dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Hadis Usulü ve Tarihi Çıkmış Sorular

Hadis Usulü ve Tarihi Çıkmış Sorular
16.09.2021
HADİS USULU VE TARİHİ ÇIKMIŞ ALAN SORULARI

1)       Hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerinde dağınık halde bulunan hadis metinlerinin, herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın bir araya getirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir?

A)       Kitabetü’l-Hadis

B)       Hıfzü’l-Hadis

C)       Tasnifü’l-Hadis

D)       Takyidü’l-Hadis

E)        Tedvinü’l-Hadis          Cevap: E

 

2)      Hz. Peygamber’e nispet edilen ve senedinin başından sonuna kadar sika raviler tarafından muttasıl olarak rivayet edilen hadis türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Maktu

B)       Sahih

C)       Mürsel

D)       Mevkuf

E)       Zayıf   Cevap:                B

 

3)       Hadislerin, sahabi adları altında sıralanması suretiyle oluşturulan eserler aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Musannefler

B)       Sünenller

C)       Camiler

D)       Zevaidler

E)       Müsnedler   Cevap:     E

 

4)      Çeşitli nedenlerden dolayı, rivayetler arasında sened ve metin açısından bazı çelişkiler söz konusu olabilmektedir. Hadis âlimleri bu çelişkileri gidermek için pek çok yöntem geliştirmiş ve uygulamışlardır. Ancak her şeye rağmen çok az da olsa uzlaştıramadıkları veya birini diğerine tercih edemedikleri hadisler olmuştur.

Bu türden hadisler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A)       Musahhaf

B)       Muharref

C)       Muallel

D)       Muztarib

E)      Müşkil   Cevap: D

 

5)       Hadis âlimleri, hadislerin nasıl öğrenileceği ve öğretileceği ile ilgili sekiz farklı yöntem geliştirmişler, bunları da üstünlük açısından kendi içinde derecelendirmeye tabi tutmuşlardır. Bir talebenin hocasının dersini, daha önce istinsah ettiği bir kitaptan takip etmeyip onun söylediği hadisleri huzurunda yazmak suretiyle öğrenmesi en güçlü rivayet şekillerinden biri kabul edilmiştir.

Bu hadis öğrenme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıraat
B) Vicade A) Müdelles
C) İmla B) Muallak
D) İcazet C) Mürsel
E) Mükatebe Cevap: C D) Munkatı

 

7)       Muhaddisler, hadislerin sahih ve muttasıl bir senedle
gelip gelmediğini titizlikle araştırmışlardır. Bu amaçla
ravilerin doğum ve ölüm tarihlerini, hangi hocalardan
hadis aldıklarını ve kimlerin kendilerinden hadis
naklettiğini incelemişlerdir. Bu bilgiler sayesinde
senedlerdeki inkıtaları tespit etmişler ve inkıtaın
özelliğine göre de hadislere farklı isimler vermişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu türden hadisleri
tanımlamak için kullanılan kavramlar arasında yer

almaz?

E) Müdrec
Cevap:E

 

6)       Sahih hadisleri derleyen bazı muhaddisler, aradıkları şartlara uyduğu halde bazı hadislere ulaşamamışlar veya başka sebeplerle bunları kitaplarına alamamışlardır. Ancak daha sonraki dönemlerde bazı hadis âlimleri onların sıhhat şartlarına uyan hadisleri bir araya getiren eserler kaleme almışlardır.

Bu türden hadis kitapları aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Zevaid

B)       Müstedrek

C)       Müstahrec

D)      Etraf

E)   Fevaid   Cevap: B

 

8)       Hz. Ali ve Muaviye arasında yapılan savaştan sonra Müslümanlar arasında ilk büyük siyasi ayrılıklar yaşanmış, bu ayrılıklar zamanla itikadi mezheplerin temelini oluşturmuştur. Hicri I. asrın son çeyreğinden itibaren mezhepler, kendi yaklaşımlarının doğruluğunu veya muhaliflerinin yanlışlığını ortaya koymak için ayet ve hadislerden delil aramaya başlamışlar, yeterince güçlü delil bulamadıklarında ise hadis uydurma yoluna gitmişlerdir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturduğu söylenebilir?

A)       Hadislerde sened zincirinin ön plana çıkmasının

B)        Sahih hadisleri içeren eserlerin yazılmasının

C)        Ravilerin rivayette bulundukları hadis sayısına göre sınıflanmasının

D)       Uzun ve meşakkatli hadis yolculuklarının

E)        Hadislerin fıkıh konuları esas alınarak tasnif edilmesinin. Cevap: A

 

9) Bir muhaddis; mukaddime kısmında, “Eserimi fıkıh konularına göre düzenledim ve merfu ahkâm hadislerini derledim.” şeklinde bir açıklama yapıyorsa eserinin hangi tür hadis kitapları içerisinde yer aldığı söylenebilir?
A) Mucemler
B) Camiler
C) Musannafler
D) Sünenler
E) Müsnedler
Cevap:D

 

11)    Hz. Peygamber ve sahabe devrinde yazıya müracaat edilmekle birlikte hadisler genellikle sözlü olarak aktarılıyordu. Hicri I. yüzyılın sonları ile II. yüzyılın başlarında ise hadis malzemesini sadece mümkün olduğunca bir araya getirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Ömer b. Abdülaziz’in talebiyle resmi bir hüviyet kazanan bu faaliyet aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

A)       Tesbit

B)       Tehzib

C)       Tedvin

D)       Kitabet

E)       Tasnif      Cevap: C

 

10) Hadis usulünde, senedinde veya metninde sahih olmasını engelleyen bir kusur bulunan hadisler zayıf hadis kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kusur, hadisin metnin kısmında olabileceği gibi sened kısmında da olabilmektedir. Hadisler kusurun metinde veya senedde olmasına göre çeşitli kavramlarla isimlendirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kusurlar merkeze alınarak yapılmış bir niteleme değildir.

A)       Maktu

B)       Mürsel

C)       Maklub

D)       Mevzu

E)       Müdelles     Cevap: A

 

12)    Buhari’nin 600.000 hadis arasında seçtiği yaklaşık 9.000 hadisi içeren, el-Camiu’s-Sahih adlı eseri tüm hadis kitapları arasında en çok itibar görendir. Buhari, bu eseri oluştururken çok titiz davranmıştır ve eserde yer alan hadislerin birçoğu sahih olarak nitelenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu eserin güvenilir olarak değerlendirilmesinin gerekçelerinden biri değildir?

A)       Tenkit edilmiş ravi sayısının azlığı

B)        Hadislerin senetlerinin talikleri dışında muttasıl olması

C)        Ravilerde birbiriyle görüşmüş olma şartının aranması

D)       İçinde yer alan rivayetlerin mütevatir olması

E)        İsnad tenkit kriterlerinin ağır olması Cevap: D

 

14)   Üsame b. Zeyd’in anlattığına göre bir sefer sırasında Müslümanlar yakaladıkları bir müşriği tam öldürecekleri sırada adam “Lâ ilahe illallah” der. Onlar, bunu ölüm korkusu sebebiyle söylediğini düşünürler ve adamı öldürürler. Olay Hz. Muhammed’e anlatılınca O, “Kalbini yarıp baktınız da mı korktuğu için böyle söylediğini anladınız? Kıyamet günü bu söz karşınıza çıktığında ne yapacaksınız?” diyerek sahabeleri yaptıkları sebebiyle kınar.

Bu hadisten aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

A)        Ölüm anında edilen imanın Allah katında geçersizliğine

B)        Bir kişinin mümin olup olmadığıyla ilgili kararın Allah’a ait olduğuna

C)        Kişinin mümin olarak nitelenmesi için iman esaslarını kalbiyle tasdik etmesi gerektiğine

D)       İmanın amel ile birlikte olmasının zorunluluğuna

E)         Kişinin hayatı bir tehlikeyle karşılaştığında imanını gizlemesinin caizliğine Cevap: B

 

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
ETİKETLER: ,
Yorumlar

  1. Elif dedi ki:

    Soru şekli biraz zor

  2. İshak dedi ki:

    Kolay sorular ?

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Eğitim Paketi - 5. Grup