ref: refs/heads/v3.0
dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: İslam Mezhepler Tarihi

♦ İLK DÖNEM TASAVVUFÎ YAPILAR ♦ YESEVİYYE: ♦ Hoca Ahmet Yesevi – Orta Asya ♦ Silsile-i Meşâyihi Türk ♦ Arslan Baba (ilk mürşid) ♦ VEFÂİYYE: ♦ Ebu’l-Vefa ( Tâcü’l-Arifin) ♦ Baba İshak – Baba İlyas – Dede Garkın ♦ Osmanlı Geyikli Baba – Şeyh Edabali (Ahi Şeyhi) Aşık Paşa –...
31.08.2021
ŞİA / ŞİİLİK: ♦♦♦ Hz.Peygamberin vefatı sonrası Hz.Ali ve Ehl-i beytini halifeliğe en layık olarak gören topluluk. ♦♦♦ Râfizîler: ♦ Emevilere karşı ayaklanan Zeyd bin Ali’yi yalnız bırakan ilk İmâmîler’e, daha sonra bütün Şii fırkaları ve bazı bâtınî gruplarına verilen isimdir. ♦ Sebeiyye: ♦♦♦ Abdullah bin Sebe’ye nisbet edilen ve...
31.08.2021
MUTEZİLE: ♦ Kelam ilmini ilk defa sistemleştiren mezheptir. ♦ Vâsıl bin Ata: ♦ Hasan Basri ile tartışma ♦ Kurucu ve sistemleştirici ♦♦♦ Amr b. Ubeyd: ♦ Hasan Basri’den etkilenme ♦ Ehl-i Sünnete yakın ♦ Vasıl ile mücadele ♦ Ebû Mûsâ El – Murdâr: ♦♦♦ Bağdat Mutezilesi ♦♦♦ Mutezile’nin Râhibi ♦♦♦...
31.08.2021
KADERİYE: ♦ Kadere mensup, kader taraftarı, kader inancını r e d d eder . ♦ Fiiller insan iradesiyle gerçekleşir. ♦ Emevilerin tepkisini çekmiştir. ♦♦♦ Kurucuları: ♦ Ma’bed el-Cüheni ♦ Gaylan ed-Dımeşki ♦ Katade ♦♦♦ Amr bin Ubeyd ♦ Kaderiye Cebriye’ye tepki olarak doğmuştur. ♦♦♦ Kaderiye’nin Görüşleri: ♦ Allah’ın zatından ayrı...
31.08.2021
♦ CEBRİYYE: ♦♦♦ Ca’d bin Dirhem ve Cehm bin Safvân ♦ Emeviler tarafından desteklendiler. ♦ Görüşleri: ♦ İmanın rüknü Allah’ı bilmektir, küfür bilmemektir. ♦ Allah’ın sadece zâtı ezelidir, sıfat ve isimleri değil ♦ Allah hâdis olanların sıfatlarıyla nitelenemez. ♦ Mücessime ve Müşebbihe’ye karşıdırlar. ♦ Kur’an mahluktur. ♦ İnsan fiillerinde fâil...
31.08.2021
MÜRCİE: ♦ Tehir etmek, ümit vermek ♦ Uzlaştırıcı özellik taşır. ♦ İmamet – Büyük günah meselesi ♦ Büyük günah işleyenin ahiretteki durumunun Allah’a bırakılmalıdır. ♦ Haricilere tepki olarak ortaya çıkmıştır. ♦ Siyasi olaylara karışmamışlardır. ♦ Büyük günah işleyenlerin durumu konusunda bir görüş belirtmedikleri için Şükkak denilmiştir. ♦ İlk Mürcie Fikirler:...
31.08.2021
Haricilik Müslümanlar arasında çıkan ilk itikadi fırkadır. ♦ Kendilerine kafirlerden uzaklaşanlar anlamında Havâric demişlerdir. ♦ Hurkus bin Züheyr, ilk Harici lideridir. ♦ Haricilikte Nehrevan Savaşı önemlidir. ♦♦♦ Bedevi kökenli radikal fırkadır. ♦ Görüşleri: ♦ Büyük günah işleyen İslam dışına çıkmış olur. ♦♦♦ Amel imandan bir cüzdür. Kur’an mahluktur. ♦ Ru’yetullah...
31.08.2021

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup