dhbt2022 dhbtdhbt ders notlarıdhbt kitaplarıdhbt kursları

Yeni Kelam Dönemi – KELÂM – AKÂİD

Yeni Kelam Dönemi – KELÂM – AKÂİD
04.09.2021

Yeni Kelam Dönemi:

❖      19.yy. ’da Batıdaki akımlara tepki olarak doğdu.

❖      Bu akımlarla mücadele ederek İslam’ın inanç konuları ispat ve izah edilmiştir.

❖      Şibli Nu’mani bu tabirini ilk defa kullandı.

❖      İslam Düşüncesinde Akla Önem Veren Akımlar:

❖      İslam filozofları

❖      Mutezile

❖      Maturidiler

❖      Eş’ariler

❖      Selefiye

❖      YENİ İLM-İ KELÂM

❖      Allah’ın varlığını ispat etmeye çalıştılar.

❖      İslamı savunmaya çalışmışlardır.

❖      Mâtürîdîliğiin devamı olarak görülürler.

❖      Yeni İlm-i Kelâmın Öncüleri

❖      Şiblî Nu’manî

❖      Hint kıtasındaki asıl teorisyendir.

❖      İlm-i Kelâm-ı Cedid kavramını kullanır.

❖      Kelâm ilmi yeniden ele alınmalıdır.

❖      Yeni kelâm ilminin itikatla sınırlı değildir.

❖      Tarihî, ahlakî ve sosyal konular da olmalıdır.

❖      Abdullatif el-Harpûtî

❖      Elazığ’da doğmuştur.

❖      Eserleri: Tarih-i ilmi ve Tenkihu’l-Kelâm

❖      Yeni bilimlerin dinle uzlaşması gerekir.

❖      Felsefi konularda Usûlü’d-dine bağlı olmalıdır.

❖      İzmirli İsmail Hakkı

❖      Yeni İlm-i Kelâm adlı eseri vardır.

❖      Kelâm, islâmi ilimlerin temelidir.

❖      O’na göre yeni kelamcılar İngiliz, Fransız,

Alman felsefesinden etkilenmiştir.

❖      İslam akaidi ile bağdaşmayan şeyler terkedilir.

❖      İlk İhyacilar / İslamcilar

❖      Seyyid Ahmet Han

❖      Hindistan’da hakimlik yaptı.

❖      Tezhibu’l – Ahlak adlı bir gazete çıkardı.

❖      Müslümanları Batı kültürüne ısındırdı.

❖      Laik İslam tezinin öncüsüdür.

❖      Aydınlanma ile tabiat felsefesi etkisindedir.

❖      Mucize ve kerametleri kabul etmemiştir.

❖      Dinin anlaşılmasında Kur’an’la yetinmiştir.

❖      Cihanşümül hilafet anlayışına sıcak bakmaz.

❖      İslam’ı modern hayata uydurmaya çalışmıştır.

❖      Cemaleddin Efgâni

❖      Birçok ülkede teşkilatlar kurdu.

❖      Urvetu’l-Vuska dergisini çıkardı.

❖      İslamcılığın ilk ve asıl kurucusu kabul edilmiştir.

❖      İslam birliğine önem verir.

❖      Başında Halife bulunmalı ve meşveret olmalıdır.

❖      İlerleme taklitle değil düzen ve sebatla olur.

❖      Islahatta önceliği siyasi çalışmalara verdi.

❖      Mısır’da İhvan-ı Müslimin’i, Pakistan’da Cemaat-ı İslâmî’yi etkilemiştir.

❖      Muhammed Abduh

❖      Mısırlı Türkmen olup Mısır’da Efgânî ile tanıştı.

❖      Efgânî’den dersler aldı.

❖      Ezher’de hocalık yaptı.

❖      Efgâni’den ayrılıp eğitim, kültür üzerinde durur.

❖      Ana hedefi ilk kaynaklarla dini anlamaktır.

❖      Batı ile ilişkilerin güçlendirilmesini savunmuştur.

❖      Dinin anlaşılmasında Kur’an merkezlidir.

❖      Fıkıhta içtihadı savunmuştur.

❖      Tabandan tavana doğru toplumsal inşayı öngörür.

❖      Din anlayışı modern motifler taşımaktadır.

❖      Mustafa Sabri Efendi

❖      Tokatlıdır.

❖      Süleymaniye Medresesinde hadis müderrisidir.

❖      Damat Ferid hükümetinde şeyhülislamlık yaptı.

❖      Milli Mücadele karşıtı tutum sergiledi.

❖      1924’te vatandaşlıktan çıkarıldı.

❖      Yarın dergisiyle batılılaşmayı tenkit etti.

❖      Hissi mucizeyi inkar edenlere reddiye yazdı.

❖      Muhafazakar İslamcı ekolün kurucudur.

❖      Tasavvuf ve mezhep karşıtlarını eleştirdi.

 

DHBT Okulu - Instagram Hesabı
ETİKETLER:
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

2024 DHBT VIP Hazırlık Paketi