
553) Peygamberlerde, peygamberlik göreviyle görevlendirilmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren bazı harikuladelikler görülür. Mesela: Hz. isa (a.s.)’ın daha beşikte iken konuşması. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i daha çocukluğunda bir bulutun takip etmesi. Putların yüzüstü yıkılması gibi, Bu gibi harikalara islami ıstılahta ne ad veri lir?
irhas
554) Mevcut alemlerin ve ahiret alemi nin hükümdarı o ALLAH (c.c.)’dır. Her iki cihandaki eşyanın tasarrufu ALLAH (c.c.)’a aittir. Ferman onundur. Onun diledi ği olur, dilemediği olmaz. Onun hükümdarlığı dünyadaki hükümdarlıklara benzemez. Hüküm kendisine aittir. Bir yardımcıya bir vezire ihtiyacı yoktur. Bütün mükevvenatın mevcut olan her şeyin sahibi ve mutlak hükümdarı manasına gelen Esma-ul Hüsna’da yer alan
ALLAH (c.c.)’ın isimlerinden olan bu ismi nedir?
El-Melik
555) içenin niyetine göre şifa olan, Hz. Hacer ve Hz. ismail’in susuz kaldıklarında ortaya çıkan, hacıların geri dönerken hediye olarak getirdikleri zemzem suyuna, ALLAH (c.c.)’ınHz. ismail’i suya kandırması nedeni ile “Sakıyullahı ismail”, inananlara fayda verdi ği için “Saibe”, sıhhat ve berekete sebep olduğu için “Meymune”, yemeğin yerini tuttuğu için “Kafiye”, içenler rahatlık ve afiyet bulduğu için “Afiye” denilmiştir. Doya doya içenlerin cehennem azabından kurtulacakları müjdesinden dolayı verilen isim nedir?
Büşra
556) Akait ile ilgili meşhur eserler arasında imamı Azamın meşhur kitabının adı nedir?
Fıkhi Ekber.
-5 57)
ALLAH (c.c.)’ın Kuran’ı Kerim’inde bildirdi ği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tarif etti ği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır. Nelerdir?
Bunlar:
a- Nefsi Emmare
b- Nefsi Levvame
c- Nefsi Mutmainne
d- Nefsi Safiyye (Kamile)
e- Nefsi Merdiyye’dir. Bizim
saymadığımız diğer ikisini de siz
söyleyiniz?
f- Nefsi Mülhime
g- nefsi Raziye
558) Tasavvufi Ahlakta bir
müslümanın kat etmesi gereken
kaç merhale vardır?
4 merhal e vardır: a- Şeriat b- Tarikat c- Mari fet d- Hakikat

559) Din neye denir?
Din: Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir kanundur.
560) İslâm dininin gayesi nedir? İslâm dininin gayesi: Hükümlerine uygun hareket edenlere dünya ve ahiret saadetini kazandırmaktır.
561) İmanı tarif eder misiniz?
İman: Peygamber Efendimizin ALLAH’ü Teâlâ tarafından getirmiş olduğu hususların doğruluğuna Kalb ile inanmak ve bunu dil ile söylemektir.
562) Kelime -i Şahadet ve Kelime -i Tevhidi -i okuyunuz ve manasını söyleyiniz.
Kelime -i Şahadet :”Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Rasulüh”
Manası:” Ben şahadet ederim ki ALLAH’ tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Hz. Muhammed (S.A.V)
Onun kulu ve Resulüdür.”
Kelime -i Tevhit:”Lâ ilâhe illallah Muhammedur Rasulüllah. Manası:” ALLAH’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (S.A.V) ALLAH’ ınResulüdür.”
563) İmanın şartlarını sayınız. İmanın şartları altıdır:
a) ALLAH’ ü Teâlâ’nın varlığına ve birli ğine inanmak,
b) ALLAH’ ü Teâlâ’nın Melekleri’ne inanmak,
c) ALLAH’ü Teâlâ’nın Kitapları’na inanmak,
d) ALLAH’ü Teâlâ’nın Peygamber’lerine inanmak,
e) Ahiret gününe inanmak,
f) Kadere (Hayrın ve şerrin ALLAH’tan olduğuna ) inanmak.
564) İnanç yönünden insanlar kaça ayrılır?
C 6: İnanç yönünden insanlar üçe ayrılır;
1) Mümin: ALLAH’ü Teâlâ’nın varlığına, birliğine ve Hz Muhammed (S.A.V) in Onun Peygamberi olduğuna Kalb ile inanan ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere Mümin denir.
2) Münafık: ALLAH’ ü Teâlâ’nın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed (S.A.V )in Peygamberli ğine Kalb ile inanmad ığı halde dili ile inandığını söyleyen kimselere Münafık denir.
3) Kâfir: ALLAH’ ü Teâlâ’nın varlığına birli ğine ve Hz: Muhammed (S.A.V) in Peygamber’liğine kalb ile inanmayan ve inanmadığını dili ile de söyleyen kimselere Kâfir denir.
565) İman ile ibadetler arasındaki münasebetleri anlatınız?
Bir Müslüman dini hükümleri inkâr etmediği müddetçe ibadet etmese bile dinden çıkmaz, kâfir olmaz. Ancak ibadetlerini yerine getirmediği için günah işlemiş olur, cezayı hak eder. Ayrıca ibadetlerin başkaları için değil Müslümanlar için emredildiğini unutmamalıyız.
566) ALLAH’ın zati sıfatlarını sayınız?
1) VÜCUT: Var olmak ALLAH vardır yokluğu düşünülemez.
2) KIDEM: ALLAH’ ın varlığının başlangıcı yoktur.
3) BEKA: ALLAH’ ın varlığının sonu yoktur.
4) VAHDANİYET: ALLAH tektir.
5) MUHALEFETÜN LİL HAVADİS: Sonradan olan şeylere benzemez.
6) KIYAM BİNEFSİHİ: Varlığı kendisindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.
567) ALLAH’ın Sübuti sıfatlarını sayınız?
1) HAYAT: ALLAH daima diridir,
2) İLİM: ALLAH geçmiş gelecek, gizli aşikâr her şeyi bilir,
3) SEMİ : ALLAH her şeyi işitir,
4) BASAR: ALLAH her şeyi görür,
5) İRADE: ALLAH diler ve diledi ğini yapar,
6) KUDRET: ALLAH sonsuz kudret sahibidir,
7) KELAM: ALLAH söz sahibidir Kuran ALLAH’ın kelamıdır,
8) TEKVİN: ALLAH yaratıcıdır.
568) Melekler nasıl varlıklardır? Melekler: Yemeye, içmeye ihtiyacı olmayan, erkeklik ve dişili ği bulunmayan nurdan yaratıklardır.
569) Dört büyük meleği görevleriyle beraber sayar mısınız?
1) CEBRAİL: Meleklerin en büyüğüdür, görevi ALLAH ile Peygamberler arasında elçilik yapmaktır.
2) MIKAİL: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir.( yağmur, rüzgâr vs)
3) İSRAFİL: Sura üfl emekle görevlidir.
4) AZRAİL: Ömrü sona eren insanların canını almakla görevlidir.
570) Kiramen kâtibin melekleri hakkında bilgi veriniz.
C 12: Bunlar sağımızda ve solumuzda bulunan iki melektir. Sağdaki melek sevaplarımızı soldaki melek ise günahlarımızı yazar. Böylece amel defterimiz meydana gelir.
572) Münker ve Neki r kimdir? Öldükten sonra kabirde insana soru sormakla görevli iki melektir.
573) Dört büyük kitabı ve hangi Peygamberlere indiğini söyler misiniz?
Tevrat Musa (A.S)’a, Zebur Davut (A.S)’a, İncil İsa (A.S) ‘a, Kur’an Muhammed (A.S)’a inmiştir.
574) Peygamberimize ilk vahiy hangi tarihte nerede indi ve ilk inen ayetler hangileridir? Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Nur dağındaki Hıra mağarasında indi. İlk inen

Ayet’ler Al ak suresinin ilk ayetleri idi.
575) Kur’anı Kerim’in özelliklerini sayar mısınız?
a) Kur’anı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmi ştir. Kıyamete kadarda bozulmadan kalacaktır.
b) Kuran toplu olarak değil, zaman ve hadiselere göre ayetler ve sureler halinde inmiştir.
c) Kur’an son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir.
d) Kur’an bütün insanlığa gönderilmiş olan bir kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur.
e) Kur’an Peygamber Efendimizin en büyük ve daimi mucizesidir. Hem kelimeleri, hem anlamı, hem de taşıdığı yüksek Hakikatlerle eşsiz bir mucizedir.
576) Kur’an-ı Kerime karşı görevlerimizi sayar mısınız?
a) Her Müslüman Kur’anı ALLAH’ ın kelamı olarak bilmeli ve tecvit kurallarına uygun olarak yanlışsız okumalıdır.
b) Kur’an abdestli olarak ele alınmalı, Euzu besmele ile okunmaya başlanmalıdır. Okurken mümkünse kıbleye yönelmeli ve son derece edepli ve saygılı olunmalıdır.
c) Kur’an temiz yerde okunmalı. Başka işlerle meşgul olan onu dinlemeyenlerin yanında ve pis yerlerde okunmamalıdır.
d) Başkalarının okuduğu Kur’anı saygı ile dinlemelidir.
e) Kur’an yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı alçak yerlere konulmamalıdır.
f) Her Müslüman Kur’anın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı ve Kur’anın ahlakı ile
ahlakl aşmalıdır.
577) Kur’an kaç sure ve ayettir, Kuran’da ismi geçen Peygamberlerin isimleri nelerdir?
Kur’an 114 Sure ve 6666 ayettir. Kur’anda ismi geçen Peygamberler şunlardır:
Âdem, idris, Nuh, Hud, Salih, Lud, ibrahim, ismail, ishak; Yakup, Yusuf, Şüayb, Harun, Musa;
Davud, Süleyman, Eyyüb, Zülkifl, Yunus, ilyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, isa, Muhammed (Aleyhim’üs Salâtü Vesselam)
578) Mucize ve Keramet ne demektir?
Mucize: Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için ALLAH’ın yardımı ile gösterdikleri olağan üstü olaylardır. Keramet: ALLAH’ın yardımı ile veli kulları tarafından meydana getirilen olağan üstü olaylardır.
579) Peygamber Efendimizin özelliklerini anlatınız?
a) Peygamberimiz ALLAH’ın en sevgili kulu yaratılmışların en faziletlisidir.
b) Son Peygamberdir. Ondan sonra Peygamber gelmeyecektir.
c) Bütün insan ve cinlerin peygamberidir.
d) Peygamberli ği kıyamete kadar bütün zamanları içine almıştır.
e) Peygamberimizin tebli ğ etti ği islam dini kıyamete kadar devam edecektir.
580) Kıyamet günü insanlara nelerden sorulacaktır?
Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Kıyamet gününde insan dört şeyden sorguya çekilmedikçe huzurdan ayrılamaz;
a) Ömrünü nerede geçirdi ğinden,
b) Vücudunu nerede yıprattığından,
c) Malını nereden kazanıp nereye harcadığından,
d) Bildiği ile ne kadar amel etti ğinden.
581) Kader ve Kazayı tarif ediniz. Kader: Kâinatta olacak şeylerin zamanını, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Allah’ü Teâlâ’nın ezelde bilmesi ve takdir etmesine
kader denir.
Kaza: ALLAH’ü Teâlâ’nın ezelde takdir etti ği şeyleri zamanı gelince bu taktire uygun olarak yaratmasına kaza denir. Kaderi bir plana benzetirsek kaza da plana uygun olarak o şeyin yapılmasıdır.
582) Kur’an-ı Kerim’in tarifini yapınız?
Peygamberimize indirilmiş, Mushaflarda yazılı, Ondan tevatüren (yanlış aktarma ihtimali bulunmayacak tarzda) nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen, beşerin benzerini getirmesinden aciz kaldığı ilahi kelamdır.
583) Kur’an_ı Kerim’deki ilk 5 surenin adları nelerdir?
Fatiha – Bakara – Ali imran – Nisa -Maide
584) ilahi kitap ne demektir? ALLAH tarafından, peygamberler aracılığıyla indirilmiş, insanlar tarafından değiştirilemeyen ilahi kuralları içeren ilahi emirlere denir.
585) ilahi kitapların adları nelerdir? Tevrat – Zebur – incil – Kur’an-ı Keri m
586) Toplam sahifeler kaç adettir ve sahifeler kimlere indirilmi ştir? 100 adettir. Hz. Âdem’e 10 – Hz. Şit’e 50 – Hz. idris’e – 30 – Hz. ibrahim’e 10 sahife
587) ilahi kitapların indiriliş şekli nasıldır?
Cebrail aracılığı ile VAHiY şeklinde.
588) Vahiy ne demektir?
ALLAH’ın emirlerinin Cebrail adlı melek aracılığı ile peygamberlere indirilmesi olayına vahiy denir.
589) Vahiyle görevli melek hangisidir?
Cebrail (a. s)
590) Ehli Kitap kavramı kimler için kullanılmaktadır?
Kendilerine ilahi kitap indirilen, Yahudiler – Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kullanılmaktadır.

591) Kur’an-ı Kerim ilk defa kime, hangi tarihte indirilmeye başlamıştır?
Hz. Muhammed’e (s. a. v) miladi 610 tarihinde indirilmeye başlamıştır.
592) Kur’an-ı Kerim’in ilk defa peygamberimize indirildiği ay ve gecenin adı nedir?
Ramazan Ayında – Kadir Gecesinde – (Ramazanın 27. gecesi)
593) İlk inen ayetler hangi surededir?
Al ak Suresi’ndedir. (ilk 5 ayetidir.)
594) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin adı nedir?
Fatiha Suresi
595) Kur’an-ı Kerimde kaç sure bulunmaktadır?
114 sure bulunmaktadır.
596) Sure ne demektir? Besmelelerle birbirinden ayrılan, birden çok ayetin birleşmesiyle anlamlı bir metin oluşturan uzun metinlerdir.
597) Sureleri birbirinden ayıran ifadenin adı nedir?
Besmele
(B ismil lahi rrahmani rrahim)
598) Kur’an-1 Kerim’de kaç yerde besmele tekrarlanmaktadır?
114 yerde
599) Başlangıcında besmele bulunmayan surenin adı nedir? Tövbe (Berea) suresi
600) Hangi surede iki besmele vardır?
Neml Suresi
601) Birden fazla ayetin oluşturduğu metinlerin her birine ne ad verilir?
Sure
602) Ayet ne demektir?
Kuranı Kerimin bir cümlelik anlam birli ği olan ifadelerinin her birine verilen isim.
603) Kuranı Kerimde en uzun ayet hangi surededir ve kaçıncı ayetidir? Bakara Suresindedir – 282. ayetidir.
604) İnen ayet ve surelerin hangi
bölüme yazılacağını kim belirlemekteydi?
Cebrail (a.s) vahiy yoluyla düzenliyordu.
605) “ALLAH’ın Kelamı” kavramının anlamı nedir?
ALLAH’ın sözü (Kur’an-1 Kerimi ifade eden bir kavram.
606) K. Keri m toplam kaç yılda tamamlanmıştı?
23 yılda.
607) Peygamberimiz zamanında K. Kerimi yazan kişilere ne ad verilir? Vahiy Kâtipleri
608) Vahiy Kâtibi kime denir? Rasulüllah (s.a.v) ‘e vahiy edilen ayetleri yazanlar.
609) K. Keri m genel olarak hangi konulardan bahsetmektedir?
İnanç – İbadet – Ahlak – Hukuk Kuralları
610) Kuranı Kerim hangi isimlerle bilinmektedir?
Hablullah – El Kitap – Ümmül Kitap – Furkan – El Mesani Burhan – Kelamullah – Nur – Hüda – Rahmet – Şifa – Zikr
611) K. Kerim’de ismi geçen Peygamber sayısı kaçtır?
25 peygamberin ismi geçmektedir.
612) K. Kerim’de hangi peygamberlerin ismiyle sure bulunmaktadır?
Hud – İbrahim – Lokman – Muhammed – Nuh – Yunus – Yusuf
613) İlahi kitapların gönderiliş amacı nedir?
ALLAH’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek.
614) Kur’an-1 Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran en önemli hususlar nelerdir?
a) Son kitaptır.
b) Değiştirilmemi ştir.
c) Bütün ilahi kitapları içerir.
d) Son din ve son peygambere indirilmi ştir.
e) -İlme kaynaklık etmektedir.
f) Kıyamete kadar sorunları çözecek içeriği vardır. ALLAH’ın korunmasında olan ebedi mucize
bir kitaptır. Bütün ilahi dinlerin hükümlerini ortadan kaldırmıştır. Önceki dinlerin ihtilaflarını ortadan kaldırmıştır.
615) HZ. Muhammed’e (s.a.v) ilk vahiy nerede geldi?
Nur dağında Hıra mağarasında
616) İlk vahiy geldi ğinde peygamberimiz kaç yaşındaydı?
40 yaşında.
617) K. Kerimin parça, parça indiril işinin asıl amacı nedir? İnsanların kalplerine iyice yerleştirmek
618) K. Kerimin ilk ve son suresinin adları nedir?
İlk suresi FATİHA Son suresi NAS Suresi’dir.
619) Mekki sure neye denir? Mekke döneminde 13 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir.
620) Medeni sure neye denir? Medine döneminde 10 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir.
621) Mekki sureler genellikle hangi konulardan bahsetmektedir? Genellikle inanç ve ahlak kurallarından bahseder.
622) Medeni sureler genellikle hangi konulardan bahseder? Genellikle hukuk ve devlet işleri
623) Besmelenin anlamını söyleyiniz?
“ Rahman ve Rahim olan ALLAH ‘ın adıyla başlarım “ anlamına gelen, her Müslümanın işlerine başlarken söylemeleri istene ifadenin adıdır
624) K. Kerim ’de en yüce olarak adlandırılan surenin adı nedir? FATİHA SURES İ
625) K. Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?
30 cüzdür.
626) K. Kerim’in her cüzünde kaç sahife vardır?
20 sahife vardır.
627) K. Kerim’de en fazla tekrar edilen kelime hangisidir ve kaç defa tekrar edilmektedir? “ALLAH” kelimesi 2697 defa tekrarl anmaktad ır.

628) K. Kerimde kaç yerde secde ayeti vardır?
14 yerde secde ayeti vardır.
629) Tilavet secdesi ne zaman yapılır?
Secde ayetinin okunması ve duyulması durumunda abdestli olarak secdeye bir defa gitmekten ibarettir.
630) K. Kerim’in en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir?
Bakara Suresi’dir – 286 ayettir ve 50 sahifedir.
631) K. Kerim’in en kısa suresi hangisidir ve kaç ayettir?
Kevser Suresi’dir – 3 ayettir.
632) K. Kerimin en uzun ayeti hangisidir ve hangi surededir?
Bir sahife olup Bakara Suresinin 282. ayetidir.
633) K. Kerim’in en kısa ayeti hangisidir ve hangi surededir? (Müdham****n) Rahman Suresi, 64. ayettir.
634) Mekke’de ilk defa K. Kerimi açıkça okuyan sahabe kimdir? Abdullah İbni Mes’ud (r.a)
635) K. Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir?
HZ. Meryem’dir.
636) İsmiyle sure bulunan kadın kimdir?
Hz. Meryem
637) “Ayet-el Kürsi” hangi surededir? Kaçıncı ayettir?
Bakara Suresi 255. ayetidir.
638) “Amenerrasulü” hangi surededir ve kaçıncı ayetlerdir? Bakara Suresi’ndedir – 285, 286 ayetleridir. (son iki ayeti)
639) Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde bahsederek ümmetine bıraktığı, insanlığı kurtuluşa götürecek olan iki emanet nelerdir? KU’RAN-I KERİM ve kendi EHLİ -BEYT ‘idir.
640) Bazı surelerin başlarında bulunan ve anlamları sadece Allahu Teala tarafından ve bazı âlimlerce bilinen harflere ne ad verilir?
Huruf-u Mukatta
641) K. Kerim’de kaç surenin başlangıcı Huruf-u Mukatta harfleriyle başlamaktadır?
29 surenin başında bulunmaktadır.
642) Her ayetinde “ALLAH” kelimesi bulunan surenin adı nedir? Mücadele Suresi
643) K. Kerim genel olarak en fazla hangi konulardan bahsetmektedir?
ALLAH inancı – Ahlak esasları
644) K. Kerim’de ismi geçen sahabi kimdir?
Zeyd Bin Harise
645) K. Kerim’de hangi hayvanların isimleriyle sure bulunmaktadır?
Ankebut (Örümcek) – Bakara (İnek) – Fil – Neml (Karınca)
646) Kuranı Kerimin kalbi olarak bilinen sure hangisidir?
Yasin Suresi’dir.
647) Rahman Suresi’nde 31 defa tekrarlanan sure hangisidir?
” Febieyyi Alai Rabbiküma tükezziban ” anlamı:” Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?”
647) Kuranı Kerimi usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?
Cevap: Tecvit Kuralları
648) Asr Suresi’nde kurtuluşa erecek olan insanların özellikleri nasıl anlatılıyor?
İman edenler – Salih Amel işleyenler – Hakkı tavsiye edenler – Sabrı tavsiye edenler.
649) Kur’an-ı Kerim’de anlatılan en güzel kıssa olarak bilinen olay hangi peygambere aittir?
Hz. Yusuf (a.s.) a aittir.
650) Meal ne demektir?
Kuranı Kerimin çeşitli dillere tercüme edilmesidir.
651) Tefsir ne demektir?
Kur’anı Kerimi açıklayıp yorumlayan bilim dalına denir.
652) Müfessir kime denir?
Kuranı Kerimi açıklayıp yorumlayan İslam âlimine denir.
653) Kelam ilminin konusu nedir?
Kesin deliller kullanarak ve vaki olacak şüpheleri gidermek suretiyle dini inançları ispat etmeye güç kazandıran bir ilimdir.
654) İman esaslarını içine alan duaya ne ad verilir?
Amentü duası
655) İlk inen ayetlerin anlamlarını söyleyiniz?
Yaratan Rabbi’nin adıyla oku. O, insanı bi kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir. (Alak 1-5)
656) Son inen ayet hangi surenin kaçıncı ayetidir? Anlamı nedir? Maide Suresi’nin 3. ayetidir – ” Bugün size dininizi ikmal ettim(tamamladım). Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslam’ı seçtim”
657) Kuranı Kerimi ezberleyenlere ne ad verilir?
Hafız – Kurra
658) Hangi sava şta hafız olan 70 sahabi şehit edilmiştir?
Yemame Savaşı’nda
659) Kur’anı Kerim hangi kelimeyle başlayıp, hangi kelimeyle bitmektedir?
Besmele’yle başlayıp Nas (insan) kelimesiyle biter.
660) ALLAH (a.c) ın bir olduğuna dair en büyük delil olarak bilinen sure hangisidir?
İhlâs Suresi
661) Kuran’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?
Kuran’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmi ştir.
662) ALLAH(c.c.)’ın diledi ği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?
Vahiy denir.
663) Kuran’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir?
Sure ismi verilir.

664) Kuran’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik ya da bir kaç kelimeden oluşan,6666 adet var olan ALLAH kelamlarına ne ad verilir?
Ayet denir.
665) Kuran’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kuran’ı Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kuran’a ait olan özel isme ne denir?
Mushaf adı verilir.
666) Kuran’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz, yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi.
İş te yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?
Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.
667) Kuran’ı Kerim insan gücünün imkân verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan, gerekti ğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir? Tefsir denir.
668) Tefsir yapan âlime ne ad verilir?
Müfessir adı verilir.
669) Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
Tefsir çeşitleri ikidir; a- Rivayet tefsiri: Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri: Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
670) Ayeti celi lel erin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkânı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir?
Meal adı verilir.
671) Kuran’ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı?
Mekke yakınlarında Hıra mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.
672) ALLAH (c.c.)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir? İhlâs suresi
673) Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,
ALLAH (c.c.)’ın kelamına ne ad veri lir?
Kuran’ı Kerim denir.
674) Kuran’ı Kerim’de birtakım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ve Kuran’da kaç defa zikredilmi ştir?
Tilavet secdesi denir ve Kuran’da 14 defa zikredilmi ştir.
675) Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim ’in tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?
Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MED EN İ sure adı verilir.
676) Kuran’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir? İsrail oğulları.
677) Kuran’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?
Fatiha suresi.
678) Kuran’ı Kerim’deki son sure hangisidir?
Nas suresi.
679) Kuran’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
Ya-sin suresi.
680) Kuran’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir?
Bakara suresi.
681) Kuran’ı Kerim’deki en kısa sure hangisidir?
Kevser suresidir.
682) Kuran’ı Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiştir?
114 defa.
683) Kuran’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?
Hz. Zeyd (r.a.).
684) Hurf’u Seb ’a nedir?
Kuran’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
685) Kuran’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır?
Mücadele suresi.
686) ALLAH (c.c.) kelimesi Kuran’da kaç defa zikredilmi ştir? 2697 defa.
687) Kuran’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?
Hz. Meryem.
688) Kuran’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?
Maide suresinin 3. Ayetidir.
689) Kuran’ı Kerim’de surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin başında besmele yoktur. Hangi surenin başında besmele yoktur?
Tövbe suresi.
690) Hangi surede besmele iki defa zikredilmi ştir?
Neml suresi.
691) Kuran’ı Kerim’i tefsir eden âlimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız.
Ömer Nasuh Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalı İsmail Hakkı, Muhammet Ali Sabuni, Mevdudi, Mahmut Ustaosmanoğlu, Elmalılı Ham di Yazır, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi.
692) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e göre hangi sureyi okumak Kuran’ı Kerim’in üçte birini okumaya bedeldir?
İhlâs suresi.
693) Kuran’ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen böcek

hangisidir?
Karınca.
694) Kuran’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?
Tecvit.
695) Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure vardı. imamı Şafi hazretleri “Kuran’dan sadece bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için yeterdi.” Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin ismini ve manasını söyleyiniz.
Asr suresi. Manası; “Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran içindedir (zarardadır). Ancak iman edip Salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır. ”
696) Kuran’ı Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya başlamıştır?
Mekke yakınlarında Hıra mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.
697) Ayet el Kürsi hangi surededir? Bakara suresinde.
698) ALLAH’ü Teâlâ kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmi ştir?
Hz. Aişe (r.anh.).
699) Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur?
Medine’de.
700) Kuran’ı Kerim’de kaç cüz vardır?
30 cüz.
701) Kuran’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir?
Bakara suresi 282. Ayetidir.
702) Kuran’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir? Medine’de “Beni Zerik” mescidi.
703) Kuran’ı Kerim’de “Cennet” kelimesi kaç defa zikredilmi ştir?
66 defa.
704) Kuran’ı Kerim’de
“cehennem” kelimesi kaç defa zikredilmi ştir?
126 defa.
705) Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?
Al-i imran suresi.
706) Mekke’de Kuran’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir? Abdullah bin Mesut (r.a.).
707) Kur’an’ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı? Yalnız ALLAH’a kulluk etmeleri için.
708) Kur’an’ı Kerim’de en yüce sure hangisidir?
Fatiha suresi.
709) Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf’ halinde toplandı?
Hz. Ebu Bekir (r.a.).
710) Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı? Hz. Osman (r.a.).
711) Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur,
Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir?
Kur’an’ı Kerim’in.
712) “Hepiniz topyekûn ALLAH’ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın”. Ayette geçen “ALLAH’ın ipi” tabirinden kastedilen nedir?
Kur’an, Kur’an hükümleri, Mesajullah.
723) Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir?
Hz. Zeyd bin Sabit.
714) Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır?
Ceza, mükâfat, hüküm, hesap
715) Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir? Hıristiyanlar.
716) Hz. Ömer Rasulüllah’in arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak
yüksek sesle “Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun boynunu vururdum” demiştir?
Naziat suresi.
717) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp etkilenen ve islam’ı kabul ederim korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)’in ağzını kapayarak; “Aramızdaki yakınlık adına rica ederim, daha okuma” diyen kişi kimdir?
Utbe b. Rabia.
718) Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar)50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
Kab b. Malik.
719) ifk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?
Nur suresi ayet 11 ve 12.
720) Bildiğiniz gibi Kur’an’ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir.
Her müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen “Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir?
Felak ve Nas sureleri.
721) Peygamberimiz (s.a.v.)’in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir?
Vettini suresi.
722) Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?
Elemneşrah suresi.
723) Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir? Muhammed suresi.
724) Kıyamet günü ALLAH (c.c.)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Rahman suresi.
725) Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve kim örnek alınmıştır?
Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alınmıştır.
726) Abdestin farz olduğunu

