ref: refs/heads/v3.0
dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

İslam Tarihi Çıkmış-Alan Soruları

İslam Tarihi Çıkmış-Alan Soruları
14.09.2021
İSLAM TARİHİ ÇIKMIŞ ALAN SORULARI

1)       Hz. Muhammet’in en sevdiği insanlar arasında yer alan Hz. Osman, Onun iki kızıyla evlenme ayrıcalığını yaşamıştır. İlk eşi Rukiyye ile hicretten önce evlenmiş, Habeşistan hicretine onunla birlikte katılmıştır. Rukiyye, Bedir seferi sırasında hastalanıp vefat edince, Hz. Osman, bir yıl sonra Hz. Muhammet’in diğer kızı Ümmügülsüm ile evlenmiştir.

Hz. Muhammet’in iki kızıyla evlenmesi, Hz. Osman’ın aşağıdakilerden hangisiyle anılmasına yol açmıştır?

A)       Zü’n-Nureyn

B)       Zi’l-Kurba

C)       Zü’l-Cenahayn

D)       Murteza

E)    Sakaleyn  Cevap: A

3)       İslam öncesi Arap toplumu; hürler, köleler ve azatlılar şeklinde üç sınıftan oluşmaktaydı. Azatlılar, hürler ile köleler arasında bir statüye sahipti. Bir köle, sahibi tarafından azat edilirse azat edenin azatlısı olur ve onun kabilesinin bir üyesi sayılırdı. Bunlar, köleler gibi alınıp satılmazlar, fakat hürlerin haklarına da sahip olamazlardı. Bu toplumsal statü, Emeviler

Dönemi’nde daha da genelleştirilmiş ve Arap olmayan yeni Müslümanları tanımlamak için kullanılmıştır.

Bu parçada sözü edilen   toplumsal statü

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ensab
B) Zımmi
C) Mevali
D) Halif
E) Mutayyebun
Cevap: C
2)       Müslümanların Medine’ye hicreti sonrasında Arap kabileleri, Hz. Muhammet’ten kendilerine yeni dini anlatmaları için temsilciler gönderilmesini istiyordu. Adal ve Kâre kabileleri de bunlardandı. Hz. Muhammet onlara, aralarında Hubeyb b. Adiy’in de bulunduğu on sahabiden oluşan bir heyet gönderdi. Ancak yolda Lihyaoğulları’ndan silahlı bir birlik yollarını kesti ve Mekkelilere teslim etmek üzere onları esir almak istedi. Sahabiler buna karşı çıktı ve sonrasında meydana gelen çarpışmada çoğu şehit oldu.

Hz. Muhammet’i derinden yaralayan bu olay, Aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Bi’r-i Maune

B)       Huneyn

C)       Dumetu’l-Cendel

D)       Reci

E)    Evtas      Cevap:D

4)       İslam öncesi Arap toplumu, kabile esası üzerine kuruluydu. Kabileler; aynı soydan gelen, kan ve nesep yoluyla birbirine bağlı şahıslardan oluşmaktaydı. Bir kimsenin; baba tarafından akrabalarını ve kabilesini, ne pahasına olursa olsun savunmaya hazır olması beklenmekteydi. Kabileden herhangi birisi, dışarıdan bir tehdit hissettiğinde diğer tüm üyeler harekete geçmek ve gerekirse birlikte savaşmak durumundaydı.

Bu parçada anlatılan kabilecilik dayanışması, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A)       Mürüvvet

B)       Vela

C)       Asabiyet

D)      Seciyya

E)    Hicabe Cevap:                  C

 

5)       Hz. Muhammed, hicretin altıncı yılında 1500 kadar sahabi ile birlikte umre yapmak üzere Medine’den Mekke’ye hareket etti. Sadece umre ibadeti amacıyla çıkılan bu seferde Müslümanlar yanlarına silahlarını almadılar. Mekke’ye yakın bir yere gelindiğinde Hz. Muhammet konaklama emri verdi ve Mekkelilere ibadet amacıyla geldiklerini bildirmek için Hz. Osman’ı elçi olarak gönderdi. Hz. Osman’ın Mekkeliler tarafından öldürüldüğü yönünde bir haber ulaşması üzerine Hz. Muhammed, sahabeyi topladı ve müşrikerle savaşmadan oradan ayrılmayacaklarına dair onlardan biat (bağlılık yemini) aldı.

Hz. Muhammed’in sahabeden aldığı bu biat, aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Rıdvan

B)       Akabe

C)       Tebük

D)       Sıdk

E)   Muahade              Cevap: A

6)       İslam öncesi Arap toplumuna, olumsuz bazı dini ve ahlaki özellikleri sebebiyle Cahil iye ismi verilmiştir. Bununla birlikte Hz. Muhammed’in, Cahil iye dönemi Araplarının kültürel yapısını ve değerlerini tamamen reddetmediği, İslam’ın temel hükümlerine aykırı olmayan bazı hususları kabul ettiği görülmektedir. Bu çerçevede İslam öncesi dönemde güzel kabul edilen bazı ahlaki davranışlar İslam’da da yaşatılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A)       Ahde vefa

B)       Misafirperverlik

C)       Yiğitlik

D)      Zayıfı korumak

E)      Neseple iftihar             Cevap: E

7)       Hz. Muhammet, Kureyş’in ileri gelenlerine tebliğde bulunurken görme engelli bir kişi ona geldi ve ısrarla sorular sormaya başladı. Bu durum karşında sözünü kestiği için yüzünü hafifçe ekşiten Hz. Muhammet, Abese Suresi’nde ifade edilen ilahi ikaza maruz kaldı.

Bu parçada sözü edilen ve Hz. Muhammed’i ilahi ikaza maruz bırakan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Abdullah b. Ümmü Mektum

B)       Hanzala b. Ebu Amir

C)       Ebu Zerr el-Ğıfari

D)       Muhammed b. Mesleme

E)     Ammar b. Yasir                Cevap: A

8)       Mahzumoğulları kabilesine mensup ve Darünnedve’nin en etkili üyelerinden olan Ebu Cehil, Hz. Muhammed’in davetine başından beri karşı çıkmış ve Müslümanlar aleyhine hazırlanan bütün komplolarda yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisinde onun etkisinden söz edilemez?

A)        Ammar b. Yasir’in annesi Sümeyye’nin şehit edilmesi

B)        Namaz kıldığı sırada Hz. Muhammed’in üzerine deve leşi atılması

C)       Müslümanlara toplumsal boykot uygulanması

D)       Hicretine engel olmak için Hz. Muhammed’in öldürülmek istenmesi

E)        Bedir’in intikamını almak amacıyla Uhud Savaşı’nın tertiplenmesi Cevap: E

 

9)       Bizans imparatorunun Müslümanlara karşı savaş hazırlığında olduğu haberini alan Hz. Muhammed, otuz bin kişilik bir ordu hazırladı. Genellikle sefer için gideceği yeri gizli tuttuğu halde bu kez hedefin Bizans ordusu olduğunu açıkça bildirdi. Yol uzun, düşman kalabalık ve güçlü, hava ise fazlasıyla sıcaktı. Hurmalar olgunlaşmış, hasat zamanı gelmişti. Bu nedenle bazı sahabeler mazeret bildirerek sefere katılmak istemediler. Onların bu tutumu Kur’an-ı Kerim’de sert bir şekilde eleştirildi: “Ey iman edenler! Size ne oldu ki, “Allah yolunda savaşa çıkın.” denildiği zaman yere yığılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz?…” (Tevbe, 9:28)

Bu parçada anlatılan söz konusu gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Mute

B)       Tebük

C)       Hayber

D)      Dûmetü’l-cendel

E)  Huneyn                Cevap:B

10)    Müşriklerin günden güne artan baskıları, Mekke’yi Müslümanlar için yaşanabilir olmaktan uzaklaştırdı. Bu durum, Hz. Muhammed’i yeni yurt arayışlarına yöneltti. Bu maksatla, önce iki kez Habeşistan’a daha sonra da kalıcı bir şekilde ikamet edecekleri Medine’ye hicret gerçekletirildi. İslam toplumunun temellerinin atıldığı Medine, Müslümanlar için yeni bir başlangıç oldu.

Buna göre, hicret için Medine’nin seçilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Hz. Muhammed’in Medine’de akrabalarının olması

B)       Medinelilerin Hz. Muhammed’e güvence vermesi

C)       Medine’nin Mekke’ye oldukça uzak olması

D)       Medine’nin ticaret yolu üzerinde olması

E)        Medine’de Ehli Kitab’a mensup kimselerin bulunması    Cevap:               B

11)    Arap toplumu kabileler halinde örgütlenmişti. Her Arabın güvenli bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için bir kabilenin koruyuculuğuna ihtiyacı vardı. Kan ve nesep bağı dışında birinin kabileye geçici veya sürekli olarak dahil olması üç şekilde mümkündü: Hılf (antlaşma), civar (resmi koruma talimatı) ve velâ (dost kılma) idi.

Aşağıdaki olay ve durumlardan hangisinde bu tür bir ilişki vardır?

A)        Hz. Muhammed’in, amcası Ebu Talib’in himayesi altında yaşaması

B)        Bedir Savaşı sonrası, esirlerin canlarının koruma altına alınması

C)        Necaşi’nin, ülkesine göç eden Müslümanlara yaşam imkânı tanıması

D)       Taif dönüşü Hz. Muhammed’in, Mutim b. Adi’nin himayesinde Mekke’ye girmesi

E)        Müslümanların savaşlarda çocuk ve kadınların canlarına dokunmaması

12)    Hz. Peygamber, bir devlet başkanı olarak uluslararası ilişkilerde diplomatik kurallara riayet etmiştir. O, bu çerçevede elçi dokunulmazlığına da büyük özen göstermiş, inancına veya söylemine bakmaksızın elçilere hoşgörüyle davranmıştır. Elçi olarak gönderdiği sahabelere karşı da aynı hoşgörünün gösterilmesini beklemiş, bunun ihlal edildiği durumlarda ise askeri harekât düzenlemekte tereddüt etmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir ihlal sebebiyle gerçekleştirilmiştir?

A)       Tebük Seferi

B)       Mekke’nin fethi

C)       Mute Savaşı

D)       Huneyn Savaşı

E)        Beni Mustalik Gazvesi

 

13) Medine dönemi askeri faaliyetleri ve mücadele edilen gruplarla ilgili olarak;
15) Hz. Muhammed öncesi dönemde yeni doğanların sütanneye verilmesinde çocukların;
I. Mute Savaşı – Kureyş I. Kabileler arası savaş ve baskınlara karşı
II. Huneyn Gazvesi – Hevazin güvende olmalarının sağlanması
III. Taif Kuşatması – Sakif II. Çölün sağlıklı havasında büyümelerinin
IV. Batn-ı Nahle Seriyyesi – Yahudiler istenmesi
III. Fasih bir arapça öğrenmelerine imkan
şeklindeki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? tanıması
A) Yanlız I gibi gerekçelerden hangileri etkilidir?
B) Yanlız III
C) I ve II A) Yalnız I
D) II ve III B) Yalnız II
E) III ve IV Cevap: D C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
14) Müşriklerin lideri Ebu Süfya Bedir Gazvesi’nin intikamını almak üzere savaştan iki buçuk ay kadar sonra iki yüz kişilik silahlı birlikle Medine’ye doğru harekete geçer. Ancak şehre doğrudan saldırmaya cesaret edemez ve dış mahallelere saldırır. Bu saldırıda bir hurma bahçesinde çalışan iki Müslümanı öldürür. Olayın Medine’de duyulmasının ardından Hz. Muhammed hemen otuz süvari ve yüz yirmi yayadan oluşan askeri birlikle onun peşine düşer. Bunu haber alan Ebu Süfyan sefere çıkarken yanına erzak olarak aldığı kavrulmuş un torbalarını da bırakarak hızla kaçar. Müslümanlar da onun uzaklaştığını öğrenince Medine’ye geri dönerler.

Bu parçada anlatılan gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Batn-ı Nahle

B)       Sifülbahr

C)       Sevik

D)       Evtas

E)     Huneyn    Cevap:    C

 

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup