dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

İslam Tarihi Çıkmış Alan Soruları

İslam Tarihi Çıkmış Alan Soruları
18.09.2021

İSLAM TARİHİ ÇIKMIŞ ALAN SORULARI

1) Hz. Muhammet’in en sevdiği insanlar arasında yer
alan Hz. Osman, Onun iki kızıyla evlenme ayrıcalığını
yaşamıştır. İlk eşi Rukiyye ile hicretten önce evlenmiş,
Habeşistan hicretine onunla birlikte katılmıştır.
Rukiyye, Bedir seferi sırasında hastalanıp vefat
edince, Hz. Osman, bir yıl sonra Hz. Muhammet’in
diğer kızı Ümmügülsüm ile evlenmiştir.
Hz. Muhammet’in iki kızıyla evlenmesi, Hz. Osman’ın
aşağıdakilerden hangisiyle anılmasına yol açmıştır?
A) Zü’n-Nureyn
B) Zi’l-Kurba
C) Zü’l-Cenahayn
D) Murteza
E) Sakaleyn Cevap: A

2) Müslümanların Medine’ye hicreti sonrasında Arap
kabileleri, Hz. Muhammet’ten kendilerine yeni dini
anlatmaları için temsilciler gönderilmesini istiyordu.
Adal ve Kâre kabileleri de bunlardandı. Hz.
Muhammet onlara, aralarında Hubeyb b. Adiy’in de
bulunduğu on sahabiden oluşan bir heyet gönderdi.
Ancak yolda Lihyaoğulları’ndan silahlı bir birlik
yollarını kesti ve Mekkelilere teslim etmek üzere
onları esir almak istedi. Sahabiler buna karşı çıktı ve
sonrasında meydana gelen çarpışmada çoğu şehit
oldu.
Hz. Muhammet’i derinden yaralayan bu olay,
Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bi’r-i Maune
B) Huneyn
C) Dumetu’l-Cendel
D) Reci
E) Evtas Cevap: D

3) İslam öncesi Arap toplumu; hürler, köleler ve azatlılar
şeklinde üç sınıftan oluşmaktaydı. Azatlılar, hürler ile
köleler arasında bir statüye sahipti. Bir köle, sahibi
tarafından azat edilirse azat edenin azatlısı olur ve
onun kabilesinin bir üyesi sayılırdı. Bunlar, köleler gibi
alınıp satılmazlar, fakat hürlerin haklarına da sahip
olamazlardı. Bu toplumsal statü, Emeviler
Dönemi’nde daha da genelleştirilmiş ve Arap olmayan
yeni Müslümanları tanımlamak için kullanılmıştır.
Bu parçada sözü edilen toplumsal statü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ensab
B) Zımmi
C) Mevali
D) Halif
E) Mutayyebun Cevap: C

4) İslam öncesi Arap toplumu, kabile esası üzerine
kuruluydu. Kabileler; aynı soydan gelen, kan ve nesep
yoluyla birbirine bağlı şahıslardan oluşmaktaydı. Bir
kimsenin; baba tarafından akrabalarını ve kabilesini,
ne pahasına olursa olsun savunmaya hazır olması
beklenmekteydi. Kabileden herhangi birisi, dışarıdan
bir tehdit hissettiğinde diğer tüm üyeler harekete
geçmek ve gerekirse birlikte savaşmak
durumundaydı.
Bu parçada anlatılan kabilecilik dayanışması,
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Mürüvvet
B) Vela
C) Asabiyet
D) Seciyya
E) Hicabe Cevap: C

5) Hz. Muhammed, hicretin altıncı yılında 1500 kadar
sahabi ile birlikte umre yapmak üzere Medine’den
Mekke’ye hareket etti. Sadece umre ibadeti amacıyla
çıkılan bu seferde Müslümanlar yanlarına silahlarını
almadılar. Mekke’ye yakın bir yere gelindiğinde Hz.
Muhammet konaklama emri verdi ve Mekkelilere
ibadet amacıyla geldiklerini bildirmek için Hz. Osman’ı
elçi olarak gönderdi. Hz. Osman’ın Mekkeliler
tarafından öldürüldüğü yönünde bir haber ulaşması
üzerine Hz. Muhammed, sahabeyi topladı ve
müşrikerle savaşmadan oradan ayrılmayacaklarına
dair onlardan biat (bağlılık yemini) aldı.
Hz. Muhammed’in sahabeden aldığı bu biat,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıdvan
B) Akabe
C) Tebük
D) Sıdk
E) Muahade Cevap: A

6) Hz. Muhammet, Kureyş’in ileri gelenlerine tebliğde
bulunurken görme engelli bir kişi ona geldi ve ısrarla
sorular sormaya başladı. Bu durum karşında sözünü
kestiği için yüzünü hafifçe ekşiten Hz. Muhammet,
Abese Suresi’nde ifade edilen ilahi ikaza maruz kaldı.
Bu parçada sözü edilen ve Hz. Muhammed’i ilahi
ikaza maruz bırakan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b. Ümmü Mektum
B) Hanzala b. Ebu Amir
C) Ebu Zerr el-Ğıfari
D) Muhammed b. Mesleme
E) Ammar b. Yasir Cevap: A

7) İslam öncesi Arap toplumuna, olumsuz bazı dini ve
ahlaki özellikleri sebebiyle Cahiliye ismi verilmiştir.
Bununla birlikte Hz. Muhammed’in, Cahiliye dönemi
Araplarının kültürel yapısını ve değerlerini tamamen
reddetmediği, İslam’ın temel hükümlerine aykırı
olmayan bazı hususları kabul ettiği görülmektedir. Bu
çerçevede İslam öncesi dönemde güzel kabul edilen
bazı ahlaki davranışlar İslam’da da yaşatılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Ahde vefa
B) Misafirperverlik
C) Yiğitlik
D) Zayıfı korumak
E) Neseple iftihar Cevap: E

8) Mahzumoğulları kabilesine mensup ve
Darünnedve’nin en etkili üyelerinden olan Ebu Cehil,
Hz. Muhammed’in davetine başından beri karşı çıkmış
ve Müslümanlar aleyhine hazırlanan bütün
komplolarda yer almıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde onun etkisinden söz
edilemez?
A) Ammar b. Yasir’in annesi Sümeyye’nin şehit
edilmesi
B) Namaz kıldığı sırada Hz. Muhammed’in üzerine
deve leşi atılması
C) Müslümanlara toplumsal boykot uygulanması
D) Hicretine engel olmak için Hz. Muhammed’in
öldürülmek istenmesi
E) Bedir’in intikamını almak amacıyla Uhud
Savaşı’nın tertiplenmesi Cevap: E

9) Bizans imparatorunun Müslümanlara karşı savaş
hazırlığında olduğu haberini alan Hz. Muhammed,
otuz bin kişilik bir ordu hazırladı. Genellikle sefer için
gideceği yeri gizli tuttuğu halde bu kez hedefin Bizans
ordusu olduğunu açıkça bildirdi. Yol uzun, düşman
kalabalık ve güçlü, hava ise fazlasıyla sıcaktı. Hurmalar
olgunlaşmış, hasat zamanı gelmişti. Bu nedenle bazı
sahabeler mazeret bildirerek sefere katılmak
istemediler. Onların bu tutumu Kur’an-ı Kerim’de sert
bir şekilde eleştirildi: “Ey iman edenler! Size ne oldu
ki, “Allah yolunda savaşa çıkın.” denildiği zaman yere
yığılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi
ediyorsunuz?…” (Tevbe, 9:28)
Bu parçada anlatılan söz konusu gazve
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mute
B) Tebük
C) Hayber
D) Dûmetü’l-cendel
E) Huneyn Cevap: B

10) Arap toplumu kabileler halinde örgütlenmişti. Her
Arabın güvenli bir şekilde yaşamını devam
ettirebilmesi için bir kabilenin koruyuculuğuna
ihtiyacı vardı. Kan ve nesep bağı dışında birinin
kabileye geçici veya sürekli olarak dahil olması üç
şekilde mümkündü: Hılf (antlaşma), civar (resmi
koruma talimatı) ve velâ (dost kılma) idi.
Aşağıdaki olay ve durumlardan hangisinde bu tür bir
ilişki vardır?
A) Hz. Muhammed’in, amcası Ebu Talib’in himayesi
altında yaşaması
B) Bedir Savaşı sonrası, esirlerin canlarının koruma
altına alınması
C) Necaşi’nin, ülkesine göç eden Müslümanlara
yaşam imkânı tanıması
D) Taif dönüşü Hz. Muhammed’in, Mutim b. Adi’nin
himayesinde Mekke’ye girmesi
E) Müslümanların savaşlarda çocuk ve kadınların
canlarına dokunmaması

11) Müşriklerin günden güne artan baskıları, Mekke’yi
Müslümanlar için yaşanabilir olmaktan uzaklaştırdı.
Bu durum, Hz. Muhammed’i yeni yurt arayışlarına
yöneltti. Bu maksatla, önce iki kez Habeşistan’a daha
sonra da kalıcı bir şekilde ikamet edecekleri
Medine’ye hicret gerçekletirildi. İslam toplumunun
temellerinin atıldığı Medine, Müslümanlar için yeni
bir başlangıç oldu.
Buna göre, hicret için Medine’nin seçilmesinin en
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Muhammed’in Medine’de akrabalarının
olması
B) Medinelilerin Hz. Muhammed’e güvence vermesi
C) Medine’nin Mekke’ye oldukça uzak olması
D) Medine’nin ticaret yolu üzerinde olması
E) Medine’de Ehli Kitab’a mensup kimselerin
bulunması Cevap: B

12) Hz. Peygamber, bir devlet başkanı olarak uluslararası
ilişkilerde diplomatik kurallara riayet etmiştir. O, bu
çerçevede elçi dokunulmazlığına da büyük özen
göstermiş, inancına veya söylemine bakmaksızın
elçilere hoşgörüyle davranmıştır. Elçi olarak
gönderdiği sahabelere karşı da aynı hoşgörünün
gösterilmesini beklemiş, bunun ihlal edildiği
durumlarda ise askeri harekât düzenlemekte
tereddüt etmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir ihlal sebebiyle
gerçekleştirilmiştir?
A) Tebük Seferi
B) Mekke’nin fethi
C) Mute Savaşı
D) Huneyn Savaşı
E) Beni Mustalik Gazvesi

13) Medine dönemi askeri faaliyetleri ve mücadele edilen
gruplarla ilgili olarak;
I. Mute Savaşı – Kureyş
II. Huneyn Gazvesi – Hevazin
III. Taif Kuşatması – Sakif
IV. Batn-ı Nahle Seriyyesi – Yahudiler
şeklindeki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yanlız I
B) Yanlız III
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV Cevap: D

14) Müşriklerin lideri Ebu Süfya Bedir Gazvesi’nin
intikamını almak üzere savaştan iki buçuk ay kadar
sonra iki yüz kişilik silahlı birlikle Medine’ye doğru
harekete geçer. Ancak şehre doğrudan saldırmaya
cesaret edemez ve dış mahallelere saldırır. Bu
saldırıda bir hurma bahçesinde çalışan iki Müslümanı
öldürür. Olayın Medine’de duyulmasının ardından Hz.
Muhammed hemen otuz süvari ve yüz yirmi yayadan
oluşan askeri birlikle onun peşine düşer. Bunu haber
alan Ebu Süfyan sefere çıkarken yanına erzak olarak
aldığı kavrulmuş un torbalarını da bırakarak hızla
kaçar. Müslümanlar da onun uzaklaştığını öğrenince
Medine’ye geri dönerler.
Bu parçada anlatılan gazve aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Batn-ı Nahle
B) Sifülbahr
C) Sevik
D) Evtas
E) Huneyn Cevap: C

15) Hz. Muhammed öncesi dönemde yeni doğanların
sütanneye verilmesinde çocukların;
I. Kabileler arası savaş ve baskınlara karşı
güvende olmalarının sağlanması
II. Çölün sağlıklı havasında büyümelerinin
istenmesi
III. Fasih bir arapça öğrenmelerine imkan
tanıması
gibi gerekçelerden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.