dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

AHLAK – İSLAM AHLAKI

AHLAK – İSLAM AHLAKI
01.09.2021
İSLAM AHLAKI

❖       Ahlak: İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan mânevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünü; bunlarla ilgili ilim dalıdır.

❖       Ahlak, davranış düzenidir.

❖       Ahlaki fiiller için iyi ve kötü sıfatı kullanılır.

❖       Nazari Ahlak (teorik, kurumsal)

❖       Ameli Ahlak (pratik, uygulamalı)

❖       Mekarimu’l-Ahlak (en üstün ahlak, Peygamberimizin ahlakını örnek alan ahlak)

❖       Bazı İslam Ahlakı Eserleri

❖       İbn Kuteybe – Edebü’l-Kâtib

❖       Abdullah b Mübarek – Kitabü’z-Zühd ve’r- Rekâik

❖       Buhari – el-Edebü’l – Müfred

❖       İbn Hibbân – Ravzatü’l-ukala ve Nüzhetü’l Fuzala

❖       İbn Miskeveyh – Tehzibu’l-Ahlak

❖       İbn Hazm – el-Ahlak ve’s-Siyer

❖       Muhyiddin İbn Ârâbi- Mekârimü’l-Ahlak

❖       Ebu Nasr et-Tabersî – Mekârimü’l-Ahlak

❖       Râgıb el-isfahânî – ez-Zeria ila Mekarimi’ş- Şeri’a

❖       Gazzâlî – İhyâı Ulumu’d-din

❖       Mâverdi – Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn

❖       Hâris b. Esed el-Muhâsibî – Âdâbü’n-Nüfus

❖       Ahlaki Görev ve Sorumluluklar

❖       A.İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri

❖                   İnsan yeryüzünün halifesidir ve buna göre davranıp bazı erdemlere sahip olmalıdır.

❖                   Takva, Hilm, Hikmet, İffet, Doğruluk, Dürüstlük, Tevazu, Adalet, Hikmet vb.

❖       B.Eşler Arasında Haklar ve Görevler

❖       C.Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri

❖       D.Çocukların Ana Babalarına Karşı Görevleri

❖       E.Akrabalar Arasında Haklar ve Görevler

❖       F.Toplumsal Görev ve Sorumluluklar

❖       G.İş ve Ticaretle İlgili Görev ve Sorumluluklar

❖       Ahlaki Problemler

❖       Ahlâki Özgürlük:

❖       İrade ( Maturidi, Eşari, Mutezile, Cebriye)

❖       Ahlakın Kaynağı: Nasslar ve uygulamalar

❖                   Ahlakın Gayesi: Bireyin ve toplumun rahat ve huzur içinde yaşamasını sağlamaktır.

❖       Kant / ödev ahlakı

❖       Ahlâk-ı hamide / iyi ahlak

❖       Ahlâk-ı zemîme / kötü ahlak

❖       Cahiliye Dönemi Ahlakı

❖       Mürüvvet: Övülmeye değer her şey ve onurlu yaşamdır.

❖       Geniş anlamıyla yiğitlik ve mertliğin en ileri düzeyidir.

❖       Asabiyet : Kabile üyeleri arasında kayıtsız şartsız dayanışma yasasıdır.

❖       Tekâsür süresinde bu durum eleştirilmiştir.

❖       Kur’an Ve Sünnette Ahlak

❖       İslam dini ahlaki yapı kurarken önceliği rahmeti çok geniş fakat cezalandırması çok şiddetli olan Allah inancını kökleştirmeye vermiştir.

❖       İslam dini suçu başkasından arama yerine kendi nefsiyle hesaplaşma iradesini geliştirdi.

❖       İnsanlığı kardeşlik bilincine yöneltmiştir.

❖       Üstünlüğün doğuştan değil takva ile sonradan kazanıldığını savunur.

❖       Adalet kavramı evrensel boyut kazanmıştır.

❖       Nefs: İnsanın özü, kendisi, ilâhî latife, kötü huyların ve arzuların kaynağı anlamında bir terim.

❖       Nefsin düşünme, öfke ve arzu şeklinde üç gücü vardır.

❖       Bu güçlerle bağlantılı dört fazilet bulunur.

❖       Bunlar hikmet, cesaret, iffet ve adalettir. Erdemler ifrat ve tefritin ortasında yer alır.

❖       İtidal fazileti, ifrat ve tefrit rezileti oluşturur.

❖       Kalbin amelleri takva, verâ, ihlâs, niyettir.

❖       Üç Çeşit Nefis Vardır:

❖       Nebâti Nefis: Beslenme, büyüme ve üreme

❖       Hayvâni Nefis: Yer değiştirme ve hareket

❖       İnsâni Nefis: Ayrıca düşünme özelliği vardır.

❖       Temel Erdemler:

❖       Hikmet, Adalet, İffet, Cesaret

❖       Reziletler:

❖       Cehalet, Zulüm, İffetsizlik, Korkaklık

❖       Temel Erdemler /Aşırısı / Azlığı / Zıddı

❖       Hikmet / Kurnazlık / Ahmaklık / Cehalet

❖       İffet / Günah / Şehvet azlığı / İffetsizlik

❖                                               Adalet / –   /  –    /        Zulüm

❖                                                                                                                                    Cesaret / Saldırganlık / Korkaklık / –

 

Nefsin Mertebeleri Bazı Olumsuz Tutum ve Davranışlar
l.Nefsi Emmâre: Kötülük isteyen nefistir. 1.Yalan ve Riya
Ruh nefse boyun eğmiştir. 2.Kibir
2.Nefsi Levvâme: Kendini kınayan nefistir. 3.Gıybet ve Koğuculuk
3.Nefsi Mülheme: İlham alan nefistir. 4.Haset
İslamı’ın emir ve yasaklarına uyan nefistir. 5.Suizan
4.Nefsi Mutmainne: Şirkten, isyandan 6.Hırsızlık
temizlenmiş nefistir. 7.Hile Yapmak
5.Nefsi Râziyye: Allah’tan râzı olan nefistir. 8.İsraf
6.Nefs-i Merdiyye: Bütün benliği ile Hakk’a 9.Öfke ve Şiddet
teslim olan ve böylece Allah’ın kendisinden 10.Buhl (cimrilik)
razı olduğu nefistir ll.Korkaklık
7.Nefs-i Kâmile: Bütün kötülüklerden sıyrılıp 12.Tecessüs
manevi olgunluğa eren nefis.

13.               İftira

14.                 Fahr      / Tefahhur

Bazı Olumlu Tutum ve Davranışlar 15.Buğz (kin, nefret, düşmanlık)
l.Dürüst ve Güvenilir Olmak 16.Adavet
2.İffet ve Hayâ 17.Enâniyet / Bencillik
3.Adil Olmak
4.Cömert Olmak Allah’a Karşı Bazı Vazifelerimiz
5.Kanaatkâr Olmak Marifet
6.Tevazu Ubudiyet
7.Sabır Muhabbet
8.Sevgi / Muhabbet ve Saygı Ta’zim
9.Merhamet ve Şefkat Teslimiyet
10.Cesaret / Şecaat Tövbe
11.Uhuvvet Takva
12.Muavenet Havf ve Reca
13.Hamaset ( yiğitlik, etki altında bırakmak
için başvurulan abartılı anlatım biçimi) Peygamberimize Karşı Bazı Vazifelerimiz
14.Marifet Teslimiyet
15.Takva Muhabbet
16.Hilm Sünnete Uymak
17.İtidal
18.Meşveret Âdâb-ı Muâşeret
19.Müsamaha l.Selamlaşma Âdâbı
20.Doğruluk 2.Yeme İçme Âdâbı
21.Hukuka riayet 3.Giyim kuşam Âdâbı
22.Şükür 4.Temizlik Âdâbı
23.Zühd 5.Söz söyleme Âdâbı
24.Havf ve Reca 6.Yolculuk Âdâbı
25.Fütüvvet (kahramanlık, cömertlik) 7.Ziyaret Âdâbı
26.Tevekkül 8.Medya ve Bilişim Âdâbı
27.Rıza 9.Özel ve Resmi Toplantı Âdâbı
28.Vefa 10.Konuşma Âdâbı
29.Ülfet (alışma, uzlaşma, kaynaşma)
30.Verâ (takvanın ileri derecesi) Kuran’da İyi Kötü Tabiri
31.Kıst (adaletli pay) İyi: Birr, hasene, ma’ruf
32.İsâr (başkaları için özveride bulunma) Kötü: Münker, seyyie, ism, münker
33.Gıbta (kıskanmadan isteme)
34.Rıfk (nezaket)
35.Vakar (ağırbaşlılık)
36.Hüsnizan
37.Teennî (acele etmemek, temkinli olmak)

 

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
ETİKETLER: ,
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi