dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

2024 DHBT Hz. Muhammed’in Hayatı 200 Soru Cevap

2024 DHBT Hz. Muhammed’in Hayatı 200 Soru Cevap
22.09.2021

HZ. MUHAMMEDİN HAYATI

1) Haram aylar hangileridir ? Muharrem,Recep,Zilkade,Zilhicce.
2) Mekkede kurulan en önemli panayırlar hangileridir? Ukaz, Mecenne, Zülmecaz.
3) Panayırlarda okunan en güzel 7 şiire verilen isim nedir? Muallakatus seb’a (Yedi askı ).
4) Bedevi ne demektir? Konar göçer hayatlarını çadırlarda geçirenlere denir.
5) Hadari ne demektir? Şehirlerde yaşayanlara denir.
6) Mevali ne demektir? Azat edilen kölelere denir.
7) Mekkede kaç tane put vardı? 360 tane vardı.
8) Önemli putlar hangileridir? Lat ,Uzza,Menat,Vedd ve Hubel’dir.
9) Mecusilik nedir? Ateşe tapanlar.
10) Halif nedir? Kendi kabilesinden kovulup başka kabile ile anlaşan kimse.
11) Hılf nedir? Araplar arasında yapılan yemine denir. Yemin edene halif denir.
12) Sabi nedir? Yıldızlara tapanlardır.
13) Ensab nedir? Soy bilgisi.
14) Muteyebbun nedir? Güzel koku.
15) Hanif nedir? Hz İbrahim dini üzerine olanlardır.
16) Zımmi nedir? İslam egemenliğine giren yaşama hakkı elde eden gayr-i müslimler.
17) Riyaset nedir? Mekkenin dini ve siyasi yönetim işidir.
18) Kıyada nedir? Cahileyi dönemi ordu komutanlığı veya kafile başkanlığıdır.
19) Liva nedir? Kabeye asılacak sancağı koruma görevi.
20) Hicabe (Sidane) nedir? Kabenin bakımı ve anahtarının korunmasıdır.
21) Sikaye nedir? Kabeye gelenlerin su ihtiyacını giderme görevidir.
22) Rifade nedir? Kabeye gelnlerin yiyecek ve ağırlama görevidir.
23) Darünnedve nedir? Kureyşlilerin en önemli meseleleri görüşüp karara bağladıkları yerdir.
24) Taberiye nedir? Sate gölünün diğer ismidir.
25) Süveybe kimdir? Peygamber efendimizi emziren ebu lehebin cariyesidir.
26) Hz peygamberin süt annesi halimenin kabilesinin ismi nedir? Sad b. Bekr
27) Peygamber efendimizin süt kardeşleri kimlerdir?Abdullah,şeyma,uneyse
28) Ebvada peygamber efendimizin yanında olan kişi kimdir? Ümmü Eymen
29) Tahire kimin lakabıdır? Hz. Hatice’nin lakabıdır.Tertemiz kadın demektir.
30) Hz. Zeynep kiminle evlenmiştir? Ebul As b. Rebi
31) Rukiye ve Ümmü Gülsüm kiminle evlenmiştir? Hz. Osman (Zünnureyn)
32) Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir? Ficar savaşları denir. ( Peygamber efendimiz birine katılmıştır.)
33) Hılful Fudul nedir (Erdemliler cemiyeti)? Mekkeye gelenlerin mal ve canlarını korumak
üzere bir araya gelen topluluk.

34) Alak suresinden sonra inen sure? Duha suresi ardından Müdessir 1-5 ( Ey örtüsüne bürenen kalkta uyar Rabbini yücelt nefsini arındır,Şirkten uzak dur.)
35) İlk müslüman olan sahabeler kimlerdir? -¬Hz. Hatice,Ali,Zeyd,Ebubekir,Osman,Zübeyr,Abdurrahman b. avf,Talha b. Ubbeydullah
36) Açıktan davet etmeyi emreden ayet? Hicr 15-94
37) İlk şehitler kimlerdir? Ammarın Annesi Sümeyye ve Babası Yasir’dir.
38) İlk hicret ne zaman gerçekleşti? 615 Habeşistana Cafer b. Ebi Talip başkanlığında.
39) Hüzün yılı ne demektir? Ebu Talip, Hz. Hatice ve çocuklarının vefatı mekke boykotu.
40) Hz. Peygamber Taif’e kiminle gitmiştir? Zeyd b. Harise ile 620 yılında Sakif kabilesine.
41) Medineden gelen 6 kişilik kabile hangileridir? Ers ve Hazveç kabilesi (^\kabe biati) Allah’tan başkasına tapmamak, hırsızlık yapmamak, Zina yapmamak,Çocukları öldürmemek üzere biat ettiler.
42) 1. Akabe Biati ne zaman? 621 Yılında Medineden gelen 10 kişiyle yapılmış Musab b. Umeyr beraberlerinde gitmiştir.
43) 2. Akabe Biati ne zaman? 622 Yılında Musab b. Umeyr başkanlığında 70 kişi ile.
44) Hz. Peygambere hicret esnasında klavuzluk yapan kişi? Abdullah b. Uraykıi
45) İlk Cuma namzı ne zaman ve nerede kılınmıştır? 24 Eylül 622 yılında Ranua vadisi Salim b.
Avfan oğulları arazisinde Kuba mescidinde kılınmıştır.
46) Medineye ilk hicret eden sahabe kimdir? Abdulesedoğlu Ebu Seleme’dir.
47) Medineye en son hicret eden sahabe kimdir? Hz. Abbas’tır.
48) Medinenin diğer ismi nedir? Yesrib’tir (fesat demektir.peygamber efendimiz bunun yerine hoşş güzel anlamına gelen tabe taybe ismini vermiştir.)
49) Medinede bulunan yahudi kabileleri hangileridir? Beni kurayza, beni nadir, beni kaynuka.
50) İlk yapılan mescidin yerini satın alan sahabe kimdir? Hz ebu bekir
51) Hz peygamberin hicretten sonra yaptığı ilk iş nedir? Mescidi nebevinin inşası.
52) Suffe nedir? Mescidi nebevinin yanına kalacak yyeri olmayanlara yapılan yerdir. Kalanlarada ashabı suffe denir.
53) Muahat nedir? Ensar re muhacir kardeşliğine verilen isimdir.
54) Kardeş ilan edilenler? Hz ebubekir-harise b.zey/ abdullah b mesud-muaz b. Cebel/ musab
b.umeyr- kab b. Malik.
55) Aralarında husumet bulunan iki kabile ? ers ve hazreç kabileleridir.peygamber efendimiz
sonvermiştir.
56) Hz peygamber yahudi te diğer kabileler ile nerede bir araya gelmiştir? Enes b malik’in
evinde.
57) Hz peygamberin yahudi te diğer kabilelerle yaptığı ilk anayasa hangisidir? Medine vesikası (sözleşmesi). 52 madeden oluşur.
58) Medine vesikasını bozan ilk kabile hangisidir? Beni kaynuka ardından beni nadir sonrasında ise hendek savaşında beni kurayza kabilesi bozmuştur.
59) Ezan sözlerini rüyasında gören sahabe kimdir? Abdullah b.zeyd ve hz ömer5
60) Gazve nedir? Hz peygamberin komutanlık yaptığı savaşlardır.
61) Seriyye nedir? Hz peygamberin hazırlayıp ancak katılmadığı savaşlardır.
62) Bedir savaşında müşrikleri komuta eden kişi kimdir? Ebu cehil
63) Mübareze ne demektir? Savaştan önce Teke tek dövüş demektir.
64) Bedirde ölü ve şehit sayısı kaçtır? Ölü sayısı 70 şehit 14 tanedir
65) Yahudiler arasında müslüman bir kadına uygunsuz davranıp müslümanları birbirine kışkırtan kuyumculukla uğraşan yahudi kabilesi hangisidir? Beni kaynuka’dır. 15 günlük kuşatma sonunda şama sürülmüşlerdir.
66) Sevik gazvesi nedir? Ebu süfyanın bedir intikamını almak için 260 kişilik ordu ile geri gelip,
hz peygamberin durumu haberi alınca 30 suvari ve 120 yayadan oluşan birlik ile
yürümesi, süfyan kaçarken kavrulmuş un manasında sevik unlarını dökmüş bu olaya sevik
gazvesi denir.
67) Uhudda müşrikleri kumanda eden kişi kimdir? Ebu süfyan.
68) Uhudda okçu birliğin başında bulunan sahabe kimdir? Abdullah b cübeyr ayneny tepesinde.
69) Uhudda şehit olan sahabeler? Hz hamza ve hz musab b. Umeyr. 70 şehit 22 ölü verilmiştir.
70) Biri maune faciası nedir? Amir b sasa kabilesine islamı öğretmk için suffe ashabından
gönderilen 70 müslümanın saldırıya uğrayıp şehit edilmesidir. Ebu bera gelip istekte bulunandır.
71) Peygamber efendimizin 1 ay boyunca beddua ettiği olay hangisidir? Biri maune faciası
72) Reci faciası nedir ? adal ve kare kabilesine gönderilen asım b.sabit komutasındaki 10
kişinin sefer ayında şehit dilmesidir.
73) Huneyn savaşı ? 630 yılında havazin kabilesi ile huneynde yapılan savaşı müslümanlar
kazanmıştır.
74) Demetül cendel ne demekir? Hz ali döneminde hakem olayının yaşandığı yerdir.
75) Evtas neresidir ? huneyn gazvesinde kaçan müşriklerin sığındıkları yer.
76) Yahudi şairi olan kişi kimdir? Kab b. Eşref
77) Kab b. Eşref’in kureyşlileri müslümanların üzerine kışkırtması,müslüman eşlerine uygunsuz şiirler yazması,peygamberimizin üzerine taş yuvarlaması sonucunda oluşaan gazve hangisidir? Beni nadir gazvesi
78) Beni müstalık gazvesi ? müstalık kabilesi reisi haris b.dırarın yakın çevre kabilelerle
müslümanlara saldırmak istemesi,müreysi denen yerde savaşılması. Savaşı müslümanlar
kazandı.
79) İfk hadisesi nedir? Beni müstalık gazvesinde hz Aişe’ye atılan iftiradır.
80) Hz Aişe’yi temize çıkaran ayet hangisidir? Nur suresi 11-20. Ayetler. 1 ay sonrasında inmiştir.
81) Beni müstalık kabilesinin müslüman olmasına vesile olan olay nedir? Hz pygamberin cüveyri ile evlenmesi.
82) Hendek savaşında müşrikleri komuta eden kişi kimdir? Ebu süfyan
83) Hendek fikrini ortaya atan sahabi kimdir? Selmanı farisi6
84) Hendek savaşında müşriklerin arasını bozan kişi imdir? Nuaym b.mesud
85) Hendek savaşın ölü ve şehit sayısı ? 6 şehit,3 ölü.
86) Ama (gözleri görmeyen) sahabi kimdir? Abdullah b. Ümmü mektum.
87) Hudeybiyede peygamberimizin yanında bulunan eşi kimdir? Ümmü seleme
88) Hudeybiyede ağacın altında apılan biat’ın ismi nedir? Rıdvan biatı
89) Hudeybiye antlaşmasını imzalayan sahabe kimdir? Hz Ali 628
90) Hudeybiye dönüşü inen,hudeybiye antlaşmasının zafer olduğunu bildiren sure hangisidir?
Fetih suresi (hayberin fethi müjdeleniyordu)
91) Hudeybiye antlaşması sonuda müslüman olanlar kimlerdir? Halid b. Velid.- Osman b. Talha -amr b. As
92) Bizans hükümdarı heraklite mektup götüren sahabe kimdir? dıhye b.halife el kelbi
93) İran kisrası hüsrev perviz’e gönderilen sahabe kimdir? Huzafe b. Abdullah
94) Habeşistan kralı necaşiye gönderilen sahabe kimdir? Amr b. Ümeyye
95) Mısır hükümdarı mukavkısa gönderilen sahabe kimdir? Hatib b. Beltea
96) Hayberin fethi kiminle yapılmıştır? Beni nadir oğulları ile yapılmıştır 15 şehit verilmiş 93
ölü var. En büyük rol hz Ali ye aittir.
97) Hayberin fethinde müslüman olan huyey ibn ahtab’ın kızı olup, peygamberimiz ile evlenen kişi kimdir? Safiye (yahudiler her yıl vergi vermeyi kabul etmişlerdir)
98) Mute savaşı kiminle yapıldı? Bizans ile yapıldı nedeni ise gönderilen elçinin şehit edilmesi
99) Mute savaşında müslümanları komuta eden sahabe kimdir? Zeyd b. Harise. 3 bin kişi ile. Zeyd şehit olunca cafer b. Ebi talip. Sonra Abdullah b. Revaha. O da şehit olunca halid b. Velid komutanlık yapmıştır.
100) Seyfullah lakabı kime verilmiştir? Mute savaşından dolayı Halid b. Velid’e verilmiştir.
101) Mekkenin fethi ne zaman yapıldı? 630 yılında müslümanlar marüzzehranda konaklayıp ateş yakmışlardır.
102) Ebu süfyan ne zamman müslüman oldu? Mekkenin fethinde müslüman oldu.
103) Huneyn gazvesi nedir? Mekkenin fethini kendileri için tehlike gören hevazin ve sakif kabilesi ile müslümanlar arasında yapıldı. Savaşı müslümanlar kazandı. 4 şehit 70 ölü
104) Sahabelerin sayıca çok olmalarından dolayı gururlandıkları savaş hangisidir?
Huneyn savaşı.(tevbe suresi 25-2.6. Ayetler mdi)
105) Tebük gazvesi nedir? bizanslıların suriyede bulunan hristiyanları da yanına alarak medineye saldırmak istemeleri 630.
106) Saatül usre nedir? güçlük zamanı demektir.
107) Gazvetul usre nedir? Zorlu gazve demektir.
108) Ceyşül usre ne demektir? zorlu gazveye katılan orduya denir.
109) Tebük seferi için ordu ihtiyacını hazırlayan sahabe kimdir? Hz ebubekir. hz osman. hz
ömer( sefer sonucunda savaş yapılmamış haberin asılsız olduğu ortaya çıkmıştır)
110) Mescidi dırar ne demektir? Fitne yuvası olan mescittir. Tebük dönüşü peygamber efendimiz yıktırmıştır.
111) Tebük seferine katılmayan 3 sahabi kimdir? Kab b. Malik -hilal b. Ümeyye-mürare b.
Rebi.(tevbe118-119)7
112) Veda haccı ne zaman olmuştur? Zilkade ayında 632 yılında safa merve tepeleri arasında say yaptı. Arafat tepesinde 100 bin kişiye yapıldı.
113) Peygamber efendimizin ilk ve son haccı ? veda haccı
114) Peygamber efendimizin vefatı? 8 haziran 632
115) Hılful fudul kim tarafından kuruldu? Zübeyr b. Avvam
116) Mescidi haramdan mescidi aksaya yapılan yolculuğa ne denir ? isra
117) En büyük put hangisidr? Hubel
118) Nikahı makt ne demektir? Büyük oğlunun babasının ölümünden sonra annesiyle evlenmesi.
119) Nikahı istibda ne demektir? Eşini erkek doğurması için başkasına sunma.
120) Nikahı muta ne demektir? Süreli nikah demektir.
121) Nikahı bedel ne demektir? Karşılıklı eşleri değiştirme.
122) Nikahı şiğar ne demektir? Para vermemek için kızların karşılıklı değiştirilmesi.
123) Arap kabileleri arasında yapılan savaşlara ne ad verilir? Eyyamul arap
124) Göçebelerde meclise verilen isim? Mele
125) Evs ve hazreç kabilesinin putu hangisidir? Menat
126) Hz. Peygamberin tevrattaki ismi nedir? Ahyed
127) Peygamber efendimizin hürriyetine kavuşturulmasını mehir saydığı eşi? Safiyye
128) Yemame hakimi hevze b. Ali ye islamı davet için gönderilen eliçi? Selit b. Amr
129) Saatul usre hangi savaş için kullanılmıştır? Tebük savaşı
130) Kuran’da meleklerin gönderildiği belirtilen savaş hangisidir? Bedir savaşı
131) İlk nüfus sayımı ne zaman yapılmış ? Hicretin 1. Yılı
132) Batnı nahle seriyyesini komuta eden sahabe? Abdullah b. Cahş
133) Peygamber efendimizi zehirlenme teşebbüsü ne zaman olmuştur? Hayberin fethinde Sellam b. Mişkem in eşi
134) İslama davet mektupları ne zaman başladı? Hudeybiye antlaşmasından sonra.
135) Buğdayı ile meşhur Arzul Hudra neresidir? Yemen (yeşil toprak)
136) Ahzap suresi hangi savaşı anlatır? Hendek Savaşı
137) Hudeybiye antlaşmasını kaleme alan sahabe kimdir? Hz. Ali
138) Peygamber soyuna ne denir? EhLİ SEYYİD
139) Putların öncülüğünü yapan kişi kimdir? Amir b. Luhayy
140) İslamiyet öncesi kurulan devlet hangisidir? Tedmürler
141) Müslüman arapların avrupadaki ilerleyişi hangi savaşla durdu? Puvatya harbi
142) İber yarımadasında kurulan en uzun ömürlü devlet hangisidir? Gırnat emirliği veya beni ahmer devleti (kızıloğulları devleti)
143) Abbasilerin en parlak dönemi ne zamandır? Harun reşit
144) En zengin halife kimdir? Hz. Osman
145) Düzenli ordu kuran halifeler kimlerdir? Hz ömer re Hz osman
146) İslam mimarisinin avrupa mimarisi ile yarışması hangi dönemde olmuştur? Emeviler dönemi
147) Müslümanların arap olmayanlarla yaptığı ilk savaş hangisidir? Mute savaşı8
148) Yemame harbini komuta eden sahabe kimdir? Halid b. Velid
149) Peygamber efendimiz uhud da kılıcını kime vermiştir? Ebu dücane
150) Hicretin takvim başı olması hangi sahabe dönemi olmuştur? hz ömer dönemi
151) 197 şerh çalışması ile en çok şerh yazan kişi kimdir ? Buhari
152) En son vefat eden tabiin kimdir? Halif b. halife
153) Kitabut tabakat eseri kime aittir? İbn sad
154) Kitabul meğazi eserini kim yazmış? İbn ishak
155) Siretun nebeviye eseri kim yazmş? İbn hişam
156) Kendisine ulaşan rivayetleri yorum yapmaksızın eserine yazan kişi kimdir? Taberi
157) İslam tarihçisi belaruzinin eseri hangisidir? Futuhatul buldan
158) Müslüman ve gayrimüsimlerin mali hak ve sorumluluklarını konu edinen eser? Kitabul
haraç
159) Tarih araştırmalara tarih felsefesine davet eden Müslüman tarihçi? İbn Haldun
160) Resmi yazlara tarih koyma adeti kim döneminde başladı? Hz ömer
161) Kameri aylar hangileridir (hicri)? Zilkade, muharrem,safer,rebiul evvel,rebius sani,cemaziyel evvel,şaban ramazan zilhicce şevval
162) Bedir savaşndan önce peygamber efendimiz müşriklere barş elçisi olarak kimi göndermiştir? Hz ömer
163) Tebrik seferinin ordunun ihtiyacnın 3 te 1 ini karşılayan sahabe kimdir? Hz Osman
164) Tebuk savaşı dışında bütün savaşlara katılan peygamber efendimiz tarafından yemen

e kadı olarak gönderilen sahabe kimdir ? hz ali
165) Hz ali yi şehit eden kişi kimdir? Abdurrahman b.mülcem
166) Kur’an da Mekke isimleri? ummul kura, beka
167) Araplarn muharrem ayını safer ayı ile değiştirmelerine ne denir? En nesi
168) Bedevilerin en önemli özelliği nedir? neseplerinin iyi korunması ve dillerinin çok iyi olması
169) Hz ömerin Müslüman olmasına vesile olan sure ? taha
170) Açıktan kuran okuyamayınca Habeşistana hicret ederken ibnüd dağne’nin yanına alıp
himaye ettiği sahabe kimdir? Hz ebubekir
171) Darun nedvenin kurucusu? Kusay b.kilap (kureyş kabilesinin kurucusu )
172) Ebu cehilin eşi ? ummul cemile
173) Kabenin en eski putu? Menat
174) Hz peygambere epter diyen müşrik ? as b. vail
175) Ebu hakem lakablı muğire b. şubenin yiğeni olan müşrik? Ebu cehil
176) Taif dönüşü peygamberimizi himaye eden bedirde ölen müşrik? Mutim b adiyy
177) Münafıkların lideri ? Abdullah b. ubey tebükten sonra öldü.
178) Peygamberimizin dişini kıran kişi? Utbe b. ebi vakkas
179) Hz peygamberin 6 orjınal mektubu,el vesaikus siyasiye,İslama giriş eserleri? Muhammed hamıdullah
180) Kabede ilk kur’an okuyan? abdullah b. mesud
181) Hz peygamberin beni ihtiyarlattı dediği sure? Hud182) Bedir savasına katılmayan sahabi? Hz. Osman
183) Medinede nazil olan ilk sure? Bakara
184) Hicretin 9. Yılında hac emiri görevlisi olan sahabe? Hz. Ebubekir
185) Yahudilerin yerleşi yerleri? Harran-filisiin-mısır
186) Kandillerin sırası? Mevlid regaib-miraç-berat-kadir
187) Kur’anı evinde muhafaza eden peygamber efendimizin eşi? Hz hafsa
188) Müslüman olup vahiy katipliği yapmış daha sonra müşriklerin yanına kaçan kişi ? Abdullah b. serh
189) Hz peygamberin son eşi? Meymune
190) Ubeydullah b.cahş ın eşi olup Müslüman olunca ondan ayrılıp habeşistana hicret eden
peygamber efendiiz necaşiden onu isteyip hicretin 7. Yılında evlendiği kişi? Ümmü Habibe
191) Mekkeye yerleşenler sırasıyla? Amalika-cürhümlüler-huzalılar-kureyş
192) Mescidi haramı genişleten etrafına duvar çeken sahabe? Hz ömer
193) Peygamberimizin şairi kimdir? Hassan b. sabit
194) Emevi ailesinin atası olan kişi? ümeyye b. abdi şems.( Son halkası ise muaviye b ebu sufyan)
195) Mekke’de i̇lk defa put getiren kişi kimdir?
Cevap: Mekkeye ilk defa put getiren Huzaalıların lideri Amr. b. Lühay’dır.
196) Abdulmuttalibin gerçek ismi? Şeybe
197) İlk irşad evi? Erkam b ebil erkam
198) Hz ömerin Müslüman olmasına vesile olan sure? Taha (hz peygamberin hayatı ve namazı detayları ile anlatan tek sure)
199) Bilali habeşinin kölelik yaptığı müşrik? Ümeyye b halef
Muhacir re ensar kardeşliğini anlatan sure? Enfal

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT, Türkiye Geneli ÜCRETSİZ 15'li Online Deneme Sınav Paketi