dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

ALLAH’IN SIFATLARI – KELÂM – AKÂİD

ALLAH’IN SIFATLARI – KELÂM – AKÂİD
04.09.2021

Allah’ın Sıfatları
A.Allah’ın Zâti / Selbi / Tenzihi Sıfatları
1. Vücud / Sıfatı Nefsiyye
2. Kıdem
3. Beka
4. Vahdâniyet
5. Kıyam Binefsihi (Samed)
6. Muhâlefetün lilhavâdis
B.Allah’m Subûti / Meâni / Manevi Sıfatları
l.Hayat
2.İlim
3.Semi’
4.Basar
5.Kudret
6.İrade
a.Teşrii İrade
b.Tekvini İrade
7.Tekvin
a.Maturidi – ezelidir.
b.Eş’ari – ezeli değildir. (Kudret)
8.Kelam
Mezhepler Göre Kelam Sıfatı
Hariciler, Cebriye, Kaderiye, Şia, Mutezile:
Kelam sıfatı ezeli değildir. Kur’an mahluktur.
Selefiye:
Kelam sıfatı ezelidir. Kur’an mahluk değildir.
Ehl-i Sünnet:
Kelam sıfatı ezelidir. Kur’an mahluk değildir.
a.Nefsi Kelam:
b.Lafzi Kelam
Maturdilik: Nefsi kelam işitilemez.
Eşarilik: Nefsi kelam işitilebilir.
Cebriye: Allah’ın zâtı dışında ezeli sıfatları
yoktur.
Mutezile: Allah zât ve sıfatlarında aynıdır.
Allah’ın sıfatları zâtının içindedir.
Allah’ın zâtı dışında ezeli sıfatları yoktur.
Ta’til: Allah’ın zâtını sıfatlarından tecrit etme.
Allah’ın sıfatlarını ezeli kabul etmeme.
Allah alimdir. (Kabul)
Allah ilim sahibidir. (Red)
Mastar sigasındaki isimlar Allah’ın sıfatı
olamaz.
C.Allah’ın Fiili Sıfatları
Allah’ın kâinat ve insana ilişkin sıfatlarıdır.
Bu sıfatlar Tekvin sıfatı ile bağlantılıdır.
Halk – Tahlik, İbda, İmate, İhya, Terzik, Ten’îm,
Ta’zib gibi sıfatlarıdır.
D.Allah’ın Haberi Sıfatları:
Allah’ın müteşabih ifade eden sıfatlarıdır.
Yed, vech, ayn, nuzûl, istiva gibi sıfatlarıdır.
Bu sıfatlarda zâhire göre hüküm verilmez.
İstiva – İmam Malik «İstiva malumdur, keyfiyeti
ise meçhuldür. Ondan sual etmek bidattır.»
Müşebbihe – Mücessime:
Zâhire göre hüküm verilip Allah hâdislere
benzetilmiştir.
Cebriye, Kaderiye, Hariciler, Şia, Mutezile,
Zeydiyye, Mürcie:
Zâhire bakılmaz, te’vil edilir, te’vil edilemezse
reddedilir. (Ru’yetullah)
Selefiye – Ashab-ı Hadis:
İman edilir, üzerinde düşünülmez.
Olduğu gibi kabul edilip inkardan kaçınılır.
Ehl-i Sünnet: Zâhire bakılmaz, reddedilmez.
Uygun te’vil yapılır.

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 2. Grup