belirten ayet hangisidir?
Maide suresi 5 ve 6.
727) Osm anlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı yetiştiren Mektebi Nüvvab’ı bitirmiş, Beyazıt medresesinde dersler vermiştir. Meşihat Dairesi’ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab, Mektebi Mülkiye, Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiştir.
2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya’dan mebus seçilmiş ve özellikle 2. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle ilgili hal fetvasının yazılmasında oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de yargılanmış ve berat etmi ştir. Diyanet İşleri Başkanlığının kendisinden istediği Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adıyla yazmıştır.
Bu İslam âlimi kimdir?
Elmalılı Muhammed Ham di Yazır.
728) Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz.
Fi zil alil Kur’an.
729) Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz.
Hak Dini Kur’an Dili.
730) Kur’an’ı Kerim’in birçok adı vardır. Furkan, Kitap, Zikir,
Tenzil bunlar arasındadır.
Kuran’ın birde sıfatları vardır. Bunlardan bazıları da, Mübin, Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mev’ize, Büşra, Beşir, Nezir ve Aziz’dir. Bu isim ve sıfatlara göre Kur’an’ı Kerim’in dikkat çeken beş hususu vardır. 1- Tedricen, ayet ayet, sure sure inmi ştir. 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla getirilmiş olması. 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması.
4- ALLAH’ın kelamı olması, söylemediğimiz 5. Hususu da siz söyleyiniz?
Kendisi ile ibadet edilmesi.
731) ALLAH’ü Teâlâher dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir. Kur’an’ Kerim son peygamberin kitabıdır. Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı olan bu kitabın 114 suresi bulunmaktadır. Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve Medeni olarak ikiye ayrılır. Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir? Mekki ayetlerin konusu “İtikat”, Medeni ayetlerin konusu ise “Hüküm”dür.
732) Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikisi de Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız.
Bakara ve Al-i İmran sureleridir.
733) Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Karı koca bu iki kişinin dünyada iken kazandıklarının kendilerini kurtarmayacağını, cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vaat edildiği ve adamın hanımının ise cehennemde odun taşıyıcıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir?
Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir.
734) Kur’an’ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de “Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel, ezelde “oraya” yazılmış, takdir edilmi ştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, ALLAH ’ı n gönderdi ği nimetlerden mağrur olmayasınız.” Denilmektedir. İfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlama gelmektedir?
Levh-i Mahfuz.
735) Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır?
Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler
736) Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? ALLAH’ü Teâlâ buyuruyor ki; “Ey insanlar!
Zannın çoğundan sakınınız. Zira zannın çoğu günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayınız. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. ALLAH’tan sakının. Şüphesiz ALLAH tövbeleri daima kabul edendir, acıyandır.”
Hucurat suresi.
737) Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır?
Kıraatı Asım
738) Namaz mümini kötülüklerden alıkoyar. Kul Rabbine en yakın halini secdede yaşar. Ve o kulun miracıdır. Kul namazı ile terbiye olur. Kur’an’ı Kerim’de de ALLAH (c.c.), zekât, kurban ve benzeri ibadetleri namaz ile birlikte zikretmiştir. Çünkü kul namaz ile zekâtını verir, kurbanını keser hale gelecektir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in gözümün nuru dediği bu güzel ibadet Kuran’ın hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmi ştir? Kevser suresi
739) 1632 yılında “dünya dönüyor” dediği için idamla yargılanan Galile Galileu’dan 1000 yıl önce dünyanın döndüğünü haber veren Kur’an ayeti hangisidir?
Yasin 40
740) Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur’an’ı Kerim’de hangi suredir? a-Bu sure Medenidir,
b-Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz,

c-ALLAH yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder, d-İsa (a.s.) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi,
e-Kafirler istemese de ALLAH (c.c.)’ın nurunu tamamlayacağı, f-İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu, bu surenin bazı özell iklerindendi r.
Saf suresi.
741) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün Müslümanlar üzülmüşlerdi. Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak zikredilmiştir. Peygamberimizi ve Müslümanları teselli etmek için ALLAH (c.c.) üç sure indirmiştir. Bu surelerin isimleri nelerdir? Yusuf, Hud ve Yunus sureleri.
742) Kur’an’ı Kerim’de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır.
Bunlardan biri de Mü’min suresidir. Mü’min suresinin diğer ismi nedir?
Gafir suresi.
743) Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir?
Felak ve Nas sureleri.
744) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer ve sonunda da kendisine peygamberliğin verildi ği yani ilk vahyin geldiği dağın ve mağaranın ismi nedir?
Nurdağı, Hıra mağarası
745) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Hıra mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli nasıldır? Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)
746) Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve El- Ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden habersiz ALLAH
Resulü (s.a.v.)’in Kur’an okumasını dinlemeye giderlerdi. Sabaha kadar evin yakınında Kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi. Ama her üçü de bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene gelirler Kur’an’ı Kerim’in bu güzelli ğini gördükleri halde yinede teslim olmuyorlardı. İş te bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu insanlar ve onlar gibi onların bulunduğu konuma ne ad verilir? İnadı Küfür.
747) İslam’ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, ALLAH (c.c.)’ın kanunlarını ikame etmek, Ruhun ALLAH (c.c.)’ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygısını ALLAH (c.c.)’ın arzında değişik yerlerde vermek sebebiyle yapılan göçe ne ad verilir?
Hicret.
748) Mekke’de İslam’ın istedi ği şekilde yaşayamayan Müslümanların, bir davanın gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, ALLAH (c.c.)’ın istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk etmeleri hareketine ne ad verilir? Hicret.
749) Suçları yalnız ALLAH (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde Müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek,
hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak. Gibi kararların alınıp halka duyurulması için bir afişle Kâbe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde verilen ismi o günkü ve bugünkü adıyla söyleyiniz?
Haber-üs Sahife, Ambargo
750) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Medine’ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz sava şa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40.cı ayetlerle oldu. Bu ayetlerden sonra ALLAH Resulü (s.a.v.)’in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve aynı zamanda İslam’ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir?
Hz. Hamza (r.a.) dır.
751) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinden hemen sonra Medine’de yaptığı ilk üç iş nedir?
a-İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı, b-Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek, c-Müslümanların can emniyetini sa ğlamak.
752) İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu Lehebin emriyle Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve ALLAH’ın Resulü (s.a.v.)’in geçeceği yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur’an’ı Kerim’de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla beddua edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ve ashabına zulmeden bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini söyleyiniz.
Ham mal ete l Hatap.
753) Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da ALLAH

(c.c.)’a en yakın makam olan Sidret-ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir? isra ve Miraç.
754) Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı?
Miraçta
755) Mekke’de tebliğ imkânı kalmayınca ALLAH Resulü (s.a.v.) tebli ği Mekke dışına taşımayı düşündü. ilk sefer olarak Taife gitmeyi planladı. Çünkü orada akrabaları vardı ve bundan dolayı tebliğin rahat olacağına inanıyordu. Ama orada da Ebu Lehebin emriyle zulmün devam etti ğini görünce Peygamber Efendimiz (s.a.v.) küfür ehli hakkında mukaddes ve tarihi bir söz söylüyordu. Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz nedir? “Küfrün hepsi tek millettir.”
756) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile kaldıkları bu mağaranın ismi nedir? Sevr Mağarası.
757) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle savaşagidilen ama kendisinin iştirak etmediği seferlere (sava şlara) ne denir? Seriyye.
758) Mekke’de yaşanan ambargo olayından sonra her an saldırı olur diyerek silahlı olarak bekleyen Müslümanlardan bir sahabe bir gün Rasulüllah (s.a.v.)’e şu suali sordu. “Ya Rasulüllah, hayatımızdan emin olup silahlarımızı bırakacağımız gün gelmeyecek mi? Bu soruya Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kıyamete kadar da Ümmeti Muhammed’e bir ölçü olacak şekilde verdiği cevap nedir? Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler az olacaktır” şeklinde oldu
759) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat başında komutan olarak iştirak etti ği sava şlara gaza denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç defa sava şa katılmıştır? 27 defa
760) Hz. Ömer (r.a.)’in ifadesi ile Rasulüllah (s.a.v.)’in hayat program ının özeti nedir?
iman, Hicret, Cihat
761) ALLAH (c.c.)’ın istedi ği gibi islam’ı topyekûn yaşanması, islam ’ı tebli ğ uğruna verilen mücadeleye, ALLAH (c.c.)’ın hükümlerinin her tarafta uygulanmasını temin için müminin canı ve malıyla, mücadeleye, söz, yazı, sohbet ve savaşla olan harekete ne denir? Cihat.
762) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir? El-Ebva (Veddan) Gazvesi.
763) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin bir kaç özelliği vardır ki bunlar: ilk defa bir kâfir öldürüldü, ilk defa esir alındı, ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir? Abdullah Bin Cahş.
764) Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü, Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü Efendimizin elinden olan kâfir kimdir? Ubey Bin Halef.
765) Mekke devletinin, islam devletine yenildi ği savaşların en büyüklerindendir. Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden Ebu Cehil, Utbe Bin Rabia, Ümeyye Bin Halef, Nadir Bin Hari s gibi azılılarını
kaybetmişlerdir.
Bedir Savaşı.
766) Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha Müslümanlar ve islam dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama Uhut savaşı öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili ve kalemi satın alınarak devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı. Mekke müşrik devletinin zorlaması ile yine islam’ın aleyhine şiirler yazdırılan bu şair kimdir?
Ebu izzet.
767) islam’ın Mekke döneminde bulunmayan, Medine döneminde ortaya çıkan namaz kılıp, oruç tutup, hacca gitti ği hatta cihada dahi iştirak etti ği halde islam düşmanlığı yapan, Kur’an okuyup okutturdukları halde tağutun, şirki düzenlerin ve putların emrinde çalışan müslüman tipleri vardı. Uhut savaşına önce katılıp sonra askerin moralini bozmak için tekrar Medine’ye dönen o gün için başlarında Abdullah Bin Ubey olan islam toplum unun kanser kaynağı tiplere islam’ın verdiği isim nedir?
Münafık.
768) islam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşı galibiyetle sona ermedi. Kıyamete kadar Ümmeti Muhammed’e ders ve tecrübe olacak bir olaydı. iş te Uhut gibi bir sava şın kazan ılamamasının sebebi nedir?
Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali (Keyfi hareket etmek)
769) Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır. Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir

Emre itaat etmek
770) Ebu Bera adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur’an’ı Kerim’i öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bulundukları mevkide kendilerine Kur’an öğretmeleri için Kur’an okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi. Peygamberimizin izni ile İslam’ı kabul eden bu yeni insanlara ALLAH (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı. Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler. Bu olayın haberi ALLAH Resulü (s.a.v.)’e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise İslam tarihinde 70 sahabenin şehit edildi ği yerin ismi ile anılır. Bu hadisenin adı nedir?
Bir-i Mauna hadisesi.
771) Hendek sava şının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır. Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur. Bu istişarede Hendek kazma
fi krini ortaya koyan kimdir? Selman-ı Farisi.
772) Umre maksadıyla Mekke ’ye gelip kendilerine Kâbe’nin olduğu yere sokulmayacakları haberini alan ALLAH Resulü (s.a.v.), Hz. Osman’ı elçi olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz.
Osman’ın öldürüldüğü haberi (yanlış) gelince Efendimiz (s.a.v.) elçiyi öldüren bu müşriklerle savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarına dair biat ettiler.
Bu biate ne ad verilir?
Rıdvan Biatı.
773) Hicretin 6.cı yılında Hac için
gelen müslümanlar müşrikler tarafından Mekke’ye sokulmayıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler o yıl Mekke’ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi. Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte Müslümanların aleyhine gibi görüldü ise de netice Müslümanların yararına sonuçlar çıkan anlaşmanın adı nedir? Hudeybiye Anlaşması.
774) Hudeybiye anlaşmasından sonra müslüman olup Medine devletine sığındığında anlaşma gere ği Mekke polisine Rasulüllah (s.a.v.) tarafından teslim edilen biri vardı. Yolda Mekke polislerini öldürerek Peygamberimiz (s.a.v.)’e “Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulüllah, ben işkenceden kurtulmak istedim” diyerek Medine’den çıkar ama Mekke’ye de teslim olmadan Medine dışında El-İss denen yere yerleşip Mekke’nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı. Aldığı işaretle bu hareketine Mekke’den müslüman olarak çıkan yeni Müslümanları yanına alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapılan Hudeybiye anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda kalır. Bu sayede İslam’ın ve Müslümanların aleyhine olan anlaşmayı lehe çeviren sahabe kimdir ve İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir
Ebu Basir – Vur-kaç takti ği
775) Ebu Basir’in vur kac hareketini başlatıp, Hudeybiye anlaşmasını Müslümanların lehine çevirmesi, anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykırı davranmayıp usulüne uygun
anla şmaya sadık kalarak hareket etmesi ALLAH Resulü (s.a.v.)’in bir siyaseti idi. Çünkü, anlaşmanın maddesi “Mekke’den bir müşrik müslüman olup Medine’ye iltica ederse, Medine devleti bu müslümanı Medine’ye almayacaktı.” Bu madde de geçen ifadeye göre ALLAH Resulü (s.a.v.) Ebu Basir’i Medine’ye almamış ama Medine dışındaki gerilla hareketini duyunca da ona müdahale etmediği gibi “Keşke Basir yalnız olmasaydı” diyerek onun yaptığını ima ile kabul etmi şti. ALLAH Resulü (s.a.v.)’nün bu olaydaki izlediği siyasetin bize verdiği anlam nedir? Beşer hukukunu Müslümanların lehine kullanma siyaseti.
776) Müşriklerin önceden Mekke’ye diktikleri putları ALLAH Resulü (s.a.v.) Mekke fethinde teker teker işaret ederek putları yıktırdı. Her putu işaret edip kırdırırken bir ayet okuyordu. İş te ALLAH Resulü (s.a.v.)’in putları kırarken okuduğu ayet meali nedir?
Hak Geldi Batıl Zail Oldu. Batıl yok olmaya mahkûmdur. (İsra 81)
777) Huneyn sava şında ALLAH Resulü (s.a.v.), Ebu Hadrat’ı casus olarak Havazin ahalisi için gönderdi. Havazin halkının savaş için hazırlık yaptığını duyan Peygamberimiz (s.a.v.) hazırlıklara başladı. Bu savaş için henüz müslüman olmamış olan Saffan Bin Ümeyye isimli bir kâfirden 100 zırh ve silah geri verilmek üzere alıp Havazin üzerine yürüdü. Bu hareketle ALLAH Resulü (s.a.v.)’in ümmetine verdiği ders nedir? Düşmanla savaşmak için kâfirden silah alınabileceği hususu.
778) Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namaz kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama

Efendimizin Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet inen mescidin adı nedir?
Mescidi Dırar.
779) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz? a- Hz. Hatice. b- Hz. Sevde. c- Hz. Ai şe. d-Hz. Zeynep.
e- Hz. Ümmü Seleme. f- Hz.
Hafsa. g-Hz. Zeynep (Cahşın kızı).
h- Hz. Ümmü Habibe i- Hz.Cüveyriyye
j- Hz. Safiyye. k- Hz. Mariyye. l- Hz. Meymune (R. Anhüma).
780) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir?
İncil ’de; B arakli t, T evrat ’ ta; Münhemenna.
782) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğumu ne zamandır? Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12. gecesine tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi.
783) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir? Vehb’in kızı Âmine.
784) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sütannesinin adı nedir? Hz. Halime.
785) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sütkardeşinin ismi nedir? Hz. Şeyma.
786) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin adı nedir? Abdulmuttalip
787) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in babalarının ismi nedir? Abdullah.
788) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin vefatından sonra büyüten amcası kimdir?
Ebu Talip.
789) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti?
622 yılında.
790) Ganimet ne demektir?
Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.
791) İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.
792) İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı? Ganimetlerin beşte biri ALLAH’a ve Resulüne, beşte dördü ise mücahitlere aitti. Beşte bir de beşe ayrılarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in akrabası, yetimler, fakirler ve aciz yolculara verilirdi.
793) Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
Mute sava şı.
794) Ehli Beyt kimdir?
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.
795) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç adı vardır söyleyiniz?
Dört adı vardır: a-Ahmet. b- Muhammed. c-Mustafa. d- Mahmut.
796) Ya şı yirmiyi geçmedi ği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir? Üsame Bin Zeyd (r.a.)
(“Üsame’nin ordusu cihada gitsin”)
797) İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında İslam’ı tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir?
Habeşistan, Mısır, Doğu Roma
İmparatorluğu ve İran
798) Efendimiz (s.a.v.)’in Refikül Ala’ya (Büyük dosta-Cenabı ALLAH’a) kavuşma olarak tarif etti ği vefatı kaç yaşında olmuştur. 63 yıl olmu ştur.
799) Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
Kab Bin Malik.
800) Medine’de münafıkların başı olan hainin ismi nedir?
Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul.
801) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vah şi tarafından öldürülen sahtekâr kimdir?
Müseylemetül Kezzap
802) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre peygamberlik yaptı?
40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı.
803) Habe şistan’a yapılan hicret hakkında bilgi veriniz?
İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz. Osman ve ailesi Rukiye’nin de bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmi ş olan hicrettir. İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip başkanlığında yapılmıştır.
804) İslam’ın ilk düşmanlarından bir kâfir vardı ki bu her zaman işkence eder, alay eder ve müslümanları rahat bırakmazdı. Abdullah İbni Mesud’u yere ellerini ve ayaklarını bağlayıp ona işkence yapmış hatta dini ile alay dahi etmi şti. Sonunda Bedir
savaşındaEfendimiz (s.a.v.)’in ondan bana haber getir. Emri ile savaş meydanında bulup elleri ve ayaklarının eklem yerlerinden ayrı ayrı dört kılıç darbesiyle yerde olduğunu görüp önce İslam’ı son bir kez daha tebli ğine şiddetli

cevap alması üzerine kafasını keserek, sonra onun kulaklarını delip ip takıp sürükleyerek Peygamberimizin yanına getirdiği ALLAH düşmanı kâfir kimdir? Ebu Cehil (Cehaletin babası)
805) Mescidi Nebevinin bir tarafında, evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Buranın üstü kapalı ise de etrafı açıktı ve burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (r.a.)’da burada yetişmişti. Bu ilim yuvasının ismi nedir?
Ashabı Suffa
806) Peygamberimiz (s.a.v.)’in annesi Âmine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz. Âmine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib ’e teslim eden ve Efendimiz (s.a.v.)’in “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık hizmetçi kimdir? Ümmü Eymen
807) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç çocuğu vardı isimleriyle birlikte söyleyiniz? Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kız, üçü erkektir. Kızları: Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma’dır. Erkek çocukları: İbrahim, Kasım ve Abdullah’tır.
808) Hz. Ömer (r.a.)’ın müslüman olması kız kardeşi ve eniştesinin müslüman olduklarını öğrenip onları ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öldürmek niyetiyle gelirken eniştesinin evinin yakınında duyduğu Kuran’dan etkilenmesi sonucunda olmu ştur. Hatta onları dövmesine ra ğmen yine de tekrar dinledi ği eniştesinin okuduğu surenin, kız kardeşinin ve eniştesinin isimlerini söyleyiniz? Taha suresi, Kız kardeşi; Fatıma, eniştesi; Said
809) Bedir sava şında kaç müslüman şehit oldu, kaç kâfir öldürüldü?
14 müslüman şehit oldu ve 70
kâfir öldürüldü.
809) Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır?
72 müslüman şehit olmu ştur.
810) Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnas ında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir?
Süreka
811) Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe kimdir? Abdullah Bin Zeyd
812) Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir?
Hz. Halit Bin Velid
813) Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir?
Hassan Bin Sabit.
814) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan etti ği yer neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb ’tir.
815) Peygamber
Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
Tebuk sava şı.
816) Uhut sava şında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
Ebu Dücane
817) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tebliği Mekke dışına çıkarmayı düşündüğünde aklına ilk gelen yer Taif olmuştu. Çünkü orada tanıdık kapısına varabileceği akrabaları vardı. Ama Taif ona beklediği gibi değilde Ebu Leheb ’in emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamışlardı. İş te bu yolculukta Efendimiz (s.a.v.)’e eşlik eden bir sahabe vardı. Bu insan atılan tüm taşlara göğüs ermi şti. Bu yiğit insan kimdir?
Zeyd Bin Harise.
818) Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardır?
Uzunluğu: 5,5 km derinli ği: 5
m. eni:9 m. dir.
819) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı. Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı.
Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir? Gamame mescidi (Bulut mescidi)
820) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana geldi? a-a- a-Kisra sarayında 14 sütun yıkıldı. b-Mecusilerin ateşleri söndü. c- Sava gölü kurudu.
821) Tövbe suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (s.a.v.)’in ilk inşa etti ği mescit olarak bilinen mescit hangisidir?
Kuba mescidi.
822) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke hayatında öyle bir yıl yaşadı ki o yıl amcası Ebu Talip vefat etmi ş, amcasının vefatından üç gün sonra zevceleri Hz. Hatice (r.a.) ahirete göç etmi şti. Aynı yıl müslümanlara ambargo uygulanmış ve zor durumda bırakılmıştı. Bu yıl Efendimiz (s.a.v.) için sıkıntılı olmuştu.
İslam tarihinde bu yıla verilen isim nedir?
Hüzün yılı.
823) Siyeri Nebi ya da Sireti Nebi ne demektir?
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını konu alan kitaba verilen isimdir.
824) Müslümanlardan bazıları sayıca fazla olduklarını düşünüp gurura kapıldıkları için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine dar geldiği bir sava ş yaşadılar. Bu sava şta pusuya düşürüldükleri için dağıldılar, hatta ALLAH Resulü (s.a.v.)’i yalnız bıraktılar ve büyük bir

panik yaşadılar. Hz. Abbas (r.a.)’ın daveti, hatırlatması ve bağırması üzerine tekrar toplanarak zaferi kazandılar. Hakkında inen ayetle müslümanlara ders olan bu sava ş hangisidir?
Huneyn sava şı.
825) ilk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
Ranuna vadisinde.
826) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kime anlattı? Hanımı Hz. Hatice’ye
827) Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene islam’ı gizli olarak anlattı?
3 sene.
828) Hicret gecesi kâfirler nereye toplandı?
Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.
829) Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi nedir?
Sevr Mağarası.
830) Mekke ne zaman fethedildi? Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17. sinde.
831) Hudeybiye sava şı ne zaman oldu?
Hicretin 6. Yılında.
832) Hayber sava şı ne zaman oldu? Hicretin 7. Yılında.
833) Hendek sava şı ne zaman oldu? Hicretin 5. Yılında.
834) Peygamberimizin son sava şı hangisidir?
Tebuk sava şı dır.
835) Akabe biati nedir? Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.
836) Ravza-i Mudahhara neresidir? Peygamberimiz (s.a.v.)’in kabri ile minberi aras ına denir.
837) Asr-ı Saadet ne demektir? Rasulüllah (s.a.v.)’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.
838) Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi?
Sad Bin Ebi Vakkas.
839) ismet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak sıfatlarıdır. Bu sıfatların dışında Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan sıfatlar nelerdir?
a- Son peygamber olması. b- Tüm insan ve cinlerin peygamberi olmas ı c- Şefaat etme yetkisinin olması
840) Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle “Fakirleri koruma ve kalkındırma” adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın adı nedir?
Hilf-ul Fudul
841) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra kim yıkadı?
Hz. Ali yıkadı.
842) Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır?
Yedi aya yakın kalmıştır.
843) Haram aylar adı verilen aylar hangileridir?
Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.
844) Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiir Kâbe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi? Muallakat-ı Seb’a denir.
845) Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğduğu evin adı nedir? Darud-Tebabia
846) Her müslümanın iman etmesi gereken akidelerden birisi de Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraca çıkma hadisesidir. Miraç lügatte; yükseğe çıkma ve merdiven manalarına gelir. Miraç hicretten bir buçuk yıl evvel vuku bulmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf etti ği yedinci kat semadaki bu mescidin adı nedir?
Beytül Mamur.
847) Uhut savaşında Peygamberimiz (s.a.v.) bir kaç kâfire beddua etmişti. Ancak birisine suçu ağır olmasına
rağmen beddua etmedi. Ashaptan bazıları: “Niçin ona beddua etmiyorsun” diye sorduklarında “Miraç gecesi onu Hamza ile kol kola cennete girerlerken gördüm” dediği kişidir. Hicretin 8.yılında Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından öldürülmeleri emredilen 10 kişiden de biridir. Fakat daha sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)’e gelerek af dilemiş ve böylece Mekke’nin fethinden sonra müslüman olup, Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Yemame tarafına gitmesi emrolunmuştur. Peygamberimizin irtihalinden sonra çıkan yalancı peygamberi daha önce hayatının en büyük hatasını yaptığı kılıçla öldürür. Bu sahabe ve öldürdüğü yalancı peygamber kimdir?
Vahşi (r.a.), Müseylemetül- Kezzap
848) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmi ştir?
Safa Tepesinde
849) Hicretin dördüncü yılı olaylarındandır. Ki lap kabilesinden Ebu Bera, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasında irşatta bulunacak zatlar istedi. Peygamberimiz (s.a.v.)’de 40 veya 70 kişi göndermişti. Bunların hepsi Ashabı Suffe’dendi. Yolda bu mübarek insanların hepsi şehit edildiler. Bu olaya islam tarihinde ne ad verilir?
Bir-i Maune.
850) Hz. Peygamber (s.a.v.) sözleri ile insanları islam’a davet etti ği gibi, devletlere gönderdiği mektuplarla da bu devlet başkanlarını ve tebaasını islam’a davet etti. Bunlardan bir kısmı bu

davete sıcak baktı, bir kısmı da reddetti. Bu mektuplardan birinin gittiği ülke kralı çok memnun olmuş ve bu memnuniyetini göstermek için bazı hediyeler yanında Hz. Peygamber (s.a.v.)’e birde kadın köle göndermi şti. Peygamberimiz (s.a.v.) bu köleyi azat edip onunla evlendi. Peygamberimiz (s.a.v.)’in evlendi ği bu validemiz ve ülkesinin adını söyleyiniz.
Hz. Mariye, Mısır.
851) Peygamberimiz (s.a.v.)’e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir?
İnsanlara ve cinlere gönderildiği için
852) Peygamberimiz (s.a.v.) gençliğinde illegal bir örgüte üye olmuştu. Bu örgüt haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun haklının yanında haksızlara, zalimlere karşı tavır koyuyordu. Bu örgütün adı nedir?
Hılful Fudul (Fazilet örgütü)
853) İslamiyet’ten önce Arap kabileleri arasında iç harpler ve kan gütmeler yaygın halde idi. İslam’ın gelişiyle kan davaları ve kabileler arası harpler son buldu. Ve insanlar ALLAH (c.c.)’ın gönderdiği İslam nimeti ile kardeşler oldular. Bu kabileler yalnız dört ay harp etmeyi haram sayarlardı. Şayet bu dört ay içinde harp yapılırsa bu harbe ne ad verilirdi?
Fi car harbi.
854) Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede dünya ya gelmi ştir?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V); Miladi 571 yılı nisan ayının yirmisine tekabül eden Rebi ul’ evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke’ de dünyaya geldi.
855) Peygamber Efendimizin annesi, babası ve dedesinin isimlerini söyleyiniz?
Peygamber Efendimizin annesi, Âmine validemiz, babası; Abdullah ve dedesi; Abdulmuttaliptir.
856) Peygamber Efendimizin ilk hanımı kimdir? Çocuklarının adlarını söyleyiniz?
Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmi ştir.
Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve İbrahim’dir.
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmü gülsüm ve Fatma’dır.
857) İlk vahiy hangi tarihte, nerede ve Peygamber Efendimiz kaç yaşında iken indi?
İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında iken indi.
858) İlk Müslümanlar kimlerdir? İlk Müslümanlar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
859) Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nereden nereye hicret etmi ştir?
Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmi ştir.
860) İslam tarihinde yapılan ilk Mescid hangisidir?
İslam tarihinde ilk yapılan mescid; Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken uğradığı, Kuba köyünde yapılan Kuba mescididir.
861) Ensar ve Muhacir kimlere denir?
Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
862) Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nerede ve kaç yaşında ruhunu teslim etti?
Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
863) Sahabe kime denir? Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
864) Peygamber Efendimiz nerede defnedil mi ştir? Kabrine ne ad verilmiştir?
Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medine’yi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza- i Mutahhare” denilmektedir
865) Haccın farzlarından biri olan beyaz elbise giymeye ne denir? İhram
866) Belirli bir vakti ve belirli bir zamanı olmayan, yoksullara yardım etmek, insanlara güler yüzlü davranmak, yoldaki insanlara zarar veren bir nesneyi kaldırmak gibi geniş bir çerçevesi olan yardım şekline ne denir? Sadaka
867) Kur’an’da, kötülüğün simgesi ve insanların düşmanı olarak tanıtılan, şeytana tapıcılık anlamına gelen akıma ne denir? Satanizm
868) ’ 10 EMİR’ hangi peygambere vahyedilmiştir?
Hz Musa
869) Hz. Muhammed, son hutbesi olan Veda Hutbesini, kaç tarihinde yapmıştır?
632
870) Dini sorumluluğun ön şartı nedir?
Akıl
871) Eserlerinde tasavvufa yer veren, Mesnevi ve Divan adlı eserleri ile insanlığa ışık saçan,
“Ne olursan ol, yine gel! “sözü ile insan sevgisini dile getiren, tasavvufi edebiyatımızın temsilcisi kimdir?
Mevlana

872) Su bulunmadığında veya suyun kullanılmasında sakınca olduğunda temiz toprak cinsiyle yapılan abdest ve boy abdesti yerine geçen temizlik şekline ne denir?
Teyemmüm
873) Bir kişinin arkasından onda bulunan özellikleri onun hoşlanmayacağı tarzda söylemeye ne denir?
Gıybet
874) Her biri 20 sayfadan oluşan Kuran’ın bölümlerine ne denir? Cüz
875) Hacıların ihram giymeleri için belirlenen Mekke şehrine yakın yerlere ne denir?
Mi’kat
876) Yağmur ve kar yağması, rüzgar esmesi gibi doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek kimdir?
Mi kail
877) Temiz suyun bulunmadığı veya bulunup da hastalık gibi nedenlerle kullanma olanağı olmadığı zamanlarda alınan abdeste ne ad verilir?
Teyemmüm
878) Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresinin adı nedir?
Bakara
879) Allah’ın isteklerini, yasaklarını ve öğütlerini peygamberlere bildirmesine ne denir?
Vahiy
880) insanın bir işi başarmak için elinden gelen çabayı gösterdikten sonra Allah’a güvenip sonucu beklemesine ne denir?
Tevekkül
881) Peygamberimizin süt annesinin adı nedir?
Hal ime
882) Allah tarafından önceden belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi olayına ne ad verilir?
Kaza
883) Hac zamanı dışında Kabe’yi
ziyaret etmek için yapılan ibadete ne ad verilir?
Umre
884) Peygamberimizin söyledi ği sözlere ne denir?
Hadis
885) Rüku ve secdesi olmadan kılınan namazın adı nedir?
Cenaze namazı
886) ilk ezanı kim okumuştur? Bilal-1 Habe şi
887) Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yoksullara yaptığı yardım ve iyiliklere ne denir?
Sadaka
888) H z Muhammet (s a v) kaç yılında doğmuştur?
571 yılında
889) ilk islam devleti kaç nerede kurulmuştur?
Medine’de
890) Kuran-1 Kerimde kaç ayet vardır?
6666 Ayet vardır
891) Hz Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmi ştir?
Mekke’de Hira mağarasında ilk vahiy gelmi ştir
892) Kebenin etrafında hacer’ül Esvet taşından başlayarak yedi defa dönmeye ne denir?
Tavaf
893) Allahın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren nurani varl ıklara ne denir?
Melek
894) Vahiy getiren meleğin adı nedir?
Cebrail
895) Hz Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur?
40
896) Allah tarafından gelen vahiyleri peygamberlere bildiren mele ğin ismi nedir?
Cebrail
897) Secde yapılmadan kılınan namazın adı nedir?
Cenaze Namazı
898) Namaz kılmak için su ile abdest alınması gerekir Su
bulunmadığı zaman ne yapılır? Teyemmüm
899) Ramazan Ayında yatsı namazı ile beraber 20 rekat olarak kılınan namazın adı nedir?
Teravih
900) Allah tarafından görevlendirilen, kıyametin kopma zamanında Sur’u üfleyen mele ğin ismi nedir?
israfil
901) Ramazan orucunu tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların oruca karşılık verdikleri sadakanın adı nedir?
Fidye
902) Hacca gidenlerin Kebenin etrafında dönerek yapmış olduğu davranışa ne denir?
Tavaf
903) Hz Muhammed’in kendisinden sonra vefat eden kızının ismi nedir?
Hz Fatma
904) Kur’an insanın öncelikle neyini kullanmasını ister?
Aklını
905) Hz Muhammed’in hanımları, çocuklar ve torunlarından oluşan aile halkına ne isim verilir?
Ehl-i Beyt
906) Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi ile başlayan ve bir tarih başlangıcı kabul edilen olayın adı nedir? Hicret
907) Hz Muhammed’in hizmetinde bulunan Enes “Peygamberimiz bana hiçbir gün öfbile demedi Yaptığım bir şey için bunu niye yaptın, yapmadığım bir şey için de bunu niye yapmadın diye beni azarlamadı” demesiyle o peygamberimizin hangi yönünü belirtiyor?
Hoşgörüsünü.
908) Kebenin köşesinde bulunan kutsal taşın adı nedir Hacer’ül Esvet.
909) “Allah’u Ekber” ne anlama gelir?
Allah en büyüktür.

910) Hz Muhammed’in hicret esnasında konakladığı köyde yaptırdığı mescidin adı nedir?
Kuba.
911) Kebe’nin etrafında yedi defa dönmeye tavaf denir. Bir defa dönmeye ne denir?
Şavt.
912) Kuran-1 Kerim’de kaç sure vardır?
114
913) Abdest alırken ağza su vermek farz mıdır, vacip midir, sünnet midir?
sünnettir
914) Namaz kılarken yere paralel olarak eğilmeye ne denir?
Rüku
915) Alkollü içkiden çok içmek haramdır. Az içmek nedir? Haramdır.
916) Hz Muhammed (s a v)Mekke’den Medine’ye kaç yılında hicret etmi ştir?
622
917) Peygamberimizi övmek amacıyla yazılmış olan Mevlid-i Şerifin yazarı kimdir?
Süleyman Çelebi
918) Kâbe’yi yıkmak üzere fil ordusuyla Mekke’ye gelerek Ebabil Kuşlarının üzerlerine taş atmaları sonucu ordusu helak olan Yemen Valisi kimdir?
Ebrehe
919) Bütün ibadetlerde ortak olan esas nedir?
Niyet etmek
920) Peygamberlerde bulunan “EMANET” sıfatının anlamı nedir? GÜVENİLİR OLMAK
921) Yaptığımız iyilik ve kötülüklerin ( günah ve sevapların) yazıldığı deftere ne ad verilir? AMEL DEFTERİ
922) Kendisine yeni bir kitap verilmeyip daha önce daha önce gelen bir kitabı tebliğ eden peygambere ne ad verilir?
NEBİ
923) Hz Muhammed (S A V)’in kendisinden 6 ay sonra vefat eden
çocuğunun adı nedir?
Hz. FATIMA(r a)
924) Dinimize göre hangi mal ve gelirlerden zekat verileceği belirlenmi ştir Buna göre sığır ve mandanın zekat miktarı ne kadardır?
OTUZDA BİR
925) Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır Allah’ın gönderdiği vahiyleri en doğru şekilde anlar ve insanlara en iyi biçimde aktarırlar Problemlere uygun çözümler getirirler Peygamberlerin bu özelli ğine ne ad verilir?
FETANET
926) İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
KUBA (köyünde)
927) Kur’anın bir kitap haline getirilmesinde komisyon başkanı ve vahiy katibi olan sahabe kimdir? ZEYD BİN SABİT
928) Kâbe’nin yakınında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında Hac İbadeti esnasında gidip gelmeye ne ad verilir?
SAY
929) Su bulunmadığı zaman toprak ile alınan abdest de ne ad veri lir?
Teyemm üm
930) Son kutsal kitabımız nedir? Kur’an-ı Kerim
931) Allah ile Peygamberimiz arasında elçilik görevi yapan hangi melektir?
Cebrail
932) Kur’an-ı Kerim’deki ilk süre hangisidir?
Fatiha Süresidir
933) Hıristiyanlık dininin kitabı nedir?
İncil
934) 5 vakit namazın vakitlerinin başladığını haber veren çağrının adı nedir?
Ezan
937) Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye 622 yılında yaptığı göçe ne denir?
Hicret
935) Başkalarındaki iyi özellikleri kıskanmayıp, bizim de bu iyi özelliklere sahip olmaya çalışmalıyız Örneğin, sınıfımızdaki başarılı ve terbiyeli bir arkadaşımızı örnek almamız, onun gibi başarılı ve dürüst olmayı istemeye ne denir?
Gıpta etmek (İmrenmek)
936) Haftada bir kere cemaatle kılınması zorunlu olan namaz hangisidir?
Cuma
938) Dini sorumluluğun ön şartı nedir?
Akıl
939) Peygamberimiz nerde doğmuştur?
Mekke
940) Hacıların, haçta giydiği dikişsiz elbiseye ne denir?
İhram
941) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin adı nedir?
Fatiha
942) Kur’an hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
Hz Osman
943) Zengin müslümanlara farz olan, yılda bir kez sadece mal ile yapılan ibadet hangisidir? Zekat
944) Kuranı Kerim’in en uzun süresi hangisidir?
945) Sünnet olmasına rağmen cemaatle kılınan namaz hangidir? Teravih Namazı
946) İnsanlara sorumluluk yükleyen idare hangisidir?
Cüz-i İdare
947) İnsanların günah ve sevaplarını yazan melekler hangileridir?
Kiramen Katibin
948) İslam Tarihinde ilk savaş hangisidir?
Bedir
949) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim ” sözü kime aittir?
Hz Muhammed
950) Peygamberimizin hal, hareket söylem ve davranışlarını ifade

eden sözcük nedir?
Sünnet
951) Hz. Yusuf (a.s) kaç sene zindanda kaldı?
7 yıl
952) Hz Yusuf’un babası kimdir? Yakub (a.s).
953) Hz Şit’e (a.s) gelen sahife sayısı?
50 Sahife.
954) Hz, Peygamber (s.a.v) efendimizin süt annesi kimdir?
Hal ime hatun.
955) Hz. Adem (a.s.)ın oğlu ve ikinci peygamber kimdir?
Hz. Şit.
956) Hz. Ai şe hangi şehirde gömülüdür?
Medine.
957) Hz. Ai şe’nin gömülü olduğu kabristanın ismi nedir?
Cennet’ül baki.
958) Hz. Aişe’ye Peygamber (s.a.v) efendimizin verdiği lakabı nedir? Hümeyra
959) Hz. Ali (k.v.) Kendisini azad ettiği halde, Şahadetine kadar O’nun hizmetinde bulunmu ş kölesinin adı?
Kanber.
960) Hz. Ali ile Hz. Ai şe taraftarları arasında gerçekleşen çatışmanın adı nedir?
Cemel vakıası
961) Hz. Ali’nin lakabı nedir? Murteza.
962) Hz. Davud (a.s) Zamanında yaşamış, “amâlika” kralının adı nedir?
Calut
963) Hz. Ebubekir (r.a), Hz. Ömer (r.a), Hz. Osman (r.a) ve Hz. Ali (k.v)’nin tamamını zikretmek için kullanılan bir tabir nedir?
Hulefa-i Raşidin
964) Hz. Hacer validemiz Mekke Topraklarında oğlu İsmail’e (a.s) su aramak için Safa ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını yere vurarak eşinen Hz. İsmail’in ayakları altından Allah
(c.c.)’ın izni ile çıkan ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı, bereketli, bu gün yer itibariyle Kabe’nin altından çıkan suyun adı nedir?
Zemzem
965) Hz. Hamza (r.a.)’ ın « şehidlerin efendisi » manasındaki unvanı nedir?
Seyyidus Şüheda
966) Hz. Hamza‘yı Şehid etti, Mekke’ nin fethinde ise müslüman olmakla şereflendi.
Kim di bu sahabe?
Vah şi.
967) Hz. Hasan’ın “güzide ve seçkin” manasına gelen lakabı nedir?
Mucteba
968) Hz. Hatice hangi şehirde gömülüdür?
Mekke.
969) Hz. Hüseyin’in Şehid edildi ği yer neresidir?
Kerbela.
970) Hz. Hûd döneminde âd kavminin lideri kimdi?
Şeddad
971) Hz. İbrahim (a.s)’ın babası adı nedir?
Azer.
972) Hz. İbrahim (a.s) kaç yaşında vefat etti?
175.
973) Hz. İbrahim’in lakabı nedir? Halilullah.
974) Hz. İlyas’ın devamlı yanında olmuş ve ondan sonra yerine İsrail oğullarına peygamber olmuş olan peygamber kimdir?
Hz. Elyesa.
975) Hz. İsa’nın getirdi ği dine inanan kimseye ne denir? Hıristiyan, Nasrani, İsevi.
976) Hz. İsa’nın Kur’an’daki adı nedir?
Mesih.
977) Hz. İsa kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik veri lmi ştir?
30.
978) Hz. İsa’nın 12 havarisinin oncusu kimdir?
Petrus.
979) Hz. İsa’ ya verilen kitap hangisidir?
İncil
980) Hz. Lut (a.s.)’ın gönderildi ği şehir hangisidir?
Semud
981) Hz. Meryem’in babasından ve onun mensup olduğu aileden söz eden sure hangisidir?
Al-i İmran
982) Hz. Meryem’in bakımını üstlenen peygamber kimdir? Zekeriyya (a.s)
983) Hz. Muhammed (s.a.v) vefat yaşı kaçtır?
63
984) Hz. Muhammed’in İncil’deki diğer adı nedir?
Ahmed.
985) Hz. Muhammed (s.a.v)in ailesine ne ad verilir?
Ehlibeyt.
986) Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Nuh (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Musa (a.s.) Ve Hz. Isa (a.s.)’ beraberce verilen bir unvan nedir? Ulu’l-azm peygamberler.
987) Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında evlendi?
25.
988) Hz. Muhammed’e (s.a.s) gelen ilk emir?
Oku.
989) Hz. Muhammed’in (s.a.v) ilk çocuğunun ismi nedir?
Kasım
990) Hz. Muhammed’in (s.a.v) ölümünden sonra onun yerine geçen devlet başkanları ve dini liderlere ne denir?
Halife.
991) Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mekke’den Medine’ye göç etmesine ne denir?
Hicret.
992) Hz. Muhammed’in (s.a.v) veda haccı ve hutbesini yaptığı tarih?
632.

993) Hz. Musa (a.s.) Mısırdan nereye gitti?
Medyen
994) Hz. Musa (a.s.)’ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir?
Harun.
995) Hz. Musa (a.s.)’in kayınpederi kimdir?
Şuayb peygamber
996) Hz. Musa (a.s) Zamanında yaşamış ve sonradan irtidat etmi ş olan ilim adamı?
Belam ibni baura.
997) Hz. Musa yı büyüten kadın kimdir?
Asiye.
998) Hz. Musa’nın (a.s) Allah-u Teala ile görüştüğü dağın adı? Tur-u Sina.
999) Hz. Musa’nın Kuran’daki lakabı?
Kelimullah.
1001) Hz. Nuh (a.s.) Döneminde şimdiki Musul Şehrinin bulunduğu yerlerde kurulu olan Babil ülkesinin hükümdarlarına verilen ad?
Nemrut.

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

 1. Ali GENÇ dedi ki:

  219) Musalli namazda aksırdığında kendisine elhamdülillah dese ne olur? Namazı bozulmaz.

  233) Musalli kendisine aksırınca yerhamükellah dese ne olur? Namazı olur.

  Bu cümleyi anlayan var mı? Bunların hangisi doğru??

 2. yağız dedi ki:

  muhteşem
  sadece mülakat için değil ilmi olarak da doyurucu Allah razı olsun.

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi