dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Din Eğitimi Çıkmış Alan Soruları

Din Eğitimi Çıkmış Alan Soruları
14.09.2021
DİN EĞİTİMİ ÇIKMIŞ ALAN SORULARI

1)       Eğitim türlerinin, gerçekleşme ortamlarına veya

öğrenme biçimlerine göre bazı temel özellikleri verilmiştir:

I.       Birey, farkında olmadan din hakkında bilgi sahibi olur.

II.      Bireyde kasıtlı olarak dini davranış değişikliği oluşturulması amaçlanır.

III.    Okullarda yapılan planlı programlı din eğitimi faaliyetidir.

IV.    Okul eğitimi yanında veya dışında yapılan din eğitimi faaliyetidir.

Bu özelliklere sahip eğitim türleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)       Formal – İnformal – Örgün – Yaygın

B)       Yaygın – Formal – Örgün – İnformal

C)       İnformal – Yaygın – Formal – Örgün

D)       İnformal – Formal – Örgün – Yaygın

E)        Örgün – İnformal – Yaygın – Formal Cevap: D

2)      İlk dönem İslam devletlerinde, sarayda halife ve üst düzey devlet erkânının çocuklarını eğitme görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A)       Müeddip

B)       Muid

C)       Müderris

D)       Muallim

E)      Dersiam Cevap: A

3)       Ülkemizde ilk ve orta dereceli okullarda din öğretiminin zorunlu olmasının yasal dayanağı aşağıdiklerden hangisidir?

A)       Tevhid-i Tedrisat Kanunu

B)       1961 Anayasası

C)       1982 Anayasası

D)       Avrupa Birliği Müktesebatı

E)     Yükseköğretim Kurumu     Cevap:    C

4)      Medreseden mezun olan talebeler “Matlab” adı
verilen deftere isimlerini kaydettirir ve atanmak için
sıra beklerlerdi. Bu talebeler bekledikleri süre
boyunca görevleri ile ilgili staj yaparlardı. Daha sonra,
sırası gelenler önce aşağı dereceli medreselere atanır,
zamanla terfi ederek daha ileri seviyede eğitim veren
medreselerde görev yaparlardı.

Medrese mezunu talebelerin göreve atanma
süreçleriyle ilgili bu usule verilen isim

aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Mülazemet

B)       Danişmendlik

C)       Muidlik

D)       Suhtelik

E)        Tetimme

Cevap: A

 

5)       Günümüz eğitim sistemlerinin; bireyi kültürleme, toplumsallaştırma, dolayısıyla onu hayata hazırlama ve toplumu dönüştürme gibi işlevleri bulunmaktadır. Meseleye din eğitimi ve öğretimi açısından bakacak olursak din eğitim ve öğretimi, eğitimin sayılan bu işlevlerine katkı sağlayabilecek önemli verilere sahiptir. nitekim kutsal kitaplar incelendiğinde örneklerin yerel, mesajların ise daha genel olduğu görülecektir. Bu mesajlar arasında barış, iyilik, sevgi ve saygı gibi bütün insanlığı kuşatan önemli değerler bulunmaktadır.

Bu metinde din eğitim ve öğretiminin hangi temeline vurgu yapılmaktadır?

A)       Bireysel – İnsani temel

B)       Felsefi temel

C)       Hukuki temel

D)       Kültürel temel

E)       Evrensel temel   Cevap:  E

6)       II. Meşrutiyet Dönemi’nde genel medreselerle ilgili düzenlemelerle birlikte 1912 yılında Medresetü’l- Vaizin, 1913 yılında da Medresetü’l-Eimme ve’l- Huteba adları ile ayrı medreseler açılmıştır. Bu medreseler daha sonra 1919 yılında birleştirilmiştir.

Bu medreseler hangi isim altında birleştirilmiştir?

A)      Medresetü’l-Mütehassısîn

B)       Ulum-u Aliyeyi Diniyye

C)       İmam-Hatip Mektepleri

D)      Darüşşafaka

E)   Medresetü’l-İrşad    Cevap: E

7)       “Efendiler! Camilerin kutsal kürsüleri halkın ruhani, ahlaki gıdalarına en yüce, en verimli kaynaklardır. Dolayısıyla camilerin ve mescitlerin kürsülerinden halkı aydınlatacak, ona yol gösterecek kıymetli hutbelerin içeriğini halkça öğrenme imkânını sağlamak, en önemli görüştür. Kürsülerden halkın anlayabileceği bir dille ruhuna ve beynine seslenildiğinde İslam topluluğunun vücudu canlanır, beyni temizlenir, inancı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur. Fakat buna göre hutbe okuma şerefine erenlerin sahip olmaları gereken bilimsel nitelikler, değerli özellikler ve dünyanın durumunu anlamaları büyük önem arz etmektedir.”

Atatürk bu sözleriyle camilerdeki yaygın din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerine ilişkin olarak hangi temel ilkeye değinmemiştir?

A)       Anlaşılırlık

B)       Verimlilik

C)       Bilimsellik

D)       Çağdaşlık

E)      Şeffaflık Cevap:  E

8)       1949 yılında açılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ihtiyaca cevap verememesi üzerine 1959 ile 1980 yılları arasında İstanbul, Konya, Kayseri, İzmir, Erzurum, Bursa, Samsun ve Yozgat’ta Yüksek İslam Enstitüleri açılmıştır.

Bu enstitülerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)       Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur.

B)        İmam Hatip okulları ve diğer okullara öğretmen yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

C)        İslami ilimler alanında araştırmalarda bulunulması amaçlanmıştır.

D)       1980’den sonra “ilahiyat fakültesi” ismini alarak üniversitelere bağlanmıştır.

E)        Öğrencilerini İmam Hatip okulu mezunlarından almışlardır.    Cevap:  A

 

9)       Eğitimden beklenen temel görevlerin başında, fertlerin bütün yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek ve temel duygu ve ihtiyaçlarını uyumlu bir şekilde doyurmak gelmektedir. Yine eğitim, bireyin özgürleştirilmesi, kendini gerçekleştirmesi ve insani olgunluğunu kazanması gibi hedeflere sahiptir. Buradan hareketle din eğitiminin, insanın bu temel ihtiyaçlarını karşılama ve bu sayede kendini gerçekleştirmesine yardımcı olma gibi çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiği söylenebilir.

Bu parça din eğitiminin aşağıdaki temellerinden hangisiyle ilgilidir?

A)      İnsani

B)       Toplumsal

C)       Kültürel

D)      Evrensel

E)   Hukuki      Cevap:   A

 

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi