ref: refs/heads/v3.0
dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Etiket: KELÂM

Bazı Ehl-i Sünnet Âlimleri ❖ İmam-ı Azam Ebû Hanîfe: ❖ İman ve küfür doğuştan değildir. ❖ Haberi sıfatların keyfiyeti bilinmez iman edilir. ❖ Kur’ân mahluk değildir, harf ve ses mahluktur. ❖ Evrende olan her şey Allah’ın takdiri ile olur. ❖ Mucizeler, kabir azabı, ba’s, mizan haktır. ❖ İman şüpheden sıyrılmış...
04.09.2021
Kitaplara İman: İlahi – Semâvi Kitaplar Tevrat: Ahd-i Atik – Parça, yazılı şey, kitap Öğreti, doktrin, kılavuz, teori, hüküm, kanun, din Zebur: Yazı, akıl, düşünce, Mezâmir / Mezmurlar, manzum kitap Bağımsız kitap yoktur. Tevrat’ın içindedir. İncil: Ahd-i Cedid, müjde, iyi haber Suhuf: Hz.Adem Hz.İbrahim Hzİdris HzŞit Peygamberlere İman: Rasül –...
04.09.2021
Meleklere İman: Melek; haberci, elçi, güçlü, kuvvetli, yöneten gibi anlamlara gelir. Gaybı bilmezler. Mahiyeti bilinmeyen kanatları vardır. Meleklerin Görevleri Cebrâil (as): İbranice Gabriel, Cebr, Allah’ın kulu, Allah’ın gücü Kitab-ı Mukaddes’te ismi geçer. Dinimizde Ruhu’l-Kuds, Ruhu’l-Emin, Cibril, Ruh ve Rasül gibi isimleri vardır. Ünvanları: Ruhullah, Hâdimullah, Namusu Ekber, Ruhu’l-Azam, Faal Akıl...
04.09.2021
Allah’ın Sıfatları A.Allah’ın Zâti / Selbi / Tenzihi Sıfatları 1. Vücud / Sıfatı Nefsiyye 2. Kıdem 3. Beka 4. Vahdâniyet 5. Kıyam Binefsihi (Samed) 6. Muhâlefetün lilhavâdis B.Allah’m Subûti / Meâni / Manevi Sıfatları l.Hayat 2.İlim 3.Semi’ 4.Basar 5.Kudret 6.İrade a.Teşrii İrade b.Tekvini İrade 7.Tekvin a.Maturidi – ezelidir. b.Eş’ari –...
04.09.2021
Mezheplere Göre İmanın Rûknü Maturidilik: Kalp ile tasdik, dil ile ikrar Eşarilik: Kalp ile tasdik + Allah’ı bilmek Selefilik, Zâhirilik, Ashâb-ı Hadis, Mutezile, Havâric, Şia, Vehhâbilik: Tasdik, İkrar + amel Cebriyye: Sadece Allah’ı bilmek Mürcie: Sadece dil ile ikrar veya Allah’ı bilmek Kerrâmiye: Sadece dil ile ikrar İmanda Artma ve...
03.09.2021
Din: Akıl sahibi insanları, kendi iradeleriyle hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanunlardır. ❖ Borç – ceza – yükümlülük – itaat – ceza ❖ Mükafat – örf – adet – hüküm – usul Dinin Kaynakları ❖ A. Vahiy Temelli ❖ B. Evrim Temelli l.Naturizm – Max Müller 2. Animizm – Edward...
03.09.2021

2024 DHBT Online (Canlı Ders) Hazırlık Kursu - 3. Grup