dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Tefsir Usulü Tarihi Çıkmış Sorular

Tefsir Usulü Tarihi Çıkmış Sorular
16.09.2021

 

TEFSİR USULÜ VE TARİHİ ÇIKMIŞ ALAN SORULARI

1)       Sureler isimlerini, ihtiva ettikleri farklı bir kelimeden veya ayetlere yansıyan herhangi bir içerikten almıştır.

Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)       Tekâsûr – Çoklukla övünmenin eleştirilmesi

B)        Neml – Hz. Süleyman’ın ordusuna yol veren karıncalardan söz edilmesi

C)        Ankebut – Kâfirlerin işlerinin örümcek ağına benzetilmesi

D)       Maun – Hayra engel olanlardan bahsedilmesi

E)       Mutaffifin – Savaş ganimetlerinden bahsedilmesi

Cevap:E

 

2)      Bir ayetin, kendisinden önceki veya sonraki ayetlerle oluşturduğu anlam bütünlüğü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A)       Siyak

B)        Mefhum

C)        İcaz

D)       Mecaz

E)       Tenasüp Cevap:      A

 

3)       Kur’an-ı Kerim’in bir cüzünün dörtte birini oluşturan beş sayfalık bölümü, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A)       Fasıla

B)       Secavend

C)       Taşir

D)       Hizip

E)       Tahmis    Cevap:              D

 

4)      Kur’an-ı Kerim’in; ağırlıklı olarak Hz. Muhammet’ten, sahabeden        ve tabiundan nakledilen        sözlerle

açıklandığı    tefsirler, rivayet tefsirleri                 olarak

tanımlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu tanıma uygun düşen bir tefsirdir?

A)       Razi – Mefatihu’l-Gayb

B)        Beyzavi – Envaru’t-Tenzil

C)        Maturidi – Te’vilat

D)       Süyuti – ed-Dürru’l-Mensur

E)       Nesefî – Medariku’t-Tenzil Cevap: D

 

5)       Kur’an-ı Kerim, indiği dönemde konuşulan ortak dili merkeze almakla birlikte kimi zaman yaygın olarak kullanılmayan Arapça kelimelere yer vermiş, kimi zaman da kullanılmakta olan kelimelere yeni anlamlar yüklemiştir. Örneğin “kâfir” kelimesi sözlükte bir şeyin üzerini örten ve gizleyen anlamına gelir. araplar, gündüzü örtüp gizlediği için geceye ve tohumun üzerini toprakla örttüğü için çiftçiye kâfir demişlerdir. Kur’an’da bu kelimeye yeni bir anlam yüklenmiş; Allah’ı, elçisini ve ona indirilen vahyi inkâr edenler, gerçeği bilinçli bir şekilde gizlemeye çalıştıkları için kâfir olarak isimlendirilmişlerdir.

Aşağıdaki kavramların hangisinde bu tür bir durum söz konusu değildir?

A) Zekât
B) Cihat
C) Adalet
D) Takva
E) Münafık
Cevap:C

 

7) Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların diğer inanç gruplarıyla ilişkileri konusunda, ilk bakışta birbiriyle çelişik gibi duran farklı tutumlar önerilmiştir. Örneğin, Kâfirûn Suresi’nin 6. Ayetinde müminlere, kâfirlere karşı “Sizin dininiz size, benim dinim bana.” demeleri tembihlenirken Bakara Suresi’nin 256. ayetinde dinde zorlama olmadığı ve hak ile batılın birbirinden ayrıldığı bildirilmiştir. Bazı ayetlerde, iman edip etmemenin insanın kendi tercihine bağlı olduğu vurgulanırken bazılarında ise inkârcıların ele geçirildikleri yerde öldürülmeleri veya müminlerin inancına ve hayat tarzına yönelik baskı ve zulüm (fitne) ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşılması emredilmiştir.

Bu türden ayetlerin doğru anlaşılabilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisine başvurulması beklenemez?

A)       Ayetlerin hangi dönemde indiğinin göz önünde bulundurulması

B)        Ayetlerin hitabının hangi şahıs veya topluluk olduğunun belirlenmesi

C)        Aynı konudaki farklı ayetlerin kronolojik olarak tasnif edilmesi

D)       Hükümlerin farklılaşmasına yol açan sebeplerin belirlenmeye çalışılması

E)        Sonra nazil olan ayetlerin öncekileri tümüyle geçersiz kıldığının hesaba katılması Cevap: E

 

6)       Bir ayetin nerede, ne zaman, hangi olay veya kimler hakkında indirildiğini bilmek; ayetin ilahi maksada uygun şekilde yorumlanabilmesi, fıkhi hükümlerin çıkarılabilmesi, ayet ve sureler arasındaki uyumun tespit edilebilmesi bakımından önemlidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?

A)       Emsalü’l-Kur’an

B)       Esbabü’n-Nüzul

C)       Muhkem – Müteşabih

D)       Mübhematü’l-Kur’an

E)       Nasih – Mensuh     Cevap: B

 

8)     Hz. Peygamber Dönemi’nde yapılan gazveler ve söz konusu edildiği sureler ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)        Huneyn – Tevbe

B)         Uhud – Bakara

C)         Bedir – Enfal

D)        Hendek – Ahzab

E)        Uhud – Al-i İmran         Cevap:    B

 

9)       Kur’an’da mesajların sunumunda mesellere geniş yer verilir, meseller sayesinde mesaj daha çarpıcı bir nitelik kazanır. Örneğin Kehf Suresi’nin 45. ayetinde yer alan bir meselde, yağmur suyundan ve bu su sayesinde toprağın yemyeşil bir bitki örtüsüne bürünmesinden, fakat daha sonra yakıcı bir rüzgârla birlikte çer çöp hâline gelmesinden söz edilmiştir.

Bu parçada sözü edilen meselde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A)      Ölümden sonra diriliş gerçeği

B)       Malını Allah yolunda harcayannların durumu

C)       Allah’a eş ve ortak koşanların akıbeti

D)      Putları yardıma çağıranların ahiretteki vaziyeti

E)       Dünya hayatının fâniliği ve nimetlerinin geçiciliği

Cevap:E

 

10)   Kur’an’da tek bir lafız hâlinde kullanılan ancak bağlamına göre birden çok anlama gelen kelimeler, “lafz-ı müşterek” olarak nitelenir.

Kur’an’da geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi, bu tanıma uygun düşmektedir?

A)       Salat

B)       Cehennem

C)       Şeytan

D)       Zekât

E)      Cennet                Cevap:A

 

11)   Ulumu’l-Kuran’a dair kaynaklarda Kur’an ayetlerinin Hz. Muhammed’e vahyediliş zamanı veya mekânı dikkate alınarak bazı ayetler farklı kavramlarla nitelendirilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıda belirtilen konu ile ilgili kavramlar arasında ver almaz?

A)      Hadarî

B)       Seferî

C)       Leylî

D)      Şitâî

E)      Mecâzî Cevap:   E

 

12)   Müslümanların Batı karşısında niçin geri kaldıkları sorusu 19. yüzyıldan itibaren İslam âlimlerini meşgul etmiştir. muhammed Abduh ve Reşit Rıza gibi isimler bu durumu, Müslüman toplumların Kur’an’dan uzaklaşmasıyla ilişkilendirmişler ve çıkış yolu olarak yeniden Kur’an’a dönülmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Bu parçada anlatılan çağdaş tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A)       İctimaî

B)       Bilimsel

C)       İşarî

D)       İlhadî

E)       Mezhebî              Cevap: A

 

14)   “Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan üzerinize yürüdükleri zaman; gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman; işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardır.”

Hendek Savaşı’yla ilgili bu ayetler hangi surede geçmektedir?

A)       Ahzab

B)       Enfal

C)       Bakara

D)       Tevbe

E)       Yunus Cevap:      A

16)   Yemame Savaşı’nda Kur’an’ı ezberleyen yetmiş kadar sahabenin şehit düşmesi, dağınık halde bulunan Kur’an ayetlerinin tek bir Mushaf altında toplanması düşüncesini beraberinde getirdi. Bu iş için sahip olduğu bazı nitelikler dolayısıyla Zeyd b. Sabit görevlendirildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu nitelikler arasında yer almaz?

A)       İlk Müslümanlardan olması

B)       Akıllı ve zeki olması

C)       Vahiy kâtipliği yapmış olması

D)       Hz. Peygamber’in son kıraatında hazır bulunması

E)                                                                            Hafız olması                Cevap: A

 

17)   Kur’an-ı Kerim’de geçen bir kelime her zaman aynı anlama gelmeyebilir. Örneğin “Ey kâfirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam.” (Kâfirun, 109:1-2) ayetinde geçen kâfir kelimesi ile Firavun’un Hz. Musa’ya hitabını bildiren “Sonunda yapacağını yaptın. Sen kâfir birisin.” (Şuara, 26:19) ayetinde geçen kâfir kelimesi aynı anlama gelmemektedir. Bu kelime, birincisinde inançsızlık anlamında, ikincisinde ise nankörlük anlamında kullanılmaktadır.

Bu durum, Kur’an tefsirinde aşağıdakilerden hangisine müracaat etmenin gereğini ortaya koymaktadır?

A)       Nüzul sebebine

B)       Siyak ve sibaka

C)       Dil bilgisi kurallarına

D)       Mübhematu’l-Kur’an’a

E)       Nasih ve mensuha         Cevap: B

18)   Surelerin bir kısmı isimlerini, ilk ayetlerinde yer alan ve huruf-u mukatta olarak nitelenen harf kümelerinden almıştır.

Aşağıdaki surelerden hangisi bu duruma örnek teşkil eder?

A)       Ra’d

B)       Tûr

C)       Nebe

D)       Yasin

E)      Saff   Cevap:                 D

 

19)   Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın kelam sıfatının bir tezahürüdür. Nasıl ki Allah’ın sıfatlarının bir sonu yoksa kelam sıfatının da sonu yoktur. Dolayısıyla Kur’an sonsuz manalar içermekte, zahiri manalar yanında batıni manaları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu batıni manalara ancak mükaşefe ehli kimseler vakıf olabilmektedir.

Bu görüşlere sahip bir kimsenin, aşağıdaki tefsir ekollerinden hangisine mensup olduğu söylenebilir?

A)       Lügavi

B)       Fıkhi

C)       İşari

D)       Mezhebi

E)      İçtiami         Cevap: C

20)   Kur’an-ı Kerim’de sıklıkla başvurulan anlatım yöntemlerinden birisi, bir şeyin bir veya birkaç yönden başka bir şeye benzetildiği mesellerdir. Bu mesellerle, iletilmek istenen mesajın muhataplar tarafından kalıcı bir şekilde öğrenilmesi hedeflenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki bu mesellerden biri değildir?

A)       Allah’ı inkâr eden kâfirlerin sağır ve dilsiz olarak nitelenmesi

B)        Kur’an’ın karanlıkları aydınlatan bir nur olduğunun belirtilmesi

C)        Allah’tan başka dost edinenlerin örümceğin durumuyla ilişkilendirilmesi

D)       Ahirete kıyasla dünya hayatının geçici olarak nitelenmesi

E)        Kötü insanların çorak toprak gibi faydasız olarak vasıflandırılması Cevap: D

 

21)   “Ey iman edenler! Size ne oldu ki, “Allah yolunda savaşa çıkın.” denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Eğer (gerektiğinde savaşa) çıkmazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir; siz (savaşa çıkmamakla) O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir.” (Tevbe, 9:38­39)

Bu ayetler, aşağıdaki olaylardan hangisiyle ilişkili olarak nazil olmuştur?

23)   Dört Halife Dönemi’nde gerçekleştirilen Azerbaycan ve İrminiyye fetihleri sırasında Iraklı ve Şamlı askerler arasında Kur’an’ın okunuşu konusunda tartışmalar çıktı. Olayların büyümesi ve ordu içerisinde bir ayrışmaya neden olması ihtimali üzerine, Huzeyfe b. Yeman durumu dönemin halifesine bildirdi ve ondan gerekli önlemi almasını istedi.

Bu olay üzerine alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Kur’an materyallerinin derlenip mushaf hâline getirilmesi

B)        Ordulara kadı tayini uygulamasının başlatılması

C)        Kur’an’ın çoğaltılması ve bazı merkezlere yollanması

D)       Kur’an harflerinin noktalanması ve harekelenmesi

E)        Kur’an öğtetimi için bir Darü’l-Kur’an yaptırılması

A)       Huneyn Savaşı

B)       Mute Savaşı

C)       Tebük Seferi

D)       Evtas Savaşı

E)       Ahzab Savaşı        Cevap: C

Cevap: C

 

22) Hz. Muhammed’e atfedilen “Kur’an’ı kendi görüşüyle tefsir eden kimse cehennemdeki yerine hazırlansın.”

sözünü delil olarak kullanan bir kişinin aşağıdaki tefsir türlerinden hangisini eleştirmesi beklenemez?

A)       Mezhebî

B)       Lügavî

C)       İşari

D)       İlmî

E)       İçtimai     Cevap: B

 

24)   Kur’an ihtiva ettiği kelimelerin anlam dünyaları oldukça geniştir. Örneğin salat kelimesi; değişik ayetlerde dua, istiğfar, namaz, ibadet, tapınma ve rahmet dileme gibi anlamlarda kullanılmıştır. Bir kelimenin, yer aldığı bağlamlara göre farklı anlamlara geldiği bu türden örnekler tefsir ilminde vücuh olarak nitelendirilmiştir.

Kur’an’da geçen aşağıdaki kelimelerin hangisinde bu türden bir durum söz konusu değildir?

A)       Tağut

B)       Hüda

C)       Ruh

D)       Rahmet

E)        Kevser              Cevap: E

 

25)   Büşra Öğretmen seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinde,
öğrencilerinin bazı şeyleri daha kolay
ezberleyebilmesi için kodlama yöntemine
başvurmuştur. Bu çerçevede tahtaya                              ^┺eklinde bir kodlama yazmıştır.Buna göre, Büşra Öğretmen’in aşağıdakilerden

hangisini öğrettiği söylenebilir?

A)       İzhar Harflerini

B)       İhfa Harflerini

C)       Kalın Okunan Harfleri

D)       İnce Okunan Harfleri

E)       Kalkale Harflerini

 

27)   Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Zekeriyya’nın “…Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” (Meryem, 19:5-6) şeklinde dua ettiği bildirmekte ve Yakub’un karısı kısır olduğu halde Allah’ın ona bir çocuk bahşettiği ve adının Allah tarafından konulduğu dile getirilmektedir.

Bu parçada söz edilen çocuğun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Hz. Şit

B)    Hz. İmran

C) Hz.  Yahya

D)   Hz. Meryem

E)   Hz. Hud              Cevap:  C

 

26) Hz. İsa ile ilgili rivayetlerde dile getirilen aşağıdaki hususlardan hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer almamaktadır?

A)       Babasız olarak dünyaya geldiği

B)       Kavmine zekatı ve namazı emrettiği

C)       İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderildiği

D)       Ruhulkudüs’le desteklendiği

E)       Kıyamet yaklaşınca dünyaya döneceği Cevap: E

28)   Kur’an-ı Kerim’de kişi, olay veya yer isimleri çoğu kez açık olarak dile getirilmemiş; bunlardan bahsedilirken ism-i işaret, ism-i mevsul, zamir, cins isimleri, belirsiz zaman ve mekan zarfları kullanılmıştır. Hz. Ebu Bekir’in “sıddık” olarak nitelenmesi bu duruma örnektir.

Bu parçada bahsedilen husus aşağıdaki Kur’an ilimlerinden hangisiyle ilgilidir?

A)       İcazü’l-Kur’an

B)       Garibü’l-Kur’an

C)       Müteşabihü’l-Kur’an

D)       Mübhematü’l-Kur’an

E)       Müşkilü’l-Kur’an   Cevap: D

 

29)   Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili adını taşıyan çalışması, Türkçe tefsir yazım faaliyetlerinin en özgün örneklerindendir. Toplamda on ciltten oluşan bu hacimli çalışma, ayetlere oldukça farklı açılardan yorumlar getirmiştir. Bunu yaparken de Fahreddin Razi’nin Mefatihu’l-Gayb’ı başta olmak üzere, Taberi’nin Camiu’l-Beyan’ı, Zemahşeri’nin Keşşaf’ı, Ragıb el-İsfahani’nin el-Müfredat’ı, Ebu Hayyan’ın Bahrü’l-Muhit’i, Alusi’nin Ruhu’l-Meani’si ve Cessas’ın Ahkamü’l-Kur’an’ı gibi belli başlı alimlerin eserlerinden faydalanmıştır.

Buna göre söz konusu tefsirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)       Dirayet yönü ağır basmaktadır.

B)       Akli değerlendirmelere yer verilmiştir.

C)       Rivayet tefsirlerinden yararlanılmıştır.

D)       Dilsel tahlillere yer verilmiştir.

E)       Mezhebi tefsir görünümündedir.

Cevap: E

 

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
ETİKETLER:
Yorumlar

  1. Aynur Ayhan Çalık dedi ki:

    Bazı soruların şıkları yok.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi